Tải bản đầy đủ

Phân tích tình hình tín dụng cá nhân tại ngân hàng việt nam thịnh vượng VPBank chi nhánh bùi hữu nghĩa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI
NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG –
CHI NHÁNH BÙI HỮU NGHĨA

Ngành:

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Chuyên Ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Giảng viên hướng dẫn : Th.S PHAN THỊ THƯƠNG HUYỀN
Sinh viên thực hiện

: VÕ HOÀNG YẾN


MSSV: 1154021296

Lớp: 11DTNH6

TP. Hồ Chí Minh, 2015


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI
NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG –
CHI NHÁNH BÙI HỮU NGHĨA

Ngành:

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Chuyên Ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Giảng viên hướng dẫn

: Th.S PHAN THỊ THƯƠNG HUYỀN

Sinh viên thực hiện
MSSV: 1154021296

: VÕ HOÀNG YẾN

Lớp: 11DTNH6

TP. Hồ Chí Minh, 2015

i


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S PHAN THỊ THƯƠNG HUYỀN

LỜI CAM ĐOAN
Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả vàcác số liệu trong
khóa luận tốt nghiệp được thực hiện tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng,
không sao chép ở bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nghiệm trước
nhà trường về sự cam đoan này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2015
Tác giả

VÕ HOÀNG YẾN

SVTH: VÕ HOÀNG YẾN


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S PHAN THỊ THƯƠNG HUYỀN

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, em đã nhận được sự giúp đỡ rất tận tình của
các thầy cô ở Khoa Kế Toán- Tài Chính – Ngân Hàng ĐH Công Nghệ TP.HCM
cùng tất cả các anh, chị nhân viên ở Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng trong thời
gian thực tập. Em xin chân thành cảm ơn toàn thể quý thầy, cô giáo ở Khoa Kế Toán
-Tài Chính – Ngân Hàng ĐH Công Nghệ TP.HCM đã trang bị cho em những kiến
thức nền tảng trong suốt thời gian 4 năm em học tại ghế nhà trường. Đó cũng là
hành trang để em có thể làm việc sau khi tốt nghiệp đại học.
Về phía Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, em xin chân thành cảm ơn anh Đỗ
Anh Minh – Giám đốc ngân hàng cùng anh Nguyễn Đỗ Thanh Tú và các anh, chị ở
Phòng giao dịch đã tạo điều kiện cho em có cơ hội thực tập tại công ty. Thời gian
thực tập đã giúp em có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học vào trong hoạt động
thực tiễn, nắm bắt được nhiều vấn đề trong thực tế.
Do còn hạn chế về kiến thức và thời gian nghiên cứu nên trong khóa luận tốt
nghiệp này em sẽ còn nhiều thiếu sót. Em kính mong sự quan tâm giúp đỡ hướng
dẫn của quý thầy, cô để khóa luận tốt nghiệp của em được đầy đủ và phong phú
hơn.
Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ và tạo điều
kiện cho em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp một cách tốt đẹp.
Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô cùng toàn thể anh chị trong ngân hàng
dồi dào sức khỏe.

TP.HCM, ngày 24 tháng 8 năm 2015
Sinh viên thực hiện

VÕ HOÀNG YẾN
SVTH: VÕ HOÀNG YẾN


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

SVTH: VÕ HOÀNG YẾN

GVHD: Th.S PHAN THỊ THƯƠNG HUYỀN


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S PHAN THỊ THƯƠNG HUYỀN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

1. Tên đề
tài: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2. Giảng viên hướng
dẫn: ..................................................................................................
3. Sinh viên/ nhóm sinh viên thực hiện đề tài (sĩ số trong nhóm……):
(1) ..........................................................
(2) ..........................................................
(3) ..........................................................

Ngành
Chuyên ngành : ..............................................................................................................

Tuần
lễ

1

2

Ngày


SVTH: VÕ HOÀNG YẾN


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Tuần
lễ

3

4

5

6

7

SVTH: VÕ HOÀNG YẾN

NgàyKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Tuần

Ngày

lễ
Kiểm tra ngày:

9

10

11

12

SVTH: VÕ HOÀNG YẾNKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Tuần
lễ

Ngày

13

14

15

TP. HCM, ngày … tháng … năm ……….
Giảng viên hướng dẫn phụ ( ếu có)
n
(Ký và ghi rõ họ tên)

SVTH: VÕ HOÀNG YẾN

Giảng viên hướng dẫn chính

(Ký và ghi rõ họ tên)KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S PHAN THỊ THƯƠNG HUYỀN

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI...................................................................... 5
1.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại................................................................. 5
1.1.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại...................................................................... 5
1.1.2 Chức năng của ngân hàng thương mại................................................................... 5
1.1.2.1 Chức năng trung gian tài chính................................................................... 5
1.1.2.2 Chức năng tạo tiền........................................................................................... 6
1.1.2.3 Chức năng sản xuất......................................................................................... 6
1.2 Khái niệm về tín dụng............................................................................................................... 6
1.2.1 Khái niệm về tín dụng................................................................................................... 6
1.2.2 Khái niệm về tín dụng cá nhân.................................................................................. 7
1.2.3 Vai trò của tín dụng........................................................................................................ 7
1.2.3.1 Tín dụng thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa phát triển.............7
1.2.3.2 Tín dụng góp phần ổn định tiền tệ và giá cả.......................................... 7
1.2.3.3 Tín dụng góp phần ổn định đời sống, tạo công ăn việc làm và ổn
định trật tự xã hội............................................................................................................ 8
1.2.3.4 Tín dụng góp phần phát triển các mối quan hệ kinh tế đối ngoại
và mở rộng giao lưu kinh tế........................................................................................ 8
1.2.4 Chức năng của tín dụng................................................................................................ 8
1.2.4.1 Chức năng tập trung và phân phối lại vốn tiền tệ................................ 8
1.2.4.2 Chức năng tiết kiệm tiền mặt và chi phí lưu thông cho xã hội.......9
1.2.4.3 Chức năng phản ánh và kiểm soát các hoạt động kinh tế.................9
1.2.5 Phân loại tín dụng........................................................................................................ 10
1.2.5.1 Căn cứ vào thời hạn tín dụng.................................................................... 10
SVTH: VÕ HOÀNG YẾN

ix


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S PHAN THỊ THƯƠNG HUYỀN

1.2.5.2 Căn cứ vào mục đích tín dụng.................................................................. 10
1.2.5.3 Căn cứ vào mức độ tín nhiệm của khách hàng.................................. 10
1.2.5.4 Căn cứ vào phương thức cho vay............................................................ 10
1.2.5.5 Căn cứ vào phương thức hoàn trả nợ vay............................................ 11
1.3 Nguyên tắc chung của tín dụng.......................................................................................... 11
1.3.1 Nguyên tắc của tín dụng............................................................................................ 11
1.3.1.1 Tiền cho vay phải được hoàn trả sau một thời gian nhất định cả
vốn và lãi......................................................................................................................... 11
1.3.1.2 Vốn vay phải có giá trị tương đương làm đảm bảo..........................11
1.3.1.3 Cho vay theo kế hoạch thỏa thuận trước.............................................. 12
1.3.2 Đối tượng cho vay....................................................................................................... 12
1.3.3 Điều kiện cho vay........................................................................................................ 12
1.3.4 Lãi suất cho vay............................................................................................................ 13
1.3.5 Những phương thức đảm bảo tín dụng................................................................ 14
1.3.5.1 Đảm bảo đối nhân......................................................................................... 14
1.3.5.2 Đảm bảo đối vật............................................................................................. 15
1.4 Quy trình cấp tín dụng........................................................................................................... 16
1.4.1 Lập hồ sơ đề nghị cấp tín dụng............................................................................... 16
1.4.2 Phân tích tín dụng........................................................................................................ 16
1.4.3 Quyết định cấp tín dụng............................................................................................ 17
1.4.4 Giải ngân khoản vay................................................................................................... 17
1.4.4.1 Nguyên tắc và điều kiện giải ngân khoản vay.................................... 17
1.4.4.2 Giải ngân khoản vay..................................................................................... 17
1.4.5 Giám sát tín dụng......................................................................................................... 18
1.4.6 Thanh lý hợp đồng tín dụng..................................................................................... 18
1.5 Một số chỉ tiêu dùng để phân tích hoạt động tín dụng cá nhân.............................. 18
1.5.1 Doanh số cho vay......................................................................................................... 18
1.5.2 Doanh số thu nợ............................................................................................................ 18
SVTH: VÕ HOÀNG YẾN

x


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S PHAN THỊ THƯƠNG HUYỀN

1.5.3 Dư nợ................................................................................................................................ 18
1.6 Một số chỉ tiêu dùng để đánh giá hoạt động tín dụng cá nhân................................ 19
1.6.1 Hiệu quả sử dụng vốn................................................................................................ 19
1.6.2 Tỷ lệ thu lãi cho vay................................................................................................... 19
1.6.3 Tỷ lệ nợ xấu................................................................................................................... 19
1.6.4 Hệ số thu nợ................................................................................................................... 20
1.6.5 Vòng quay vốn tín dụng............................................................................................ 20
1.7 Bài học kinh nghiệm của các ngân hàng......................................................................... 20
1.7.1 Bài học kinh nghiệm của các ngân hàng nước ngoài..................................... 20
1.7.1.1 Bài học kinh nghiệm của ngân hàng Bangkok-Thái Lan...............20
1.7.1.2 Bài học kinh nghiệm của ngân hàng Standard Chartered
Singapore......................................................................................................................... 21
1.7.1.3 Bài học kinh nghiệm của Citibank tại Nhật Bản............................... 22
1.7.2 Bài học kinh nghiệm rút ra đối với các NHTM tại Việt Nam.....................24
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI
NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) - CHI
NHÁNH BÙI HỮU NGHĨA.................................................................................26
2.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)....26
2.1.1 Giới thiệu về VPBank............................................................................26
2.1.1.1 Lịch sử hình thành VPBank...................................................................... 26
2.1.1.2 Quá trình phát triển của VPBank............................................................ 27
2.1.2 Giới thiệu về VPBank Chi nhánh Bùi Hữu Nghĩa.......................................... 29
2.1.3 Chức năng và lĩnh vực hoạt động chủ yếu của VPBank............................... 29
2.1.3.1 Chức năng hoạt động chủ yếu của VPBank........................................ 29
2.1.3.2 Lĩnh vực kinh doanh chính........................................................................ 30
2.1.4 Các sản phẩm tín dụng hiện có của VPBank..................................................... 30
2.1.4.1 Sản phẩm tín dụng cho khách hàng cá nhân....................................... 30
2.1.4.2 Sản phẩm tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp...........................31
SVTH: VÕ HOÀNG YẾN

xi


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
2.1.5

Cơ cấu tổ chứ

2.1.6

Đội ngũ nhân

2.1.7 Công nghệ VPBank Chi nhánh Bùi Hữu Nghĩa áp dụng ........................
2.1.8

Mối liên hệ g

khác ...................................................................................................................

2.1.9 Chính sách và quy chế cho vay tại VPBank Chi nhánh Bùi Hữu Nghĩa.
..........................................................................................................................

2.1.10 Quy trình cho vay của VPBank Chi nhánh Bùi Hữu Nghĩa ..................
2.1.11 Tình hình kinh doanh của VPBank Chi nhánh Bùi Hữu Nghĩa giai đoạn
2012

- 2014 ............

2.1.12 Định hướng phát triển của VPBank Chi nhánh Bùi Hữu Nghĩa trong
tương lai ............................................................................................................

2.1.12.1 Tầm n

2.1.12.2 Phươ

2.1.12.3 Chiến
2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại VPBank Chi nhánh Bùi Hữu Nghĩa
giai đoạn 2012 - 2014 .............................................................................................
2.2.1 Tình hình doanh số cho vay cá nhân .......................................................
2.2.1.1 Doanh số cho vay cá nhân theo thời gian ....................................
2.2.1.2 Doanh số cho vay cá nhân theo sản phẩm ...................................
2.2.2 Tình hình doanh số thu nợ cá nhân .........................................................
2.2.2.1 Doanh số thu nợ cá nhân theo thời gian ......................................
2.2.2.2 Doanh số thu nợ cá nhân theo sản phẩm .....................................
2.2.3 Tình hình dư nợ cho vay cá nhân ............................................................
2.2.3.1 Dư nợ cá nhân theo thời gian .......................................................
2.2.3.2 Dư nợ cá nhân theo sản phẩm ......................................................
2.2. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tín dụng cá nhân của VPBank Chi
nhánh Bùi Hữu Nghĩa giai đoạn 2012 - 2014 ..................................................
2.2.4.1 Hiệu quả sử dụng vốn cá nhân .....................................................
SVTH: VÕ HOÀNG YẾN


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S PHAN THỊ THƯƠNG HUYỀN

2.2.4.2 Tỷ lệ thu lãi cho vay cá nhân.................................................................... 71
2.2.4.3 Tỷ lệ nợ xấu cá nhân.................................................................................... 73
2.2.4.4 Hệ số thu nợ cá nhân.................................................................................... 74
2.2.4.5 Vòng quay vốn tín dụng cá nhân............................................................. 75
2.2.5 Đánh giá chung tình hình tín dụng cá nhân tại VPBank Chi nhánh Bùi
Hữu Nghĩa giai đoạn 2012 - 2014.................................................................................... 77
2.2.5.1 Những kết quả đạt được.............................................................................. 77
2.2.5.2 Những mặt hạn chế và nguyên nhân...................................................... 77
CHƯƠNG 3 : NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ................................79
3.1 Nhận xét thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại VPBank Chi nhánh Bùi
Hữu Nghĩa.......................................................................................................................................... 79
3.1.1 Thuận lợi......................................................................................................................... 79
3.1.2 Khó khăn......................................................................................................................... 79
3.2 Giải pháp và kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động tín dụng cá nhân tại VPBank
Chi nhánh Bùi Hữu Nghĩa............................................................................................................ 80
3.2.1 Giải pháp......................................................................................................................... 80
3.2.2 Kiến nghị......................................................................................................................... 83
KẾT LUẬN......................................................................................................................................... 85
TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................86
PHỤ LỤC............................................................................................................................................. 87

SVTH: VÕ HOÀNG YẾN


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S PHAN THỊ THƯƠNG HUYỀN

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

VPBank
TMCP
NH
CN
NHTM
TD
KH
ROE
ROA
A/O
CIC

SVTH: VÕ HOÀNG YẾN


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S PHAN THỊ THƯƠNG HUYỀN

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Tên bảng
Bảng 2.1 Tình hình kinh doanh của VPBank CN Bùi Hữu Nghĩa giai
đoạn 2012 – 2014
Bảng 2.2 Tình hình doanh số cho vay cá nhân theo thời gian giai đoạn
2012 – 2014
Bảng 2.3 Tình hình doanh số cho vay cá nhân theo sản phẩm giai đoạn
2012 – 2014
Bảng 2.4 Tình hình doanh số thu nợ cá nhân theo thời gian giai đoạn
2012 – 2014
Bảng 2.5 Tình hình doanh số thu nợ cá nhân theo sản phẩm giai đoạn
2012 – 2014
Bảng 2.6 Tình hình dư nợ cá nhân theo thời gian giai đoạn 2012 - 2014
Bảng 2.7 Tình hình dư nợ cá nhân theo sản phẩm giai đoạn 2012 - 2014
Bảng 2.8 Hiệu quả sử dụng vốn cá nhân
Bảng 2.9 Tỷ lệ thu lãi cho vay cá nhân
Bảng 2.10 Tỷ lệ nợ xấu cá nhân
Bảng 2.11 Hệ số thu nợ cá nhân
Bảng 2.12 Vòng quay vốn tín dụng cá nhân


SVTH: VÕ HOÀNG YẾN


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S PHAN THỊ THƯƠNG HUYỀN

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1.1

Quy trình cấp tín

Sơ đồ 2.1

Cơ cấu tổ chức c

Sơ đồ 2.2

Quy trình cho va

SVTH: VÕ HOÀNG YẾN


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S PHAN THỊ THƯƠNG HUYỀN

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

Tên biểu đồ
Biểu đồ 2.1 Tình hình kinh doanh của VPBank CN Bùi Hữu Nghĩa giai
đoạn 2012 – 2014
Biểu đồ 2.2 Tình hình doanh số cho vay cá nhân theo thời gian giai đoạn
2012 – 2014
Biểu đồ 2.3 Tình hình doanh số cho vay cá nhân theo sản phẩm giai đoạn
2012 – 2014
Biểu đồ 2.4 Tình hình doanh số thu nợ cá nhân theo thời gian giai đoạn
2012 – 2014
Biểu đồ 2.5 Tình hình doanh số thu nợ cá nhân theo sản phẩm giai đoạn
2012 – 2014
Biểu đồ 2.6 Tình hình dư nợ cá nhân theo thời gian giai đoạn 2012 - 2014
Biểu đồ 2.7 Tình hình dư nợ cá nhân theo sản phẩm giai đoạn 2012 –
2014
Biểu đồ 2.8 Hiệu quả sử dụng vốn cá nhân
Biểu đồ 2.9 Tỷ lệ thu lãi cho vay cá nhân
Biểu đồ 2.10 Tỷ lệ nợ xấu cá nhân
Biểu đồ 2.11 Hệ số thu nợ cá nhân
Biểu đồ 2.12 Vòng quay vốn tín dụng cá nhân


SVTH: VÕ HOÀNG YẾN


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S PHAN THỊ THƯƠNG HUYỀN

LỜI MỞ ĐẦU
1.

Lý do chọn đề tài:
-

Trong xu thế toàn cầu hóa đang phát triển mạnh mẽ, để hội nhập

kinh tế quốc tế thì hệ thống NH có vai trò quan trọng và ảnh hưởng lớn
đến quan hệ kinh tế và tài chính. Với vai trò chủ lực thì hệ thống NH đã
đóng góp một phần đáng kể cho công cuộc đổi mới kinh tế, tạo đà đẩy
mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Trong rất nhiều
lĩnh vực hoạt động thì huy động vốn và cho vay là hai lĩnh vữ chiếm tỷ
trọng lớn trong tổng nguồn vốn và tổng tài sản của NH. Trong đó, TD là
một hoạt động kinh doanh quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản có
sinh lời của NH. Đồng thời, rủi ro TD cũng là rủi ro gây thiệt hại, ảnh
hưởng lớn nhất đến hoạt động của NH. Trong các sản phẩm TD cung cấp
trên thị trường thì TD cá nhân là một mảng TD quan trọng của NH. Thực
tế cho thấy rằng các khoản cho vay cá nhân chiếm một tỷ trọng rất lớn
trong tổng doanh số cho vay. Thành công của NH TMCP Việt Nam Thịnh
Vượng có sự đóng góp một phần không nhỏ từ TD cá nhân. Bên cạnh đó
thị trường TD cá nhân đang là một thị trường đầy sôi động, với sự tham
gia hầu như tất cả các NH. Trong đó, mảng cho vay đang có mức tăng
trưởng cao đó là cho vay tiêu dùng. Ngoài ra các mảng cho vay khác của
TD cá nhân như cho vay mua nhà, cho vay hộ kinh doanh, cho vay mua ô
tô... cũng đã có bước tăng trưởng tốt. Nắm bắt được nhu cầu của thị
trường, VPBank CN Bùi Hữu Nghĩa đã ngày càng quan tâm đến đối
tượng KH cá nhân với sự điều chỉnh chính sách, điều chỉnh sản phẩm phù
hợp với sự thay đổi của thị trường, cho ra đời cán sản phẩm mới đa dạng,
hấp dẫn giúp cho hoạt động TD cá nhân khởi sắc, hiệu quả nâng cao theo
đúng định hướng cho vay phân tán theo mô hình bán lẻ.
SVTH: VÕ HOÀNG YẾN

1


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×