Tải bản đầy đủ

DE TK KTHK II TOAN 6 MINH DUC 18 19

Trường THCS Minh Đức
ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HKII – TOÁN 6
Bài 1: (3đ) Tính bằng cách hợp lý ( nếu có thể):
2
5
6 2017 6 2017

 208   405  �
405  208  2017 �
� �


:

:

2) �
19
1015
19
1002

19
1)

3�
3�

75% . 2017 0  �
2, 25  3 �:  2  �

4�3)
Bài 2: (2đ) Tìm x biết:
3
2
x
3
1) 5

1
1
x  x  1
5
15
2)

2
1 2
3
x   1
3 5
5
3) 3
1
Bài 3: (2đ) Bạn Chi đọc một quyển truyện trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc được 3 số trang quyển truyện, ngày
2
thứ hai đọc tiếp 5 số trang còn lại, ngày thứ ba đọc hết 120 trang cuối.

a) Hỏi quyển truyện có bao nhiêu trang ?
b) Tính số trang đọc được của ngày thứ nhất, ngày thứ hai.
0
0


Bài 4: (2,5đ) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia By, vẽ 2 tia Bm, Bn sao cho yBm  60 , yBn  140 .


a) Trong 3 tia By, Bm, Bn tia nào nằm giữa 2 tia còn lại. Vì sao? Tính mBn .b) Vẽ tia Bt là tia phân giác của mBn . Tính số đo góc mBt , yBt .


c) Vẽ tia B x là tia đối của tia Bt. So sánh mBx và yBn .

3
Bài 5: (0,5đ) Nhà bạn Hùng có nuôi một đàn vịt 20 con. Mẹ bán được 4 số vịt với giá 40.000 đồng 1 con. Hỏi

với số tiền đó, gia đình bạn Hùng có đủ số tiền mua một cái bếp gas có giá 500.000 đồng hay không?

ĐÁP ÁN
Bài
Bài 1
(3đ)

Nội dung
5
6 2017 6 2017
:

:

19
1) 19 1015 19 1002

6 �1015 1002 � 25
.�

�
19
2017
2017

� 19
=
6
25
.1 
1
19
= 19

Thang điểm

2

0,5đ
0,5đ 208   405  �
405  208  2017 �
� �


2) �
208   405 �

�  405  208  2017 
= �
=

208   405   405  208  2017

=

 208  208  �
 405  405�

� 2017

=2017

0,25đ

0,25đ
0,5đ


3�
3�

75% . 2017 0  �
�2, 25  3 �:  2  �
4�3)

Bài 2
(2đ)

3


�9 15 �
 .1  �
�  �:  8  �
�4 4 �


= 4
3 �3 �
 � � 0
= 4 �4 �
3
2
x
3
a) 5
2�

2 3 �x  3  �
 �
5 � 3�

3 5 �
1
x
15
2
1 2
3
x   1
3 5
5
b) 3
x 

2
1 8 2
x  
3
3 5 5

0,5đ
0,5đ

0,25đ
0,5đ

0,25đ

2
1 6
x 
3
3 5
2
1
6
x  �
3
3
5
2
1 6
2
1 6
x 
hoa�
c
x 
3
3 5
3
3
5
2
6 1
2
6 1
x 
x
+
3
5 3
3
5 3
2
23
2
13
x
x =
3
15
3
15
23 2
13 2
x
:
x
:
15 3
15 3
23
13
x
x
10
10
1
1
x  x  1
5
15
2)

0,25 × 2đ


� 1 � 16
x�
1  �
� 5� 5
4
16
x.  
5
5

0,25 đ
0,25đ

16 4
:
5 5
x  4
x

Bài 3:
(2đ)

1 2

Phân số chỉ số trang còn lại sau ngày thứ nhất đọc: 1 - 3 3 (số trang)
2 2 4
. 
Phân số chỉ số trang ngày thứ hai đọc: 3 5 15 (số trang)
2 4 2
 
Phân số chỉ số trang ngày thứ ba đọc: 3 15 5 (số trang)
2
120 :  300
5
Số trang quyển sách là:
(trang)
1
.300  100
Số trang ngày thứ nhất đọc: 3
(trang)
4
.300  80
Số trang ngày thứ hai đọc: 15
(trang)

Bài 4:
(2,5đ)

0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

a) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia By, có


yBm  �
yBn  600  1400 

0,5đ

nên tia Bm nằm giữa 2 tia By và Bn.
0
0
0

Tính được mBn  140  60  80

0

�  mBn  80  400
mBt

2
2
b) Vì Bt là tia phân giác của mBn nên
Tia Bm nằm giữa 2 tia By và Bt nên

0,5đ
0,25đ
0,25đ


�  600  400  1000
yBt  �
yBm  mBt


c) Vì xBm và mBt kề bù
0
0
0
0
0
⇒ xBm + mBt = 180 ⇒ xBm = 180 - mBt = 180 - 40 = 140

0,25đ


Bài 5:
(0,5đ)0
0
0


Ta có: yBn = 140 và mBx  140 nên yBn = mBx (= 140 )
3
Số con vịt mẹ bán là : 20. 4 = 15 con vịt
Số tiền mẹ bán được là : 15.40000= 600000 đồng

Vậy với số tiền trên nhà bạn Hùng mua được cái bếp gas.
GV soạn: Nhóm toán 6.

0,25đ

0,25đ
0,25đTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×