Tải bản đầy đủ

bai tap trong pham vi 1000

Tên:
Bài 1: Viết (theo mẫu):

Bài 2: Điền >,<,=

110...120               110...120  
                             120...110

150...130                 130...150
                                 150...130
Bài 3: Điền >,<,=


100...110                            180...170
140...140                            190...150
150...170                            160...130
Bài 4: Số ?
110; ...; 130; 140; ...; 160; 170; ...;....;200
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×