Tải bản đầy đủ

DE THAM KHAO HKII TOAN 6 HUỲNH KHƯƠNG NINH

Trường THCS Huỳnh Khương Ninh
Nhóm Toán 6

ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KÌ 2 – TOÁN 6
Năm học : 2018 – 2019
Bài 1 (2 điểm) Thực hiện phép tính sau:
2 2 5
 
a) 4 7 28

Bài 2 (2 điểm)Tìm x, biết:

a)

x

b)

2
 0, 24
5


x
b)

1 5

3 6

 x 20

c) 21 7

Bài 3 (1,5 điểm) Để giúp các bạn nhỏ miền Trung bị bão lụt, các bạn học sinh của ba lớp 6
đã quyên góp được một số quần áo. Lớp 6A quyên góp được 72 bộ quần áo. Số bộ quần áo
lớp 6B quyên góp được bằng 5/6 của lớp 6A và bằng 80% của lớp 6C. Hỏi cả ba lớp đã
quyên góp được bao nhiêu bộ quần áo ?
Bài 4 (3,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy
0

0

và Oz sao cho xOy  60 ; xOz  30 .


a) Tính số đo của zOy ?

b) Tia Oz có là tia phân giác của xOy không ? Vì sao?c) Gọi Ot là tia đối của tia Oz. Tính số đo của tOy ?
3
3
3
3
3


 ... 


40.43 43.46 . Hãy chứng tỏ rằng S < 1.
Bài 5 (1 điểm) Cho S = 1.4 4.7 7.10
----- HẾT-----


Đáp án
Bài
Bài 1


Nội dung
2 2 5 14  8  5 11
 


28
28
a) 4 7 28

Thang
điểm
0.5 x2

b)
3 3 1 5 1
  : 
4 2 2 12 4
�3 1 3 � 6
 �   �
�4 4 2 � 5
6
 1 
5
1

5
2
a) x   0, 24
5
6 2
x

25 5
16
x
25

0.25 x 4

1 5

3 6
1 5
1
5
x 
hay x   
3 6
3
6
7
1
x
hay x 
6
2

0.5 x 2

 x 20

21 7
20.21
x
7
x  60

0.25 x 2Bài 2


b) x 

c)

Bài 3
1,5đ

Bài 4

0.25 x2

Để giúp các bạn nhỏ miền Trung bị bão lụt, các bạn học sinh của ba
lớp 6 đã quyên góp được một số quần áo. Lớp 6A quyên góp được 72
bộ quần áo. Số bộ quần áo lớp 6B quyên góp được bằng 5/6 của lớp
6A và bằng 80% của lớp 6C. Hỏi cả ba lớp đã quyên góp được bao
nhiêu bộ quần áo ?
Đổi: 80% = 4/5
Số quần áo lớp 6B quyên góp là:
72 . 5/6 = 60(bộ)
Số quần áo lớp 6C quyên góp là:
60 : 4/5 = 75(bộ)
Số quần áo cả ba lớp là:
75 + 60 + 72=207 (bộ)
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia

0,5 x 3


3,5 đ

0

0

Oy và Oz sao cho xOy  60 ; xOz  30 .


a) Tính số đo của zOy ?


b) Tia Oz có là tia phân giác của xOy không ? Vì sao?c) Gọi Ot là tia đối của tia Oz. Tính số đo của tOy ?


o
o
a) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có xOz  xOy ( 30  60 )
nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy
�  zOy
�  xOy

� xOz
�  300
zOy


b) Tia Oz có là tia phân giác của xOy vì:
tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy
0


và xOz  zOy  30

c) Ta có tOy và zOy là hai góc kề bù nên
�  zOy
�  1800
tOy
�  1800  300  1500
tOy
Bài 5


Cho
1.

S

0,25
0,25
0,25
0,5
0,25
0,5
0,5

0,25
0,25
0,5

3
3
3
3
3


 ... 

1.4 4.7 7.10
40.43 43.46 . Hãy chứng tỏ rằng S <

3
3
3
3
3


 ... 

1.4 4.7 7.10
40.43 43.46
1 1 1
1
1
1
1
S  1     ... 
  
4 4 7
40 43 43 46
1 45
S  1

1
46 46
S

0,5
0,5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×