Tải bản đầy đủ

Tổng hợp đề thi kinh tế ASEAN kỳ 3 năm 2018

Fb.com/DethiNEU

Tổng hợp đề thi Kinh tế ASEAN kỳ 3 năm 2018 (Ngày thi
10/12/2018)
Đề 1
Câu 1: Trình bày cơ cấu tổ chức của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Asean).
Câu 2: Phân tích ít nhất 5 đặc điểm kinh tế của Indonesia. Việt Nam có thể học hỏi
được gì hoặc phát triển thương mại gì với Indonesia qua những đặc điểm đó.
Câu 3: Nhận định sau đúng hay sai. Giải thích:
Chính sách xuất nhập khẩu của Nhật Bản có ảnh hưởng lớn đến chính sách xuất
nhập khẩu của các nước ASean.
Câu 4: Phân tích ít nhất 5 lợi thế của Việt Nam khi tham gia Asean. Giải pháp chủ
yếu để Việt Nam có thể tận dụng tốt những lợi thế đó.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×