Tải bản đầy đủ

Bài thu hoạch môn thứ 1 thăng hạng

BÀI THU HOẠCH
CHUYÊN ĐỀ 1. LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ HÀNH CHÍNH NHÀ
NƯỚC
Họ và tên: Nguyễn Văn Dũng
Đơn vị: Trường THPT Lê Văn Tám
Email nguyenvandung.c3lvt@soctrang.edu.vn
ĐT: 0917670638
Đề: Giải pháp nhằm phát huy sức sáng tạo và cống hiến của đội ngũ viên chức?
Bài làm:
Giáo viên là yếu tố hàng đầu quyết định chất lượng giáo dục, vì vậy xây dựng
đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ, đảm bảo
về chất lượng nhằm nâng cao năng lực giảng dạy đáp ứng quy mô và nâng cao chất
lượng đào tạo của Nhà trường góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương là hết sức cấp thiết.
Một số giải pháp nhằm phát huy sức sáng tạo và cống hiến của đội ngũ viên
chức:
1. Cải thiện đời sống tinh thần cho đội ngũ giáo viên
Bảo đảm chế độ chính sách: Cần thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính
sách đối với giáo viên theo các văn bản Nhà nước đã ban hành, vừa đảm bảo cho giáo
viên được hưởng những quyền lợi chính đáng đồng thời vừa cho họ thấy rõ bổn phận
và trách nhiệm trước tập thể nhà trường và xã hội.

Đáp ứng nhu cầu chính đáng của giáo viên về các nhu cầu cơ bản như: nhu cầu
được an toàn, nhu cầu được thừa nhận, nhu cầu được tôn trọng, nhu cầu tự thể hiện,
nhu cầu về nội dung bồi dưỡng,.... và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách là động lực
trực tiếp để động viên giáo viên yên tâm phấn khởi công tác, năng động sáng tạo thực
hiện tốt nhiệm vụ được giao.
2. Thực hiện chính sách đãi ngộ, đảm bảo diều kiện vật chất và tinh thần đối
với đội ngũ giáo viên.
Khi xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm cần xây dựng các chính sách
chế độ đãi ngộ đối với giáo viên dạy giỏi, giáo viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, hoặc


tay nghề giỏi, giáo viên đạt danh hiệu trong các kỳ thi …nhằm thu hút giáo viên vào
trường.
Khuyến khích và có chế độ thoả đáng động viên cán bộ giáo viên trong việc học
tập nâng cao trình độ, như: hỗ trợ học phí, tiêu chuẩn xét nâng lương, xét các tiêu
chuẩn thi đua hàng năm.
Việc đề bạt, bố trí sử dụng cán bộ luôn quan tâm đúng mức đến những cán bộ
giáo viên có trình độ, tâm huyết với nghề nghiệp phù hợp với năng lực, yêu cầu công
tác và mức độ cống hiến.
3. Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ, tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn
thể
Xây dựng khối đoàn kết trong tập thể sư phạm nhà trường: Xây dựng sự đoàn
kết thống nhất trong Chi ủy chi bộ, trong cán bộ lãnh đạo; xây dựng các mối quan hệ
nhân ái trong tập thể; chủ động giải quyết các mâu thuẫn trong tập thể.
Xây dựng và phát huy truyền thống tập thể: Truyền thống của tập thể là những
giá trị tinh thần của tập thể được kết tinh qua nhiều giai đoạn phát triển của tập thể.
Hiệu trưởng cần quan tâm xây dựng và phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo, truyền
thống dạy tốt học tốt. Muốn vậy, nhà trường cần tổ chức tốt các hoạt động giao lưu,
phát động phong trào thi đua và các cuộc vận động do ngành phát động.
4. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo
viên
Trên cơ sở quy hoạch đội ngũ giáo viên, trường cần tổ chức, chỉ đạo thực hiện
nội dung bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng thường xuyên và bồi dưỡng nâng cao cho
đội ngũ giáo viên toàn trường.
Tăng cường công tác đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên thông qua hình
thức dự giờ, hội giảng, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của đồng nghiệp và học sinh về
hoạt động dạy học của giáo viên kết hợp với đối chiếu kết quả học tập của học sinh.
Tạo điều kiện cho tất cả đội ngũ giáo viên đặc biệt là giáo viên trẻ được đưa đi
đào tạo trình độ sau đại học theo một lộ trình thích hợp bằng nhiều hình thức.
Tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giáo viên tham gia thực hành sản xuất, tham


quan thực tế, qua đó đội ngũ giáo viên có dịp cọ xát, tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm,


tiếp cận, thu thập thêm thông tin, kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, đặc biệt là những
kiến thức mới để cập nhật vào nội dung bài giảng.
Tăng cường công tác quản lý giáo viên, phát hiện những điểm mạnh, điểm yếu
của giáo viên trong chuyên môn để hỗ trợ, đưa đi đào tạo, bồi dưỡng . Đặc biệt tổ chức
phân công những giáo viên có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn vững hướng dẫn,
giúp đỡ đối với giáo viên mới và giáo viên yếu để giúp họ vươn lên đáp ứng yêu cầu
đào tạo của trường.
Bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, kỹ năng thiết kế bài giảng và kỹ năng sử dụng
các phương tiện hiện đại, kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin trên Internet...
Tóm lại, để xây dựng đội ngũ giáo viên của Nhà trường vững mạnh cần phải
thực hiện nhiều giải pháp một cách đồng bộ, kiên trì và đặc biệt bản thân từng giáo
viên phải thực sự không ngừng nỗ lực phấn đấu để nâng cao kiến thức, kỹ năng sư
phạm và luôn trau dồi đạo đức, nhân cách của người thầy. Phải coi đây như một việc
làm tất yếu, thường xuyên để nâng cao chất lượng đội ngũ, là yếu tố có ý nghĩa quyết
định hàng đầu để nâng cao chất lượng giáo viên của Nhà trường.


BÀI THU HOẠCH
CHUYÊN ĐỀ 2. CHUYẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Họ và tên: Nguyễn Văn Dũng
Đơn vị: Trường THPT Lê Văn Tám
Email nguyenvandung.c3lvt@soctrang.edu.vn
ĐT: 0917670638
Đề: Trình bày những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện các chính sách
và giải pháp phát triển GDPT hiện nay? Liên hệ thực tiển CSGD mà anh chị đang công
tác?
Bài làm:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×