Tải bản đầy đủ

28 d0 i va u mach song song

Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

ĐO HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ
DÒNG ĐIỆN ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH
SONG SONG

Vì sao các thiết bò điện trong nhà
thường được mắc song song ?

136


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Câu 1: Cho các bóng đèn như nhau được mắc vào mạch điện sau. Các bóng đèn
của mạch nào được mắc song song nhau ?


A- 1, 2.
C- 1, 2, 3.

B- 1, 3, 4.
D- 1, 2, 3, 4.

Câu 2: Nếu hai bóng đèn như nhau được mắc song song thì :
A- Cường độ qua hai bóng đèn và hiệu điện thế ở hai đầu mỗi bóng đèn
bằng nhau.
B- Cường độ qua hai bóng đèn khác nhau và hiệu điện thế ở hai đầu mỗi
bóng đèn bằng nhau.
C- Cường độ qua hai bóng đèn bằng nhau và hiệu điện thế ở hai đầu
mỗi bóng đèn khác nhau.
D- Cường độ qua hai bóng đèn và hiệu điện thế ở hai đầu mỗi bóng đèn
khác nhau.
Câu 3: Nếu hai bóng đèn A và B được mắc song song và nối vào nguồn điện thì
nếu bóng đèn A bò đứt dây tóc thì :
A- Độ sáng của bóng đèn B vẫn không đổi vì hiệu điện thế ở hai đầu
đèn B không đổi.

137


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

B- Độ sáng của bóng đèn B tăng lên vì cường độ dòng điện dồn vào một
bóng.
C- Độ sáng của bóng đèn B giảm vì mạch chỉ còn một bóng.
D- Bóng đèn B cũng bò đứt dây tóc theo.
Câu 4: Trong đoạn mạch mắc song song sau đây, tại tiết diện A của dây dẫn,
trong một giây có 12 tỉ êlectrôn đi qua, tại tiết diện B có 3 tỉ êlectrôn đi qua.
Hỏi, trong một giây, có bao nhiêu êlectrôn đi qua tiết diện C và D ?

Câu 5: Từ kết quả của câu 4, hãy điền các giá trò vào các vò trí có dấu “ ? ”

Câu 6: Em hãy nhận xét các bóng đèn và các thiết bò trong hệ thống điện nhà
được mắc song song hay nối tiếp. Tại sao lại phải mắc như vậy ?


138


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Câu 7: Điền vào chỗ trống :
Trong phòng học, các bóng đèn được mắc ………………… , vì vậy khi một
bóng bò cháy đứt dây tóc thì các bóng khác vẫn sáng.
Ngược lại, các dây bóng đèn trang trí được mắc …………… vì khi một bóng
đèn đứt dây tóc thì các bóng khác bò tắt.
Sở dó em biết được các bóng đèn ô- tô được mắc ………….. vì khi một chiếc
tắt thì các chiếc còn lại vẫn sáng.

Câu 8: Trong mạch điện sau :
- Ampe kế A1 dùng thang đo có GHĐ
100mA, gồm 100 độ chia. Kim chỉ ở vạch thứ
40.
- Ampe kế A2 dùng thang đo có GHĐ
200mA, có 100 độ chia. Kim chỉ ở vạch thứ
60.
- Ampe kế A3 dùng thang đo có giới hạn đo
500mA, có 100 độ chia. Kim chỉ ở vạch thứ
bao nhiêu ?

Câu 9: Vẽ lại các sơ đồ mạch điện sau và chỉ
ra :
- Mạch nào có các đèn mắc song song ?
- Mạch nào mắc sai ?

139


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Khi các linh kiện được mắc song song nhau thì :
- Hiệu điện thế ở hai đầu mỗi linh kiện như nhau.
- Cường độ dòng điện qua từng linh kiện khác
nhau. Các cường độ bằng nhau nếu các linh kiện hoàn
toàn như nhau.

Ưu điểm của các cách mắc song song.
Khi mắc song song, nếu một linh kiện bò hỏng,
thì các linh kiện khác vẫn tiếp tục hoạt động bình
thường. Còn trong mắc nối tiếp, nếu một linh
kiện bò hỏng thì toàn bộ hệ thống ngưng hoạt
động. Người ta nói rằng mạch song song có độ
tin cậy cao hơn mạch nối tiếp.
Trong các thiết bò đòi hỏi hoạt động liên tục và
độ an toàn cao (máy bay, các hệ thống máy vi
tính…), các mạch được mắc song song để khi một
mạch này có sự cố thì các mạch khác vẫn có thể
hoạt động bình thường.

Có hai bóng đèn 4,5V được đặt trong một hộp
có các chốt A, B, C, D. Dùng nguồn điện 4,5V.

140


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Nếu cắm các cực của nguồn vào các chốt (A,C),
(B,C), (A,D), (B,D) thì hai đèn đều sáng bình
thường.
Hãy vẽ các dây dẫn bên trong hộp nối các chốt
cắm.

141


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Câu 1: D; Câu 2: A ; Câu 3: A
Câu 4: Tại C có 9 tỉ êlectrôn đi qua trong một giây, sau đó, chúng hợp lại để có
12 tỉ êlectrôn qua D trong một giây.
Câu 5:

Câu 6: Hầu như tất cả các thiết bò điện trong nhà được mắc song song nhau để
bảo đảm hiệu điện thế ở hai đầu các dụng cụ là 220 vôn, đồng thời các thiết bò
điện được mắc song song để khi một mạch này có sự cố thì các mạch khác vẫn
có thể hoạt động bình thườ ng
Câu 7: Song song, nối tiếp, song song.
Câu 8: Dòng điện qua Đ1 là 40 mA, qua Đ2 là 120 mA, qua A3 là 160 mA. Vậy
kim của A3 chỉ vạch thứ 32.
Câu 9: Mạch (2) và (3) có chứa các bóng đèn mắc song song nhưng mạch (2) có
ampe kế mắc không đúng.

142Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×