Tải bản đầy đủ

De HKII t6 1819 HBT

Phòng Giáo Dục – Đào Tạo Q.3
Trường THCS Hai Bà Trưng
ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn Toán Lớp 6 – Năm Học 2018 – 2019
Thời gian: 90 phút
---//--BÀI 1: Thực hiện phép tính (1,5đ)

2 �3 �
 �  1�
5
�5

a)

5 2 5 9
5
 � 
� 1
7
b) 7 11 7 11


BÀI 2: Tìm giá trị của x: (2,5đ)

2
7
0,5  x 
3
12
a)

4
2
1
x x
3
21
b) 7

c) Tìm x, y, z ∈ ℤ

12
x
18 24

 
22 33 y z
BÀI 3: (1đ)

3
Một người đem một sọt cam đi bán. Sau khi bán 7 số cam và 2 quả thì số cam còn lại là 46
quả. Tính số cam người ấy đem đi bán?
BÀI 4: (1đ)

15
75
Một cuộn vải dài 60m. Bạn Phụng có 90 cuộn vải. Bạn Phước có 150 cuộn vải. Hỏi bạn nào
nhiều hơn?
BÀI 5: (1đ)
Khi đồng hồ chỉ 6 giờ thì 2 kim giờ và phút chỉ một góc 1800. Hỏi khi 3 giờ, kim đồng hồ chỉ
góc bao nhiêu độ?
BÀI 6: (2,5đ)
Trên cùng nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Vẽ hai tia Oy, Oz sao cho góc xOy bằng 700,
góc xOz bằng 1250.
a) Hỏi trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính số đo góc yOz
c) Vẽ tia Om là tia đối của tia Ox. Hỏi tia Oz có phải là tia phân giác của góc mOy không? Vì
sao?
BÀI 7: Chứng tỏ rằng (0,5đ)

A

1
1
1
1
 2  2  ...  2  1
2
2
3
4
10Đáp án
Bài 1:

�2 3 �
a)  �  � 1  1  1  0
5 �
�5

b) 

5 �2 9 � 12 5
12


1  1
�  � 
7 �
11 11 � 7
7
7

(0,25đx3) x 2
Bài 2:

�4 2 � 1
b)x �
�  �
�7 3 � 21
1 2
x
:
21 21
1
x
2

1 2
7
a)  x 
2 3
12
2
1 7
x 
3
2 12
1 2 1
x : 
12 3 8
(0,25đx3) x 2

3 4

7 7 (quả)
Bài 3: Phân số chỉ 2 + 46 quả cam là:
4
 46  2  :  84
7
Số cam người ấy bán là:
(quả)
1

(0,5đ)
(0,5đ)

15
60 �  10(m)
90
Bài 4: Số mét vải bạn Phụng có là:
75
60 �  30(m)
150
Số mét vải bạn Phước có là:
Số vải bạn Phước nhiều hơn Phụng vì 30m > 10m
Bài 5: Một giờ có số độ là: 1800 : 6 = 300
Số độ 3 giờ tương ứng: 300 . 3 = 900

(0,25đ)
(0,25đ)
(0,5đ)
(0,5đ)
(0,5đ)

Bài 6: hình vẽ

a) Vì xOy  yOz (700 < 1250)
Nên tia Oy nằm giữa 2 tia Ox, Oz
b) Thì xOy  yOz  xOz


Thay số tính được yOz = 550
c) Góc mOz và góc zOx là 2 góc kề bùnên mOz  zOx  1800


Thay số tính được mOz = 550
Tia Oz là phân giác của góc mOy vì
Tia Oz nằm giữa 2 tia Om và Oy,

�  zOy
�  0
mOz
55


(0,25đ x 10)
Bài 7:

A

1
1
1
1
1
1
1
1
 2  2  ...  2 


 ... 
2
1.2 2.3 3.4
9.10
2
3
4
10

1 1 1 1 1 1
1 1
1
9
 A        ...    A  1   A 
 A  1
1 2 2 3 3 4
9 10
10
10

(0,25đ)
(0,25đ)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×