Tải bản đầy đủ

DE THAM KHAO HKII TOAN 6 văn LANG

TRƯỜNG THCS VĂN LANG
ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ II TOÁN 6
Năm học 2018 – 2019
Câu 1. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể):
a)

6 −5 6 −4 6 −2
. + . + .
13 11 13 11 13 11
1

0
b) 75% + 3,5 :  2019 − ÷
4
Câu 2. (2,0 điểm) Tìm x , biết:
a)

3
( −2)3
x−x =
5
3

b)

2
1
3
x − − 1,5 =
3
4
4

Câu 3. (1,0 điểm) Ở nước ta và nhiều nước khác, nhiệt độ được tính theo độ C (Chữ đầu của
Celsius, đọc là Xen – xi - ớt – xơ). Ở Anh, Mỹ và một số nước khác, nhiệt độ được tính theo
độ F (Chữ đầu của Fahrenheit, đọc là Phe – rơn – hai – tơ). Biết công thức đổi từ độ C sang
độ F là: F =

9
. C + 32 (F và C ở đây là số độ F và số độ C tương ứng). Em hãy tính xem,
5

trong điều kiện bình thường, nước sôi ở bao nhiêu độ F?
Câu 4. (2,0 điểm) Bạn Lan đọc một quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất bạn đọc được
số trang, ngày thứ hai bạn đọc được

2
5

3
số trang còn lại, ngày thứ ba đọc hết 24 trang cuối
4

cùng. Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang? Tính số trang bạn Lan đọc được ngày thứ nhất và
ngày thứ hai.
Câu 5. (1,0 điểm) Một quyển sách giá 40000 đồng. Tìm giá mới của quyển sách sau khi được
điều chỉnh:
a) Giảm giá 25% .
b) Cần tăng giá bao nhiêu % để giá mới của quyển sách là 44000 đồng.
Câu 6. (2,0 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy, Oz sao cho
·
·
xOy
= 1150 , xOz
= 500 .
a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? Tính số đo góc yOz .

b) Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox. Chứng tỏ rằng tia Oy là tia phân giác của góc zOt .

1


Hết
ĐÁP ÁN
Câu 1. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể):
a)

6 −5 6 −4 6 −2
−6
. + . + .
= .... =
13 11 13 11 13 11
13

1
65

0
b) 75% + 3,5 :  2019 − ÷ = .... =
4
12


Câu 2. (2,0 điểm) Tìm x , biết:
3
( −2)3
20
=> x =
a) x − x =
5
3
3

Câu 3. (1,0 điểm) Ta có F =

b)

2
1
3
15
x − − 1,5 = => x = hoặc x = −3
3
4
4
4

9
9
. C + 32 = . 100 + 32 = 212. Vậy trong điều kiện bình
5
5

thường, nước sôi ở 212 độ F
2
5

Câu 4. Phân số chỉ số trang còn lại sau ngày đọc thứ nhất: 1 − =

3
(số trang)
5

Phân số chỉ số trang còn lại sau ngày đọc thứ hai:

3 3 9
. =
(số trang)
5 4 20

Phân số chỉ số trang còn lại sau ngày đọc thứ ba:

3 9
3

=
(số trang)
5 20 20

Số trang cả quyển sách có là: 24 :

3
= 160 (trang)
20

Câu 5. (1,0 điểm) a) Giá mới của quyển sách sau khi được giảm giá 25% là:
40000.(100% - 25%) = 30000 đồng
b) Cần tăng giá 10%.
Câu 6. (2,0 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy, Oz sao cho
·
·
xOy
= 1150 , xOz
= 500 .
a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? Tính số đo góc yOz .

b) Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox. Chứng tỏ rằng tia Oy là tia phân giác của góc zOt .

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×