Tải bản đầy đủ

Bai 52 anh sang trang va anh sang mau


Bài 52: Tiết 59
ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU


LỚP 9

Bài 52

ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU
Tiết 59

I. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu
1. Các nguồn phát ánh sáng trắng

Ánh sáng Mặt Trời lúc giữa trưa


LỚP 9

Bài 52


ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU
Tiết 59

I. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu
1. Các nguồn phát ánh sáng trắng

Ánh sáng bóng đèn tròn


LỚP 9

Bài 52

ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU
Tiết 59

I. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu
1. Các nguồn phát ánh sáng trắng

Ánh sáng đèn pin


LỚP 9

Bài 52

ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU
Tiết 59

I. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu
1. Các nguồn phát ánh sáng trắng

Ánh sáng đèn pha ôtô, xe máy


LỚP
LỚP9 9

Bài 52
Chương III

Bài 52

Tiết 59

Tiết 60

SÁNG
TRẮNG
VÀ ÁNH
SÁNG
ÁNHÁNH
SÁNG
TRẮNG
VÀ ÁNH
SÁNG
MÀUMÀU

I. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu
2. Các nguồn phát ánh sáng màu

Ánh sáng đèn LED


LỚP
LỚP9 9

Bài 52
Chương III

Bài 52

Tiết 59

Tiết 60

SÁNG
TRẮNG
VÀ ÁNH
SÁNG
ÁNHÁNH
SÁNG
TRẮNG
VÀ ÁNH
SÁNG
MÀUMÀU

I. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu
2. Các nguồn phát ánh sáng màu

Bút Laze

Ánh sáng bút Laze


LỚP 9

Bài 52

ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU
Tiết 59

I. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu
2. Các nguồn phát ánh sáng màu

Ánh sáng đèn ống màu


LỚP
LỚP9 9

Bài 52
Chương III

Bài 52

Tiết 59

Tiết 60

SÁNG
TRẮNG
VÀ ÁNH
SÁNG
ÁNHÁNH
SÁNG
TRẮNG
VÀ ÁNH
SÁNG
MÀUMÀU

II. Tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu

Tấm kính màu

Giấy bóng kính màu

Lớp nước màu

Tấm nhựa trong có màu


1. Thí nghiệm
THÍ NGHIỆM TẠO ÁNH SÁNG MÀU
BẰNG TẤM LỌC MÀU
Thí nghiệm 1:
Chùm sáng TRẮNG – Tấm lọc ĐỎ

Thí nghiệm 2:
Chùm sáng ĐỎ – Tấm lọc ĐỎ

Thí nghiệm 3:
Chùm sáng ĐỎ – Tấm lọc XANH


THÍ NGHIỆM TẠO ÁNH SÁNG MÀU
BẰNG TẤM LỌC MÀU

Thí nghiệm 1:
Chùm sáng TRẮNG – Tấm lọc ĐỎ

Thí nghiệm 2:
Chùm sáng ĐỎ – Tấm lọc ĐỎ

Thí nghiệm 3:
Chùm sáng ĐỎ – Tấm lọc XANH


PHIẾU HỌC TẬP
Bài 52: ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU
2. Rút ra kết luận

1. Chiếu ánh sáng trắng qua tấm lọc màu ta được ……………….............................
ánh sáng có màu của tấm lọc.

2. Chiếu ánh sáng màu qua tấm lọc cùng màu ta được …………………………………….
3. Chiếu ánh sáng màu qua tấm lọc khác màu ta …………………………………….
ánh sáng vẫn có màu đó

4. Tấm lọc màu nào thì hấp thụ …………. ánh sáng màu đó nhưng hấp thụ ……… ánh sáng màu khác.
5. Ánh sáng màu này …………. truyền qua tấm lọc màu khác.
không được ánh sáng có màu đó nữa.
ít
nhiều

khó


LỚP 9

Bài 52
Chương III

ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU
Tiết 60

II. Tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu

Hoàn thành bảng sau
Chùm sáng

Chùm sáng chiếu tới

Tấm lọc màu

Trắng

Cam

Hồng

Hồng

Hồng

Đỏ

Nâu

Màu khác

Trắng

Vàng

Vàng

Xanh

Đỏ

Trắng

Xanh

Trắng

Tím

thu được
Cam

Màu khác
Xanh
Tím


LỚP 9

Bài 52
Chương III

ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU
Tiết 60

II. Tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu

C2. HOẠT ĐỘNG NHÓMVận dụng kết luận thảo luận theo nội dung sau:

1. Tại sao ánh sáng đỏ qua tấm lọc màu đỏ ta thu được màu đỏ, còn ánh sáng đỏ qua tấm lọc màu xanh
ta lại không thu được ánh sáng đỏ (thấy tối)?
2. Tại sao ánh sáng trắng qua tấm lọc màu đỏ ta thu được ánh sáng màu đỏ?


LỚP 9

Bài 52
Chương III

ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU
Tiết 60

II. Tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu
2. Kết luận
C2. HOẠT ĐỘNG NHÓM
ĐÁP ÁN:

Câu 1:

-

Tấm lọc màu đỏ hấp thụ ít ánh sáng đỏ, nên chùm sáng đỏ đi qua được tấm lọc màu đỏ.

-

Tấm lọc màu xanh hấp thụ mạnh các ánh sáng màu không phải là màu xanh, nên ánh sáng đỏ khó
đi qua tấm lọc màu xanh và ta thấy tối.


LỚP 9

Bài 52
Chương III

ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU
Tiết 60

III. Vận dụng
C3: Ánh sáng đỏ, vàng ở các đèn sau và đèn báo rẽ của xe máy được tạo ra như thế
nào ?

-

Các vỏ của đèn sau và đèn báo rẽ xe máy đóng vai
trò như tấm lọc màu.

-

Ánh sáng trắng từ đèn dây tóc của xe chiếu qua sẽ
tạo nên ánh sáng màu.


LỚP 9

Bài 52
Chương III

ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU
Tiết 60

III. Vận dụng
C4: Một bể nước nhỏ (như bể cá cảnh) có các thành bên trong suốt đựng nước pha mực đỏ có
thể dùng như dụng cụ nào ở trên?

Trả lời:
Có thể dùng như một tấm kính lọc màu.


LỚP 9

Bài 52
Chương III

ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU
Tiết 60

III. Vận dụng

Để con người làm việc có hiệu quả và thích hợp nhất nên sử dụng ánh sáng

nào? Ánh sáng đó phát ra từ đâu là tốt nhất?


LỚP 9

Bài 52
Chương III

ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU
Tiết 60

III. Vận dụng

Hình ảnh tấm bìa dưới

Hình ảnh tấm bìa dưới

ánh sáng trắng

ánh sáng đỏ và xanh


LP 9

Bi 52
Chng III

NH SNG TRNG V NH SNG MU
Tit 60

III. Vn dng

Tớch hp giỏo dc mụi trng

-

Con ngi làm việc hiệu quả và thích hợp nhất với ánh sáng trắng (ánh sáng Mặt Trời).

-

S dụng ánh sáng Mặt Trời tiết kiệm năng lng, bảo vệ mắt và giúp cơ thể tổng
hợp Vitamin D.

-

Không nên sử dụng ánh sáng màu trong học tập và lao động vì chúng có hại cho mắt.


ÁNH SÁNG TRẮNG
VÀ ÁNH SÁNG MÀU

Chiếu ánh
sáng trắng
qua tấm lọc
màu


Ghi nhớ:Ánh sáng do mặt trời và các đèn có dây tóc nóng sáng phát ra là ánh
sáng trắng.Có một số nguồn sáng phát ra trực tiếp ánh sáng màu.Có thể tạo ra ánh sáng màu bằng cách chiếu chùm sáng trắng qua tấm
lọc màu.


CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT

1.

Các chất rắn bị nung nóng đến hàng nghìn độ sẽ phát ra ánh sáng trắng.


CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT

1.
2.

Các chất rắn bị nung nóng đến hàng nghìn độ sẽ phát ra ánh sáng trắng.
Các chất khí khi phát sáng thường phát ra ánh sáng màu.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×