Tải bản đầy đủ

KIỂM TRA 15p lần 1 tin học 10

TRƯỜNG THPT TÙNG THIỆN

Đề kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 1
Năm học: 2016 – 2017

ĐỀ BÀI:
Đề số 1
Câu 1 (3 điểm) Một cuốn sách A gồm 200 trang nếu lưu trữ trên đĩa mỗi trang
chiếm khoảng 5MB. Để chứa quyển sách đó cần có ổ đĩa cứng dung dượng tối
thiểu là bao nhiêu GB?
Câu 2 ( 4 điểm). Đổi sang hệ nhị phân:
12010 = ?2
3416 = ?2
Câu 3 (3 điểm. Nêu những đặc tính ưu việt của máy tính
Đề số 2
Câu 1(3 điểm)
Thiết bị vào dùng để làm gì? Cho ví dụ.
Thiết bị ra dùng để làm gì? Cho ví dụ.
Câu 2: (4 điểm). Đổi sang hệ thập phân:
7DE416 = ?10
10010112 = ?10

Câu 3 (3 điểm) Hãy viết số thực sau dưới dạng dấu phẩy động:
357081
17,015
Đề số 3
Câu 1 (3 điểm)


Bộ nhớ trong dùng để làm gì? Cho ví dụ.
Bộ nhớ ngoài dùng để làm gì? Cho ví dụ.
Câu 2 (4 điểm) Đổi sang hệ thập lục phân:
592010 = ?16
100101112 = ?16
Câu 3 (3 điểm). Chuyển các kí tự sau dưới dạng mã nhị phân:
“My_music”
“sKy”
Đề số 4
Câu 1 (3 điểm) Một con robot chỉ có các thao tác rẽ trái rẽ phải trong khi di
chuyển. Em hãy dùng dãy bit để biểu diễn các thao tác sau của robot:
a. rẽ trái, rẽ trái, rẽ phải, rẽ trái, rẽ phải, rẽ phải, rẽ trái rẽ phải
b. rẽ trái, rẽ phải, rẽ phải, rẽ phải, rẽ trái, rẽ phải, rẽ phải, rẽ trái
Câu 2 (4 điểm). Biểu diễn số nguyên:
127
-127
Câu 3 ( 3 điểm). Một bài hát chiếm khoảng 4 MB dung lượng của thẻ nhớ. Vậy
với 1024 bài hát như vậy chiếm bao nhiêu MB và bao nhiêu GB của thẻ nhớ?


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Đề số 1:
Câu 1 (3 điểm):
200 trang chiếm: 200 x 5 = 1000MB
Vậy để chứa cuốn sách A cần có ổ đĩa cứng có dung lượng tối thiểu là 1GB
Câu 2 ( 4 điểm).
12010 = ?2 = 011110002
3416 = ?2 = 001000102
Câu 3 (3 điểm). Những đặc tính ưu việt của máy tính:
- Máy tính có thể làm việc không mệt mỏi.
- Tốc độ xử lý thông tin của máy tính rất nhanh và ngày càng được nâng cao.
- Có độ chính xác cao.
- Lưu trữ được lượng lớn thông tin trong không gian hạn chế.


- Gía thành hạ .
- Ngày càng gọn nhẹ và tiện dụng.
- Các máy tính liên kết với nhau tạo thành một mạng và các mạng tạo ra khả năng
thu thập và xử lý thông tin tốt hơn.
Đề số 2:
Câu 1(3 điểm)
- Thiết bị vào dùng để đưa thông tin vào máy tính.(1đ)
Cho ví dụ: bàn phím, chuột, máy quét, micro webcam…(0,5đ)
- Thiết bị ra dùng để đưa dữ liêu ra từ máy tính. (1đ)
Cho ví dụ: màn hình, máy in, máy chiếu, loa, tai nghe, modem…(0,5đ)


Câu 2: (4 điểm).
7DE416 = ?10 = 7x103+13x162+14x161+4x160(1đ) = 32228(1đ )
10010112 = ?10 = 1x26 + 1x23 + 1x21 + 1x20 (1đ) = 75(1đ)
Câu 3 (3 điểm)
357081 = 0.357081 x 106(1,5 đ)
17,015 = 0.17015 x 102(1,5 đ)
Đề số 3:
Câu 1 (3 điểm)
- Bộ nhớ trong là nơi chương trình được đưa vào thực hiện và là nơi lưu trữ dữ liệu
đang được xử lý.(1đ)
Cho ví dụ: ROM và RAM (0,5đ)
- Bộ nhớ ngoài dùng lưu trữ lâu dài dữ liệu và hỗ trợ cho bộ nhớ trong(1đ)
Cho ví dụ: đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD, usb…(0,5đ)
Câu 2 (4 điểm) Đổi sang hệ thập lục phân:
592010 = 172016 (2đ)
100101112 = 9716(2đ)
Câu 3 (3 điểm). Chuyển các kí tự sau dưới dạng mã nhị phân:
“My_music” = “01001101 01111001 01011111 01101101 01110101 01110011
01101001 01100011”(2 đ)
“sKy”= “01110011 01001011 01111001”(1đ)
Đề số 4:
Câu 1 (3 điểm)
Quy ước: thao tác 0 của robot là bit 0 thao tác 1 của robot là bit 1. Ta có:


a. 1 1 0 1 0 0 1 0
b. 1 0 0 0 1 0 0 1
Câu 2 (4 điểm). Biểu diễn số nguyên:
127 → 11111112 (1đ)
0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(1đ)
-127 → |-127|= 127→11111112(1đ)
1

1

1

(1đ)
Câu 3 ( 3 điểm).
1 bài hát = 4MB
1024 bài hát = 4096MB = 4GB
Vậy 1024 bài hát chiếm 4096MB tương đương với 4GB của thẻ nhớ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x