Tải bản đầy đủ

Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 140012015

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO

XÂY DỰNG
HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015

THS LÊ THỊ THỦY
BM QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN – ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
0903.144.081 – lethithuy@hcmuaf.edu.vn


Ket-noi.com kho tai lieu mien phi
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.Hiểu tất cả các yêu cầu của
tiêu chuẩn ISO 14001 & các
bước cơ bản để thiết lập
HTQLMT.

2. Nắm vững nguyên tắc xác

định khía cạnh & đánh giá tác
động để xác định khía cạnh
môi trường có ý nghĩa.

2


3

NỘI DUNG ĐÀO TẠO
Nội dung đào tạo bao gồm:
Phần 1: Nhận thức cơ bản về ISO 14001:2015
• Các khái niệm về môi trường
• Các vấn đề môi trường hiện hữu
• Lợi ích khi áp dụng ISO 14000
• Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015
Phần 2: Xác định khía cạnh môi trường có ý nghĩa
• Nhận diện theo quá trình/hoạt động/sản phẩm/dịch
vụ
• Các tiêu chí thường dùng để xem xét mức ý nghĩa
• Phương pháp tính mức ý nghĩa
• Lộ trình xây dựng hệ thống ISO 14000


Ket-noi.com kho tai lieu mien phi
PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO


Khóa học sử dụng nhiều cách phối hợp:
* Bài giảng
* Thảo luận nhóm
* Bài tập thực hành trên lớp

nhằm đạt được các mục tiêu trên

4


5


THỜI GIAN & TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC
Khóa đào tạo được thực hiện trong 30 tiết, bao gồm
cả lý thuyết và bài tập áp dụng.
Kiểm tra miệng trên lớp, kiểm tra giữa kỳ từ 30 – 60
phút, và thi cuối khóa từ 60 – 90 phút đều được ghi
nhận vào kết quả học tập của sinh viên.
Sinh viên phải tham gia đầy đủ các bài tập trên lớp
và bài thi cuối cùng.


Ket-noi.com kho tai lieu mien phi
PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐIỂM MÔN HỌC


20 % kiểm tra miệng (kiểm tra bài cũ và phát biểu
trong giờ học)20 % bài tập nhóm60 % điểm thi cuối kỳTHI TỰ LUẬN, ĐỀ MỞ

6


7

NỘI QUY LỚP HỌC


Ket-noi.com kho tai lieu mien phi
TÀI LIỆU ĐÀO TẠO
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001 : 2015

PHẦN 1
NHẬN THỨC CƠ BẢN
VỀ TIÊU CHUẨN ISO 14001 : 2015
THS LÊ THỊ THỦY
BM QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN – ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
0903.144.081 – lethithuy@hcmuaf.edu.vn

8


9

MỤC LỤC
1

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG

2

THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA THEO ISO 14001:2015

3

CÁC YÊU CẦU CỦA ISO 14001:2015


Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

PHẦN 1
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG
VỀ MÔI TRƯỜNG

10


11

MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ ?


Khu vực xung quanh trong phạm vi hoạt động
của tổ chức (3.1.4), bao gồm không khí, nước,

đất đai, tài nguyên thiên nhiên, hệ thực vật,
động vật, con người và mối quan hệ của chúng.
Chú thích 1: Khu vực xung quanh có thể mở rộng từ bên
trong một tổ chức đến địa phương, khu vực và toàn
cầu.
Chú thích 2: Khu vực xung quanh có thể được mô tả liên
quan đến đa dạng sinh học, hệ sinh thái, khí hậu hoặc
các đặc tính khác.
(ISO 14001: 2015 – 3.2.1)


Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

12


CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CHÍNH YẾU

Sự suy giảm tầng Ozon

13


Ket-noi.com kho tai lieu mien phi
CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CHÍNH YẾU
CHLORIN TRONG CFC PHÁ HỦY TẦNG OZON

Tia cực tím

Ghi chú: 1. Chlorofluorocarbons (CFCs)
2. Một phân tử chlorin có thể phá hủy 100.000 phân tử ozon

14


CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CHÍNH YẾU
Hiệu ứng nhà kính

Nhiệt độ TB của trái đất được quyết định bởi sự cân bằng giữa năng lượng từ mặt trời
xuống trái đất và lượng bức xạ nhiệt của mặt đất vào vũ trụ

15


Ket-noi.com kho tai lieu mien phi
CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CHÍNH YẾU
Các loại khí mang
tính acid (SOx, NOx)
thải vào khí quyển

Gió mang các
loại khí này đi

Các khí này hòa tan
trong nước mưa và
hình thành mưa acid

Mưa acid gây chêt các loài
phiêu sinh, làm ô nhiễm sông
suối và ăn mòn các công trình.

Mưa Acid

16


CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CHÍNH YẾU

Ô nhiễm không khí

17


Ket-noi.com kho tai lieu mien phi
CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CHÍNH YẾU
Ô nhiễm nguồn nước

Lãng phí tài nguyên

Phá rừng

33 triêu ha/năm -> 1,5 tỷ
tấn CO2 -> 45 tỷ USD/năm

Tuyệt chủng động/thực vật

18


19

CAÙC YEÂU CAÀU KHAÙC (1)
1. Nghị định thư Montreal (1989)
- Bảo vệ tầng ozone

- Loại bỏ các chất làm suy yếu tầng ozone
2. Hiệp định Basel (tháng 3 năm 1989)
- Quản lý việc vận chuyển các chất thải vượt

biên giới


Ket-noi.com kho tai lieu mien phi
CAÙC YEÂU CAÀU KHAÙC (2)
3. Hội nghị thượng đỉnh Rio (1992)
- Tính đa dạng của sinh học của trái đất
4. Nghị định thư Kyoto (10/10/1997) (55% lượng khí thải
CO2 của thập niên 90)
- Đưa ra các mục tiêu mang tính ràng buộc pháp lý về
việc giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

5. Hội nghị Liên Hiệp quốc lần thứ 16 về biến đổi khí hậu
(COP 16) tại thành phố biển Cancun ở Đông Nam
Mexico.

20


21

QUAN ĐIỂM MỚI VỀ MÔI TRƯỜNG
TRÁI ĐẤT KHÔNG PHẢI LÀ TÀI SẢN
CHÚNG TA THỪA HƯỞNG TỪ CHA ÔNG MÀ
CHÚNG TA VAY MƯỢN CỦA THẾ HỆ MAI SAU!

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TỐT SẼ MANG LẠI
SỰ AN TOÀN VÀ TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG
CHO THẾ HỆ MAI SAU!


22

Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

XÁC ĐỊNH CÁC NGUỒN THẢI TỪ DOANH NGHIỆP
Khói

Tiếng ồn

Dầu thải
Bụi

Phế thải kim loại
Giấy

Rác sinh hoạt
Nước thải
Nước thải sinh hoạt
Hóa chất thải
Sơn

Dung môi


4R TRONG QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG


REDUCE

:

GIẢMREUSE

:

TÁI SỬ DỤNGRECYLE

:

TÁI SINH /TÁI CHẾRETHINK

:

SUY NGHĨ LẠI

23


Ket-noi.com kho tai lieu mien phi

PHẦN 2
THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA
THEO TIÊU CHUẨN
ISO 14001:2015

24


25

THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA (3)
Thuật ngữ liên quan đến tổ chức và lãnh đạo (3.1)

Thuật ngữ liên quan đến hoạch định (3.2)

Thuật ngữ liên quan đến hỗ trợ và vận hành (3.3)

Thuật ngữ liên quan đến đánh giá kết quả hoạt
động và cải tiến (3.4)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×