Tải bản đầy đủ

Dpsir Dpsir Dpsir Dpsir Dpsir Dpsir

D

P

1.Vấn đề nước thải:
XÂY DỰNG
VÀ PHÁT
TRIỂN CÁC
KHU CÔNG
NG HIỆP

S

1.Vấn đê nước thải

+Tốc độ gia tăng cao hơn so với lĩnh vực
khác (Năm 2015 tăng 60% so với 2010).

Trung bình các khu công nghiệp thải
130000m3/ngày đêm. trong đó có khoảng 25 tấn
cặn lơ lửng (SS), 21 tấn BOD5, 43 tấn COD, 9

2.Vấn đề khí thải:
tấn Nitơ, 2 tấn Phospho và nhiều kim loại nặng
cùng các chất độc hại khác, theo các tài liệu quy
+Mỗi nghành sẽ phát sinh ra các loại khí
theo công nghệ sản xuất rất khó xác định hoạch phát triển, dự báo vào năm 2020, các con
số nói trên sẽ tăng rất cao nữa
loại khí này.
+Phát sinh nhiều bụi và khí thải
3.Vấn đề CTR:
+Lượng CTR/CTNH tăng cao
+Lượng phát sinh tăng từ 35000
nghìntấn/ngày(2010) lên khoảng
40000nghìntấn/ngày(2015)
4.Vấn đề thu hồi đất và phát triển các khu
công nghiệp:
Tổng diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi
chiếm khoảng gần 4%diện tích đất sản
xuất nông nghiệp đang sử dụng.

2.Vấn đề khí thải
Sử dụng các phương pháp quan trắc, đánh giá,
phân tích các thông số gây ô nhiễm môi trường
không khí dựa trên các mẫu thu thập hiện
trường… Kết quả cho thấy, thực trạng ô nhiễm
khí thải tại CCN là vấn đề cần được quan tâm
nhiều nhất với mức độ gây ô nhiễm khá cao.

I

1.Sức khoẻ

Giải pháp :

nêu rõ bệnh

- Tăng cường thanh, kiểm tra việc thi hành pháp
luật về bảo vệ môi trường trong các KCN, đồng
thời xem xét điều chỉnh các chế tài để đảm bảo
tính răn đe đối với hành vi vi phạm pháp luật về
môi trường.Ô nhiễm không khí, ô
nhiễm đất và nguồn
nước… đã gây ra
nhiều hệ lụy đối với
sức khỏe con người.
Mọi nguyên nhân của
sự ô nhiễm này đều bắt
nguồn từ hoạt động
sản xuất công nghiệp

Trước
những
ảnh
hưởng nghiêm trọng
của môi trường sản
xuất công nghiệp đến
sức khỏe cộng đồng,
Hàm lượng trung bình của CO vượt từ 1,02 - thì chưa thấy phương
2,50 lần, SO2 vượt từ 1,23 - 1,42 lần, Bụi vượt pháp xủa lý tốt
từ 3,63 - 4,13 lần, Cl2 vượt từ 1,21 - 1,35 lần so Kể các bệnh ra
với
quy
chuẩn
cho
phép
(QCVN
19:2009/BTNMT).
2.Hệ sinh thái
3.Vấn đề CTR
quản lý thu gom xử lý

R

-Áp dụng các công cụ kinh tế
-Nâng cao nhân thức của doanh nghiệp họ phải
tìm cách vừa có lợi nhưng ũng vừa phải bảo vệ
đuoejc môi trường.
- chủ động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về
môi trường cho các doanh nghiệp phát triển hạ
tầng KCN cũng như các doanh nghiệp thứ cấp
để giúp các doanh nghiệp ý thức rõ ràng và đầy
đủ trách nhiệm của mình đối với vấn đề bảo vệ
môi trường trong và ngoài KCN; tăng cường sự
tham gia của cộng đồng vào công tác bảo vệ môi
trường các KCN; khuyến khích xã hội hóa hoạt
động bảo vệ môi trường.

- Nhà nước cần phải có phương án đào tạo, giải
Tổn thất tới hệ sinh thái quyết việc làm cho người nông dân có đất bị thu
một cách nặng nề.Môi
hồi để họ chuyển đổi nghề nghiệp; Phương án
trường la nơi tiếp nhận đào tạo phải gắn với phương án sử dụng, bố trí
các chất thải ra của
việc làm sau khi người nông dân được đào tạo
KCN.Các chất thải
lại.
vượt ngương cho phép
-Tổ chức khám địh kỳ để đảm bảo sức khoẻ cho
thì sẽ gây ra các hiện
coong nhân
tượng phú dưỡng,
thiếu oxy trong nước
dẫn đến một số loài bị
chết hàng loạt

Thành phần chính của chất thải nguy hại công
nghiệp bao gồm: dầu mỡ thải, bóng đèn huỳnh
quang, vỏ bao bì chứa chất thải nguy hại... Chất
thải nguy hại công nghiệp phát sinh chủ yếu tại
các KCN.Lượng chất thải nguy hại công nghiệp
chiếm khoảng 15- 20% lượng chất thải rắn công
nghiệp thông thường. Mức độ phát sinh chất
thải nguy hại công nghiệp trong các KCN tùy 3. Vấn đề thu hồi đất
thuộc vào loại hình sản xuất chủ yếu.
Các khu công
4.Vấn đề thu hồi đất
nghiệp thời gian qua đã
Việc thu hồi đất nông nghiệp đã tác động tới đóng góp rất quan
khoảng gần 700.000 hộ gia đình. Theo thống trọng vào sự phát triển


kê, trong tổng số lao động nông nghiệp bị thu
hồi đất, có khoảng 67% vẫn giữ nguyên nghề
sản xuất nông nghiệp, khoảng 13% chuyển
sang nghề mới, số còn lại có việc làm nhưng
không ổn định hoặc chưa có việc làm.

chung như tạo việc
làm, đóng góp vào
ngân sách của trung
ương

địa
phương,v.v. Tuy nhiên,
bên cạnh mặt tích cực
đó, việc xây dựng các
khu công nghiệp cũng
nảy sinh các vấn đề xã
hội bức xúc liên quan
đến đời sống của
người nông dân như ô
nhiễm môi trường, mất
đất nông nghiệp, dẫn
đến tình trạng thất
nghiệp ở khu vực nông
thôn.
4. Môi trường xã hội
Chất lượng môi trường
sống của công nhân
chưa được đảm bảo về
cả vật chất và tinh thần
3. Hoạt động phát triển
kinh tế - xã hộiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×