Tải bản đầy đủ

NEW international english phonetics

INTERNATIONAL ENGLISH PHONETICS


7. / ː/ / :/ / /
2. hit /hit/
heat /hi:t/
3. moon /mu:n/ put /p t/
4. car /kɑː r /
cut /k t/
5. hot /h t/
6. men /men/

small /sm ːl/
man /mæn/

7. burn /b ːn/

ago / g

/DIPHTHONGS
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×