Tải bản đầy đủ

DTD k6 HK2 1819

ĐỀ THAM KHẢO 2018-2019 MÔN TOÁN LỚP 6
Câu 1. (2,5 điểm) Thực hiện các phép tính
1 3 5
 
12
6 12
a)
1 14 2 3 17
   
b) 3 17 3 17 18
2

c)

1 8
1 5 �6 �
g 
g � �
9 13
9 13 �18 �


Câu 2. (2,5 điểm) Tìm x biết:
1
3
x
4
a) 12
25 4
2x 

50 3
b)
1
1  x  0, 25  50%
c) 2
Câu 3. ( 1.5 điểm)

Lớp 6C có 40 học sinh bao gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm

2
3
10 số học sinh cả lớp, số học sinh trung bình bằng 8 số học sinh còn lại.
a)Tính số học sinh giỏi
b)Tính phần trăm số học sinh giỏi, khá, trung bình của lớp 6C
Câu 4. ( 1 điểm)
Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, một cửa hàng đồ chơi LEGO giảm giá hai đợt. Đợt một
giảm 20% giá ban đầu, đợt hai giảm 10% giá đang bán. Em hãy giúp người bán hàng tính lại giá đồ chơi sau hai
đợt giảm giá. Biết giá ban đầu của đồ chơi là 130000 đồng.

Câu 5. ( 0.5 điểm)

Tính:

B

52
52
52
52

 ... 

10.15 15.20
190.195 195.200

0

Câu 6. ( 2 điểm) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz sao cho xOy  30 và
�  1050
xOz

a)Chứng tỏ Oy nằm giữa Ox và Oz. Tính yOz .


b)Gọi Om là tia phân giác của yOx . Tính mOz .


c)Gọi Ot là tia đối của tia Ox . Chứng tỏ Oz là tia phân giác của yOt .
- HẾT –


ĐỀ THAM KHẢO 2018-2019 MÔN TOÁN LỚP 6


Câu
Câu 1


Thang điểm
Câu 1. (2,5 điểm) Thực hiện các phép tính
1 3 5
 
12 6 12
1 5 3
  
12 12 6
1 1
  0
2 2
a)

0,5
0,5

0.75
1 14 2 3 17
b)    
3 17 3 17 18
1 2 14 3 17
    
3 3 17 17 18
17
 11
18
17

18

0.75

0,25
0,25
0,25
2

1 8
1 5 �6 �
c) g 
g � �
9 13
9 13 �18 �
2

1 8 5 �1 �
 g(  )  � �
9 13 13 �3 �
1
1
 g1 
9
9
0
Câu 2


0,25
0,25
0,25

Câu 2. (2,5 điểm) Tìm x biết:
1
3
x
12
4
3 1
x 
4 12
5
x
6

a)

0.75

25
4

50
3
4 25
2x  
3 50
11
2x 
6
11
x
12

0,5
0,5

b)2 x 

0,25
0,25
0,25


Câu
0.75

Câu 3
1.5đ

Thang điểm
1
c)1  x  0, 25  50%
2
1
x  1
2
1
3
x   1; x 
2
2
1
1
x   1; x  
2
2

0,25
0,25
0,25

Lớp 6C có 40 học sinh bao gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số
học sinh giỏi chiếm

2
10 số học sinh cả lớp, số học sinh trung bình bằng

3
8 số học sinh còn lại.

a)Tính số học sinh giỏi
b)Tính phần trăm số học sinh giỏi, khá, trung bình của lớp 6C
ĐÁP ÁN

0,5

1
a)Số học sinh giỏi 40. 5 =8 học sinh

b) Phần trăm

-học sinh giỏi : 8.100/40=20%

0,5
0,25
0,25

-trung bình ((40-8).3/8).100/40=30%
-khá 100%-20%-30%=50%
Câu 4.
( 1 đ)
Câu 5.
0.5đ

Giá đồ chơi sau khi giảm giá đợt 1: 130000 – 130000.20% = 104000 đồng
Giá đồ chơi sau hai lần giảm giá: 104000 – 104000.10% = 93600đồng

0,5
0,5

Tính:
52
52
52
52

 ... 

10.15 15.20
190.195 195.200
5
5
5
�5

 5�

 ... 


10.15
15.20
190.195
195.200


B

1
1
1
1
1
1
1 �
�1
 5� 


 ... 10 15 15 20
190 195 195 200 �


1 � 19
�1
 5� 

10 200 �

� 40

Câu 6.

Câu 6. 2 đ Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz sao
0
0


cho xOy  30 và xOz  105 .

0,25
0,25


Câu

Thang điểm


a)Chứng tỏ Oy nằm giữa Ox và Oz. Tính yOz .


b)Gọi Om là tia phân giác của yOx . Tính mOz .


c)Gọi Ot là tia đối của tia Ox . Chứng tỏ Oz là tia phân giác của yOt .

0.25
0,75
0,5

0,5

0,25
Vẽ đúng hình
a)Chứng tỏ Oy nằm giữa Ox và Oz.

Tính yOz =750

0,25
0,25x2

b)
Tính xÔm=150

Tính mOz =900

0,25
0,25


c)Chứng tỏ Oz là tia phân giác của yOt .
yÔz = zÔt=750

Oz là tia phân giác của yOt .

0,25
0,25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×