Tải bản đầy đủ

báo cáo cải cách hành chính

Biểu mẫu: ( Đính kèm công văn số 953/PGD&ĐT-VP ngày 02/10/2018 của Phòng GD &ĐT huyện Ba Vì)

BÁO CÁO
Tổng hợp CB, GV chưa bồi dưỡng kiến thức QP&AN thuộc đối tượng 4
năm 2018
Tổng số CB, GV, NV toàn trường: 48
Số CB, GV, NV đã có chứng chỉ BDKTQP&AN: 1
Danh sách chưa bồi dưỡng KTQP & AN:
T
T
(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Họ và tên
(2)
Chu Thị Chiến
Phùng Thị Hương
Phùng Thị Thúy
Phạm Thị Cương
Phùng Thị Hậu
Phùng Thị Mai
Phùng Thị Hằng
Chu Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Lan Hương
Chu Thị Hương Hương
Phùng Thị Yến
Trần Thị Lành
Trần Thị Thu
Phạm Thị Nhung
Phùng Thị Thu Hằng
Phạm Thị Thành
Nguyễn Thị Nga
Ngô Thị Nhàn
Nguyễn Thị Vân Anh
Triệu Thị Thơm


Lê Thị Hiền
Nguyễn Thị Hải Yến
Nguyễn Thị Loan
Nguyễn Thị Tơ
Chu Thị Hằng
Phùng Thị Khánh
Kiều Thị Phương Thảo

Ngày, tháng,
năm sinh
(3)
02/06/1979
02/01/1972
15/11/1979
22/12/1963
27/10/1966
26/04/1966
19/08/1967
12/10/1979
06/09/1983
27/10/1981
05/01/1980
04/09/1982
20/09/1984
09/10/1987
27/06/1988
06/04/1980
10/10/1993
12/08/1982
02/09/1981
25/08/1990
12/07/1993
01/02/1992
19/02/1990
25/11/1992
15/09/1993
05/07/1990
04/09/1988

Chức vụ
(4)
Hiệu trưởng
Hiệu phó
Hiệu phó
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên

Ghi chú
(5)


28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Nhung
Phùng Thị Thùy Lan
Chu Thị Mai Thu
Đoàn Thị Phương Loan
Nguyễn Thị Nga
Phương Minh Nam
Chu Thị Hà
Chu Nam
Phùng Thị Hạnh
Nguyễn Thị Thắm
Phùng Thị Thu Hà
Phạm Thị Hoa
Phùng Thị Thanh Hoa
Phùng Thị Ánh Trang
Chu Thị Thúy
Phùng Thị Phương
Lê Thị Diệu Linh
Vũ Thị Hường
Lê Thanh Tùng

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để b/c)
- Lưu VT

01/02/1990
23/12/1992
12/11/1996
22/07/1995
05/05/1990
30/07/1989
22/02/1982
20/10/1983
26/10/1984
12/08/1982
13/11/1987
20/12/1990
08/06/1992
25/11/1980
22/09/1990
01/05/1990
10/10/1992
29/01/1996
21/07/1989
20/11/1991

Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
NVYT
NV KT
Bảo vệ
NVNĂ
NVNĂ
NVNĂ
NVNĂ
NVNĂ
NVNĂ
NVNĂ
NVNĂ
NVNĂ
NVNĂ
NVNĂ
NVNĂ
Bảo vệ
HIỆU TRƯỞNG

Chu Thị ChiếnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×