Tải bản đầy đủ

Giáo án phanh tích hợp ABS

Giáo án số:1

Thời gian thực hiện: 25 giờ LT: 15 , TH: 10
Tên bài học trước
Thực hiện ngày … đến …. tháng …. năm 2016

Tên bài: Hệ thống phanh ABS
Mục tiêu của bài: Học xong bài này người học có khả năng:
- Phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại hệ thống phanh ABS
- Giải thích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động hệ thống phanh ABS
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
-Giáo án, giáo trình, bảng, phấn và mô hình hệ thống phanh.
-Bộ đồ nghề sửa chữa ôtô, vải lau, dầu rửa, bảng qui trình tháo lắp, hệ thống
phanh dầu.
Hình thức tổ chức dạy học
Tập trung lớp dạy lý thuyết,hướng dẫn ban dầu thực hành,chia nhóm luyện tập
kỹ năng
I.Ổn định lớp
Thời gian:5 phút

Tên học sinh vắng:……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
II.Thực hiện bài học
TT

Nội Dung

1

Dẫn nhập

2

Giới thiệu chủ đề

3

Giải quyết vấn đề
1.Nhiệm vụ, yêu cầu
và phân loại hệ thống
phanh ABS.
a.Nhiệm vụ:
b. Yêu cầu:
c.Phân loại:

Phương pháp
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Giới thiệu bài mới
Lắng nghe và ghi
nhớ
Giới thiệu nội dung Lắng nghe và ghi
bài học,nội dung bài nhớ
học cần nắm, những
kỹ năng cần có sau
khi học xong bài

Thời
gian
5 phút
5 phút

90 phút
-Nêu nhiệm vụ hệ
thống phanh ABS.
-Nêu yêu cầu hệ
thống phanh ABS.
-Diễn giải cơ sở để

Lắng nghe và ghi
chép
Lắng nghe và ghi
chép
1


2.Sơ đồ cấu tạo và
nguyên lý hoạt động
của hệ thống phanh
ABS.
- Cấu tạo.
- Nguyên tắc hoạt
động.
3.Cấu tạo các bộ phận
trong hệ thống phanh
ABS.
3.1 Cảm biến tốc độ
bánh xe.
- Cấu tạo.
- Nguyên tắc hoạt
động.
3.2 Bộ chấp hành thuỷ
lực.
- Cấu tạo
- Nguyên tắc hoạt
động.
2.Thực hiện các bước

phân loại các loại
hệ thống phanh
ABS.
-Vẽ sơ đồ cấu tạo.
-Dựa vào sơ đồ
trình bày nguyên tắc
hoạt động

Kết thúc vấn đề

12giờ1
5phút

Lắng nghe và ghi
chép

-Vẽ sơ đồ cấu tạo.
-Dựa vào sơ đồ
trình bày nguyên tắc
hoạt động
-Vẽ sơ đồ cấu tạo.
-Dựa vào sơ đồ
Lắng nghe và ghi
trình bày nguyên tắc chép
hoạt động
-Vẽ sơ đồ cấu tạo.
-Dựa vào sơ đồ
trình bày nguyên tắc
hoạt động

Lắng nghe và ghi
chép
10giờ

Nêu các bước thực
hiện
Gọi 2 học sinh đứng
gần giáo viên quan
sát
Giáo viên thao tác
các bước
Giáo viên chỉnh sửa
thao tác hai học
sinh

4

Vẽ sơ đồ,lắng nghe
và ghi chép

Chia nhóm thực
hiện các thao
tác,chỉnh sửa các
thao tác các nhóm
chưa được.

Quan sát giáo viên
thao tác
Hai học sinh thao
tác,số còn lai quan
sát thao tác hai học
sinh
Thao tác theo nhóm

Lắng nghe và ghi
nhớ.

15 phút
2


-Củng cố kiến thức

-Củng cố kỹ năng
5

Hướng dẫn tự học
Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình mô đun
Sửa chữa và bảo
dưỡng hệ thống
phanh do Tổng cục
dạy nghề ban hành.
- Nguyễn Văn NghĩHoàng Văn SinhPhạm Thị Thu HàKiểm tra ô tô và bảo
dưỡng gầm-NXH Lao
động xã hội: Hà nội:
2000.
- Giáo trình Hệ thống
truyền lực ô tô - NXB
Giao thông vận tải
năm 2003.

Tóm tắt những nội
dung đã giảng:
- Nhiệm vụ, yêu cầu
, phân loại hệ thống.
- Cấu tạo và hoạt
động của hệ thống
-Nhận xét học sinh
thao tác,thực hiện.
5 phút

III.Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
Trưởng ban/trưởng bộ môn
Ngày … tháng …. năm 2016
Giáo viên
Nguyễn Văn Thịnh

Ngô Trọng Lượng

3


Giáo án số:02

Thời gian thực hiện: 31 giờ LT:3 , TH: 26 ,KT:2
Tên bài học trước: Hệ thống phanh ABS
Thực hiện ngày … đến …. tháng …. năm 2016

Tên bài: Tháo lắp Hệ thống phanh ABS
Mục tiêu của bài: Học xong bài này người học có khả năng:
- Giải thích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động hệ thống phanh ABS.
- Tháo lắp, nhận dạng và kiểm tra các bộ phận của hệ thống phanh ABS.
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
-Giáo án, giáo trình, bảng, phấn và cơ cấu dẫn động phanh thủy lực.
-Bộ đồ nghề sửa chữa ôtô, vải lau, dầu rửa, bảng qui trình tháo lắp, hệ thống
phanh ABS.
Hình thức tổ chức dạy học
Tập trung lớp dạy lý thuyết,hướng dẫn ban dầu thực hành,chia nhóm luyện tập
kỹ năng
I.Ổn định lớp
Thời gian:5 phút
Tên học sinh vắng:……………………………………………………………
II.Thực hiện bài học
TT

Nội Dung

1

Dẫn nhập

2

Giới thiệu chủ đề

3

Giải quyết vấn đề
1.- Quy trình tháo lắp,
kiểm tra hệ thống
phanh ABS.
- Quy trình tháo:
+ Tháo, kiểm tra chi
tiết:Làm sạch,kiểm tra
cảm biến tốc độ,bộ
chấp hành, thay cupen

Phương pháp
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Ôn bài cũ,giới thiệu Lắng nghe và ghi
bài mới
nhớ
Giới thiệu nội dung Lắng nghe và ghi
bài học,nội dung bài nhớ
học cần nắm, những
kỹ năng cần có sau
khi học xong bài

Thời
gian
5 phút
5 phút

15 phút
-Nêu nhiệm vụ dẫn
động phanh dầu.
-Nêu yêu cầu dẫn
động phanh dầu.

Lắng nghe và ghi
chép
Lắng nghe và ghi
chép
4


và đổ dầu phanh.
+ Điều chỉnh: hành
trình bàn đạp phanh và
xả không khí trong bầu
tổng phanh.
2.Thực hiện tháo lắp và
kiểm tra:
-Chuẩn bị dụng cụ
-Thực hiện quy trình
tháo
-Thực hiện quy trình
lắp.
3.Thực hiện các bước
Kỹ năng 1: tháo các
đường ống dẫn dầu
Kỹ năng 2: tháo các
rắc cắm điện
Kỹ năng 3: tháo bộ
chấp hành
Kỹ năng 4: tháo ECU
ABS
Kỹ năng 5: tháo các
cảm biến tốc độ
* Kiểm tra thực hiện
4

Kết thúc vấn đề
-Củng cố kiến thức

-Củng cố kỹ năng

5

Hướng dẫn tự học
Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình mô đun
Sửa chữa và bảo
dưỡng hệ thống
phanh do Tổng cục

45 phút
-Vẽ sơ đồ cấu tạo. Vẽ sơ đồ,lắng nghe
-Dựa vào sơ đồ
và ghi chép
phân tích và trình
bày nguyên tắc hoạt
động
45 phút
Lắng nghe và ghi
chép
Gọi 2 học sinh đứng
gần giáo viên quan
sát
Giáo viên thao tác
các bước
Giáo viên chỉnh sửa
thao tác hai học
sinh
Chia lớp thực hiện
các thao tác

Quan sát giáo viên
thao tác
Hai học sinh thao
tác,số còn lai quan
sát thao tác hai học
sinh

26 giờ

Nêu các bước thực
hiện để kiểm tra chi
tiết

2 giờ

Tóm tắt những nội
Thao tác theo nhóm
dung đã giảng:
- Nhiệm vụ, yêu cầu
dẫn động phanh
dầu.
Lắng nghe và ghi
- Cấu tạo và hoạt
nhớ.
động của hệ thống
-Nhận xét học sinh
thao tác.

10 phút

5 phút

5


dạy nghề ban hành.
- Nguyễn Văn NghĩHoàng Văn SinhPhạm Thị Thu HàKiểm tra ô tô và bảo
dưỡng gầm-NXH Lao
động xã hội: Hà nội:
2000.
- Giáo trình Hệ thống
truyền lực ô tô - NXB
Giao thông vận tải
năm 2003.
III.Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
Trưởng ban/trưởng bộ môn
Ngày … tháng …. năm 2016
Giáo viên
Nguyễn Văn Thịnh

Ngô Trọng Lượng

6


7


Giáo án số:03

Thời gian thực hiện: 32 giờ LT: 6 , TH: 26,KT: 0
Tên bài học trước: Tháo lắp Hệ thống phanh ABS
Thực hiện ngày … đến …. tháng …. năm 2016

Tên bài: Kiểm tra,chẩn đoán sai hỏng hệ thống phanh ABS
Mục tiêu của bài: Học xong bài này người học có khả năng:
- Giải thích được hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và phương pháp kiểm tra bảo
dưỡng, sửa chữa hệ thống phanh ABS.
- Đọc và tra cứu các tài liệu chuyên nghành.
- Sử dụng được dụng cụ,thiết bị kiểm tra chẩn đoán hệ thống phanh ABS.
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
-Giáo án, giáo trình, bảng, phấn và mô hình cơ cấu phanh dầuABS.
-Bộ đồ nghề sửa chữa ôtô, vải lau, dầu rửa, bảng qui trình tháo lắp, cơ cấu
phanh dầu.
Hình thức tổ chức dạy học
Tập trung lớp dạy lý thuyết,hướng dẫn ban dầu thực hành,chia nhóm luyện tập
kỹ năng
I.Ổn định lớp
Thời gian:5 phút
Tên học sinh vắng:……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
II.Thực hiện bài học
TT

Nội Dung

Phương pháp
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Ôn bài củ,giới thiệu Lắng nghe và ghi
bài mới
nhớ
Giới thiệu nội dung Lắng nghe và ghi
bài học,nội dung bài nhớ
học cần nắm, những
kỹ năng cần có sau
khi học xong bài

1

Dẫn nhập

2

Giới thiệu chủ đề

3

Giải quyết vấn đề
1.Đặc điểm sai hỏng
của hệ thống phanh
ABS.
- Đặc điểm sai hỏng
-Nêu nhiệm vụ cơ
Lắng nghe và ghi
- Nguyên nhân hư hỏng cấu phanh dầu.
chép
2.Các phương pháp
-Nêu yêu cầu cơ cấu Lắng nghe và ghi

Thời
gian
5 phút
5 phút

15 phút

8


4

kiểm tra hư hỏng hệ
thống phanh ABS.
3.Quy trình chẩn đoán
sai hỏng của hệ thông
phanh ABS.
4.Thực hành kiểm tra
hệ thống phanh ABS.
- chuẩn bị dụng cụ và
bố trí vị trí làm việc
- Kiểm tra chẩn đoán
thông qua dấu hiệu bên
ngoài
- Dùng máy và thiết bị
kiểm tra.
- Tổng hợp và đưa ra
kết quả kiểm tra chẩn
đoán

phanh dầu.
-Diễn giải cơ sở để
phân loại các loại.

5.Thực hiện công việc
Kỹ năng 1: tháo các
đường ống dẫn dầu
Kỹ năng 2: tháo các
rắc cắm điện
Kỹ năng 3: tháo bộ
chấp hành
Kỹ năng 4: tháo ECU
ABS
Kỹ năng 5: tháo các
cảm biến tốc độ

-Gọi 2 học sinh
đứng gần giáo viên
quan sát
Giáo viên thao tác
các bước
-Giáo viên chỉnh
sửa thao tác hai học
sinh

-Vẽ sơ đồ cấu tạo.
-Dựa vào sơ đồ
trình bày nguyên tắc Vẽ sơ đồ,lắng nghe
hoạt động
và ghi chép

90 phút

-Nêu các bước thực
hiện để kiểm tra chi
tiết

45 phút

Chia nhóm thực
hiện các thao tác.

Lắng nghe và ghi
chép

90 phút
Quan sát giáo viên
thao tác
Hai học sinh thao
tác,số còn lai quan
sát thao tác hai học
sinh
Thao tác theo nhóm

26 giờ

Kết thúc vấn đề
-Củng cố kiến thức

-Củng cố kỹ năng

5

chép

Hướng dẫn tự học
Tài liệu cần tham khảo:

Tóm tắt những nội
Lắng nghe và ghi
dung đã giảng:
chép
- Nhiệm vụ, yêu cầu
cơ cấu phanh dầu
- Cấu tạo và hoạt
động của hệ thống
-Nhận xét học sinh
thao tác.

10 phút

5 phút
Lắng nghe
9


- Giáo trình mô đun
Sửa chữa và bảo
dưỡng hệ thống
phanh do Tổng cục
dạy nghề ban hành.
- Nguyễn Văn NghĩHoàng Văn SinhPhạm Thị Thu HàKiểm tra ô tô và bảo
dưỡng gầm-NXH Lao
động xã hội: Hà nội:
2000.
- Giáo trình Hệ thống
truyền lực ô tô - NXB
Giao thông vận tải
năm 2003.

III.Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
Trưởng ban/trưởng bộ môn
Ngày … tháng …. năm 2016
Giáo viên
Nguyễn Văn Thịnh

Ngô Trọng Lượng

10


Giáo án số:04
Thời gian thực hiện: 32 giờ LT: 6 , TH: 24,KT: 2
Tên bài học trước: Kiểm tra,chẩn đoán sai hỏng hệ thống phanh

ABS

Thực hiện ngày … đến …. tháng …. năm 2016

Tên bài: Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh ABS
Mục tiêu của bài: Học xong bài này người học có khả năng:
- Giải thích được hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và phương pháp kiểm tra bảo
dưỡng, sửa chữa hệ thống phanh ABS.
- Tháo lắp,nhận dạng và kiểm tra,bảo dưỡng sữa chữa hệ thống phanh ABS đúng
quy trình và đảm bảo kỹ thuật.
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
-Bộ đồ nghề sửa chữa ôtô, vải lau, dầu rửa, bảng qui trình tháo lắp, dẫn động
phanh ABS.
Hình thức tổ chức dạy học
Tập trung lớp dạy lý thuyết,hướng dẫn ban dầu thực hành,chia nhóm luyện tập
kỹ năng
I.Ổn định lớp
Thời gian: 5 phút
Tên học sinh vắng:……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
II.Thực hiện bài học
TT

Nội Dung

Phương pháp
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Ôn bài củ,giới thiệu Lắng nghe và ghi
bài mới
nhớ
Giới thiệu nội dung Lắng nghe và ghi
bài học,nội dung bài nhớ
học cần nắm, những
kỹ năng cần có sau
khi học xong bài

1

Dẫn nhập

2

Giới thiệu chủ đề

3

Giải quyết vấn đề
1.Quy trình bảo dưỡng Nêu quy trình bảo
và sửa chữa phanh dưỡng và sửa chữa
ABS.
phanh ABS.
2.Thực
hành
bảo
dưỡng hệ thống phanh
ABS.
-Chuẩn bị dụng cụ và

Thời
gian
5 phút
5 phút

25 phút
Lắng nghe và ghi
chép

45 phút

Lắng nghe và ghi
11


vị trí làm việc
-Kiểm tra chẩn đoán.
-Bảo dưỡng hệ thống
phanh ABS.
3.Thực hành sửa chữa
phanh ABS.
-Chuẩn bị dụng cụ và
vị trí làm việc
-Kiểm tra chẩn đoán.
-Sửa chữa hệ thống
phanh ABS.
5.Thực hiện công việc
Kỹ năng 1: tháo các
đường ống dẫn dầu
Kỹ năng 2: tháo các
rắc cắm điện
Kỹ năng 3: tháo bộ
chấp hành
Kỹ năng 4: tháo ECU
ABS
Kỹ năng 5: tháo các
cảm biến tốc độ

chép
90 phút
Vẽ sơ đồ
Lắng nghe và ghi
chép
Lắng nghe và ghi
chép
-Gọi 2 học sinh
đứng gần giáo viên
quan sát
Giáo viên thao tác
các bước
-Giáo viên chỉnh
sửa thao tác hai học
sinh
Chia nhóm thực
hiện các thao
tác,chỉnh sửa các
thao tác các nhóm
chưa được

24 giờ
Quan sát giáo viên
thao tác
Hai học sinh thao
tác,số còn lai quan
sát thao tác hai học
sinh
Thao tác theo nhóm

*Kiểm tra thực hành
4

Kết thúc vấn đề
-Củng cố kiến thức
-Củng cố kỹ năng

5

Hướng dẫn tự học
Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình mô đun
Sửa chữa và bảo
dưỡng hệ thống

90 phút

2 giờ
Tóm tắt những nội
dung đã giảng:
- Các nội dung bảo
dưỡng và kỷ năng
cần đạt được.
-Nhận xét hai học
sinh thao tác.

Lắng nghe và ghi
nhớ.

15 phút

Lắng nghe

5 phút

12


phanh do Tổng cục
dạy nghề ban hành.
- Nguyễn Văn NghĩHoàng Văn SinhPhạm Thị Thu HàKiểm tra ô tô và bảo
dưỡng gầm-NXH Lao
động xã hội: Hà nội:
2000.
- Giáo trình Hệ thống
truyền lực ô tô - NXB
Giao thông vận tải
năm 2003.
III.Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện
……………………………………………………………………………………
Trưởng ban/trưởng bộ môn
Ngày … tháng …. năm 2016
Giáo viên
Nguyễn Văn Thịnh

Ngô Trọng Lượng

13


14


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN

SỔ GIÁO ÁN

TÍCH HỢP

Mô học/Mô đun: Sửa chữa và Bảo Dưỡng hệ thống phanh ABS
Lớp: Cao đẳng liên thông ôtô15
Họ và Tên Giáo Viên: Ngô Trọng Lượng
Năm Học: 2015- 2016

Quyển Số:
15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×