Tải bản đầy đủ

Đừng hỏi lại nữa ok, Sao lại bị thế này

Sổ theo dõi hàng hóa 2019
Số lượng máy Ngày giao Ngày trả
STT

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Chủ sở hữu

Tên đơn vị
PC

1


Thời gian thuê

Laptop

N

T

N

T

Ngày

Tháng

BK4

(Khác)

Tổng
Thưởng

Xác nhận
Chú thích
công tyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×