Tải bản đầy đủ

Tekla tieng viet 2016

Author: Đỗ Văn Cường. Mobile: 0916 299 188. From: HSD Việt Nam

TeklaStructuresCă nbả n2016
Tekla Structures Khóa căn bản 2016
Bài 1 – Bài 10

Version 1.0

1


Author: Đỗ Văn Cường. Mobile: 0916 299 188. From: HSD Việt Nam

Nội dung
Bài 1 – Sự phát triển của BIM & Về Tekla Structures......................................................................... 12
1.

Sự phát triển của BIM.......................................................................................................... 13

a. Bản vẽ thủ công ................................................................................................................... 13
b.


Máy tính hỗ trợ thiết kế 2 chiều (2D CAD) ...................................................................... 13

c. 3D CAD – Mô hình 3 chiều................................................................................................... 14
d.

Mô hình tham số.............................................................................................................. 14

e.

Phần mềm BIM đầu tiên .................................................................................................. 15

2.

BIM là gì ............................................................................................................................... 16

3.

Hợp tác và quản lý thông tin ............................................................................................... 16

4.

Công nghệ BIM .................................................................................................................... 17

5.

Tại sao BIM? ........................................................................................................................ 17

6.

BIM không ở mọi nơi ........................................................................................................... 17

7.

Phần mềm Tekla Structures BIM ......................................................................................... 18

8.

Một giải pháp phần mềm, cấu hình và môi trường khác nhau........................................... 18

9.

Lợi ích chính......................................................................................................................... 19

10.

Tính năng chính ................................................................................................................... 19

11.

Bắt đầu với Tekla Structures ............................................................................................... 21

12.

Mở một mô hình Tekla Structures ...................................................................................... 22

a. Bài tập .................................................................................................................................. 23
13.

Thanh công cụ trong Tekla Structures................................................................................. 23

a. Di chuyển thanh công cụ ..................................................................................................... 24
b.

Di chuyển mô hình ........................................................................................................... 24

c. Xoay mô hình ....................................................................................................................... 24
d.

Bài tập .............................................................................................................................. 24

14.

Hệ tọa độ ............................................................................................................................. 25

a. Ký hiêu hệ tọa độ địa phương ............................................................................................. 25
b.

Ký hiệu hệ tọa độ tổng thể .............................................................................................. 25

c. Bài tập .................................................................................................................................. 25
15.

Lựa chọn đối tượng ............................................................................................................. 25

a. Bật, tắt chế độ làm nổi bật đối tượng ................................................................................. 25
Version 1.0

2


Author: Đỗ Văn Cường. Mobile: 0916 299 188. From: HSD Việt Nam
b.

Lựa chọn đối tượng đơn lẻ .............................................................................................. 26

c. Lựa chọn nhiều đối tượng ................................................................................................... 26
d.

Bài tập .............................................................................................................................. 27

16.

Các thao tác với khung nhìn ................................................................................................ 27

a. Lựa chọn thể hiện đối tượng............................................................................................... 27
b.

Bài tập .............................................................................................................................. 29

c. Danh sách các khung nhìn ................................................................................................... 29
d.

Sắp xếp các khung nhìn ................................................................................................... 30

e.

Bài tập .............................................................................................................................. 31

f.

Chuyển giữa 3D và mặt phẳng ............................................................................................ 31

g. Bài tập .................................................................................................................................. 31
h.

Tạo một clip plane ........................................................................................................... 32

i.

Bài tập .................................................................................................................................. 32

j.

Bài tập .................................................................................................................................. 33

k. Ẩn đối tượng được chọn ..................................................................................................... 33
l.

Bài tập .................................................................................................................................. 34

m.

Bài tập .............................................................................................................................. 34

n.

Hiển thị các đối tượng được chọn ................................................................................... 34

o.

Bài tập .............................................................................................................................. 35

p.

Bài tập .............................................................................................................................. 35

q.

Chế độ bay trong mô hình ............................................................................................... 35

r.

Bài tập .................................................................................................................................. 36

17.

Kết xuất thông tin cơ bản .................................................................................................... 37

a. Truy xuất thông tin mô hình ................................................................................................ 37
b.

Truy xuất thông tin đối tượng mô hình ........................................................................... 37

c. Bài tập .................................................................................................................................. 37
d.

Thống kê khối lượng ........................................................................................................ 38

e.

Bài tập .............................................................................................................................. 38

18.

Sử dụng lệnh........................................................................................................................ 38

a. Lặp lại một lệnh ................................................................................................................... 38
b.

Kết thúc một lệnh ............................................................................................................ 38

c. Hủy bỏ một lệnh .................................................................................................................. 38
Version 1.0

3


Author: Đỗ Văn Cường. Mobile: 0916 299 188. From: HSD Việt Nam
d.

Làm lại một lệnh .............................................................................................................. 39

Bài 2 – Mô hình cơ bản 1 ................................................................................................................... 40
1.

Tạo một mô hình mới .......................................................................................................... 41

2.

Lưới ...................................................................................................................................... 42

a. Bài tập .................................................................................................................................. 42
a. Thuộc tính của lưới.............................................................................................................. 43
a. Bài tập .................................................................................................................................. 45
b.

Các khung nhìn theo đường lưới ..................................................................................... 45

a. Bài tập .................................................................................................................................. 47
3.

Móng ................................................................................................................................... 47

a. Để tạo một móng đơn ......................................................................................................... 47
a. Bài tập .................................................................................................................................. 48
b.

Sửa một móng đơn .......................................................................................................... 48

a. Bài tập .................................................................................................................................. 49
4.

Cột thép ............................................................................................................................... 50

a. Tạo một cột thép ................................................................................................................. 50
b.

Thuộc tính cột thép.......................................................................................................... 50

c. Bài tập .................................................................................................................................. 51
5.

Dầm thép ............................................................................................................................. 52

a. Tạo một dầm thép ............................................................................................................... 52
b.

Thuộc tính dầm thép ....................................................................................................... 52

c. Bài tập .................................................................................................................................. 53
6.

Sao chép một đối tượng...................................................................................................... 54

a. Bài tập .................................................................................................................................. 55
7.

Đối xứng đối tượng ............................................................................................................. 55

a. Bài tập .................................................................................................................................. 56
8.

Xoay đối tượng quanh trục z ............................................................................................... 56

a. Bài tập .................................................................................................................................. 58
9.

Dầm thép liên tục ................................................................................................................ 58

a. Tạo một dầm thép liên tục .................................................................................................. 58
b.

Bài tập .............................................................................................................................. 59

Bài 3-A – Mô hình cơ bản 2 ................................................................................................................ 60
Version 1.0

4


Author: Đỗ Văn Cường. Mobile: 0916 299 188. From: HSD Việt Nam
1.

Nút tùy chọn ........................................................................................................................ 61

2.

Tùy chỉnh truy bắt điểm ...................................................................................................... 61

a. Truy bắt chính...................................................................................................................... 62
b.
3.

Các tùy chọn truy bắt khác .............................................................................................. 63
Component .......................................................................................................................... 63

a. Ý tưởng ................................................................................................................................ 63
b.

Các loại Component ......................................................................................................... 64

c. Thảo luận ............................................................................................................................. 64
4.

Hộp thoại Component ......................................................................................................... 65

a. Định nghĩa các đối tượng và các bản mã ............................................................................ 65
b.

Định nghĩa bu lông ........................................................................................................... 66

c. Định nghĩa đường hàn ......................................................................................................... 67
5.

Các cửa sổ component ........................................................................................................ 67

6.

Thư viện liên kết (Applications and Components) .............................................................. 68

a. Nhóm components .............................................................................................................. 68
b.

Bài tập .............................................................................................................................. 69

c. Bài tập .................................................................................................................................. 69
d.

Bài tập .............................................................................................................................. 70

e.

Bài tập .............................................................................................................................. 70

7.

Exploding components ........................................................................................................ 71

Bài 3-B – Mô hình cơ bản 3 ................................................................................................................ 72
8.

Vùng làm việc ...................................................................................................................... 73

a. Định nghĩa vùng làm việc .................................................................................................... 73
b.
9.

Ẩn tạm thời vùng làm việc ............................................................................................... 74
Khung nhìn 2D ..................................................................................................................... 74

a. Khung nhìn cơ bản............................................................................................................... 75
b.

Tạo khung nhìn qua 2 điểm ............................................................................................. 76

c. Tạo khung nhìn qua 3 điểm ................................................................................................. 76
d.

Tạo khung view trên mặt phẳng làm việc........................................................................ 76

10.

Mặt phẳng làm việc ............................................................................................................. 77

a. Thiết lập mặt phẳng làm việc song song với một mặt phẳng ............................................. 77
b.

Thiết lập mặt phẳng làm việc qua ba điểm ..................................................................... 78

Version 1.0

5


Author: Đỗ Văn Cường. Mobile: 0916 299 188. From: HSD Việt Nam
c. Thiết lập mặt phẳng làm việc qua mặt phẳng view ............................................................ 78
d.

Thiết lập mặt phẳng làm việc trên top plane của đối tượng ........................................... 78

e.

Mặt phẳng làm việc theo hệ lưới..................................................................................... 79

f.

Chuyển mặt phẳng làm việc ................................................................................................ 79

g. Khôi phục về mặt phẳng làm việc mặc định........................................................................ 80
h.

Bài tập .............................................................................................................................. 80

11.

Các đối tượng dựng hình..................................................................................................... 81

a. Tạo một đường thẳng ......................................................................................................... 81
b.

Tạo một đường tròn ........................................................................................................ 82

c. Điểm .................................................................................................................................... 82
d.

Tạo một điểm................................................................................................................... 82

12.

Truy bắt điểm nâng cao ....................................................................................................... 83

a. Truy bắt theo tọa độ............................................................................................................ 83
b.

Vị trí tọa độ số.................................................................................................................. 83

c. Tạo điểm tham chiếu tạm thời ............................................................................................ 84
d.

Khóa hệ trục..................................................................................................................... 85

Bài 4 – Căn bản về thiết kế chi tiết 1 .................................................................................................. 86
1.

Bu lông ................................................................................................................................. 87

a. Tạo một nhóm bolt.............................................................................................................. 87
b.

Bài tập .............................................................................................................................. 87

c. Thuộc tính Bu lông............................................................................................................... 87
d.

Thay đổi hoặc thêm đối tượng bắt bu lông ..................................................................... 90

e.

Bài tập .............................................................................................................................. 91

2.

Lỗ bu lông ............................................................................................................................ 92

a. Tạo lỗ tròn ........................................................................................................................... 92
3.

Đường hàn ........................................................................................................................... 92

a. Tạo đường hàn giữa các đối tượng ..................................................................................... 92
b.

Tạo đường hàn qua nhiều điểm ...................................................................................... 93

c. Thuộc tính hàn..................................................................................................................... 93
d.
4.

Bài tập .............................................................................................................................. 96
Cốt thép ............................................................................................................................... 96

a. Nhóm cốt thép .................................................................................................................... 96
Version 1.0

6


Author: Đỗ Văn Cường. Mobile: 0916 299 188. From: HSD Việt Nam
b.

Tạo một nhóm cốt thép ................................................................................................... 97

c. Vùng phân bố ...................................................................................................................... 98
d.

Định nghĩa vật liệu cốt thép............................................................................................. 99

e.

Phân bố cốt thép.............................................................................................................. 99

f.

Loại bỏ qua các thanh cốt thép ......................................................................................... 101

g. Định nghĩa bán kính uốn cho cốt thép .............................................................................. 102
h.

Định nghĩa lớp bảo vệ cốt thép ..................................................................................... 103

i.

Các kiểu hình dạng cốt thép .............................................................................................. 104

j.

Bài tập ................................................................................................................................ 105

Bài 5 – Căn bản về thiết kế chi tiết 2 & Đánh số .............................................................................. 107
1.

Tách và kết hợp đối tượng ................................................................................................ 108

a. Tách đối tượng ................................................................................................................. 108
b.
2.

Kết hợp các đối tượng ................................................................................................... 108
Cắt đối tượng .................................................................................................................... 108

a. Fitting................................................................................................................................. 108
b.

Line cuts ......................................................................................................................... 109

c. Cắt dưới dạng đa giác (Polygon cuts) ................................................................................ 109
d.
3.

Cắt sử dụng đối tượng khác .......................................................................................... 110
Bản tấm thép ..................................................................................................................... 110

a. Để tạo một bản mã thép ................................................................................................... 110
b.

Thêm góc cho tấm bản mã ............................................................................................ 111

c. Vát góc ............................................................................................................................... 111
4.

Làm việc với cốt thép ........................................................................................................ 112

a. Gắn cốt thép vào đối tượng .............................................................................................. 112
b.

Chỉnh sửa cốt thép ......................................................................................................... 113

c. Tách nhóm cốt thép .......................................................................................................... 113
d.

Nhóm cốt thép ............................................................................................................... 114

e.

Thêm các điểm vào cốt thép ......................................................................................... 114

f.

Loại bỏ các điểm của cốt thép ........................................................................................... 115

g. Chia nhóm cốt thép ........................................................................................................... 115
h.
i.

Chia các thanh cốt thép trong một nhóm ..................................................................... 115
Kết hợp 2 thanh cốt thép hoặc nhóm cốt thép thành một............................................... 115

Version 1.0

7


Author: Đỗ Văn Cường. Mobile: 0916 299 188. From: HSD Việt Nam
j.

Hiệu lực của hình dạng cốt thép ....................................................................................... 116

k. Các loại uốn cốt thép ......................................................................................................... 116
l.
5.

Bài tập ................................................................................................................................ 116
Đánh số cơ bản .................................................................................................................. 116

a. Đánh số là gì ...................................................................................................................... 116
b.

Đánh số đối tượng ......................................................................................................... 116

c. Đánh số theo chuỗi ........................................................................................................... 117
d.

Bài tập ............................................................................................................................ 118

Bài 6 – Cơ bản về bản vẽ 1 ............................................................................................................... 119
1.

Các tính năng chính của bản vẽ ......................................................................................... 120

2.

Các loại bản vẽ ................................................................................................................... 120

a. General Arrangement (GA) Drawings ............................................................................... 120
b.

Bản vẽ Cast Unit ............................................................................................................. 124

c. Bản vẽ Assembly ................................................................................................................ 125
d.

Bản vẽ Single Part .......................................................................................................... 126

e.

Multidrawings ................................................................................................................ 127

3.

Tìm kiếm và mở bản vẽ ..................................................................................................... 129

a. Mở Drawing List ................................................................................................................ 130
b.

Các thông báo được hiển thị trong Drawing List ........................................................... 130

c. Sửa đổi nội dung Drawing List ........................................................................................... 131
d.

Lựa chọn bản vẽ trong Drawing List .............................................................................. 131

e.

Kiểm tra các đối tượng có bản vẽ .................................................................................. 132

Bài 7 – Cơ bản về bản vẽ 2 ............................................................................................................... 133
1.

Đổi tên bản vẽ ................................................................................................................... 134

2.

Đưa ra tiêu đề cho các bản vẽ ........................................................................................... 134

3.

Thêm khung nhìn vào trong bản vẽ .................................................................................. 135

a. Để tạo một detail view ...................................................................................................... 135
b.

Tạo mặt cắt ngang ......................................................................................................... 135

c. Tạo một mặt cắt ngang dạng cong .................................................................................... 136
d.

Tạo thêm views của parts .............................................................................................. 136

e.

Tạo một khung nhìn của toàn bộ mô hình vào bản vẽ .................................................. 136

f.

Tạo một khung nhìn của khu vực được chọn trong mô hình............................................ 137

Version 1.0

8


Author: Đỗ Văn Cường. Mobile: 0916 299 188. From: HSD Việt Nam
b.

Lựa chọn đối tượng đơn lẻ .............................................................................................. 26

c. Lựa chọn nhiều đối tượng ................................................................................................... 26
d.

Bài tập .............................................................................................................................. 27

16.

Các thao tác với khung nhìn ................................................................................................ 27

a. Lựa chọn thể hiện đối tượng............................................................................................... 27
b.

Bài tập .............................................................................................................................. 29

c. Danh sách các khung nhìn ................................................................................................... 29
d.

Sắp xếp các khung nhìn ................................................................................................... 30

e.

Bài tập .............................................................................................................................. 31

f.

Chuyển giữa 3D và mặt phẳng ............................................................................................ 31

g. Bài tập .................................................................................................................................. 31
h.

Tạo một clip plane ........................................................................................................... 32

i.

Bài tập .................................................................................................................................. 32

j.

Bài tập .................................................................................................................................. 33

k. Ẩn đối tượng được chọn ..................................................................................................... 33
l.

Bài tập .................................................................................................................................. 34

m.

Bài tập .............................................................................................................................. 34

n.

Hiển thị các đối tượng được chọn ................................................................................... 34

o.

Bài tập .............................................................................................................................. 35

p.

Bài tập .............................................................................................................................. 35

q.

Chế độ bay trong mô hình ............................................................................................... 35

r.

Bài tập .................................................................................................................................. 36

17.

Kết xuất thông tin cơ bản .................................................................................................... 37

a. Truy xuất thông tin mô hình ................................................................................................ 37
b.

Truy xuất thông tin đối tượng mô hình ........................................................................... 37

c. Bài tập .................................................................................................................................. 37
d.

Thống kê khối lượng ........................................................................................................ 38

e.

Bài tập .............................................................................................................................. 38

18.

Sử dụng lệnh........................................................................................................................ 38

a. Lặp lại một lệnh ................................................................................................................... 38
b.

Kết thúc một lệnh ............................................................................................................ 38

c. Hủy bỏ một lệnh .................................................................................................................. 38
Version 1.0

3


Author: Đỗ Văn Cường. Mobile: 0916 299 188. From: HSD Việt Nam
b.

Cấp độ view ................................................................................................................... 151

c. Cấp độ đối tượng .............................................................................................................. 152
11.

Drawing layouts ................................................................................................................. 152

a. Table Layout ...................................................................................................................... 153
b.

Drawing size ................................................................................................................... 154

Bài 8 – Phối hợp ............................................................................................................................... 156
1.
b.
2.

Kết hợp nhiều mô hình Tekla Structures........................................................................... 157
Bài tập ............................................................................................................................ 157
Chế độ nhiều người dùng .................................................................................................. 157

a. Thông tin chung về chế độ nhiều người dùng .................................................................. 158
b.

Tổng quan về hệ thống nhiều người dùng .................................................................... 158

c. Làm việc trong chế độ nhiều người dùng ......................................................................... 159
d.

Mô hình hóa trong chế độ nhiều người dùng ............................................................... 160

e.

Bản vẽ trong chế độ làm việc nhiều người dùng ........................................................... 164

3.

Tekla BIMsight ................................................................................................................... 165

a. Tải xuống và cài đặt ........................................................................................................... 166
b.

Tạo mới một dự án ........................................................................................................ 166

c. Thêm một model vào dự án .............................................................................................. 166
d.

Di chuyển một model .................................................................................................... 167

e.

Điều hướng (Navigation) ............................................................................................... 167

f.

Clip Planes ......................................................................................................................... 167

g. Validating a model............................................................................................................. 168
h.

Markup........................................................................................................................... 169

i.

Commenting ...................................................................................................................... 169

j.

Documents ........................................................................................................................ 170

k. Bài tập ................................................................................................................................ 170
l.
m.

Bài tập ................................................................................................................................ 171
Bài tập (Không bắt buộc) ............................................................................................... 172

Bài 9 – Khả năng tương tác .............................................................................................................. 174
1.

Mô hình tham chiếu .......................................................................................................... 175

a. Chèn mô hình tham chiếu ................................................................................................. 175
b.

Chỉnh sửa sự hiển thị của một mô hình tham chiếu ..................................................... 176

Version 1.0

10


Author: Đỗ Văn Cường. Mobile: 0916 299 188. From: HSD Việt Nam
c. Phát hiện va chạm giữa các đối tượng trong mô hình tham chiếu và mô hình Tekla
Structures ................................................................................................................................. 176
d.
2.

Chuyển đổi các đối tượng IFC ........................................................................................ 177
Import và export................................................................................................................ 177

a. Import file DWG / DXF ....................................................................................................... 177
b.

Bài tập ............................................................................................................................ 179

c. Export file DWG / DXF ....................................................................................................... 179
d.

Export file 3D DGN ......................................................................................................... 180

e.

Exporting BVBS .............................................................................................................. 180

f.

Export DSTV ....................................................................................................................... 181

g. CIS và CIMSteel .................................................................................................................. 181
h.
3.

Bài tập ............................................................................................................................ 184
Các hệ thống phân tích và thiết kế .................................................................................... 184

a. Cơ bản ............................................................................................................................... 185
b.

Kết nối trực tiếp với phần mềm phân tích thiết kế ....................................................... 186

c. Robot ................................................................................................................................. 186
d.

SAP2000 ......................................................................................................................... 187

e.

STAAD.Pro ...................................................................................................................... 187

f.

ISM ..................................................................................................................................... 187

Bài 10 – Thảo luận mở & Bài thi chứng chỉ ...................................................................................... 189
Phụ lục – Bài tập bổ sung ................................................................................................................. 190
1.

Bài tập 1 ............................................................................................................................. 191

2.

Bài tập 2 ............................................................................................................................. 192

3.

Bài tập 3 ............................................................................................................................. 193

4.

Bài tập 4 ............................................................................................................................. 194

5.

Bài tập 5 ............................................................................................................................. 195

6.

Bài tập 6 ............................................................................................................................. 196

Version 1.0

11


Bài 1 - Sự phát triển của BIM và về Tekla Structures

Bài 1 – Sự phát triển của BIM & Về Tekla Structures

Sựphá ttriencủ aBIM&Ve" Tekla
Structures
Tekla Structures Khóa căn bản 2016
Bài 1

12


Bài 1 - Sự phát triển của BIM và về Tekla Structures

1. Sự phát triển của BIM

a.

Bản vẽ thủ công

Bản vẽ kỹ thuật là điều cần thiết để giao tiếp ý tưởng
trong kiến trúc, thiết kế và ngành công nghiệp xây dựng.
Để làm các bản vẽ dễ hiểu, người ta sử dụng những biểu
tượng quen thuộc, các quan điểm, đơn vị đo lường, hệ
thống ký hiệu, phong cách trực quan, và bố cục trang.
Trình tự làm là đặt một mảnh giấy trên một bề mặt nhẵn
với các góc vuông góc và cạnh thẳng - thường là một
bảng vẽ. Một thước kẻ trượt gọi là T-vuông sau đó được
đặt vào một trong các bên, cho phép nó được trượt trên
mặt bàn, và trên bề mặt của tờ giấy.
"Parallel lines" có thể được vẽ ra chỉ đơn giản bằng cách
di chuyển T-vuông và chạy một bút chì hoặc bút kỹ thuật
dọc theo mép T-vuông, nhưng thường T-vuông được sử dụng hơn như một công cụ để giữ các
thiết bị khác như đặt hình vuông hoặc hình tam giác .

b.

Máy tính hỗ trợ thiết kế 2 chiều (2D CAD)

Nhiều nhà cung cấp phần mềm CAD được thành lập vào những năm 1970 và nhiều các chương
trình phần mềm CAD thương mại có sẵn mới đã được phát hành. Năm 1970 M & S Computing
13


Bài 1 - Sự phát triển của BIM và về Tekla Structures
(sau này trở thành Intergraph) được thành lập trong khi trong năm sau Tiến sĩ Hanratty lập MCS.
Năm 1972 MCS phát hành phần mềm ADAM CAD đó đã nhanh chóng được cấp phép như một sản
phẩm OEM của các công ty phần mềm CAD khác, bao gồm cả Computervision, Gerber Scientific và
United Computing và được sử dụng như là nhân (hoặc kernel) của hệ thống phần mềm CAD
thương mại của họ.
Hầu hết các chương trình phần mềm CAD vẫn là 2D thay thế cho soạn thảo, với những lợi ích chính
để giảm lỗi vẽ và tăng năng tái sử dụng của bản vẽ.
Bắt đầu từ những năm 1980 các chương trình máy tính
hỗ trợ thiết kế làm giảm nhu cầu của phác thảo thủ công,
đặc biệt là trong các công ty vừa và nhỏ. Khả năng chi trả
và khả năng chạy trên các máy tính cá nhân của họ cũng
cho phép các kỹ sư làm việc phác thảo của mình và công
việc phân tích, loại bỏ sự cần thiết cho toàn bộ các
phòng ban.

c.

3D CAD – Mô hình 3 chiều

Mô hình 3 chiều nổi trội ở mô hình hình học và đồ
họa máy tính bởi tính chính xác của đối tượng. Cùng
với đó nguồn gốc của hình học và mô hình 3 chiều tạo
nên nền tảng của CAD và hỗ trợ việc tạo ra, trao đổi,
trực quan hóa , diễn họa và chú giải của các mô hình
số của các đối tượng.
Việc sử dụng của kỹ thuật mô hình 3 chiều cho phép
tự động hóa một số tính toán kỹ thuật khó trong quá
trình thiết kế. Mô phỏng, lên kế hoạch và kiểm tra qui
trình trong gia công cơ khí và lắp ghép là chất xúc tác
chính cho việc phát triển của mô hình 3 chiều.

d.

Mô hình tham số

Mô hình tham số thể hiện cách tiếp cận khác đối với
CAD khi so sánh với vẽ 2D và mô hình 3D. Nó thường
được gọi là Mô hình Thuộc tính. Các đối tượng được
tạo bởi "khoảng dương" và "khoảng âm". Một
khoảng dương có thể là các khối được extrude trong
khi một khoảng âm có thể là lỗ mở hoặc phần đối
tượng bị cắt. Thông thường thuộc tính được phác
họa 2 chiều sau đó được kéo dãn, quay tròn hoặc
vuốt thành vật thể 3 chiều.
Trong CAD 2D, các thiết kế quyết định bởi đối tượng.
Điều đó nghĩa là nếu bạn thay đổi đối tượng thì kích
14


Author: Đỗ Văn Cường. Mobile: 0916 299 188. From: HSD Việt Nam
d.

Làm lại một lệnh .............................................................................................................. 39

Bài 2 – Mô hình cơ bản 1 ................................................................................................................... 40
1.

Tạo một mô hình mới .......................................................................................................... 41

2.

Lưới ...................................................................................................................................... 42

a. Bài tập .................................................................................................................................. 42
a. Thuộc tính của lưới.............................................................................................................. 43
a. Bài tập .................................................................................................................................. 45
b.

Các khung nhìn theo đường lưới ..................................................................................... 45

a. Bài tập .................................................................................................................................. 47
3.

Móng ................................................................................................................................... 47

a. Để tạo một móng đơn ......................................................................................................... 47
a. Bài tập .................................................................................................................................. 48
b.

Sửa một móng đơn .......................................................................................................... 48

a. Bài tập .................................................................................................................................. 49
4.

Cột thép ............................................................................................................................... 50

a. Tạo một cột thép ................................................................................................................. 50
b.

Thuộc tính cột thép.......................................................................................................... 50

c. Bài tập .................................................................................................................................. 51
5.

Dầm thép ............................................................................................................................. 52

a. Tạo một dầm thép ............................................................................................................... 52
b.

Thuộc tính dầm thép ....................................................................................................... 52

c. Bài tập .................................................................................................................................. 53
6.

Sao chép một đối tượng...................................................................................................... 54

a. Bài tập .................................................................................................................................. 55
7.

Đối xứng đối tượng ............................................................................................................. 55

a. Bài tập .................................................................................................................................. 56
8.

Xoay đối tượng quanh trục z ............................................................................................... 56

a. Bài tập .................................................................................................................................. 58
9.

Dầm thép liên tục ................................................................................................................ 58

a. Tạo một dầm thép liên tục .................................................................................................. 58
b.

Bài tập .............................................................................................................................. 59

Bài 3-A – Mô hình cơ bản 2 ................................................................................................................ 60
Version 1.0

4


Bài 1 - Sự phát triển của BIM và về Tekla Structures

2. BIM là gì

“Với công nghệ BIM (Building Information Modeling), một hoặc chính xác hơn mô hình ảo của một
tòa nhà được xây dựng bằng kỹ thuật số. Chúng hỗ trợ thiết kế thông qua các giai đoạn của nó,
cho phép phân tích và kiểm soát hơn so với quy trình thủ tốt hơn. Khi hoàn thành, các mô hình
máy tính tạo ra chứa hình dạng chính xác và dữ liệu cần thiết để hỗ trợ việc xây dựng, chế tạo, và
các hoạt động mua sắm qua đó xây dựng được thực hiện. "
Định nghĩa này của Building Information Modeling trong Sổ tay của BIM (Eastman, Teicholz, Sacks
& Liston 2011, http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470541377.html) bao gồm
rất nhiều bắt đầu từ một công nghệ để theo đuổi quá trình xây dựng toàn bộ..

3. Hợp tác và quản lý thông tin
Tại Tekla, chúng tôi nghĩ rằng tôi giống như thông tin trong BIM là một lá thư vô cùng quan trọng.
Tại
Mỹ,
National
Building
Information
Model
Standard
(NBIMS-US™,
http://www.nationalbimstandard.org/) Ủy ban dự án xem thông tin xây dựng mô hình như chia sẻ
tài nguyên kiến thức để biết thông tin về cơ sở, trong khi sự hợp tác của các bên liên quan là một
tính năng cơ bản.
Theo Ủy ban Dự án ™ NBIMS-Mỹ, "tòa nhà có giá cao hơn họ nên để thiết kế, xây dựng và duy trì
và họ mất quá lâu để giao hàng. Chúng ta phải làm một công việc tốt hơn về hợp tác giữa các bên
liên quan tham gia vào quá trình xây dựng. "Tại Mỹ, một nghiên cứu của NIST
(http://fire.nist.gov/bfrlpubs/build04/art022.html) cho thấy rằng thiếu khả năng tương tác gây ra
chủ sở hữu một chi phí bổ sung 15,8 tỷ đô la mỗi năm. Các ngành công nghiệp xây dựng chắc chắn
có thể được hưởng lợi từ thông tin tốt hơn và quản lý thông tin.

16


Bài 1 - Sự phát triển của BIM và về Tekla Structures

4. Công nghệ BIM
BIM có nghĩa là tự động hóa việc sử dụng các thông tin - tạo ra các thông tin đã trở thành tự động
khi CAD đã đến. Từ phần mềm, BIM hỏi độ chính xác và khả năng xử lý nhiều thông tin, và trong
thực tế cũng có tương thích với các giải pháp khác như nếu không đạt được một quy trình làm việc
hợp tác sẽ được thử thách tốt nhất. Tekla đã chọn mở BIM và các mô hình thi công như chúng ta
muốn thực hiện công việc BIM thành công cho khách hàng của chúng tôi.

5. Tại sao BIM?
Người sử dụng liệt kê nhiều lợi ích của BIM. Các công ty sử dụng BIM, như Skanska
(http://group.skanska.com/BIM) và Barton Malow (http://www.bartonmalow.com/bim), đã báo
cáo lợi ích cho lập kế hoạch, dự toán và phân tích rủi ro, hợp tác nhiều hơn quy trình và quản lý cơ
sở tốt hơn. BIM cũng mang lại cơ hội để thử ra các giải pháp trước trước khi xây dựng các cấu trúc
trên công trường: với một mô hình thi công, kết cấu có thể được ảo hóa nguyên mẫu. Bên dự án
có thể hiểu và xem xét các thiết kế dễ dàng hơn, giúp đảm bảo độ chính xác và đầy đủ của nó, và
hình dung và đánh giá lựa chọn thay thế về chi phí và các thông số khác của dự án. BIM đã thu
thập được khen ngợi để cải thiện thông tin liên lạc giữa các bên dự án và chất lượng nói chung là
tốt hơn.

6. BIM không ở mọi nơi
Tất cả các mô hình đại diện cho một tòa nhà không phải là BIM, ví dụ như những mô hình có chứa
dữ liệu 3D chỉ trực quan nhưng không có đối tượng thuộc tính, hoặc những cáii mà cho phép thay
đổi kích thước trong một khung nhìn nhưng không tự động phản ánh những thay đổi trong khung
nhìn khác. Những ví dụ nhớ dữ liệu nói trên để hỗ trợ việc xây dựng, chế tạo, và mua sắm.

17


Bài 1 - Sự phát triển của BIM và về Tekla Structures

7. Phần mềm Tekla Structures BIM

Mô hình được tạo ra bởi phần mềm Tekla mang thông tin chính xác, đáng tin cậy và chi tiết cần
thiết cho thành công mô hình thông tin công trình và thi công xây dựng. Chào mừng công việc
mượt mà hơn cho công ty của bạn với Tekla Structures và các mô hình thi công.
Tekla việc với tất cả các vật liệu và các kết cấu phức tạp nhất - bạn thiết lập các giới hạn. Khách
hàng của chúng tôi đã sử dụng Tekla Structures cho sân vận động, kết cấu ngoài khơi, các nhà máy,
xí nghiệp, khu dân cư, cầu cống và nhà cao tầng.

8. Một giải pháp phần mềm, cấu hình và môi trường khác nhau
Tekla Structures là một giải pháp phần
mềm có cấu hình khác nhau để phù
hợp với nhu cầu khác nhau của khách
hàng.
Tekla Structures có 30 môi trường địa
phương và 14 giao diện ngôn ngữ khác
nhau để việc sử dụng và triển khai các
phần mềm dễ dàng hơn trên thế giới.
Environments available in Tekla Structures
Default environment
Austria
China
Finland
Germany
Hungary
Italy
Middle-East
Norway
Portugal
South Africa
South-East Asia
Sweden
Taiwan
United States (Imperial)

Australasia
Brazil
Czech
France
Greece
India
Japan
Netherlands
Poland
Russia
South America
Spain
Switzerland
United Kingdom
United States (Metric)
18


Bài 1 - Sự phát triển của BIM và về Tekla Structures

9. Lợi ích chính


Phối hợp và tích hợp nhờ phương pháp open BIM.
Mô hình tất cả vật liệu.
Xử lý thậm chí cả các kết cấu phức tạp nhất lớn nhất.
Tạo mô hình thi công chính xác.
Hãy để dòng chảy thông tin từ thiết kế và chi tiết tới công trường.

10. Tính năng chính
Tekla Structures bao gồm các tính năng sau:


Dễ dàng mô hình các đối tượng cơ bản như cột, dầm, sàn.Thư viện vật liệu, tiết diện, bu lông và cốt thép.Công cụ mô hình để tạo các kết cấu hỗn hợp như cầu thang, lan can.Liên kết thông minh

19


Bài 1 - Sự phát triển của BIM và về Tekla StructuresBiên tập liên kết người dùng tự tạo, cái mà bạn có thể sử dụng để tạo ra connections,
details và parts của riêng mình.

20


Author: Đỗ Văn Cường. Mobile: 0916 299 188. From: HSD Việt Nam
1.

Nút tùy chọn ........................................................................................................................ 61

2.

Tùy chỉnh truy bắt điểm ...................................................................................................... 61

a. Truy bắt chính...................................................................................................................... 62
b.
3.

Các tùy chọn truy bắt khác .............................................................................................. 63
Component .......................................................................................................................... 63

a. Ý tưởng ................................................................................................................................ 63
b.

Các loại Component ......................................................................................................... 64

c. Thảo luận ............................................................................................................................. 64
4.

Hộp thoại Component ......................................................................................................... 65

a. Định nghĩa các đối tượng và các bản mã ............................................................................ 65
b.

Định nghĩa bu lông ........................................................................................................... 66

c. Định nghĩa đường hàn ......................................................................................................... 67
5.

Các cửa sổ component ........................................................................................................ 67

6.

Thư viện liên kết (Applications and Components) .............................................................. 68

a. Nhóm components .............................................................................................................. 68
b.

Bài tập .............................................................................................................................. 69

c. Bài tập .................................................................................................................................. 69
d.

Bài tập .............................................................................................................................. 70

e.

Bài tập .............................................................................................................................. 70

7.

Exploding components ........................................................................................................ 71

Bài 3-B – Mô hình cơ bản 3 ................................................................................................................ 72
8.

Vùng làm việc ...................................................................................................................... 73

a. Định nghĩa vùng làm việc .................................................................................................... 73
b.
9.

Ẩn tạm thời vùng làm việc ............................................................................................... 74
Khung nhìn 2D ..................................................................................................................... 74

a. Khung nhìn cơ bản............................................................................................................... 75
b.

Tạo khung nhìn qua 2 điểm ............................................................................................. 76

c. Tạo khung nhìn qua 3 điểm ................................................................................................. 76
d.

Tạo khung view trên mặt phẳng làm việc........................................................................ 76

10.

Mặt phẳng làm việc ............................................................................................................. 77

a. Thiết lập mặt phẳng làm việc song song với một mặt phẳng ............................................. 77
b.

Thiết lập mặt phẳng làm việc qua ba điểm ..................................................................... 78

Version 1.0

5


Bài 1 - Sự phát triển của BIM và về Tekla StructuresNhấn OK

Tekla Structures bắt đầu vào giao diện người dùng:

12. Mở một mô hình Tekla Structures
Để mở một mô hình Tekla Structures đã tồn tại:


Từ thanh Ribbon, chọn File -> Open

22


Bài 1 - Sự phát triển của BIM và về Tekla Structures
Trong Open, lựa chọn mô hình
o Để mở mô hình hay truy cập, lựa chọn Recent
o Để tìm kiếm các mô hình trong thư mục khác, chọn All models -> Browse...
Chọn Open để mở mô hình

a. Bài tập
Mở mô hình Tekla Structures “Bài 1” đã được cung cấp cho bạn.

13. Thanh công cụ trong Tekla Structures
Thanh Ribbon

Thanh Ribbon chứa các lệnh cơ bản về tạo đối tượng, chỉnh sửa, tạo khung nhìn,
thống kê, bản vẽ và các tập lệnh khác.
Thanh Selecting
23


Bài 1 - Sự phát triển của BIM và về Tekla Structures

Thanh Selecting chứa các lệnh về lựa chọn các loại đối tượng.
Thanh Snapping

Thanh Snap chứa các truy bắt điểm để lựa chọn vị trí chính xác của đối tượng.

a.

Di chuyển thanh công cụ
Để di chuyển thanh công cụ, làm theo các bước sau:

b.

Để di chuyển một thanh công cụ, nhấp vào tay cầm ở cạnh bên trái hoặc phía trên
của thanh công cụ, hoặc thanh tiêu đề của một công cụ, và kéo thanh công cụ đến
vị trí mới
Để kéo một thanh công cụ bên ngoài cửa sổ chương trình, giữ phím Ctrl trong khi
kéo thanh công cụ.
Để thay đổi kích thước một thanh công cụ, giữ con trỏ chuột lên một cạnh của
thanh công cụ cho đến khi con trỏ chuột biến thành mũi tên chữ thập, và sau đó
kéo các cạnh của thanh công cụ

Di chuyển mô hình
Để di chuyển toàn bộ mô hình:


c.

d.

Di chuyển mô hình sử dụng nút chuột giữa
o Nhấn và giữ nút chuột giữa và kéo mô hình bất cứ nơi nào trong cửa sổ
view

Xoay mô hình


Để xoay mô hình:
o Xoay sử dụng chuột giữa
Giữ phím Ctrl, chọn và kéo với chuột giữa để xoay mô hình
Để đặt lại tâm xoay, nhấn v, chọn một vị trí trong view.

Bài tập

Mở một mô hình đã có, thực hiện việc xoay, di chuyển và zoom mô hình.

24


Bài 1 - Sự phát triển của BIM và về Tekla Structures

14. Hệ tọa độ
a.

Ký hiêu hệ tọa độ địa phương
Biểu tượng với 3 trục (x,y và z) đại diện cho hệ tọa độ địa phương.
Nó bố trí ở góc phải bên dưới.

Biểu tượng tọa độ theo hệ tọa độ địa phương của mô hình

b.

Ký hiệu hệ tọa độ tổng thể
Biểu tượng hình lập thể màu xanh đại diện cho hệ tọa độ tổng thể và nằm tại gốc
điểm tổng thể.

c.

Bài tập

Xoay mô hình và quan sát sự thay đổi biểu tượng tọa độ địa phương và tổng thể.

15. Lựa chọn đối tượng
Chọn các đối tượng để tiếp tục các lệnh trong Tekla Structures.
Tekla Structures sẽ làm nổi bật các đối tượng được chọn. Số lượng đối tượng và xử lý được chọn
sẽ được hiển thị ở góc dưới bên phải của thanh trạng thái.

a.

Bật, tắt chế độ làm nổi bật đối tượng
Khi di chuyển con trỏ chuột lên các đối tượng trong mô hình, Tekla Structures làm nổi
bật các đối tượng trong màu vàng, để có thể dễ dàng nhìn thấy những đối tượng có thể
chọn.
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×