Tải bản đầy đủ

DE THAM KHAO HKII TOAN 6 võ TRƯỜNG TOẢN

Trường THCS Võ Trường Toản

ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ II _ TOÁN 6
Năm học 2018 - 2019
Bài 1: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính :
�7 4 7 1 �
.50%  0,1
a) � .  . �
�4 5 4 5 �

b)

  33  19  2019     33  19 

Bài 2: (1 điểm) Tìm x :
3
 15% x  1  0,8
2
Bài 3: (1 điểm) Được tiền lì xì nhân dịp tết vừa qua, bạn Nam vào khoe với các bạn vừa mua

được một

chiếc cặp rất đẹp với giá 450000 đồng. Bạn ấy nói đã được cửa hàng giảm giá 25%. Đố các
bạn giá của
chiếc cặp này là bao nhiêu khi chưa giảm giá?
3
Bài 4: (2 điểm) Một của hàng bán một số mét vải trong ba ngày. Ngày thứ nhất bán
số mét
5
2
vải. Ngày thứ hai bán số mét. Ngày thứ ba bán nốt 56 mét vải còn lại.
7
a) Tính tổng số mét vải cửa hàng đã bán.
b) Tính số mét vải bán ngày thứ nhất và ngày thứ hai ?
Bài 5: (1 điểm) Quy ước: Năm thứ nhất trước công nguyên là năm -1, năm thứ hai trước
công nguyên là năm -2 … Theo tài liệu để lại :Ông Archimedes là nhà bác học người Hi
Lạp, ông sinh năm -287 và mất năm –212. Em hãy tính xem ông sống thọ bao nhiêu tuối ?
Bài 6: (1 điểm) Để trang trí lớp học ngày tết, cô giáo nhờ bạn Mai cắt các hình tam giác trên
giấy màu sao cho các cạnh của tam giác lần lượt là 3 cm, 4cm, 5cm. Em hãy vẽ một tam giác
thỏa yêu cầu giúp bạn Mai, đặt tên và ghi độ dài các cạnh của tam giác ấy.
Bài 7: (2,0 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Oa, vẽ hai tia Ox và Oy sao cho
�  1200
�  800 ; aOy
aOx

a ) Tính số đo xOy

b ) Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox . Tính aOt?


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Bài 1 : (2,0 điểm)
7 4

7 1 �
.50%  0,1
a) � .  .
�4 5 4 5

7 � 4 1 �1 1
 .�
  �
. 
4 � 5 5 �2 10
7 1


8 10
35 4


40 40
39

40

(0,25 đ)
(0,25 đ)
(0,25 đ)
(0,25 đ)

b)   33  19  2019     33  19 
=   33  19  2019    33  19 
33  19  2019  33  19
=
=  33  33    19  19   2019
= 2019

(0,25 đ)
(0,25 đ)
(0,25 đ)
(0,25 đ)

Bài 2: Tìm x :
3
 15% x  1  0,8
2
3 3
1
 x  (0,25 đ)
2 20
5
3 3
1
3 3
1
� 
x  hay  x  
(0,25 đ)
2 20
5
2 20
5
3
13
3
17
26
34

�x
x
x
hay
hay x 
(0,5 đ)
20
10
20
10
3
3


Bài 3 : (1 điểm )
Chiếc cặp này khi chưa giảm giá :
450000:(100%-25% ) = 600000 ( đồng )
Bài 4: (2 điểm)
Phân số chỉ số mét vải cửa hàng bán được trong ngày thứ ba :
�3 2 � 4
1  �  �
( tổng số mét vải )
(0,5 đ)
�5 7 � 35
Tổng số mét vải cửa hàng bán được trong ba ngày
4
56 :  490 ( mét vải )
(0,5 đ)
35
Số mét vải cửa hàng bán được trong ngày thứ nhất
3

490.  294 ( mét vải )
(0,5 đ)
5
Số mét vải cửa hàng bán được trong ngày thứ nhất (0,5 đ)
490  (294  56)  140 ( mét vải )


Bài 5 : (1 điểm)
Số tuổi của Ông Archimedes : -212- (-287 ) = 75 ( tuổi )
Bài 6: Vẽ tam giác đúng số đo ba cạnh và ghi độ dài các cạnh

0,5ñ x 2

Bài 7: (2,0 điểm)

�  1200
�  800 < aOy
a.Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Oa, aOx
Do đó : Tia Ox nằm giữa hai tia Oa và Oy
�  xOy
�  aOy


aOx
�  1200
800  xOy

(0,75 đ)

�  1200  800
xOy
�  40 0
xOy
� và aOt
� là hai góc kề bù nên xOa
�  aOt
�  1800
a) xOa
�  1800
� 800  aOt
�  1800  800  1000
aOt

(0,5 đ)

( 0,25 đ)
( 0,5 đ)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×