Tải bản đầy đủ

GIAO AN TICH HOP SC BD HTNL diesel

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
...................................................

SỔ GIÁO ÁN

TÍCH HỢP
Mô-đun : Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống nhiên
liệu động cơ Diesel
Lớp : CĐ ÔTÔ 16
Khoá : 16
Họ và tên giáo viên : Ngô Trọng Lượng
Năm học: 2016- 2017

QuyÓn sè:.......
1


GIÁO ÁN SỐ: 01

Thời gian thực hiện: 15h (LT: 6h; TH:9h)

Tên bài học trước: SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NHIÊN
LIỆU ĐỘNG CƠ DIESEL

Thực hiện từ ngày …………………………../2017
Tên bài 1:

Tháo lắp, nhận dạng các bộ phận của hệ thống nhiên liệu diesel

I/ Tháo lắp, nhận dạng các bộ phận của hệ thống nhiên liệu động cơ diesel dùng bơm cao áp tập
trung PE
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống nhiên liệu
diesel PE
- Tháo, lắp, nhận dạng được hệ thống nhiên liệu động cơ diesel PE đúng quy trình, quy phạm, đúng
yêu cầu kỹ thuật
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Vật liệu:

Dầu bôi trơn, mở bôi trơn và dung dịch rửa

Giẻ sạch, nhiên liệu đi ê den

Các đệm kín và roăng bìa

Các chi tiết hư hỏng cần thay thế
- Dụng cụ và trang thiết bị:

Máy laptop và máy chiếu projector

Mô hinh cắt của các bộ phận hệ thống nhiên liệu động cơ diesel PE

Bơm cao áp tập trung PE và các chi tiết của hệ thống nhiên liệu điêden

Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa ô tô.

Phòng học, xưởng thực hành có đủ bàn tháo lắp

Máy cân bơm cao áp và cân chỉnh vòi phun cao áp
và đo kiểm hiện đại
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Gáo viên dạy lý thuyết tại phòng học
- Giáo viên hướng dẫn phương pháp thực hành tại phòng học
- Chia lớp học theo nhiều nhóm, có nhóm trưởng
- Sinh viên thực hành tại xưởng cơ khí động lực
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 5’
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.........................................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC.

TT
1

NỘI DUNG
Dẫn nhập
- Giới thiệu sơ lược về công

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN
HỌC SINH

THỜI
GIAN
5’

- Thuyết trình.

2

- Nghe, hình dung nội


2

3

dụng của hệ thống nhiên liệu
diesel trên động cơ.
- Giới thiệu khái quát nội
dung bài học
Giới thiêu chủ đề
1. Nhiệm vụ, yêu cầu, phân
loại hệ thống nhiên liệu động
cơ diesel dùng bơm tập trung
PE.
2. Sơ đồ cấu tạo và hoạt động
của hệ thống nhiên liệu động
cơ diesel dùng bơm tập trung
PE.
3. Quy trình và yêu cầu kỹ
thuật tháo lắp hệ thống nhiên
liệu PE.
4. Tháo lắp hệ thống nhiên
liệu động cơ diesel
5. Nhận dạng các bộ phận và
chi tiết.
Giải quyết vấn đề
1. Nhiệm vụ, yêu cầu, phân
loại hệ thống nhiên liệu động
cơ diesel dùng bơm tập trung
PE.
- Nhiệm vụ
- Yêu cầu
- Phân loại
2. Sơ đồ cấu tạo và hoạt động
của hệ thống nhiên liệu động
cơ diesel dùng bơm tập trung
PE.
- Sơ đồ cấu tạo.
- Nguyên tắc hoạt động.
3. Quy trình và yêu cầu kỹ
thuật tháo lắp hệ thống nhiên
liệu động cơ diesel
- Quy trình tháo lắp các bộ
phận ra khỏi động cơ.
- Yêu cầu kỹ thuật
4. Tháo lắp hệ thống nhiên
liệu PE
Kỹ năng 1: tháo các đường
ống đầu thấp áp
Kỹ năng 2: tháo các đường
ống đầu cao áp
Kỹ năng 3: tháo bơm cao áp
Kỹ năng 4: tháo bầu lọc dầu
Kỹ năng 5: tháo các vòi phun

- Hướng dẫn phương
pháp học mang tính tối
ưu mà thiết bị có.

dung bài học
- Nghe, chú ý phương
pháp học

- Đưa ra nội dung
- Giới thiệu yêu cầu kỹ
thuật
- Đưa ra tiêu chuẩn kiến
thức kỹ năng

- Nhận tài liệu hoặc ghi
chép
- Nghe các nội dung, yêu
cầu kỹ thuật và các tiêu
chuẩn kiến thức kỹ năng.

- Giảng giải và phân tích
qua mô hình

- Nghe, quan sát cách
hướng dẫn

2h

- Giảng giải và phân tích
qua mô hình

- Nghe, quan sát cách
hướng dẫn

3h20’

- Hướng dẫn các quy
trình thực hiện

- Nghe, quan sát cách
hướng dẫn

1h

- Thao tác mẫu các quy
trình thực hiện
- Phân nhóm
- Phân thiết bị, dụng cụ
đồ nghề thực hành

- Chú ý thao tác mẫu của
thầy, sau đó thao tác lại
khoảng 2 học sinh
- Theo nhóm thực hiện
các quy trình kiểm tra,
sửa chữa hư hỏng của
các thân máy.
- Nhận thiết bị, dụng cụ
đồ nghề thực hành

6h

5. Nhận dạng các bộ phận và
chi tiết

- Giảng giải và phân tích

- Nghe, quan sát cách
hướng dẫn

2h

5’

3


4

5

- Nhận dạng
Kỹ năng 1: nhận dạng các
đường ống đầu thấp áp
Kỹ năng 2: nhận dạng các
đường ống đầu cao áp
Kỹ năng 3: nhận dạng bơm
cao áp
Kỹ năng 4: nhận dạng bầu lọc
dầu
Kỹ năng 5: nhận dạng các vòi
phun
- Kiểm tra đánh giá sơ bộ tình
trạng bên ngoài
Kết thúc vấn đề
- Củng cố kiến thức: Tóm tắt
lại nội dung bài học
- Củng cố kỹ năng rèn luyện:
Tóm tắt lại các bước thực hiện
và nhấn mạnh những điểm
cần lưu ý.
Hướng dẫn tự học

7’
- Giảng giải
- Nghe, củng cố bài
- Phân tích tổng hợp
- Trả lời câu hỏi
- Dưa ra những câu hỏi
- Nêu ý kiến (nếu có)
để củng cố bài
- Nhận xét đánh giá quá
trình học tập
- Giảng giải
- Phân tích, tổng hợp
Tham khảo tài liệu
+ Nguyễn tất Tiến, Đỗ Xuân Kính-Giáo trình kỹ
thuật sửa chữa ô tô, Máy nổ-NXB Giáo dục- 2002
+ Nguyễn Tất Tiến-Nguyễn đức Phú-Hồ Tấn Chuẫn,
Trần Văn Tế-Kết cấu tính toán động cơ đốt trong,
Tập 1-2-3: NXB giáo dục-1996
+ Nguyễn Oanh-Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ
nổ hiện đại: Trang bị điện ô tô-NXB ban
GDCN.TP.Hồ Chí Minh-1990.

3’

VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC
HIỆN: .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày.. .. tháng.....năm..2017
GIÁO VIÊN

Nguyễn Văn Thịnh

Ngô Trọng Lượng

4


GIÁO ÁN SỐ: 02

Tên bài 1:

Thời gian thực hiện: 15h (LT: 6h; TH:9h)
Tên bài học trước: Tháo lắp, nhận dạng các bộ phận của
HTNL động cơ diesel dùng bơm cao áp tập trung PE
Thực hiện từ ngày .........................................../2017
Tháo lắp, nhận dạng các bộ phận của hệ thống nhiên liệu diesel

II/ Tháo lắp, nhận dạng các bộ phận của Hệ thống nhiên liệu động cơ diesel dùng bơm phân
phối VE
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Học xong bài này người học có khả năng
- Trình bày được nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống nhiên liệu
diesel VE
- Tháo, lắp, nhận dạng được hệ thống nhiên liệu động cơ diesel VE đúng quy trình, quy phạm, đúng
yêu cầu kỹ thuật
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Vật liệu:

Dầu bôi trơn, mở bôi trơn và dung dịch rửa

Giẻ sạch, nhiên liệu điêden

Các đệm kín và roăng bìa

Các chi tiết hư hỏng cần thay thế
- Dụng cụ và trang thiết bị:

Máy laptop và máy chiếu projector

Mô hinh cắt của các bộ phận hệ thống nhiên liệu động cơ diesel VE

Các bơm thấp áp, bơm cao áp phân phối VE, vòi phun cao áp và các chi tiết của hệ
thống nhiên liệu đi ê den

Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa ô tô.

Phòng học, xưởng thực hành có đủ bàn tháo lắp

Máy cân bơm cao áp và cân chỉnh vòi phun cao áp
và đo kiểm hiện đại
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Gáo viên dạy lý thuyết tại phòng học
- Giáo viên hướng dẫn phương pháp thực hành tại phòng học
- Chia lớp học theo nhiều nhóm, có nhóm trưởng
- Sinh viên thực hành tại xưởng cơ khí động lực
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 5’
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.........................................................................................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC.
TT
1

NỘI DUNG
Dẫn nhập
- Giới thiệu sơ lược về công

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH

THỜI
GIAN
5’

- Thuyết trình.

5

- Nghe, hình dung nội


2

3

dụng của hệ thống nhiên liệu
diesel VE trên động cơ.
- Giới thiệu khái quát nội
dung bài học
Giới thiêu chủ đề
1. Nhiệm vụ, yêu cầu, phân
loại hệ thống nhiên liệu động
cơ diesel dùng bơm tập trung
VE.
2. Sơ đồ cấu tạo và hoạt động
của hệ thống nhiên liệu động
cơ diesel dùng bơm tập trung
VE.
3. Quy trình và yêu cầu kỹ
thuật tháo lắp hệ thống nhiên
liệu VE.
4. Tháo lắp hệ thống nhiên
liệu động cơ diesel VE
5. Nhận dạng các bộ phận và
chi tiết.
Giải quyết vấn đề
1. Nhiệm vụ, yêu cầu, phân
loại hệ thống nhiên liệu động
cơ diesel dùng bơm tập trung
VE.
- Nhiệm vụ
- Yêu cầu
- Phân loại
2. Sơ đồ cấu tạo và hoạt động
của hệ thống nhiên liệu động
cơ diesel dùng bơm tập trung
VE.
- Sơ đồ cấu tạo.
- Nguyên tắc hoạt động.
3. Quy trình và yêu cầu kỹ
thuật tháo lắp hệ thống nhiên
liệu động cơ diesel VE
- Quy trình tháo lắp các bộ
phận ra khỏi động cơ.
- Yêu cầu kỹ thuật
4. Tháo lắp hệ thống nhiên
liệu VE
Kỹ năng 1: tháo các đường
ống đầu thấp áp
Kỹ năng 2: tháo các đường
ống đầu cao áp
Kỹ năng 3: tháo bơm cao áp
Kỹ năng 4: tháo bầu lọc dầu
Kỹ năng 5: tháo các vòi phun

- Hướng dẫn phương
pháp học mang tính tối
ưu mà thiết bị có.

dung bài học
- Nghe, chú ý phương
pháp học

- Đưa ra nội dung
- Giới thiệu yêu cầu kỹ
thuật
- Đưa ra tiêu chuẩn kiến
thức kỹ năng

- Nhận tài liệu hoặc ghi
chép
- Nghe các nội dung, yêu
cầu kỹ thuật và các tiêu
chuẩn kiến thức kỹ năng.

- Giảng giải và phân tích
qua mô hình

- Nghe, quan sát cách
hướng dẫn

2h

- Giảng giải và phân tích
qua mô hình

- Nghe, quan sát cách
hướng dẫn

3h20’

- Hướng dẫn các quy
trình thực hiện

- Nghe, quan sát cách
hướng dẫn

1h

- Thao tác mẫu các quy
trình thực hiện
- Phân nhóm
- Phân thiết bị, dụng cụ
đồ nghề thực hành

- Chú ý thao tác mẫu của
thầy, sau đó thao tác lại
khoảng 2 học sinh
- Theo nhóm thực hiện các
quy trình kiểm tra, sửa
chữa hư hỏng của các thân
máy.
- Nhận thiết bị, dụng cụ đồ
nghề thực hành

6h

5. Nhận dạng các bộ phận và
chi tiết

- Giảng giải và phân tích

- Nghe, quan sát cách
hướng dẫn

2h

5’

6


- Nhận dạng :
Kỹ năng 1: nhận dạng các
đường ống đầu thấp áp
Kỹ năng 2: nhận dạng các
đường ống đầu cao áp
Kỹ năng 3: nhận dạng bơm
cao áp
Kỹ năng 4: nhận dạng bầu lọc
dầu
Kỹ năng 5: nhận dạng các vòi
phun

4

5

- Kiểm tra đánh giá sơ bộ tình
trạng bên ngoài
Kết thúc vấn đề
- Củng cố kiến thức: Tóm tắt
lại nội dung bài học
- Củng cố kỹ năng rèn luyện:
Tóm tắt lại các bước thực hiện
và nhấn mạnh những điểm
cần lưu ý.
Hướng dẫn tự học

7’
- Giảng giải
- Nghe, củng cố bài
- Phân tích tổng hợp
- Trả lời câu hỏi
- Dưa ra những câu hỏi
- Nêu ý kiến (nếu có)
để củng cố bài
- Nhận xét đánh giá quá
trình học tập
- Giảng giải
- Phân tích, tổng hợp
Tham khảo tài liệu
+ Nguyễn tất Tiến, Đỗ Xuân Kính-Giáo trình kỹ thuật
sửa chữa ô tô, Máy nổ-NXB Giáo dục- 2002
+ Nguyễn Tất Tiến-Nguyễn đức Phú-Hồ Tấn Chuẫn,
Trần Văn Tế-Kết cấu tính toán động cơ đốt trong, Tập
1-2-3: NXB giáo dục-1996
+ Nguyễn Oanh-Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ
hiện đại: Trang bị điện ô tô-NXB ban GDCN.TP.Hồ
Chí Minh-1990.

3’

VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: .............................................................................
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày...........tháng .........năm.2017
GIÁO VIÊN

Nguyễn Văn Thịnh

Ngô Trọng Lượng

7


GIÁO ÁN SỐ: 03

Tên bài 2:

Thời gian thực hiện: 9h (LT:2h; TH:6h, KT:1h)
Tên bài học trước: Tháo lắp, nhận dạng các bộ phận của
HTNL động cơ diesel dùng bơm cao áp phân phối VE
Thực hiện từ ngày .........................................../2017
Bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu diesel

I/ Bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu diesel dùng bơm cao áp tập trung PE
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Học xong bài này người học có khả năng
- Trình bày được mục đích, nội dung và yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu PE
- Bảo dưỡng được hệ thống nhiên liệu PE đúng quy trình, quy phạm, và đúng yêu cầu kỹ thuật bảo
dưỡng
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Vật liệu:

Dầu bôi trơn, mở bôi trơn và dung dịch rửa

Giẻ sạch, nhiên liệu điêden

Các đệm kín và roăng bìa

Các chi tiết hư hỏng cần thay thế
- Dụng cụ và trang thiết bị:

Máy laptop và máy chiếu projector

Mô hinh cắt của các bộ phận hệ thống nhiên liệu động cơ diesel VE, PE

Hệ thống nhiên liệu động cơ diesel VE, PE

Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa ô tô.

Phòng học, xưởng thực hành có đủ bàn tháo lắp

Máy cân bơm cao áp và cân chỉnh vòi phun cao áp
và đo kiểm hiện đại
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Gáo viên dạy lý thuyết tại phòng học
- Giáo viên hướng dẫn phương pháp thực hành tại phòng học
- Chia lớp học theo nhiều nhóm, có nhóm trưởng
- Sinh viên thực hành tại xưởng cơ khí động lực
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 5’
....................................................................................................................................................................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC.
TT
1

2

NỘI DUNG
Dẫn nhập
- Giới thiệu sơ lược về công
dụng của hệ thống nhiên liệu
PE trên động cơ.
- Giới thiệu khái quát nội
dung bài học
Giới thiêu chủ đề

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
GIÁO VIÊN
SINH

THỜI
GIAN
5’

- Thuyết trình.
- Hướng dẫn phương
pháp học mang tính tối
ưu mà thiết bị có.

- Nghe, hình dung nội
dung bài học
- Nghe, chú ý phương
pháp học
5’

8


1. Mục đích, yêu cầu
2. Quy trình bảo dưỡng
3. Thực hành bảo dưỡng
3

Giải quyết vấn đề
1. Mục đích, yêu cầu
- Mục đích
- Yêu cầu
2. Quy trình bảo dưỡng
- Bảo dưỡng thường xuyên
- Bảo dưỡng định kỳ
3. Thực hành bảo dưỡng
Kỹ năng 1: bảo dưỡng các
đường ống đầu thấp áp
Kỹ năng 2: bảo dưỡng các
đường ống đầu cao áp
Kỹ năng 3: bảo dưỡng bơm
cao áp
Kỹ năng 4: bảo dưỡng bầu
lọc dầu
Kỹ năng 5: bảo dưỡng các
vòi phun
4. Kiểm tra:

4

5

Kết thúc vấn đề
- Củng cố kiến thức: Tóm tắt
lại nội dung bài học
- Củng cố kỹ năng rèn luyện:
Tóm tắt lại các bước thực hiện
và nhấn mạnh những điểm
cần lưu ý.
Hướng dẫn tự học

- Đưa ra nội dung
- Giới thiệu yêu cầu kỹ
thuật
- Đưa ra tiêu chuẩn kiến
thức kỹ năng

- Nhận tài liệu hoặc ghi
chép
- Nghe các nội dung, yêu
cầu kỹ thuật và các tiêu
chuẩn kiến thức kỹ năng.

- Giảng giải và phân tích
qua mô hình

- Nghe, quan sát cách
hướng dẫn

20’

- Hướng dẫn các quy
trình thực hiện

- Nghe, quan sát cách
hướng dẫn

1h

- Thao tác mẫu các quy
trình thực hiện
- Phân nhóm
- Phân thiết bị, dụng cụ
đồ nghề thực hành

- Nghe, quan sát cách
hướng dẫn
- Chú ý thao tác mẫu của
thầy, sau đó thao tác lại
khoảng 2 học sinh
- Theo nhóm thực hiện các
quy trình kiểm tra, sửa
chữa hư hỏng của các thân
máy.
- Nhận thiết bị, dụng cụ đồ
nghề thực hành

Đề: Trình bày quy trình
bảo dưỡng HTNL dùng
bơm PE

- Làm bài kiểm tra

6h

1h
7’

- Giảng giải
- Nghe, củng cố bài
- Phân tích tổng hợp
- Trả lời câu hỏi
- Dưa ra những câu hỏi
- Nêu ý kiến (nếu có)
để củng cố bài
- Nhận xét đánh giá quá
trình học tập
- Giảng giải
- Phân tích, tổng hợp
Tham khảo tài liệu
+ Nguyễn tất Tiến, Đỗ Xuân Kính-Giáo trình kỹ thuật
sửa chữa ô tô, Máy nổ-NXB Giáo dục- 2002
+ Nguyễn Tất Tiến-Nguyễn đức Phú-Hồ Tấn Chuẫn,
Trần Văn Tế-Kết cấu tính toán động cơ đốt trong, Tập
1-2-3: NXB giáo dục-1996

3’

VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: .............................................................................
....................................................................................................................................................................
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày...........tháng .........năm.2017
GIÁO VIÊN

9


Nguyễn Văn Thịnh
GIÁO ÁN SỐ: 04

Ngô Trọng Lượng
Thời gian thực hiện: 8h (LT: 1h; TH:6h, KT:1h)
Tên bài học trước: Bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu diesel
dùng bơm cao áp tập trung PE
Thực hiện từ ngày .........................................../2017

Tên bài 2:
Bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu diesel
II/ Bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu diesel dùng bơm cao áp phân phối VE
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Học xong bài này người học có khả năng
- Trình bày được mục đích, nội dung và yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu VE
- Bảo dưỡng được hệ thống nhiên liệu VE đúng quy trình, quy phạm, và đúng yêu cầu kỹ thuật bảo
dưỡng
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Vật liệu:

Dầu bôi trơn, mở bôi trơn và dung dịch rửa

Giẻ sạch, nhiên liệu điêden

Các đệm kín và roăng bìa

Các chi tiết hư hỏng cần thay thế
- Dụng cụ và trang thiết bị:

Máy laptop và máy chiếu projector

Mô hinh cắt của các bộ phận hệ thống nhiên liệu động cơ diesel VE, PE

Hệ thống nhiên liệu động cơ diesel VE, PE

Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa ô tô.

Phòng học, xưởng thực hành có đủ bàn tháo lắp

Máy cân bơm cao áp và cân chỉnh vòi phun cao áp
và đo kiểm hiện đại
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Gáo viên dạy lý thuyết tại phòng học
- Giáo viên hướng dẫn phương pháp thực hành tại phòng học
- Chia lớp học theo nhiều nhóm, có nhóm trưởng
- Sinh viên thực hành tại xưởng cơ khí động lực
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 5’
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.........................................................................................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC.
TT
1

NỘI DUNG
Dẫn nhập
- Giới thiệu sơ lược về công
dụng của hệ thống nhiên liệu
VE trên động cơ.
- Giới thiệu khái quát nội

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN
HỌC SINH

THỜI
GIAN
5’

- Thuyết trình.
- Hướng dẫn phương
pháp học mang tính tối
ưu mà thiết bị có.

10

- Nghe, hình dung nội
dung bài học
- Nghe, chú ý phương
pháp học


2

3

dung bài học
Giới thiêu chủ đề
1. Mục đích, yêu cầu
2. Quy trình bảo dưỡng
3. Thực hành bảo dưỡng
Giải quyết vấn đề
1. Mục đích, yêu cầu
- Mục đích
- Yêu cầu
2. Quy trình bảo dưỡng
- Bảo dưỡng thường xuyên
- Bảo dưỡng định kỳ
3. Thực hành bảo dưỡng
Kỹ năng 1: bảo dưỡng các
đường ống đầu thấp áp
Kỹ năng 2: bảo dưỡng các
đường ống đầu cao áp
Kỹ năng 3: bảo dưỡng bơm
cao áp
Kỹ năng 4: bảo dưỡng bầu
lọc dầu
Kỹ năng 5: bảo dưỡng các
vòi phun
4. Kiểm tra:

4

5

Kết thúc vấn đề
- Củng cố kiến thức: Tóm tắt
lại nội dung bài học
- Củng cố kỹ năng rèn luyện:
Tóm tắt lại các bước thực hiện
và nhấn mạnh những điểm
cần lưu ý.
Hướng dẫn tự học

5’
- Đưa ra nội dung
- Giới thiệu yêu cầu kỹ
thuật
- Đưa ra tiêu chuẩn kiến
thức kỹ năng

- Nhận tài liệu hoặc ghi
chép
- Nghe các nội dung, yêu
cầu kỹ thuật và các tiêu
chuẩn kiến thức kỹ năng.

- Giảng giải và phân tích
qua mô hình

- Nghe, quan sát cách
hướng dẫn

20’

- Hướng dẫn các quy
trình thực hiện

- Nghe, quan sát cách
hướng dẫn

1h

- Thao tác mẫu các quy
trình thực hiện
- Phân nhóm
- Phân thiết bị, dụng cụ
đồ nghề thực hành

- Nghe, quan sát cách
hướng dẫn
- Chú ý thao tác mẫu của
thầy, sau đó thao tác lại
khoảng 2 học sinh
- Theo nhóm thực hiện
các quy trình kiểm tra,
sửa chữa hư hỏng của
các thân máy.
- Nhận thiết bị, dụng cụ
đồ nghề thực hành

5h

- Làm bài kiểm tra

1h

Đề: Trình bày quy trình
bảo dưỡng HTNL dùng
bơm PE

7’
- Giảng giải
- Nghe, củng cố bài
- Phân tích tổng hợp
- Trả lời câu hỏi
- Dưa ra những câu hỏi
- Nêu ý kiến (nếu có)
để củng cố bài
- Nhận xét đánh giá quá
trình học tập
- Giảng giải
- Phân tích, tổng hợp
Tham khảo tài liệu
+ Nguyễn tất Tiến, Đỗ Xuân Kính-Giáo trình kỹ
thuật sửa chữa ô tô, Máy nổ-NXB Giáo dục- 2002
+ Nguyễn Tất Tiến-Nguyễn đức Phú-Hồ Tấn Chuẫn,
Trần Văn Tế-Kết cấu tính toán động cơ đốt trong,
Tập 1-2-3: NXB giáo dục-1996

3’

VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: .............................................................................
....................................................................................................................................................................
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày...........tháng .........năm.2017
GIÁO VIÊN

11


Nguyễn Văn Thịnh
GIÁO ÁN SỐ: 5

Tên bài 3:

Ngô Trọng Lượng
Thời gian thực hiện: 12h (LT: 3h; TH:9h)
Tên bài học trước: Bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu diesel
dùng bơm cao áp phân phối VE
Thực hiện từ ngày ................................/2017

Sửa chữa thùng chứa nhiên liệu, các đường ống và bầu lọc

MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ, cấu tạo của thùng chứa nhiên liệu, các đường ống dẫn và bầu lọc
- Tháo lắp, nhận dạng kiểm tra, sửa chữa được thùng chứa nhiên liệu, các đường ống dẫn nhiên liệu và
bầu lọc
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Vật liệu:

Dầu bôi trơn, mở bôi trơn và dung dịch rửa

Giẻ sạch, nhiên liệu đi ê den

Các đệm kín và roăng bìa

Các chi tiết hư hỏng cần thay thế
- Dụng cụ và trang thiết bị:

Máy laptop và máy chiếu projector

Mô hinh cắt của các bộ phận hệ thống nhiên liệu động cơ diesel

Thùng chứa nhiên liệu, các đường ống và bầu lọc

Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa ô tô.

Phòng học, xưởng thực hành có đủ bàn tháo lắp

Máy cân bơm cao áp và cân chỉnh vòi phun cao áp
và đo kiểm hiện đại
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Gáo viên dạy lý thuyết tại phòng học
- Giáo viên hướng dẫn phương pháp thực hành tại phòng học
- Chia lớp học theo nhiều nhóm, có nhóm trưởng
- Sinh viên thực hành tại xưởng cơ khí động lực
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 5’
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC.

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập
- Ôn bài cũ gợi mở phát triển,
nhìn nhận tầm quan trọng của
bài học mới

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
- Thuyết trình mang tính - Nghe, hình dung nội
thuyết phục nội dung bài dung bài học
học.
- Hướng dẫn phương
- Nghe, chú ý phương
pháp học mang tính tối
pháp học

12

THỜI
GIAN
5’


ưu mà thiết bị có.
2

3

4

5

Giới thiêu chủ đề
1. Nhiệm vụ, yêu cầu của
thùng nhiên liệu, các đường
ống và bầu lọc.
2. Cấu tạo
3. Hiện tượng, nguyên nhân
hư hỏng và phương pháp kiểm
tra, sửa chữa thùng nhiên liệu,
các đường ống và bầu lọc
Giải quyết vấn đề
1. Nhiệm vụ, yêu cầu của
thùng nhiên liệu, các đường
ống và bầu lọc
- Nhiệm vụ
- Yêu cầu
2. Cấu tạo và hoạt động của
thùng nhiên liệu, các đường
ống và bầu lọc bầu lọc.
- Cấu tạo.
- Nguyên tắc hoạt động.
3. Hiện tượng, nguyên nhân
hư hỏng và phương pháp kiểm
tra, sửa chữa thùng nhiên liệu,
các đường ống và bầu lọc.
- Hiện tượng và nguyên nhân
hư hỏng.
- Phương pháp kiểm tra và
bảo dưỡng sửa chữa.
4. Sửa chữa thùng nhiên liệu,
các đường ống và bầu lọc:
Kỹ năng 1: sửa chữa thùng
nhiên liệu
Kỹ năng 2: sửa chữa các
đường ống
Kỹ năng 3: sửa chữa các bầu
lọc
Kết thúc vấn đề
- Củng cố kiến thức: Tóm tắt
lại nội dung bài học
- Củng cố kỹ năng rèn luyện:
Tóm tắt lại các bước thực hiện
và nhấn mạnh những điểm
cần lưu ý.
Hướng dẫn tự học

5’
- Đưa ra nội dung
- Giới thiệu yêu cầu kỹ
thuật
- Đưa ra tiêu chuẩn kiến
thức kỹ năng

- Nhận tài liệu hoặc ghi
chép
- Nghe các nội dung, yêu
cầu kỹ thuật và các tiêu
chuẩn kiến thức kỹ năng.

- Giảng giải và phân tích
qua mô hình

- Nghe, quan sát cách
hướng dẫn

20’

- Giảng giải và phân tích
qua mô hình

- Nghe, quan sát cách
hướng dẫn

1h

- Phân tích qua vật thật
- Giảng giải, thao tác các
phương pháp kiểm tra.
- Hướng dẫn các quy
trình thực hiện

- Nghe, quan sát cách
hướng dẫn
- Chú ý thao tác mẫu của
thầy, sau đó thao tác lại
khoảng 2 học sinh
- Nghe, quan sát cách
hướng dẫn

1h

- Thao tác mẫu các quy
trình thực hiện
- Phân nhóm
- Phân thiết bị, dụng cụ
đồ nghề thực hành

- Theo nhóm thực hiện
các quy trình kiểm tra,
sửa
- Nhận thiết bị, dụng cụ
đồ nghề thực hành

9h

7’
- Giảng giải
- Nghe, củng cố bài
- Phân tích tổng hợp
- Trả lời câu hỏi
- Dưa ra những câu hỏi - Nêu ý kiến (nếu có)
để củng cố bài
- Nhận xét đánh giá quá
trình học tập
- Giảng giải
- Phân tích, tổng hợp
Tham khảo tài liệu
+ Nguyễn tất Tiến, Đỗ Xuân Kính-Giáo trình kỹ
thuật sửa chữa ô tô, Máy nổ-NXB Giáo dục- 2002
+ Nguyễn Tất Tiến-Nguyễn đức Phú-Hồ Tấn Chuẫn,
Trần Văn Tế-Kết cấu tính toán động cơ đốt trong,
Tập 1-2-3: NXB giáo dục-1996

13

3’


+ Nguyễn Oanh-Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ
nổ hiện đại: Trang bị điện ô tô-NXB ban
GDCN.TP.Hồ Chí Minh-1990.
VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ....................................................................
....................................................................................................................................................................
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày.........tháng ........... năm 2017
GIÁO VIÊN

Nguyễn Văn Thịnh

Ngô Trọng Lượng

14


GIÁO ÁN SỐ: 06

Tên bài 4:

Thời gian thực hiện: 12h (LT: 3h; TH:9h)
Tên bài học trước: Sửa chữa thùng chứa nhiên liệu, các
đường ống và bầu lọc
Thực hiện từ ngày .................................../2017
Sửa chữa bơm thấp áp (bơm chuyển nhiên liệu)

MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ của bơm chuyển nhiên liệu
- Giải thích được cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm chuyển nhiên liệu
- Tháo lắp, nhận dạng và kiểm tra, sửa chữa được bơm chuyển nhiên liệu đúng yêu cầu kỹ thuật
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Vật liệu:

Dầu bôi trơn, mở bôi trơn và dung dịch rửa

Giẻ sạch, nhiên liệu đi ê den

Các đệm kín và roăng bìa

Các chi tiết hư hỏng cần thay thế
- Dụng cụ và trang thiết bị:

Máy laptop và máy chiếu projector

Mô hinh cắt của các bộ phận hệ thống nhiên liệu động cơ diesel

Các bơm thấp áp

Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa ô tô.

Phòng học, xưởng thực hành có đủ bàn tháo lắp

Máy cân bơm cao áp và cân chỉnh vòi phun cao áp
và đo kiểm hiện đại.
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Gáo viên dạy lý thuyết tại phòng học
- Giáo viên hướng dẫn phương pháp thực hành tại phòng học
- Chia lớp học theo nhiều nhóm, có nhóm trưởng
- Sinh viên thực hành tại xưởng cơ khí động lực
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 5’
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.........................................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC.

TT
1

NỘI DUNG
Dẫn nhập
- Ôn bài cũ gợi mở phát triển,
nhìn nhận tầm quan trọng của
bài học mới

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
- Thuyết trình mang tính - Nghe, hình dung nội
thuyết phục nội dung bài dung bài học
học.
- Hướng dẫn phương
- Nghe, chú ý phương
pháp học mang tính tối
pháp học
ưu mà thiết bị có.

15

THỜI
GIAN
5’


2

3

4

Giới thiêu chủ đề
1. Nhiệm vụ, yêu cầu của bơm
chuyển nhiên liệu
2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc
của bơm chuyển nhiên liệu
3. Hiện tượng, nguyên nhân sai
hỏng và phương pháp kiểm tra,
sửa chữa bơm chuyển nhiên liệu
4. Quy trình và yêu cầu kỹ thuật
tháo lắp bơm chuyển nhiên liệu
5. Sửa chữa bơm chuyển nhiên
liệu
Giải quyết vấn đề
1. Nhiệm vụ, yêu cầu của
bơm chuyển nhiên liệu.
2. Cấu tạo và nguyên lý làm
việc của bơm chuyển nhiên
liệu.
- Cấu tạo.
- Nguyên tắc hoạt động.
3. Hiện tượng, nguyên nhân
hư hỏng và phương pháp kiểm
tra bảo dưỡng, sửa chữa bơm
chuyển nhiên liệu.
- Hiện tượng và nguyên nhân
hư hỏng.
- Phương pháp kiểm tra và
bảo dưỡng sửa chữa.
4. Quy trình và yêu cầu kỹ thuật
tháo lắp bơm chuyển nhiên liệu
- Quy trình
- Yêu cầu kỹ thuật
5. Sửa chữa bơm chuyển
nhiên liệu:
Kỹ năng 1: tháo bơm chuyển
nhiên liệu
Kỹ năng 2: vệ sinh bơm
chuyển nhiên liệu
Kỹ năng 3: kiểm tra hư hỏng
bơm chuyển nhiên liệu
Kỹ năng 4: sửa chữa hư hỏng
bơm chuyển nhiên liệu
Kỹ năng 3: lắp bơm chuyển
nhiên liệu
Kết thúc vấn đề
- Củng cố kiến thức: Tóm tắt
lại nội dung bài học
- Củng cố kỹ năng rèn luyện:
Tóm tắt lại các bước thực hiện
và nhấn mạnh những điểm
cần lưu ý.

5’
- Đưa ra nội dung
- Giới thiệu yêu cầu kỹ
thuật
- Đưa ra tiêu chuẩn kiến
thức kỹ năng

- Nhận tài liệu hoặc ghi
chép
- Nghe các nội dung, yêu
cầu kỹ thuật và các tiêu
chuẩn kiến thức kỹ năng.

- Giảng giải và phân tích
qua mô hình
- Giảng giải và phân tích
qua mô hình

- Nghe, quan sát cách
hướng dẫn
- Nghe, quan sát cách
hướng dẫn

20’

- Phân tích qua vật thật
- Giảng giải, thao tác các
phương pháp kiểm tra.

- Nghe, quan sát cách
hướng dẫn
- Chú ý thao tác mẫu của
thầy, sau đó thao tác lại
khoảng 2 học sinh

1h

- Hướng dẫn các quy
trình thực hiện

- Nghe, quan sát cách
hướng dẫn

1h

- Thao tác mẫu các quy
trình thực hiện
- Phân nhóm
- Phân thiết bị, dụng cụ
đồ nghề thực hành

- Theo nhóm thực hiện
các quy trình kiểm tra,
sửa
- Nhận thiết bị, dụng cụ
đồ nghề thực hành

8h

- Giảng giải
- Phân tích tổng hợp
- Dưa ra những câu hỏi
để củng cố bài
- Nhận xét đánh giá quá
trình học tập
- Giảng giải

- Nghe, củng cố bài
- Trả lời câu hỏi
- Nêu ý kiến (nếu có)

1h

7’

16


5

Hướng dẫn tự học

- Phân tích, tổng hợp
Tham khảo tài liệu
+ Nguyễn tất Tiến, Đỗ Xuân Kính-Giáo trình kỹ
thuật sửa chữa ô tô, Máy nổ-NXB Giáo dục- 2002
+ Nguyễn Tất Tiến-Nguyễn đức Phú-Hồ Tấn Chuẫn,
Trần Văn Tế-Kết cấu tính toán động cơ đốt trong,
Tập 1-2-3: NXB giáo dục-1996
+ Nguyễn Oanh-Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ
nổ hiện đại: Trang bị điện ô tô-NXB ban
GDCN.TP.Hồ Chí Minh-1990.

3’

VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ....................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày..........tháng .......... năm 2017
GIÁO VIÊN

Nguyễn Văn Thịnh

Ngô Trọng Lượng

17


GIÁO ÁN SỐ: 07

Thời gian thực hiện: 11h (LT:3h; TH:7h; KT:1h)
Tên bài học trước: Sửa chữa bơm thấp áp (bơm chuyển
nhiên liệu)
Thực hiện từ ngày ......................................./2017

Tên bài 5:
Sửa chữa bơm cao áp
I/
Sửa chữa bơm cao áp tập trung PE
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại bơm cao áp PE
- Giải thích được cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm cao áp PE
- Tháo lắp, nhận dạng và kiểm tra, sửa chữa được bơm cao áp PE đúng yêu cầu kỹ thuật
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Vật liệu:

Dầu bôi trơn, mở bôi trơn và dung dịch rửa

Giẻ sạch, nhiên liệu đi ê den

Các đệm kín và roăng bìa

Các chi tiết hư hỏng cần thay thế
- Dụng cụ và trang thiết bị:

Máy laptop và máy chiếu projector

Mô hinh cắt của các bộ phận hệ thống nhiên liệu động cơ diesel

Tập trung PE

Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa ô tô.

Phòng học, xưởng thực hành có đủ bàn tháo lắp

Máy cân bơm cao áp và cân chỉnh vòi phun cao áp
và đo kiểm hiện đại
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Gáo viên dạy lý thuyết tại phòng học
- Giáo viên hướng dẫn phương pháp thực hành tại phòng học
- Chia lớp học theo nhiều nhóm, có nhóm trưởng
- Sinh viên thực hành tại xưởng cơ khí động lực
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 5’
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.........................................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC.

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập
- Ôn bài cũ gợi mở phát triển,
nhìn nhận tầm quan trọng của
bài học mới

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
- Thuyết trình mang tính - Nghe, hình dung nội
thuyết phục nội dung bài dung bài học
học.
- Chú ý phương pháp
- Hướng dẫn phương
học
pháp học mang tính tối

18

THỜI
GIAN
5’


ưu mà thiết bị có.
2

3

Giới thiêu chủ đề
1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân
loại bơm cao áp tập trung PE.
2. Cấu tạo và nguyên lý làm
việc của bơm cao áp tập trung
PE
3. Hiện tượng, nguyên nhân
hư hỏng và phương pháp kiểm
tra bảo dưỡng, sửa chữa bơm
cao áp tập trung PE.
4. Quy trình và yêu cầu kỹ
thuật tháo lắp bơm cao áp tập
trung PE.
5. Sửa chữa bơm cao áp tập
trung PE.
Giải quyết vấn đề
1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân
loại bơm cao áp tập trung PE.
2. Cấu tạo và nguyên lý làm
việc của bơm cao áp tập trung
PE
- Cấu tạo.
- Nguyên tắc hoạt động.
3. Hiện tượng, nguyên nhân
hư hỏng và phương pháp kiểm
tra bảo dưỡng, sửa chữa bơm
cao áp tập trung PE.
- Hiện tượng và nguyên nhân
hư hỏng.
- Phương pháp kiểm tra và
bảo dưỡng sửa chữa.
4. Quy trình và yêu cầu kỹ
thuật tháo lắp bơm cao áp tập
trung PE.
- Quy trình
- Yêu cầu kỹ thuật
5. Sửa chữa bơm cao áp tập
trung PE:
Kỹ năng 1: tháo bơm cao áp
Kỹ năng 2: vệ sinh bơm cao
áp
Kỹ năng 3: kiểm tra hư hỏng
bơm cao áp
Kỹ năng 4: sửa chữa hư hỏng
bơm cao áp
Kỹ năng 3: lắp bơm cao áp
6. Kiểm tra

5’
- Đưa ra nội dung
- Giới thiệu yêu cầu kỹ
thuật
- Đưa ra tiêu chuẩn kiến
thức kỹ năng

- Nhận tài liệu hoặc ghi
chép
- Nghe các nội dung, yêu
cầu kỹ thuật và các tiêu
chuẩn kiến thức kỹ năng.

- Giảng giải và phân tích
qua mô hình
- Giảng giải và phân tích
qua mô hình

- Nghe, quan sát cách
hướng dẫn
- Nghe, quan sát cách
hướng dẫn

20’

- Phân tích qua vật thật
- Giảng giải, thao tác các
phương pháp kiểm tra.

- Nghe, quan sát cách
hướng dẫn
- Chú ý thao tác mẫu của
thầy, sau đó thao tác lại
khoảng 2 học sinh

1h

- Hướng dẫn các quy
trình thực hiện

- Nghe, quan sát cách
hướng dẫn

1h

- Thao tác mẫu các quy
trình thực hiện
- Phân nhóm
- Phân thiết bị, dụng cụ
đồ nghề thực hành

- Theo nhóm thực hiện
các quy trình kiểm tra,
sửa
- Nhận thiết bị, dụng cụ
đồ nghề thực hành

6h

Đề:
Làm bài kiểm tra
1. Cấu tạo và hoạt động
của bơm cao áp tập trung
PE
2. Hiện tượng, nguyên

19

1h

1h


nhân hư hỏng và phương
pháp kiểm tra bảo
dưỡng, sửa chữa bơm
cao áp tập trung PE
4

5

Kết thúc vấn đề
- Củng cố kiến thức: Tóm tắt
lại nội dung bài học
- Củng cố kỹ năng rèn luyện:
Tóm tắt lại các bước thực hiện
và nhấn mạnh những điểm
cần lưu ý.
Hướng dẫn tự học

7’
- Giảng giải
- Nghe, củng cố bài
- Phân tích tổng hợp
- Trả lời câu hỏi
- Dưa ra những câu hỏi
- Nêu ý kiến (nếu có)
để củng cố bài
- Nhận xét đánh giá quá
trình học tập
- Giảng giải
- Phân tích, tổng hợp
Tham khảo tài liệu
+ Nguyễn tất Tiến, Đỗ Xuân Kính-Giáo trình kỹ
thuật sửa chữa ô tô, Máy nổ-NXB Giáo dục- 2002
+ Nguyễn Tất Tiến-Nguyễn đức Phú-Hồ Tấn Chuẫn,
Trần Văn Tế-Kết cấu tính toán động cơ đốt trong,
Tập 1-2-3: NXB giáo dục-1996
+ Nguyễn Oanh-Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ
nổ hiện đại: Trang bị điện ô tô-NXB ban
GDCN.TP.Hồ Chí Minh-1990.

3’

VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ....................................................................
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày.......tháng ........ năm 2017
GIÁO VIÊN

Nguyễn Văn Thịnh

Ngô Trọng Lượng

20


GIÁO ÁN SỐ: 08

Thời gian thực hiện: 11h (LT:3h; TH:7h; KT:1h)
Tên bài học trước: Sửa chữa bơm thấp áp (bơm chuyển
nhiên liệu)
Thực hiện từ ngày ......................................./2017

Tên bài 5:
Sửa chữa bơm cao áp
II/ Sửa chữa bơm cao áp phân phối VE
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại bơm cao áp VE
- Giải thích được cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm cao áp VE
- Tháo lắp, nhận dạng và kiểm tra, sửa chữa được bơm cao áp VE đúng yêu cầu kỹ thuật
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Vật liệu:

Dầu bôi trơn, mở bôi trơn và dung dịch rửa

Giẻ sạch, nhiên liệu đi ê den

Các đệm kín và roăng bìa

Các chi tiết hư hỏng cần thay thế
- Dụng cụ và trang thiết bị:

Máy laptop và máy chiếu projector

Mô hinh cắt của các bộ phận hệ thống nhiên liệu động cơ diesel

Tập trung PE

Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa ô tô.

Phòng học, xưởng thực hành có đủ bàn tháo lắp

Máy cân bơm cao áp và cân chỉnh vòi phun cao áp
và đo kiểm hiện đại
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Gáo viên dạy lý thuyết tại phòng học
- Giáo viên hướng dẫn phương pháp thực hành tại phòng học
- Chia lớp học theo nhiều nhóm, có nhóm trưởng
- Sinh viên thực hành tại xưởng cơ khí động lực
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 5’
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.........................................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC.

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập
- Ôn bài cũ gợi mở phát triển,
nhìn nhận tầm quan trọng của
bài học mới

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
- Thuyết trình mang tính - Nghe, hình dung nội
thuyết phục nội dung bài dung bài học
học.
- Chú ý phương pháp
- Hướng dẫn phương
học
pháp học mang tính tối

21

THỜI
GIAN
5’


ưu mà thiết bị có.
2

3

Giới thiêu chủ đề
1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân
loại bơm phân phối VE.
2. Cấu tạo và nguyên lý làm
việc của bơm phân phối VE
3. Hiện tượng, nguyên nhân
hư hỏng và phương pháp kiểm
tra bảo dưỡng, sửa chữa bơm
cao áp tập trung PE.
4. Quy trình và yêu cầu kỹ
thuật tháo lắp bơm phân phối
VE.
5. Sửa chữa bơm phân phối
VE.
Giải quyết vấn đề
1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân
loại bơm phân phối VE.
2. Cấu tạo và nguyên lý làm
việc của bơm phân phối VE
- Cấu tạo.
- Nguyên tắc hoạt động.
3. Hiện tượng, nguyên nhân
hư hỏng và phương pháp kiểm
tra bảo dưỡng, sửa chữa bơm
phân phối VE
- Hiện tượng và nguyên nhân
hư hỏng.
- Phương pháp kiểm tra và
bảo dưỡng sửa chữa.
4. Quy trình và yêu cầu kỹ
thuật tháo lắp bơm phân phối
VE
- Quy trình
- Yêu cầu kỹ thuật
5. Sửa chữa bơm phân phối
VE
Kỹ năng 1: tháo bơm phân
phối VE
Kỹ năng 2: vệ sinh bơm phân
phối VE
Kỹ năng 3: kiểm tra hư hỏng
bơm phân phối VE
Kỹ năng 4: sửa chữa hư hỏng
bơm phân phối VE
Kỹ năng 3: lắp bơm phân
phối VE
6. Kiểm tra

5’
- Đưa ra nội dung
- Giới thiệu yêu cầu kỹ
thuật
- Đưa ra tiêu chuẩn kiến
thức kỹ năng

- Nhận tài liệu hoặc ghi
chép
- Nghe các nội dung, yêu
cầu kỹ thuật và các tiêu
chuẩn kiến thức kỹ năng.

- Giảng giải và phân tích
qua mô hình
- Giảng giải và phân tích
qua mô hình

- Nghe, quan sát cách
hướng dẫn
- Nghe, quan sát cách
hướng dẫn

20’

- Phân tích qua vật thật
- Giảng giải, thao tác các
phương pháp kiểm tra.

- Nghe, quan sát cách
hướng dẫn
- Chú ý thao tác mẫu của
thầy, sau đó thao tác lại
khoảng 2 học sinh

1h

- Hướng dẫn các quy
trình thực hiện

- Nghe, quan sát cách
hướng dẫn

1h

- Thao tác mẫu các quy
trình thực hiện
- Phân nhóm
- Phân thiết bị, dụng cụ
đồ nghề thực hành

- Theo nhóm thực hiện
các quy trình kiểm tra,
sửa
- Nhận thiết bị, dụng cụ
đồ nghề thực hành

6h

Đề:
Làm bài kiểm tra
1. Cấu tạo và hoạt động
của bơm phân phối VE.
2. Hiện tượng, nguyên
nhân hư hỏng và phương

22

1h

1h


pháp kiểm tra bảo
dưỡng, sửa chữa bơm
phân phối VE
4

5

Kết thúc vấn đề
- Củng cố kiến thức: Tóm tắt
lại nội dung bài học
- Củng cố kỹ năng rèn luyện:
Tóm tắt lại các bước thực hiện
và nhấn mạnh những điểm
cần lưu ý.
Hướng dẫn tự học

7’
- Giảng giải
- Nghe, củng cố bài
- Phân tích tổng hợp
- Trả lời câu hỏi
- Dưa ra những câu hỏi
- Nêu ý kiến (nếu có)
để củng cố bài
- Nhận xét đánh giá quá
trình học tập
- Giảng giải
- Phân tích, tổng hợp
Tham khảo tài liệu
+ Nguyễn tất Tiến, Đỗ Xuân Kính-Giáo trình kỹ
thuật sửa chữa ô tô, Máy nổ-NXB Giáo dục- 2002
+ Nguyễn Tất Tiến-Nguyễn đức Phú-Hồ Tấn Chuẫn,
Trần Văn Tế-Kết cấu tính toán động cơ đốt trong,
Tập 1-2-3: NXB giáo dục-1996
+ Nguyễn Oanh-Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ
nổ hiện đại: Trang bị điện ô tô-NXB ban
GDCN.TP.Hồ Chí Minh-1990.

3’

VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ....................................................................
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày.......tháng ........ năm 2017
GIÁO VIÊN

Nguyễn Văn Thịnh

Ngô Trọng Lượng

23


GIÁO ÁN SỐ: 09

Tên bài 6:

Thời gian thực hiện: 12h (LT: 3h; TH:9h)
Tên bài học trước: Sửa chữa bơm cao áp phân phối VE
Thực hiện từ ngày ..........................................2017
Sửa chữa vòi phun cao áp

MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ của vòi phun cao áp
- Giải thích được cấu tạo và nguyên lý làm việc của vòi phun cao áp
- Tháo lắp, nhận dạng và kiểm tra, sửa chữa được vòi phun cao áp đúng yêu cầu kỹ thuật
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Vật liệu:

Dầu bôi trơn, mở bôi trơn và dung dịch rửa

Giẻ sạch, nhiên liệu đi ê den

Các đệm kín và roăng bìa

Các chi tiết hư hỏng cần thay thế
- Dụng cụ và trang thiết bị:

Máy laptop và máy chiếu projector

Mô hinh cắt của các bộ phận hệ thống nhiên liệu động cơ diesel

Vòi phun cao áp

Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa ô tô.

Phòng học, xưởng thực hành có đủ bàn tháo lắp

Máy cân bơm cao áp và cân chỉnh vòi phun cao áp
và đo kiểm hiện đại.
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Gáo viên dạy lý thuyết tại phòng học
- Giáo viên hướng dẫn phương pháp thực hành tại phòng học
- Chia lớp học theo nhiều nhóm, có nhóm trưởng
- Sinh viên thực hành tại xưởng cơ khí động lực
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: 5’
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.........................................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC.

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập
- Ôn bài cũ gợi mở phát triển,
nhìn nhận tầm quan trọng của
bài học mới

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
- Thuyết trình mang tính - Nghe, hình dung nội
thuyết phục nội dung bài dung bài học
học.
- Hướng dẫn phương
- Chú ý phương pháp
pháp học mang tính tối
học
ưu mà thiết bị có.

24

THỜI
GIAN
5’


2

3

Giới thiêu chủ đề
1. Nhiệm vụ, yêu cầu của vòi
phun cao áp.
2. Cấu tạo và hoạt động của
vòi phun cao áp
3. Hiện tượng, nguyên nhân
hư hỏng và phương pháp kiểm
tra bảo dưỡng, sửa chữa vòi
phun cao áp
4. Quy trình và yêu cầu kỹ
thuật tháo lắp vòi phun cao áp
5. Sửa chữa vòi phun cao áp
Giải quyết vấn đề
1. Nhiệm vụ, yêu cầu của vòi
phun cao áp.

- Nhận tài liệu hoặc ghi
chép
- Nghe các nội dung, yêu
cầu kỹ thuật và các tiêu
chuẩn kiến thức kỹ năng.

- Giảng giải và phân tích
qua mô hình

- Nghe, quan sát cách
hướng dẫn

20’

- Giảng giải và phân tích
qua mô hình

- Nghe, quan sát cách
hướng dẫn

1h

3. Hiện tượng, nguyên nhân - Phân tích qua vật thật
hư hỏng và phương pháp kiểm - Giảng giải, thao tác các
tra bảo dưỡng, sửa chữa vòi phương pháp kiểm tra.
phun cao áp.
- Hiện tượng và nguyên nhân
hư hỏng.
- Phương pháp kiểm tra và
bảo dưỡng sửa chữa.

- Nghe, quan sát cách
hướng dẫn
- Chú ý thao tác mẫu của
thầy, sau đó thao tác lại
khoảng 2 học sinh

1h

4. Quy trình và yêu cầu kỹ
thuật tháo lắp vòi phun cao áp
- Quy Trình
- Yêu cầu kỹ thuật

- Hướng dẫn các quy
trình thực hiện

- Nghe, quan sát cách
hướng dẫn

1h

5. Sửa chữa vòi phun cao áp:
Kỹ năng 1: tháo vòi phun cao
áp
Kỹ năng 2: vệ sinh vòi phun
cao áp
Kỹ năng 3: kiểm tra hư hỏng
vòi phun cao áp
Kỹ năng 4: sửa chữa hư hỏng
vòi phun cao áp
Kỹ năng 3: lắp vòi phun cao
áp
Kết thúc vấn đề
- Củng cố kiến thức: Tóm tắt
lại nội dung bài học
- Củng cố kỹ năng rèn luyện:
Tóm tắt lại các bước thực hiện
và nhấn mạnh những điểm
cần lưu ý.

- Thao tác mẫu các quy
trình thực hiện
- Phân nhóm
- Phân thiết bị, dụng cụ
đồ nghề thực hành

- Theo nhóm thực hiện
các quy trình kiểm tra,
sửa
- Nhận thiết bị, dụng cụ
đồ nghề thực hành

- Giảng giải
- Phân tích tổng hợp
- Dưa ra những câu hỏi
để củng cố bài
- Nhận xét đánh giá quá
trình học tập

- Nghe, củng cố bài
- Trả lời câu hỏi
- Nêu ý kiến (nếu có)

2. Cấu tạo và hoạt động của
vòi phun cao áp.
- Cấu tạo.
- Nguyên tắc hoạt động.

4

5’
- Đưa ra nội dung
- Giới thiệu yêu cầu kỹ
thuật
- Đưa ra tiêu chuẩn kiến
thức kỹ năng

8h

7’

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×