Tải bản đầy đủ

Hãy phân tích và đánh giá những cam kết của việt nam về mở của thị trường và đối xử quốc gia trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ trong khuôn khổ WTO

Hãy phân tích và đánh giá những cam kết của Việt Nam về mở của thị trường và
đối xử quốc gia trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ trong khuôn khổ WTO
MỤC LỤC

MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
I/ Các quy định cơ bản của thương mại dịch vụ trong WTO
1) Khái niệm dịch vụ và thương mại dịch vụ
2) Những nguyên tắc cơ bản
II/ Nguyên tắc mở cửa thị trường và đối xử quốc gia trong lĩnh vực thương
mại dịch vụ theo quy định của WTO
1) Cơ sở pháp lý
2) Nội dung của nguyên tắc
III. Đánh giá những cam kết của Việt Nam về mở của thị trường và đối xử
quốc gia trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ trong khuôn khổ WTO
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOMỞ ĐẦU
Luật thương mại dịch vụ quốc tế là bộ phận mới của luật thương mại quốc tế và
ngày càng giữ vị trí quan trọng trong thương mại toàn cầu. Tổ chức thương mại
thế giới(WTO) có Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS). Đây là hiệp
định đầu tiên và duy nhất đến nay tập hợp những quy định pháp luật thương mại
quốc tế đa biên điều chỉnh thương mại dịch vụ thế giới. Nhằm tạo ra môi trường
cạnh tranh lành mạnh và thúc đẩy quá trình hội nhập sâu rộng trong lĩnh vực
thương mại dịch vụ, hiệp định GATS có hệ thống những nguyên tắc trong quan hệ
hợp tác kinh tế song phương và đa phương. Trong hệ thống những nguyên tắc đó,
nguyên tắc mở cửa thị trường và đối xử quốc gia là những nguyên tắc quan trọng
trong việc xây dựng, mở cửa, tiếp cận thị trường trong quan hệ hợp tác giữa các
nước thành viên. Để tìm hiểu và làm rõ hơn về hai nguyên tắc này trong lĩnh vực
thương mại dịch vụ của WTO, trong khuôn khổ nội dung bài tập lớn em xin được
chọn đề tài: “Phân tích và bình luận về nguyên tắc mở cửa thị trường và đối xử
quốc gia trong lĩnh vực thương mại dịch vụ theo quy định của WTO”

NỘI DUNG
I/ Các quy định cơ bản của thương mại dịch vụ trong WTO
1) Khái niệm dịch vụ và thương mại dịch vụ

Trong khuôn khổ của GATT/WTO, tại vòng đàm phán Uruguay diễn ra từ năm
1986 đến năm 1994, các nước thành viên của GATT đã thông qua Hiệp định chung
về Thương mại dịch vụ (General Agreement on Trade in Services, viết tắt là
GATS). Hiệp định được thiết lập nhằm mở rộng phạm vi điều chỉnh của hệ thống


thương mại đa phương sang lĩnh vực dịch vụ chứ không điều chỉnh một mình lĩnh
vực thương mại hàng hóa như trước đó.
GATS không có định nghĩa về dịch vụ. Để xác định hành vi hoặc hoạt động nào đó
là dịch vụ, các nước phải tuân thủ theo quy định của Liên Hợp Quốc về dịch vụ,
đặc biệt là phải tuân theo quy định tại Bảng phân loại các dịch vụ cơ bản của Liên
Hợp Quốc (Danh mục PCPC/CPC. Bất cứ hành vi hoặc hoạt động nào được liệt kê
vào, được mô tả và được mã hóa trong Danh mục nói trên thì hành vi hoặc hoạt
động đó được thừa nhận là dịch vụ trong giao dịch thương mại quốc tế.
Đối với thương mại dịch vụ GATS có định nghĩa khá rõ ràng, Thương mại dịch vụ
được hiểu là sự cung cấp dịch vụ:
-

Từ lãnh thổ của nước này (nước cung ứng dịch vụ) đến lãnh thổ của nước
khác (nước sử dụng dịch vụ) theo phương thức “cung ứng dịch vụ qua biên
giới” (hay “phương thức 1” theo ngôn từ của WTO);

-

Trên lãnh thổ của nước này (nước sử dụng dịch vụ) cho người sử dụng dịch
vụ của bất kì nước nào khác theo phương thức “tiêu dùng dịch vụ ở nước
ngoài” (phương thức 2)

-

Cung cấp dịch vụ bởi người- tổ chức- cung ứng dịch vụ của nước này (nước
cung cấp dịch vụ) tại bất kì nước nào khác (nước sử dụng dịch vụ) theo
phương thức “hiện diện thương mại” (phương thức 3);

-

Cung cấp dịch vụ bởi người- thể nhân- cung cấp dịch vụ của nước này (nước
cung cấp dịch vụ) tại bất kì nước nào khác (nước sử dụng dịch vụ) theo
phương thức “hiện diện của thể nhân” (phương thức 4).

2) Những nguyên tắc cơ bản


Hoạt động thương mại dịch vụ nói chung phải theo các nguyên tắc cơ bản của
WTO đối với thương mại hàng hóa, nhưng có sự vận dụng linh hoạt đối với các
nước đang phát triển và đặc điểm kinh tế – xã hội của từng quốc gia. Các nguyên
tắc cơ bản trong thương mại dịch vụ theo quy định của WTO bao gồm:
-Nguyên tắc không phân biệt đối xử, gồm hai quy chế: Đãi ngộ tối huệ quốc và Đối
xử quốc gia.
- Nguyên tắc mở cửa thị trường, bao gồm hai khía cạnh: Một là, các nước thành
viên mở cửa thị trường cho nhau thông qua việc cắt giảm từng bước, tiến tới xóa
bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan, mở đường cho thương mại phát triển; hai
là, các chính sách, luật lệ thương mại phải được công bố công khai, kịp thời, minh
bạch để có thể dự báo được môi trường và triển vọng thương mại.
- Nguyên tắc chấp nhận loại trừ các dịch vụ công: Các dịch vụ được loại ra khỏi
luật thương mại quốc tế và không có quy định nào của GATS buộc các cơ quan
công quyền phải tư nhân hóa các ngành công nghiệp dịch vụ.
- Nguyên tắc bảo đảm tính minh bạch, công khai: Luật thương mại quốc tế quy
định pháp luật trong nước phải bảo đảm tính minh bạch. Chính phủ các nước phải
công bố các luật, quy định phù hợp và thiết lập các điểm thông tin trong các cơ
quan hành chính của mình.
- Nguyên tắc công nhận hệ thống chất lượng: Khi hai (hay nhiều) chính phủ kí các
hiệp định công nhận hệ thống chất lượng của nhau thì họ phải tạo điều kiện cho các
thành viên khác được đàm phán với họ về các thỏa thuận tương tự. Việc công nhận
hệ thống chất lượng của các nước không được mang tính phân biệt đối xử cũng
như mang tính bảo hộ trá hình.


- Được thanh toán và chuyển tiền quốc tế theo lộ trình tự do hóa từng bước: Một
khi đã cam kết mở cửa một ngành dịch vụ cho cạnh tranh nước ngoài thì về nguyên
tắc chính phủ không được cấm việc trả tiền ra nước ngoài dưới danh nghĩa chi trả
cho các dịch vụ đã tiêu dùng. Chỉ có trường hợp một nước gặp khó khăn về cán
cân thanh toán nhưng ngay cả trong trường hợp này thì các quy định cấm đó chỉ có
thể được áp dụng tạm thời và phải tuân thủ những hạn chế và các quy định khác.
II/ Nguyên tắc mở cửa thị trường và đối xử quốc gia trong lĩnh vực thương
mại dịch vụ theo quy định của WTO
1) Cơ sở pháp lý

Nguyên tắc mở cửa thị trường và đối xử quốc gia trong lĩnh vực thương mại dịch
vụ được quy định tại điều XVI và XVII Phần III: Cam kết cụ thể của Hiệp định
chung về thương mại dịch vụ (GATS)
Điều XVI: Tiếp cận thị trường
“1. Đối với việc tiếp cận thị trường theo các phương thức cung cấp dịch vụ nêu tại
Điều I, mỗi Thành viên phải dành cho dịch vụ hoặc người cung cấp dịch vụ của các
Thành viên khác sự đối xử không kém thuận lợi hơn sự sự đối xử theo những điều
kiện, điều khoản và hạn chế đã được thỏa thuận và quy định tại Danh mục cam kết
cụ thể.
Điều XVII: Đối xử quốc gia
“1. Trong những lĩnh vực được nêu trong Danh mục cam kết, và tùy thuộc vào các
điều kiện và tiêu chuẩn được quy định trong Danh mục đó, liên quan tới tất cả các
biện pháp có tác động đến việc cung cấp dịch vụ, mỗi Thành viên phải dành cho
dịch vụ và người cung cấp dịch vụ của bất kỳ Thành viên nào khác sự đối xử


không kém thuận lợi hơn sự đối xử mà Thành viên đó dành cho dịch vụ và nhà
cung cấp dịch vụ của mình.
2. Một Thành viên có thể đáp ứng những yêu cầu quy định tại khoản 1 bằng cách
dành cho dịch vụ hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bất kỳ một Thành viên nào khác
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×