Tải bản đầy đủ

Thiết kế một thí nghiệm đánh giá cảm quan cho phép thử tam giác

ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN THỰC PHẨM


Đề tài

Thiết kế một thí nghiệm đánh giá cảm quan cho phép thử
tam giác


Nội dung
Xây dựng tình huống
Xác định mục tiêu của thí nghiệm
Xác định phương pháp đánh giá cảm quan
Nguyên tắc thực hiện của phép thử
Chuẩn bị:
-Nguyên vật liệu
-Hội đồng
-Phiếu chuẩn bị
-Phiếu đánh giá cảm quan
-Phân công công việc
Phương pháp thực hiện

Phương pháp tổng hợp số liệu và xử lí số liệu
Đưa ra kết luận


SẢN
PHẨM
THỬ

A: Coca-Cola
mới

B: Coca-Cola cũ


TÌNH HUỐNG
Công ty Coca-Cola Việt Nam
cần nghiên cứu thay đổi một
loại nguyên liệu khác (giảm
bớt giá thành) nhưng không
muốn người tiêu dùng nhận
ra. Cho nên bộ phận cảm
quan đã tiến hành một buổi
cảm quan giữa hai dòng sản
phẩm, người thử là người tiêu
dùng, không cần qua huấn
luyện.


MỤC TIÊU
Xem có sự khác nhau tổng
thể về tính chất cảm quan
giữa hai sản phẩm Coca-cola
mới và Coca-Cola cũ hay
không.
Phải
sử TAM
dụngGIÁC
phép
PHÉP
THỬ
thử gì đây ?????


Nguyên tắc thực hiện của phép
thử tam giác
Người thử nhận được đồng thời ba mẫu thử
đã được mã hóa và sắp xếp theo trật tự
ngẫu nhiên, trong đó có hai mẫu giống nhau
và một mẫu khác hai mẫu kia. Người thử
được yêu cầu thử mẫu theo trật tự xác định
và chỉ ra mẫu nào khác hai mẫu còn lại
( hoặc hai mẫu nào giống nhau). Chất thanh
vị được sử dụng giữa các mẫu thử. Các mẫu
thử được gắn mã số gồm 3 chữ số.


Cách tiến hành
Nguyên liệu

Số lượng
người thử

Phân công
công việc

Chuẩn bị mẫu,
dụng cụ

Trình bày mẫu

Mã hóa mẫu

Phiếu trả lời

Phiếu hướng
dẫn

Xử lý kết quả


Nguyên liệu

Mẫu Coca-Cola A và mẫu Coca-Cola B


Hội đồng: Sinh viên trường Đại
học Công nghiệp Thực phẩm
TPHCM ( Không cần qua huấn
luyện)


Phân công công việc
-Tổng cộng: 7 người
-Chuẩn bị mẫu, phục vụ thí nghiệm: 2 người
+ Mã hóa mẫu: 1 người
+ Rót mẫu: 1 người
+ Phục vụ mẫu thí nghiệm, hướng dẫn: 1 người
+ Thu mẫu về tổng hợp kết quả: 1 người
+ Báo cáo: 1 người


Chuẩn bị

Chuẩn bị mẫu

Chuẩn bị dụng
cụ


Chuẩn bị mẫu
Sản phẩm

A

B

Số mẫu
trình bày

36

36

Lượng
mẫu/ly

20ml

20ml

Tổng lượng
mẫu

720ml

720ml


Chuẩn bị dụng cụ
 100 ly nhựa (72 ly mẫu, 24 ly thanh vị, 4 ly dự trữ)
72 giấy stick
1 túi rác
24 phiếu hướng dẫn
24 phiếu trả lời


Phiếu hướng dẫn
PHIẾU HƯỚNG DẪN PHÉP THỬ TAM GIÁC
 
Bạn sẽ nhân được 1 bộ sản phẩm gồm 3 mẫu Coca-Cola, trong đó có 2 mẫu giống
nhau. Bạn hãy nếm mẫu theo thứ tự từ trái sang phải và cho biết mẫu nào khác so
với mẫu còn lại.
Bạn hãy thanh vị bằng nước lọc trước khi thử mẫu.
Chú ý:- Không nếm lại mẫu khi đã thử sang mẫu khác.
-Thanh vị sau mỗi lần thử


Phiếu trả lời
PHIẾU TRẢ LỜI
Họ và tên người gửi:................................................................................
Người thử:................................................................................................
Bạn nhận được đồng thời 3 mẫu Coca-Cola đã được mã hóa bằng 3 chữ số,
trong đó có 2 mẫu giống nhau và 1 mẫu khác nhau. Bạn hãy thử mẫu theo
thứ tự từ trái sang phải và lựa chọn mẫu nào khác với 2 mẫu còn lại. Ghi lại 3
mẫu mã hóa từ trái sang phải xuống phiếu trả lời và khoanh tròn vào mẫu mã
hóa bạn chọn.
Mẫu thử:
.......................
.......................
.......................


Mã hóa mẫu
 Mã hóa bằng 3 ký tự số, các số chọn ngẫu nhiên
 Các mẫu phải đồng nhất
 Trình bày mẫu theo trật tự
 Không cho người thử biết trước thông tin mẫu thử
 Mã hóa trật tự trình bày mẫu:
AAB:1
BBA:4
ABA:2
BAB:5
BAA:3
ABB:6


Trình bày mẫu
Người thử

Trật tự mẫu

Mã hóa mẫu

1

A-A-B

074-109-204

2

B-A-A

279-219-741

….

…….

……

23

A-A-B

614-760-835

24

B-A-B

564-357-107

Xem đầy đủ nhấp vào:


Phương pháp thực hiện
-Người thử:
-Cách tiến hành phép thử:
+Số lượng người thử: 24 người thử (chia làm 3 đợt)
+Chuẩn bị mẫu, dụng cụ


Kết quả
Tổng số phiếu trả lời: 24 phiếu
Số phiếu trả lời đúng:12 phiếu
Số phiếu trả lời sai: 12 phiếu


Xử lí số liệu và đưa ra nhận xét
oTra bảng phụ lục 2: Với mức ý nghĩa cho
sự khác biệt a=5% và số người thử n=24
thì tối thiểu phải có 13 người trả lời
đúng, thì hai sản phẩm có sự khác biệt.
oVí dụ: Kết quả thí nghiệm với 12 người
trả lời đúng và 12 người trả lời sai nên 2
sản phẩm Coca-Cola không có sự khác
biệt tổng thể về tính chất cảm quan.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×