Tải bản đầy đủ

le loi đề THAM KHẢO TOÁN 6 học kỳ 2 năm 18 19

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

ĐỀ THAM KHẢO TOÁN 6 HỌC KỲ 2 NH : 2018 - 2019
Thời gian: 90 phút

Bài 1: Tính bằng cách hợp lí (nếu có thể)

a)

−5 7 5 8 −6
. − . +
11 15 11 15 11−3

1

−  13 + 25% − ÷+ 23
4 

6

b)
c) 222 . 3333 : 666

Bài 2: Tìm x :
a) x +

5 −4
=
12 3

3
3
x − 40% x =
4
10
3
1 1 1
c) x − − =
4
2 2 4
b)

Bài 3: Bạn Hoa mua đôi giầy mới đang được cửa hang giảm giá 25% , bạn Hoa phải trả số tiền là 360000
đồng . Hỏi nếu không được giảm giá thì bạn Hoa phải trả bao nhiêu tiền ?
Bài 4: Để giúp các bạn miền Trung bị bão lụt, các bạn học sinh của ba lớp 6 đã quyên góp được một số
bộ sách giáo khoa. Lớp 6A quyên góp được 36 bộ sách. Số bộ sách lớp 6B quyên góp được bằng 8/9 của
lớp 6A và bằng 80% của lớp 6C. Hỏi cả 3 lớp quyên góp được bao nhiêu bộ sách giáo khoa ?
Bài 5 : Một lít xăng giá 18800 đồng. Đầu tháng, giá xăng tăng 8%, sau đó mười ngày giá xăng giảm 5%.
Hỏi sau hai lần tăng giảm, giá 1 lít xăng là bao nhiêu?
Bài 6. (2 điểm) Vẽ xÔy = 500. Vẽ góc yÔz là góc kề bù của xÔy
a/ Tính số đo góc yOz?
b/ Vẽ tia Om là tia phân giác của yOz. Tính số đo góc yOm và góc xOm?


ĐÁP ÁN
Bài 1:

a)

−5 7 5 8 −6 5  −7 8  −6 5
−6
. − . +
= .
− ÷+
= .( −1) +
= −1
11 15 11 15 11 11  15 15  11 11
11


b)

−3

1
3 
1 1
3 157
35

− 13 + 25% − ÷+ 23 = − − 13 + − ÷+ 8 = − −
+8 = −
4 
6
4 
4 6
4 12
6

c) 222 . 3333 : 666 = 222 . 3 . 1111 : 666 = 1111 . ( 222 . 3): 666 = 1111.666:666 = 1111

Bài 2:
a) x +
x
x

b)

c)

5
−4
=
12
3
−4 5
=

3 12
−7
=
4

3
3
x − 40% x =
4
10
3
3 2
 − ÷x =
10
4 5
9
3
x=
20
10
2
x=
3
3
1 1 1
x− − =
4
2 2 4

3
1 3
x− =
4
2 4
3
1 3
3
1 −3
⇒ x− =
hoÆ
c x− =
4
2 4
4
2 4
5
−1
VËy x = ; x =
3
3
Bài 3 : (1đ)

Số tiền bạn Hoa phải trả nếu không được giảm giá là:


360 000 : ( 100% - 25 %) = 480 000 đồng

Bài 4: Số bộ sách giáo khoa lớp 6B quyên góp là:

Số bộ sách lớp 6C quyên góp là:

8
×36 = 32
9

32 ÷ 80% = 40

Tổng số bộ sách cả 3 lớp quyên góp được là: 36+32+40 = 108.
Bài 5 :
Giá xăng khi tăng 8% : 18800 . (100% + 8%) = 18800 . 108% = 20304 (đồng)
Giá xăng khi giảm 5% : 20304 . (100% 5%) = 20304 . 95% = 19288,8 (đồng)

Bài 6: . Hình vẽ:

a/ Ta có xÔy + yÔz = 1800 (hai góc kề bù)
500 + yÔz = 1800
yÔz = 1800 - 500
yÔz = 1300
b/ Vì Om là tia phân giác của yÔzyÔm = mÔz = yÔz/2 =1300/2= 650

Vì Oy nằm giữa hai tia Ox và OmxÔm = xÔy + yÔm = 500 + 650 = 1150Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×