Tải bản đầy đủ

Giáo án 01 vật liệu bán dẫn

Mẫu số 5
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ - BLĐTBXH
GIÁO ÁN SỐ: 01

Thời gian thực hiện : 2 giờ
Chương I: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ
VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
Thực hiện từ ngày 20/9/2016 đến ngày 20/9/2016

TÊN BÀI: Bài 1: VẬT LIỆU BÁN DẪN
MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Nêu được đặc điểm cơ bản của vật liệu bán dẫn
- Tuân thủ các quy định, quy phạm về vật liệu và linh kiện điện tử.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Bảng viết, phấn, máy tính, máy chiếu.

Thời gian: 2’


I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Kiểm tra sỹ số lớp
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
T
T

1

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH

THỜI
GIAN

Dẫn nhập
Các linh kiện điện từ
thường được làm từ các vật
liệu bán dẫn

2

HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN

Bài giảng mới
1.Vật liệu bán dẫn
1.1.Khái niệm về tính dẫn
điện của vật liệu bán dẫn

- Lấy ví dụ

- Lắng nghe
3’

- Giảng giải,

1.2.Sự dẫn điện của bán
dẫn tinh khiết.

-

1.3.Sự dẫn điện của bán
dẫn có tạp chất.

-

1.4.Chất bán dẫn loại P

-

lấy ví dụ minh
họa
Giảng giải,
lấy ví dụ minh
họa
Giảng giải,
lấy ví dụ minh
họa
Giảng giải,
lấy ví dụ minh
họa

- Lắng nghe,
ghi chép

- Lắng nghe,
ghi chép

- Lắng nghe,
ghi chép

- Lắng nghe,
ghi chép


1.5.Chất bán dẫn loại N

- Giảng giải,
1.6. Lớp chuyển tiếp P-N

-

3

Củng cố kiến thức và
kết thúc vấn đề

lấy ví dụ minh
họa
Giảng giải,
lấy ví dụ minh
họa

- Nêu nội dung
chính của bài

- Đặt câu hỏi
4

Huớng dẫn tự học

Nguồn tư liệu tham khảo

- Lắng nghe,
-

ghi chép
Lắng nghe,
ghi chép

- Đọc lại bài
- Trả lời câu hỏi

Vẽ và ghi nhớ các loại bán dẫn

- Giáo trình môn học Điện tử cơ bản do Tổng cục
dạy nghề ban hành

TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày 20 tháng 9 năm 2016
GIÁO VIÊN

Nguyễn văn ATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×