Tải bản đầy đủ

Phân tích nội dung nguyên tắc đối xử tối huệ quốc MFN trong lĩnh vực thương mại hàng hóa của WTO lựa chọn 1 tranh chấp liên quan đến điều 1 của GATT và phân tích

Phân tích nội dung nguyên tắc đối xử tối huệ quốc MFN trong lĩnh vực thương mại
hàng hóa của WTO Lựa chọn 1 tranh chấp liên quan đến Điều 1 của GATT và phân
tíchMỞ ĐẦU
NỘI DUNG
I.

II.
1.
2.

NỘI DUNG NGUYÊN TẮC ĐỐI XỬ TỐI HUỆ QUỐC TRONG LĨNH
VỰC THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA THEO QUY ĐỊNH CỦA WTO
1. Khái niệm
2. Các nguyên tắc áp dụng MFN trong thương mại quốc tế
3. Các ngoại lệ của đối xử MFN
4. Hệ quả của MFN đối với sự phát triển của thương mại quốc tế
TRANH CHẤP CỤ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU 1 CỦA GATT

Nội dung tranh chấp
Bình luận

KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×