Tải bản đầy đủ

Thiết kế hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean) Công ty điện tử Sao Kim_ISE_BKHCM (9.3 điểm)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP
---------------o0o---------------

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẢN XUẤT TINH GỌN
CHO BỘ PHẬN AMPLY CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN
TỬ SAO KIM

GVHD: TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam
SVTH: Lƣu Thành Đạt
Đỗ Minh Hoàng

Tp. HCM, Tháng 01/2011
i
i

MSSV: 20600456

MSSV: 20600778


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
-----oOo----KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP
---------oOo--------NHIỆM VỤ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
HỌ VÀ TÊN: LƢU THÀNH ĐẠT
MSSV: 20600456
ĐỖ MINH HOÀNG
MSSV: 20600778
NGÀNH:
KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP
LỚP: CK06BHT1
1. Đầu đề luận văn:
“Thiết kế hệ thống sản xuất tinh gọn cho bộ phận Amply Công ty cổ phần điển tử Sao Kim ”.
2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):
 Nghiên cứu các nguyên lý, kỹ thuật của hệ thống sản xuất tinh gọn.
 Tìm hiểu công ty và bộ phận Amply của công ty Sao Kim.
 Thiết hệ thống sản xuất tinh gọn cho bộ phận Amply công ty Sao Kim.


Đánh giá lựa chọn phƣơng án tốt nhất.

3. Ngày giao nhiệm vụ luận văn: 10/10/2010
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ:
10/01/2011
5. Họ tên ngƣời hƣớng dẫn:
TS. LÊ NGỌC QUỲNH LAM

Phần hƣớng dẫn:
100%

Nội dung và yêu cầu LVTN đã đƣợc thông qua Bộ môn.
Ngày……, tháng……, năm……
Ngày……, tháng……, năm……


CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
NGƢỜI HƢỚNG DẪN CHÍNH
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

ThS. NGUYỄN NHƢ PHONG
TS. LÊ NGỌC QUỲNH LAM
PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN:
Ngƣời duyệt (chấm sơ bộ): .................................................................................................
Đơn vị: ................................................................................................................................
Ngày bảo vệ: .......................................................................................................................
Điểm tổng kết: ....................................................................................................................
Nơi lƣu trữ luận văn: ...........................................................................................................

ii


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LUẬN VĂN
Để thực hiện mục tiêu và nội dung của đề tài, nhiệm vụ cụ thể đƣợc phân công cho từng
cá nhân nhƣ sau:
1. Nhiệm vụ luận văn của Lƣu Thành Đạt


Tham gia nghiên cứu các cơ sở lý thuyết sử dụng cho luận vănTham gia xây dựng phƣơng pháp luận thiết kế hệ thốngTìm hiểu hệ thống sản xuất của công Sao KimPhân tích hiện trạng hoạt động chuyền AmplyXây dựng mô hình dự báo nhu cầu sản phẩm AmplyThực hiện chuẩn hóa quy trìnhTham gia xây dựng các phƣơng án thiết kế và mô hình mô phỏngPhân tích dữ liệu đầu vào, đầu ra và kiểm định các mô hình mô phỏngPhân tích lựa chọn phƣơng án tốt nhấtThiết kế công cụ quản lý trực quanTrình bài luận văn

2. Nhiệm vụ luận văn của Đỗ Minh Hoàng.


Tham gia nghiên cứu các cơ sở lý thuyết sử dụng cho luận vănTham gia xây dựng phƣơng pháp luận thiết kế hệ thốngTìm hiểu hệ thống sản xuất của công Sao KimPhân tích hiện trạng hoạt động chuyền AmplyXây dựng Value Stream Mapping hiện trạng và tƣơng laiTham gia xây dựng các phƣơng án thiết kế và mô hình mô phỏngĐƣa ra mặt bằng khả thi cho các phƣơng ánThiết kế hệ thống KanbanThiết kế 5S

iii


LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giáo viên hƣớng dẫn, cô Lê
Ngọc Quỳnh Lam. Cô đã tận tình hƣớng dẫn, đƣa ra những lời khuyên thiết thực, bổ ích và
giúp đỡ chúng em trong suốt quá trình hoàn thành luận văn.
Chúng em cũng gửi lời biết ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo của bộ môn Kỹ thuật Hệ
thống Công nghiệp, Khoa Cơ khí trƣờng đại học Bách Khoa – Tp. Hồ Chí Minh, những
ngƣời đã dạy dỗ, chỉ bảo và giúp đỡ để chúng em có đƣợc những kiến thức và kinh nghiệm
quý báu nhƣ ngày hôm nay.
Chúng em xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc Công ty Sao Kim, cũng nhƣ các anh
chị nhân viên ở bộ phận Amply đã tận tình giúp đỡ chúng em trong suốt quá trình thực tập
tại công ty. Đồng thời chúng em xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến anh Lƣu Minh Nhựt,
trƣởng chuyền sản xuất Amply vì đã hết lòng chia sẻ kinh nghiệm và đƣa ra nhiều gợi ý
hữu ích cho chúng em trong quá trình thiết kế.
Cuối cùng, chúng em xin gửi lời cảm ơn tha thiết đến gia đình, toàn thể bạn bè, những
ngƣời đã giúp đỡ và là nguồn động viên về tinh thần, vật chất để chúng em có thể vững
bƣớc vƣợt qua những khó khăn, thử thách và có đƣợc kết quả nhƣ ngày hôm nay.

Nhóm sinh viên thực hiện

iv


TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN VĂN
Hiện nay, công ty Sao Kim đang đứng trƣớc vấn đề rất quan trọng là quá công suất thiết
kế của chuyền Amply và các vấn đề tồn đọng khác trong quá trình sản xuất. Ban giám đốc
công ty có dự định xây dựng một chuyền lắp ráp Amply mới thay thế cho dây chuyền hiện
tại và từng bƣớc ứng dụng hệ thống sản xuất tinh gọn vào hệ thống sản xuất của công ty.
Xuất phát từ nhu cầu đó, kết hợp việc tìm hiểu, nghiên cứu cơ sở lý thuyết và các nghiên
cứu liên quan về hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing), tìm hiểu ứng dụng của
mô hình mô phỏng và công cụ hỗ trợ mô phỏng Arena, nhóm đã tiến hành xây dựng luận
văn trên những cơ sở sau đây:


Tìm hiểu và phân tích hiện trạng và quy trình sản xuất tại chuyền lắp ráp Amply
công ty Sao Kim.Áp dụng một số phƣơng pháp dự báo, quản lý sản xuất, mặt bằng và kỹ thuật của
hệ thống sản xuất tinh gọn trong việc thiết kế chuyền lắp ráp Amply nhằm nâng cao
năng xuất, chất lƣợng sản phẩm và dễ dàng trong việc kiểm soát. Các kỹ thuật, công
cụ đƣợc sử dụng trong luận văn:
 Sơ đồ chuỗi giá trị (Value Stream Mapping)
 Dự báo nhu cầu (Minitab 16 Software)
 Chuẩn hoá quy trình
 Thiết kế Leanline
 Thiết kế mặt bằng Lean line
 Thiết kế hệ thống kanban.
 Đánh giá hệ thống bằng mô phỏng (Arena 12 Software)
 Lựa phƣơng án bằng phƣơng pháp AHP (Expert Choice 11 Software)
 Thiết kế hệ thống hỗ trợ 5S
 Thiết kế công cụ quản lý trực quan

v


MỤC LỤC
NHIỆM VỤ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ............................................................................... ii
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LUẬN VĂN ............................................................................... iii
1. Nhiệm vụ luận văn của Lƣu Thành Đạt ................................................................................. iii
2. Nhiệm vụ luận văn của Đỗ Minh Hoàng. .............................................................................. iii
LỜI CẢM ƠN............................................................................................................................iv
TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN VĂN .......................................................................................v
MỤC LỤC .................................................................................................................................vi
DANH SÁCH BẢNG BIỂU ...................................................................................................xiv
DANH SÁCH HÌNH VẼ .........................................................................................................xv
CHƢƠNG 1

GIỚI THIỆU .....................................................................................................1

1.1 Đặt vấn đề ..............................................................................................................................1
1.2 Mục tiêu .................................................................................................................................2
1.3 Nội dung thực hiện ................................................................................................................2
1.4 Phạm vi nghiên cứu ...............................................................................................................3
1.5 Cấu trúc luận văn ...................................................................................................................3
CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT ......................................4
2.1 Phƣơng pháp luận ..................................................................................................................4
2.1.1 Phƣơng pháp luận tổng quát ...............................................................................................4
2.1.2 Phƣơng pháp luận thiết kế Lean line ..................................................................................5
2.2 Cơ sở lý thuyết .......................................................................................................................6
2.2.1 Dự báo [1], [2] ....................................................................................................................6
2.2.1.1 Thu thập số liệu: ..............................................................................................................6
2.2.1.2 Xử lý và phân tích số liệu ...............................................................................................6
vi


2.2.1.3 Một số phƣơng pháp dự báo định lƣợng:........................................................................9
2.2.1.4 Sai số dự báo .................................................................................................................10
2.2.2 Sản xuất tinh gọn [3] .........................................................................................................12
2.2.2.1 Định nghĩa......................................................................................................................12
2.2.2.2 Mục tiêu của sản xuất tinh gọn ......................................................................................12
2.2.2.3 Các loại lãng phí ............................................................................................................13
2.2.2.4 Các công cụ và phƣơng pháp trong hệ thống sản xuất Lean ........................................14
2.2.2.5 Hệ thống Kanban [4], [5], [6] ........................................................................................16
2.2.2.5.1 Các khái niệm liên quan: ............................................................................................17
2.2.2.5.2 Nguyên lý vận hành hệ thống: ...................................................................................17
2.2.3 Kỹ thuật mô phỏng [7], [8], [9] ....................................................................................20
2.2.3.1 Giới thiệu về mô phỏng .................................................................................................20
2.2.3.2 Các bƣớc trong nghiên cứu mô phỏng ...........................................................................21
2.2.3.3 Các bƣớc xây dựng một bài toán mô phỏng và nghiên cứu cải tiến ..............................22
2.2.3.4 Công cụ mô phỏng .........................................................................................................23
2.2.4 Lựa chọn phƣơng án (AHP).............................................................................................24
2.2.5 Các nghiên cứu liên quan...............................................................................................25
CHƢƠNG 3

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY SAO KIM ..................................................26

3.1 Tổng quan ............................................................................................................................26
3.2 Sản phẩm..............................................................................................................................26
3.2.1 Board mạch (PCB/PCBA) ................................................................................................ 26
3.2.2 Amply, DVD .....................................................................................................................27
3.3 Khách hàng ..........................................................................................................................28
3.4 Sơ đồ tổ chức .......................................................................................................................29

vii


3.5 Các khu vực của nhà máy ....................................................................................................30
3.6 Nguồn nhân lực, máy móc thiết bị và nguyên liệu ..............................................................30
3.7 Lƣu đồ quá trình tổng quát ..................................................................................................31
CHƢƠNG 4

PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG ........................................................................33

4.1 Hiện trạng quản lý sản xuất .................................................................................................33
4.1.1 Dự báo...............................................................................................................................33
4.1.2 Hoạch định ........................................................................................................................33
4.1.3 Điều độ..............................................................................................................................34
4.1.3.1 Điều độ nhân lực ............................................................................................................34
4.1.3.2 Điều độ sản xuất ............................................................................................................35
4.1.4 Quản lý chất lƣợng............................................................................................................36
4.1.4.1 Bộ phận QC ...................................................................................................................36
4.1.4.2 Bộ phận QA ...................................................................................................................36
4.1.5 Tồn kho .............................................................................................................................37
4.1.6 Quản lý bảo trì ..................................................................................................................37
4.1.7 Vận tải ...............................................................................................................................37
4.2 Hoạt động sản xuất ..............................................................................................................38
4.2.1 Mặt bằng ...........................................................................................................................38
4.2.2 Quy trình lắp ráp ...............................................................................................................40
4.2.2.1 DVD ...............................................................................................................................40
4.2.2.2 Amply ............................................................................................................................40
4.3 Sơ đồ chuỗi giá trị hiện tại của chuyền Amply....................................................................41
4.4 Các vấn đề tồn động của chuyền .........................................................................................42
4.4.1 Quá công suất thiết kế của chuyền....................................................................................42

viii


4.4.2 Vấn đề hiệu quả sử dụng nguồn lực không cao ................................................................ 42
4.4.3 Vấn đề Wip tại một vài trạm cao (kết quả chƣơng 5) ......................................................43
4.4.4 Tỷ lệ lỗi tại các trạm còn cao ............................................................................................43
4.5 Xác định nguyên nhân và phƣơng án giải quyết..................................................................44
4.5.1 Xác dịnh nguyên nhân ......................................................................................................44
4.5.2 Hƣớng giải quyết ..............................................................................................................45
4.5.2.1 Đề xuất ...........................................................................................................................45
4.5.2.2 Quy trình thiết kế Leanline ............................................................................................45
CHƢƠNG 5 THIẾT KẾ HỆ THỐNG ...................................................................................46
5.1 Xây dựng mô hình dự báo cho sản phẩm Amply (ứng dụng Minitab phiên bản 16) ..........46
5.1.1 Dữ liệu ..............................................................................................................................47
5.1.2 Phân tích dữ liệu ...............................................................................................................48
5.1.2.1 Đồ thị dữ liệu .................................................................................................................48
5.1.2.2 Phân tích Autocorrelation ..............................................................................................49
5.1.2.3 Khử tính xu hƣớng của dữ liệu ......................................................................................50
5.1.3 Xây dựng mô hình dự báo ................................................................................................ 51
5.1.3.1 Mô hình hồi quy đơn biến với thời gian (Simple regression) ........................................51
5.1.3.2 Mô hình làm trơn hàm mũ có chỉnh hƣớng và mùa (Winter’s Method) .......................53
5.1.3.3 Mô hình phân ly (Decomposition) .................................................................................55
5.1.4 Lựa chọn mô hình dự báo .................................................................................................57
5.1.5 Dự báo cho nhu cầu sản phẩm Amply bằng mô hình phân ly ..........................................58
5.2 Chuẩn hóa quy trình .............................................................................................................59
5.2.1 Mục tiêu ............................................................................................................................59
5.2.2 Nội dung thực hiện ...........................................................................................................59

ix


5.2.2.1 Mã hóa công việc ...........................................................................................................59
5.2.2.2 Thiết kế biểu mẫu chuẩn hóa công việc .........................................................................62
5.2.2.3 Chuẩn hóa công việc AL-CV1, AL-CV2, AL-CV3 ......................................................62
5.3 Đặc trƣng của hệ thống hiện tại ...........................................................................................64
5.3.1 Quy trình lắp ráp ...............................................................................................................64
5.3.2 Biểu đồ lắp ráp ..................................................................................................................65
5.3.3 Phân công công việc và số trạm chuyền hiện tại ..............................................................66
5.3.4 Mặt bằng hiện trạng chuyền lắp ráp Amply .....................................................................69
5.4 Xác định Takt time .............................................................................................................71
5.5 Phƣơng án thiết kế 1 ............................................................................................................71
5.5.1 Tính toán thông số thiết kế ...............................................................................................71
5.5.2 Thiết kế mặt bằng .............................................................................................................75
5.6 Phƣơng án thiết kế 2 ............................................................................................................78
5.6.1 Tính toán thông số thiết kế ...............................................................................................78
5.6.2 Mặt bằng khả thi phƣơng án 2 và 3 ..................................................................................82
5.7 Phƣơng án thiết kế 3: thiết kế hệ thống Kanban cho thiết kế 2 ...........................................84
5.7.1 Phƣơng pháp luận cho việc thiết kế hệ thống Kanban ......................................................84
5.7.2 Xác định loại hình hệ thống kanban và loại hình hoạt động.............................................85
5.7.3 Mô tả hoạt động hệ thống Kanban ....................................................................................85
5.7.3.1 Hệ thống Kaban là hệ thống kiểm soát dòng vật liệu nhƣ sau: .....................................86
5.7.3.2 Nguyên tắc hoạt động hệ thống Kanban ........................................................................86
5.7.4 Xác định cỡ lô sản xuất.....................................................................................................86
5.7.4.1 Ƣớc lƣợng các chi phí ....................................................................................................87
5.7.4.2 Xác dịnh cở lô ................................................................................................................87

x


5.7.5 Xác định số thẻ Kanban giữa các trạm: ............................................................................88
5.8 Thiết kế hệ thống hỗ trợ .......................................................................................................89
5.8.1Thiết kế 5S .........................................................................................................................89
5.8.1.1 Thiết kế ..........................................................................................................................89
5.8.1.2 Triển khai 5S:.................................................................................................................89
5.8.2 Thiết kế công cụ trực quan ...............................................................................................97
5.8.2.1 Mục tiêu ........................................................................................................................97
5.8.2.2 Thực hiện ......................................................................................................................97
CHƢƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG VÀ LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN THIẾT KẾ ....101
6.1 Các giả thiết của mô hình mô phỏng .................................................................................102
6.2 Cấu trúc hệ thống ...............................................................................................................102
6.2.1 Phần tử di chuyển ...........................................................................................................102
6.2.2 Các trạm gia công ...........................................................................................................102
6.2.3 Chỉ số vận hành của hệ thống .........................................................................................102
6.3 Thu thập và xử lí số liệu ....................................................................................................103
6.3.1 Dữ liệu ............................................................................................................................103
6.3.2 Kết quả thu thập dữ liệu ..................................................................................................103
6.3.2.1 Mặt bằng mô phỏng .....................................................................................................103
6.3.2.2 Số công việc và công nhân tại mỗi trạm ......................................................................103
6.3.2.3 Thời gian di chuyển giữa các trạm ..............................................................................103
6.3.2.4 Dữ liệu phân bố thời gian hoàn thành công việc .........................................................103
6.4 Xây dựng mô hình mô phỏng ............................................................................................107
6.4.1 Mô hình hiện trạng ..........................................................................................................107
6.4.1.1 Mô hình logic ...............................................................................................................107

xi


6.4.1.2 Mô hình Arena và Animation ......................................................................................108
6.4.1.3 Diễn giải mô hình mô phỏng .......................................................................................110
6.4.1.4 Xác định thời gian ổn định của hệ thống (Swarm-up) .................................................116
6.4.1.5 Xác định số lần lặp để ƣớc lƣợng sản lƣợng đầu ra đạt sai số γ ..................................117
6.4.1.6 Kiểm định mô hình ......................................................................................................117
6.4.1.7 Kết quả mô phỏng ........................................................................................................119
6.4.2 Mô hình phƣơng án 1 ......................................................................................................120
6.4.2.1 Mô hình logic ...............................................................................................................120
6.4.2.2 Mô hình Arena và Animation ......................................................................................121
6.4.2.3 Diễn giải mô hình mô phỏng .......................................................................................123
6.4.2.4 Xác định thời gian ổn định của hệ thống (Swarm-up) .................................................124
6.4.2.5 Xác định số lần lặp để ƣớc lƣợng sản lƣợng đầu ra đạt sai sô γ ..................................124
6.4.2.6 Kết quả mô phỏng ........................................................................................................125
6.4.3 Mô hình phƣơng án 2 ......................................................................................................126
6.4.3.1 Mô hình logic ...............................................................................................................126
6.4.3.2 Mô hình Arena và mô hình Animation ........................................................................127
6.4.3.3 Diễn giải mô hình Arena .............................................................................................. 129
6.4.3.4 Xác định thời gian ổn định của hệ thống (Swarm-up) .................................................131
6.4.3.5 Xác định số lần lặp để ƣớc lƣợng sản lƣợng đầu ra đạt sai sô γ ..................................131
6.4.3.6 Kết quả mô phỏng ........................................................................................................132
6.4.4 Mô hình phƣơng án 3 ( ứng dụng kanban) .....................................................................133
6.4.4.1 Mô hình logic (tƣơng tự mô hình phƣơng án 2) ..........................................................133
6.4.4.2 Mô hình Arena và mô hình Animation ........................................................................133
6.4.4.3 Diễn giải mô hình mô phỏng .......................................................................................135

xii


6.4.4.4 Xác định thời gian ổn định của hệ thống (Swarm-up) .................................................136
6.4.4.5 Xác định số lần lặp để ƣớc lƣợng sản lƣợng đầu ra đạt sai sô γ ..................................136
6.4.4.6 Kết quả mô phỏng ........................................................................................................137
6.5 Lự chọn hệ thống ...............................................................................................................138
6.5.1 Phƣơng pháp lựa chọn AHP dựa trên phần mềm Expert Choice ...................................138
6.5.2 Thực hiện ........................................................................................................................138
6.5.2.1 Xác định các tiêu chí và tính toán trọng số cho từng tiêu chí ......................................138
6.5.2.2 Cho điểm từng phƣơng án ứng với mỗi tiêu chí ..........................................................139
6.5.2.3 Tính mức hữu dụng của từng phƣơng án và lựa chọn phƣơng án ............................... 140
6.6 Sơ đồ chuỗi giá trị tƣơng lai của chuyền lắp ráp Amply khi ứng dụng thiết kế 3 .............141
CHƢƠNG 7 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................................142
7.1 Kết quả đạt đƣợc ................................................................................................................142
7.2 Hạn chế của luận văn .........................................................................................................142
7.3 Định hƣớng phát triển ........................................................................................................143
TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................................144
PHỤ LỤC A CHUẨN HÓA QUY TRÌNH ......................................................................... A-1
PHỤ LỤC B CÔNG CỤ QUẢN LÝ TRỰC QUAN ......................................................... B-1
PHỤ LỤC C MÔ PHỎNG ................................................................................................... C-1
PHỤ LỤC D ĐÁNH GIÁ PHƢƠNG ÁN ............................................................................ D-1

xiii


DANH SÁCH BẢNG BIỂU
Bảng 3.1 Khách hàng của công ty ........................................................................................ 28
Bảng 4.1 Quy cách lấy mẫu cho dòng Amply PA-200III..................................................... 36
Bảng 4.2 Quá công suất chuyền Amply trong 3 năm: 2010, 2011 và 2012 ......................... 42
Bảng 4.3 Độ hữu dụng nguồn lực hiện tại (kết quả chƣơng 5)............................................. 42
Bảng 4.4 Wip ở các trạm hiện tại ......................................................................................... 43
Bảng 4.5 Tỷ lệ lỗi trung bình tại các trạm kiểm tra .............................................................. 43
Bảng 5.1 Dữ liệu doanh số bán Amply theo quý .................................................................. 47
Bảng 5.2 Kết quả tính Defferences cho dữ liệu nhu cầu ...................................................... 50
Bảng 5.3 So sánh các mô hình dự báo .................................................................................. 57
Bảng 5.4 Số liệu dự báo nhu cầu Amply đến năm 2012 ...................................................... 58
Bảng 5.5 Mã hóa các công việc tại chuyền Amply .............................................................. 59
Bảng 5.6 Mẫu chuẩn hóa các công việc................................................................................ 62
Bảng 5.7 Thông số thiết kế hệ thống hiện tại ....................................................................... 66
Bảng 5.8 Thông số thiết kế cho phƣơng án 1 ....................................................................... 72
Bảng 5.9 Tỷ lệ lỗi kỳ vọng phƣơng án1 ............................................................................... 75
Bảng 5.10 Thang độ cận kề trong phƣơng pháp REL .......................................................... 75
Bảng 5.11 Số trạm, không gian và số công nhân mỗi trạm phƣơng án 1 ............................. 76
Bảng 5.12 Tính điểm độ cận kề phƣơng án 1 ....................................................................... 76
Bảng 5.13 Tỷ lệ lỗi kỳ vọng phƣơng án 2 ............................................................................ 78
Bảng 5.14 Thông số thiết kế cho phƣơng án 2, 3 ................................................................. 79
Bảng 5.15 Số trạm, không gian và số công nhân mỗi trạm phƣơng án 2 và 3 ..................... 82
Bảng 5.16 Tính độ cận kề phƣơng án 2 và 3 ........................................................................ 82
Bảng 5.17 Tóm tắt các chi phí .............................................................................................. 87
Bảng 5.18 Tính toán số thẻ Kanban cho các trạm trong phƣơng án 3 .................................. 88
Bảng 5.19 Cách xử lý những vật dụng không xác định vị trí: .............................................. 91
Bảng 5.20 Bảng Checklist kiểm tra việc tiến hành 5S......................................................... 96
Bảng 5.21 Bảng ghi lịch sản xuất hàng ngày........................................................................ 97
Bảng 5.22 Theo dõi sản lƣợng hàng giờ ............................................................................... 98
Bảng 5.23 Theo dõi tỉ lệ lỗi tại các trạm ............................................................................... 99
Bảng 6.1 Phân bố thời gian gia công của các công việc ..................................................... 104
Bảng 6.2 Sản lƣợng đầu ra hiện trạng của hệ thống trong 8h ............................................. 117
Bảng 6.3 So sánh sản lƣợng hệ thống thực và hệ thống mô phỏng .................................... 118
Bảng 6.4 Kết quả mô phỏng hiện trạng .............................................................................. 119
Bảng 6.5 Sản lƣợng đầu ra của hệ thống trong 8h phƣơng án 1 ......................................... 124
Bảng 6.6 Kết quả mô phỏng phƣơng án 1 .......................................................................... 125
Bảng 6.7 Sản lƣợng đầu ra của hệ thống trong 8h phƣơng án 2 ......................................... 131
Bảng 6.8 Kết quả mô phỏng phƣơng án 2 .......................................................................... 132
Bảng 6.9 Sản lƣợng đầu ra của hệ thống trong 8h phƣơng án 3 ......................................... 137
Bảng 6.10 Kết quả mô phỏng phƣơng án 3 ........................................................................ 137

xiv


DANH SÁCH HÌNH VẼ
Hình 2.1 Sơ đồ phƣơng pháp luận phân tích và thiết kế hệ thống .......................................... 4
Hình 2.2 Phƣơng pháp luận thiết kế Lean line ....................................................................... 5
Hình 2.3 Sơ đồ hệ thống Kanban đơn ................................................................................... 18
Hình 2.4 Sơ đồ hệ thống Kanban kép ................................................................................... 19
Hình 2.5 Các bƣớc trong nghiên cứu mô phỏng ................................................................... 21
Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức của công ty ...................................................................................... 29
Hình 3.2 Lƣu đồ tổng quát trình sản xuất của công ty.......................................................... 31
Hình 4.1 Quy trình hoạch định chung................................................................................... 33
Hình 4.2 Quy trình nhận đơn hàng ....................................................................................... 35
Hình 4.3 Mặt bằng nhà máy.................................................................................................. 39
Hình 4.4 Quy trình lắp ráp DVD .......................................................................................... 40
Hình 4.5 Quy trình lắp ráp Amply ........................................................................................ 40
Hình 4.6 Sơ đồ chuỗi giá trị hiện trạng của chuyền lắp ráp Amply ..................................... 41
Hình 4.7 Biều đồ nhân quả vấn đề hiệu quả sử dụng nguồn lực không cao ......................... 44
Hình 4.8 Biều đồ nhân quả vấn đề Wip cao ......................................................................... 44
Hình 4.9 Biều đồ nhân quả vấn đề tỷ lệ lỗi cao .................................................................... 45
Hình 5.1 Lƣu đồ chi tiết quá trình dự báo............................................................................. 46
Hình 5.2 Đồ thị Scatteplot của nhu cầu với xu hƣớng .......................................................... 48
Hình 5.3 Đồ thị Autocorrelation của dữ liệu nhu cầu ........................................................... 49
Hình 5.4 Đồ thị Autocorrelation của dữ liệu Defferences .................................................... 50
Hình 5.5 Đồ thị hồi quy giữa nhu cầu và thời gian............................................................... 51
Hình 5.6 Phân tích lỗi của mô hình hồi quy ......................................................................... 52
Hình 5.7 Thông số đầu vào của mô hình Winters ................................................................ 53
Hình 5.8 Đồ thị dự báo theo mô hình Winters...................................................................... 53
Hình 5.9 Phân tích Autocorrelation cho lỗi của dự báo mô hình Winters ............................ 54
Hình 5.10 Thông số đầu vào cho mô hình phân ly ............................................................... 55
Hình 5.11 Đồ thị dự báo theo mô hình phân ly .................................................................... 55
Hình 5.12 Đồ thị phân tích tính mùa của nhu cầu ................................................................ 56
Hình 5.13 Đồ thị phân tích các thành phần của dữ liệu nhu cầu .......................................... 56
Hình 5.14 Phân tích Autocorrelation cho lỗi của dự báo mô hình phân ly .......................... 57
Hình 5.15 Đồ thị dự báo cho nhu cầu đến năm 2012 ........................................................... 58
Hình 5.16 Quy trình công nghệ lắp ráp Amply .................................................................... 64
Hình 5.17 Biểu đồ lắp ráp Amply ......................................................................................... 65
Hình 5.18 Mặt bằng hiện trạng chuyền lắp ráp Amply ........................................................ 70
Hình 5.19 Mặt bằng khả thi cho phƣơng án 1 ...................................................................... 77
Hình 5.20 Mặt bằng khả thi phƣơng án 2 và 3 ..................................................................... 83
Hình 5.21 Phƣơng pháp luận cho hoạt động thiết kế hệ thống Kanban ............................... 84
Hình 5.22 Mô tả dòng thông tin hoạt động của thẻ Kanban ................................................. 85
Hình 5.23 Thiết kế “nhãn đỏ” và “nhãn vàng” ..................................................................... 90
Hình 5.24 Hình minh hoạ việc gắn thẻ “đỏ”........................................................................ 91
Hình 5.25 Hình minh hoạ bàn làm việc của trƣởng chuyền và vạch sơn khu vực lƣu kho .. 92
Hình 5.26 minh hoạ việc phân công trách nhiệm vệ sinh ..................................................... 93
Hình 5.27 Hình minh hoạ việc phân loại giác và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ ............................ 94
Hình 5.28 Minh hoạ việc thực hiện S4 ................................................................................. 95
Hình 5.29 Theo dõi hoạt động sản xuất hàng ngày ............................................................ 96
xv


Hình 5.30 Bảng đồ trạm làm việc 1 .................................................................................... 100
Hình 6.1 Lƣu đồ chi tiết quá trình mô phỏng ..................................................................... 101
Hình 6.2 Mô hình logic hiện trạng...................................................................................... 107
Hình 6.3 Mô hình Arena hiện trạng .................................................................................... 108
Hình 6.4 Mô hình Animation hiện trạng............................................................................. 109
Hình 6.5 Chức năng của module Create ............................................................................. 110
Hình 6.6 Chức năng module Decide ................................................................................... 111
Hình 6.7 Chức năng của module Hold ............................................................................... 112
Hình 6.8 Chức năng module Process và Resouces ............................................................. 112
Hình 6.9 Chức năng module Station ................................................................................... 113
Hình 6.10 Chức năng module Route .................................................................................. 113
Hình 6.11 Chức năng module Assign ................................................................................. 114
Hình 6.12 Chức năng module Batch ................................................................................... 114
Hình 6.13 Chức năng module Separate .............................................................................. 115
Hình 6.14 Chức năng module Assign ................................................................................. 115
Hình 6.15 Chức năng module Dipose ................................................................................. 116
Hình 6.16 Biểu đồ phân tích Swarm-up cho hệ thống hiện tại ........................................... 116
Hình 6.17 Sơ đồ logic phƣơng án 1 .................................................................................... 120
Hình 6.18 Mô hình Arena phƣơng án 1 .............................................................................. 121
Hình 6.19 Mô hình Animation phƣơng án 1....................................................................... 122
Hình 6.20 Biểu đồ phân tích Swarm-up cho hệ thống phƣơng án 1 ................................... 124
Hình 6.21 Mô hình logic phƣơng án thiết kế 2 ................................................................... 126
Hình 6.22 Mô hình Arena phƣơng án 2 .............................................................................. 127
Hình 6.23 Mô hình Animation phƣơng án 2....................................................................... 128
Hình 6.24 Biểu đồ phân tích Swarm-up cho phƣơng án 2 .................................................. 131
Hình 6.25 Mô hình Arena phƣơng án 3 .............................................................................. 133
Hình 6.26 Mô hình Animation phƣơng án 3....................................................................... 134
Hình 6.27 Biểu đồ Swarm-up phƣơng án 3 ........................................................................ 136
Hình 6.28 Trọng số giữa các tiêu chí .................................................................................. 138
Hình 6.29 Trọng số của các tiêu chí tính từ Expert Choice ................................................ 139
Hình 6.30 Điểm cho từng phƣơng án ứng với mỗi tiêu chí ................................................ 139
Hình 6.31 Độ hữu dụng của từng phƣơng án ..................................................................... 140
Hình 6.31 Sơ đồ chuỗi giá trị tƣơng lai của chuyền lắp ráp Amply ................................... 141

xvi


CHƢƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1 Đặt vấn đề
Nhật Bản một quốc gia không lớn, không giàu tài nguyên nhƣng là nơi xuất phát của những
điều kỳ diệu. Một trong những điều kỳ diệu đó đến từ tập đoàn sản xuất xe nổi tiếng thế giới
Toyota. Trong lịch sử, Toyota đã trãi qua nhiều lần bên bờ vực phá sản, nhƣng công ty đã từng
bƣớc vƣợt qua khó khăn và hiện nay đã trở thành tập đoàn sản xuất ô tô hàng đầu thế giới dẫn
đầu cả về doanh số lẫn lợi nhuận. Thành công của Toyota là sự kết hợp tuyệt vời giữa hệ thống
sản suất TPS (Toyota Production System) và phƣơng thức Toyota (Toyota Way).
TPS hay hệ thống sản xuất tin gọn (Lean Manufacturing System) là một hệ thống các công
cụ và giải pháp nhằm loại bỏ tất cả các hoạt động không làm gia tăng giá trị của sản phẩm, gây
lãng phí trong quá trình sản xuất từ đó nâng cao năng suất, chất lƣợng sản phẩm, hạ thấp giá
thành, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Chính vì thế việc nghiên cứu và ứng dụng hệ
thống này cho các doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng sản xuất, tạo lợi thế cạnh tranh là hết
sức cần thiết.
Sau khi gia nhập WTO hơn 3 năm, kinh tế Việt Nam đã hội nhập tƣơng đối sâu rộng với nền
kinh tế thế giới. Trong hoàn cảnh đó các doanh nghiệp Việt Nam đang chịu sức ép cạnh tranh
ngày càng khốc liệt đến từ các doanh nghiệp nƣớc ngoài đặc biệt là trong các ngành điện tử, cơ
khí, may mặc…Chính vì thế nhiệm vụ cấp bách hiện nay của các doanh nghiệp là phải đổi mới
hệ thống sản xuất và cung cách quản lý cho phù hợp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh thông
qua nâng cao năng suất, chất lƣợng và giảm giá thành sản phẩm. Một trong những hƣớng đi hiệu
quả của các công ty hiện nay là ứng dụng Lean vào trong hệ thống sản xuất của mình. Việc ứng
dụng lean ở các doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên đã có khá nhiều công ty ứng
dụng thành công tiêu biểu là Nike, Toyota Bến Thành, Bút bi Thiên Long, Giày dép
Bitis...(http://vietnamwcm.wordpress.com/2010/03/). Qua đó ta có thể thấy việc ứng dụng Lean
cho các doanh nghiệp Việt Nam là hoàn toàn khả thi.
Công ty cổ phần điển tử Sao Kim hoạt động trong lĩnh vực điện tử chuyên sản xuất các mặt
hàng nhƣ: board mạch in (PCB/PCBA), Amply, DVD. Công ty có hai khu vực sản xuất chính là
khu làm mạch in và khu lắp ráp Amply, DVD.

1


Qua quá trình tìm hiểu hoạt động tại công ty nhóm nhận thấy dây chuyền lắp ráp Amply của
công ty hiện tại chƣa tốt do vấn đề:


Quá công suất thiết kếGiữa một số trạm gia công tồn tại bán phẩm lớnSản phẩm lỗi nhiềuHiệu quả sử dụng nguồn lực trung bình không cao chỉ đạt 72%Chƣa có quy trình chuẩn cho các công việcKhông có các công cụ hƣớng dẫn trực quanMôi trƣờng làm việc chƣa sạch, dụng cụ, thiết bị còn khá bề bộn

Chính những lãng phí đó làm cho năng suất của các chuyền thấp, chất lƣợng sản phẩm không
ổn định và tăng chi phí sản xuất. Vì vậy việc áp dụng hệ thống sản xuất Lean vào công ty là hết
sức cần thiết nhằm nâng cao năng suất, chất lƣợng sản phẩm thông qua việc loại bỏ các lãng phí.
1.2 Mục tiêu


Nâng cao năng suất lắp ráp đáp ứng đủ nhu cầu cho khách hàngNâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực lên trên 90%.Giảm lƣợng bán phẩm tồn đọng giữa các trạm đến mức thấp nhất.Cải thiện môi trƣờng làm việc, tăng tính kiểm soát.Giảm 20% tổng tỷ lệ lỗi tại các trạm

1.3 Nội dung thực hiện


Nghiên cứu các lý thuyết về Lean và các công cụ hỗ trợPhân tích, đánh giá hiện trạng, xác định vấn đề và đƣa ra phƣơng án giải quyếtXây dựng mô hình dự báo nhu cầu Amply để tính Talk time ( Minitab 16 Software)Tiến hành chuẩn hóa quy trìnhXây dựng các phƣơng án thiết kếThiết kế KanbanTriển khai 5sThiết kế công cụ quản lý trực quanĐánh giá hệ thống bằng mô phỏng (Arena 12 Software)Lựa chọn hệ thống bằng phƣơng pháp AHP (Expert Choice 11 Software)
2


1.4 Phạm vi nghiên cứu


Nghiên cứu tập trung áp dụng cho chuyển lắp ráp AmplySố liệu nghiên cứu về chuyền dựa trên model là Amply 203IIIChỉ áp dụng các công cụ trong Lean phù hợp với khả năng và hiện trạng của công tyGiả định nguyên vật liệu phục vụ sản xuất luôn sẵn sàng.Số liệu thu thập trong năm 2010Do giới hạn về nguồn lực và thời gian nên nghiên cứu dừng ở bƣớc đƣa ra thiết kế khả thi
về đặc tính kỹ thuật chƣa đi sâu vào phân tích khả thi về kinh tế.

1.5 Cấu trúc luận văn
Chương 1 Giới thiệu
Chương 2 Cơ sở lý thuyết và phƣơng pháp luận
Chương 3 Giới thiệu về công ty Sao Kim
Chương 4 Phân tích hiện trạng
Chương 5 Thiết kế hệ thống
Chương 6 Đánh giá hệ thống và lựa chọn phƣơng án thiết kế
Chương 7 Kết luận và kiến nghị

3


CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1 Phƣơng pháp luận
2.1.1 Phƣơng pháp luận tổng quát
Bắt đầu
·
·
·
·

Mặt bằng
Quy trình công nghệ
Số công việc tại mỗi trạm
Thời gian gia công công việc

·
·
·
·
·

Năng suất
Nhu cầu khách hàng
Độ hữu dụng nguồn lực
Wip
Tỷ lệ lỗi

1. Tìm hiểu về chuyền
Amply

·
·
·
·

2. Xác định vấn đề tồn đọng

3. Xác định nguyên nhân

Không làm

Quan sát thực tế
Dữ liệu từ công ty
Value stream mapping
Mô phỏng (Arena Software)

No

Biểu đồ xƣơng cá

Loại bỏ?
Yes

·
·
·
·

Talk time
Quy trình công nghệ
Định mức
Mặt bằng hiện tại

4. Xây dựng phƣơng án
thiết kế Lean line

·
·

Dự báo (Minitab Software)
Kanban

·
·
·
·

Sơ đồ logic
Phân bố thời gian gia công
Nguồn lực cho các trạm
Mặt bằng thiết kế

5. Mô phỏng phƣơng án

·

Arena Software

·
·
·

Tiêu chí đánh giá
Ý kiến các nhà quản lý
Kết quả mô phỏng phƣơng án

6. Lựa chọn phƣơng án thiết
kế

·

AHP(Expert Choice Software)

7. Thiết kế 5S
Các bƣớc thực hiện
8. Kết luận và kiến nghị
Dữ liệu đầu vào
Kết thúc

Công cụ, phƣơng pháp

Hình 2.1 Sơ đồ phƣơng pháp luận phân tích và thiết kế hệ thống
4


1. Bƣớc này chúng ta tiến hành thu thập các dữ liệu về mặt bằng, quy trình công nghệ, số
công việc tại mỗi trạm, thời gian gia công của các công việc. Sau đó, ta tiến hành xây dựng
mô hình mô phỏng cho hệ thống hiện tại nhằm thu thập các thông số hệ thống nhƣ: độ hữu
dụng nguồn lực, wip, thời gian chờ tại các trạm, năng suất đầu ra.
2. Từ các thông số hệ thống có đƣợc từ bƣớc 1, kết hợp với dữ liệu thu thập từ công ty và dữ
liệu dự báo ta sẽ xác định các vấn đề tồn đọng tại chuyền Amply.
3. Ở bƣớc này ta sẽ dùng biểu đồ xƣơng cá để tìm ra nguyên nhân của các vấn đề.
4. Ta tiến hành loại bỏ nguyên nhân của các vấn đề bằng cách đƣa ra các phƣơng án thiết kế
Lean line.
5. Khi đã có các phƣơng án thiết kế ta tiến hành mô phỏng để thu thập thông số hệ thống
giúp cho việc đánh giá so sánh giữa các phƣơng án thiết kế với nhau.
6. Sau khi có đƣợc các thông số hệ thống từ việc mô phỏng ta tiến hành lựa chọn phƣơng án
thiết kế theo các tiêu chí mà các nhà quản lý tại công ty quan tâm bằng phƣơng pháp AHP
với sự trợ giúp của phần mềm Expert Choice.
7. Nhằm giúp cho hệ thống mới hoạt động ngày càng tốt hơn ta sẽ tạo môi trƣờng làm việc
cho các công nhân sạch sẽ ngăn nắp bằng việc thiết kế 5S.
8. Sau cùng ta sẽ tổng kết lại những gì mà luận văn đã làm đƣợc. Đồng thời, cũng đánh giá
những mặt còn hạn chế của mô hình và đƣa ra định hƣớng mở rộng đề tài trong tƣơng lai.
2.1.2 Phƣơng pháp luận thiết kế Lean line
·

Nhu cầu quá khứ thu
thập theo tháng

Dự báo

Minitab 16

Xác định Talk time
·
·

Quy trình công nghệ
Trinh tự thao tác công
việc

Chuẩn hóa quy trình

·
·
·

Quy trình công nghệ
Takt time
Định mức công việc

Xây dựng phƣơng án

·
·

Thiết kế công việc
Hình ảnh

Phân bổ nguồn lực

Các bƣớc thực hiện
Dữ liệu đầu vào

·
·
·

Quy trình công nghệ
Số trạm công việc
Diện tích mặt bằng

Thiết kế mặt bằng

Hình 2.2 Phƣơng pháp luận thiết kế Lean line
5

Công cụ, phƣơng pháp


2.2 Cơ sở lý thuyết
2.2.1 Dự báo [1], [2]
2.2.1.1 Thu thập số liệu:


Chính xácĐúng mục đích dự báo

2.2.1.2 Xử lý và phân tích số liệu


Bỏ những số liệu không chính xác và không cần thiếtBổ xung những số liệu còn thiếuĐể thấy đƣợc dạng phân bố của chuỗi số liệu hay mối quan hệ giữa các biến ta có thể
biểu diễn số liệu trực quan bằng một trong các dạng đồ thị sau:
+ Dot plot.
+ Box plot.
+ Histogram.
+ Scatter diagrams.Để phân tích chuỗi số liệu theo thời gian ta cần trả lời những câu hỏi:
+ Dữ liệu có tính ngẫu nhiên (Random) không ?
+ Dữ liệu có tính xu hƣớng (Trend) không ?
+ Dữ liệu có tính không đổi (Stationary) không ?
+ Dữ liệu có tính mùa (Seasonal) không ?

6
Hệ số tự động tƣơng quan (Autocorrelation coefficients).

 Y  Y Y
n

rk 

t k 1


n

t 1

Y

t k

t

Yt  Y

2

Với rk  [-1, 1]
·

Data Random:
 Hệ số Autocorrelation (rk) giữa Yt và Yt-k với lag k ~ 0  các giá trị quan sát
không có liên quan với nhau.
 Hệ số Autocorrelation của data Random thì có phân bố Normal với  = 0, và độ
lệch của lỗi (standard error) tại lag k đƣợc tính theo công thức sau:
k 1

SE  rk  

1  2 ri 2
i 1

n

 Giá trị rk nằm trong khoảng 0  t  SE(rk).
·

Data have a Trend:
Giá trị rk tại các lag đầu tiên (lag 1, lag 2) thƣờng lớn hơn 0 một cách đáng kể,
sau đó giảm dần về 0 khi số lag tăng lên.

·

Data Stationary:
Giá trị rk trong chu kỳ trƣớc sẽ đƣợc lập lại (nguyên vẹn) tại những chu kỳ tiếp
theo.

7


·

Data Seasonal:
Giá trị rk sẽ tăng giảm theo chu kỳ và theo nhiều chu kỳ tiếp theo. Và một hệ số

Autocorrelation quan trọng sẽ xuất hiện tại lag mùa hoặc là bội của lag mùa. Ví dụ: nếu
dữ liệu phân tích theo quý thì rk tại lag mùa sẽ xuất hiện trở lại sau 4 lags tiếp theo sau
đó, còn nếu dữ liệu phân tích theo tháng thì rk tại lag mùa sẽ xuất hiện trở lại sau 12 lags
tiếp theo sau đó. rk tại lag 1 trong chu kỳ trƣớc sẽ tƣơng quan với rk tại lag 1 trong những
chu kỳ tiếp theo, tƣơng tự cho rk tại các lags còn lại trong chu kỳ.


Kiểm tra giả thiết H0:
·

T test

( )
·

LBQ test

rk2
Q  n  n  2 
k 1 n  k
m

n: số quan sát trong chuỗi dữ liệu
m: số lag đƣợc test


Differencing Method:Đây là kĩ thuật gỡ bỏ tính xu hƣớng ra khỏi dữ liệu
 Bƣớc 1 tính Yt-1 ta chỉ cần làm trễ dữ liệu Yt một lag.
 Bƣớc 2 tính Yt-Yt-1. Yt-Yt-1 chính là dữ liệu Differences.

8


2.2.1.3 Một số phƣơng pháp dự báo định lƣợng:


Mô hình phân tích hồi quy (Regression Model)
Ft =  + t
: là hệ số giao điểm (intersection) của đƣờng hồi quy với trục thẳng đứng khi t = 0
: là hệ số góc (scope) của đƣờng hồi quy, cặp thông số đƣợc xác định từ công thức sau
n

  D  t 

D
i 1 [  ti ]
i 1

n

n



n

i

n

n

n t i Di  ( t i )( Di )
i 1

i 1

i 1

n

n

i 1

i 1

n t i2  ( t i ) 2

Phƣơng pháp Holts - Mô hình Winters’ Three-Factor
Ft+1= (Bi +iTi)St-p+I
Bt = α (Dt/St – p) + ( 1- α)(Bt – 1+ Tt -1)
Tt = β (Bt – Bt -1) + (1- β)Tt – 1
St = γ (Dt/ Bt) + ( 1-γ )St- p
Với:

Ft+i

: số lƣợng dự báo cho chu kỳ thứ t+i

Dt

: Nhu cầu trong thời gian t

Bt

: Dự báo cơ bản nhu cầu ở chu kỳ thứ t ( Base level)

Tt

: Xác định độ dốc ở chu kỳ t ( Trend)

St

: Chỉ số mùa ở chu kỳ t (Seasonal factor)

i

: Số chu kỳ trong tƣơng lai

p

: Số chu kỳ trong năm

α, β, γ là hệ số làm trơn có thể ƣớc lƣợng:  ,  ,   0,1

9


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×