Tải bản đầy đủ

Giáo án 02 linh kiện điện tử

GIÁO ÁN SỐ: 02.

Thời gian thực hiện:03 giờ
Tên chương 1:KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ VẬT
LIỆU VÀ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
Thực hiện từ ngày 21/9/2016.đến ngày 21/9/2016

TÊN BÀI: LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng
- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các linh kiện điện tử cơ bản
- Tra cứu sổ tay và lựa chọn được linh kiện điện tử thay thế phù hợp
- Tuân thủ các quy định, quy phạm về vật liệu và linh kiện điện tử.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
Bảng , phấn, máy tính, máy chiếu

Thời gian: 2’

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:


Kiểm tra sỹ số lớp
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
T
T

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Bài giảng mới

HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN

THỜI
GIAN

2‘

Tên bài mới: LINH KIỆN
ĐIỆN TỬ
2.1.Điện trở
a. Khái niệm
b.Cấu tạo nguyên lý hoạt
động
c.Ký hiệu, quy ước và cách
đọc

- Ghi tên bài

2.2.Tụ điện
a.Khái niệm

- Ghi tên bài

b.Cấu tạo nguyên lý hoạt
động

HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH

-

mới lên bảng
Giải thích
Vẽ hình, giải
thích nguyên

Giải thích ,
Lấy ví dụ
mới lên bảng

- Giải thích
- Vẽ hình, giải

- Ghi chép tên
-

bài
Lắng nghe,
ghi chép

1’
40’

- Lắng nghe,
ghi chép

- Ghi chép tên
bài

- Lắng nghe,
ghi chép

40’


c.Ký hiệu, quy ước và cách
đọc

2.3.Điốt
a.Khái niệm

3

4

-

- Lắng nghe,
ghi chép

40’

- Ghi tên bài

b.Cấu tạo và nguyên lý hoạt
động

-

c.Ký hiệu,quy ước và cách
đọc

-

Củng cố kiến thức và
kết thúc vấn đề

thích nguyên

Giải thích ,
Lấy ví dụ

mới lên bảng
Giải thích
Vẽ hình, giải
thích nguyên

Giải thích ,
Lấy ví dụ

- Nhắc lại nội dung
chính của bài
- Giao bài tập bằng
phiếu kiểm tra trắc
nghiệm

- Ghi chép tên
-

bài
Lắng nghe,
ghi chép

- Lắng nghe,
- Đọc lại bài

10’

- Trả lời câu hỏi

Huớng dẫn tự học

4’
Vẽ và điền tên các linh kiện điện, điện tử

Nguồn tư liệu tham khảo

- Giáo trình môn học Điện tử cơ bản do Tổng cục 1’
dạy nghề ban hành
- Giáo trình Kỹ thuật Điện tử, NXB GD - 2003
- Giáo trình Linh kiện bán dẫn, NXB ĐHQG
TPHCM - 2006.

TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày 21 tháng 09 năm 2016
GIÁO VIÊN

Nguyễn Văn ATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×