Tải bản đầy đủ

So sánh ban hội thẩm (Panel) và Cơ quan phúc thẩm (AB) trong cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. Theo anh chị, WTO có nên thành lập một cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB) riêng biệt thay vì giao cho hội đồng WTO kiêm nhiệm như hiện nay? Hãy lập luận để

So sánh ban hội thẩm (Panel) và Cơ quan phúc thẩm (AB) trong cơ chế giải quyết
tranh chấp của WTO. Theo anh chị, WTO có nên thành lập một cơ quan giải quyết
tranh chấp (DSB) riêng biệt thay vì giao cho hội đồng WTO kiêm nhiệm như hiện
nay? Hãy lập luận để bảo vệ quan điểm của anh chịMỞ ĐẦU
NỘI DUNG
I.

So sánh ban hội thẩm (Panel) và Cơ quan phúc thẩm (AB) trong cơ chế

1.
2.
II.

giải quyết tranh chấp của WTO
Giống nhau
Khác nhau
Quan điểm của cá nhân về thành lập một cơ quan giải quyết tranh chấp

(DSB) riêng biệt

KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×