Tải bản đầy đủ

Tổng hợp đề thi kinh tế ASEAN 2tc kỳ 1 năm 2017

Fb.com/DethiNEU

Tổng hợp đề thi Kinh tế ASEAN 2tc kỳ 1 năm 2017 (Ngày thi
22/5/2017)
-Nêu ít nhất 5 đặc điểm kinh tế tương đồng của các nước trong ASEAN, VN có
giải pháp gì phát huy các điểm tương đồng đó.
-Nêu nội dung của APSC.
-Nhận định đúng sai: XNK của HQ ảnh hưởng đến csach XNK của các thành viên
trong ASEAN.
-Nêu ít nhất 5 đặc điểm kinh tế Philippines.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×