Tải bản đầy đủ

Xây dựng giải pháp truyền thông thu hút vốn đầu tư vào KCN hoà phú tỉnh đắk lắk (tt)

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

NGUYỄN VĂN TRƢỜNG

XÂY DỰNG GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG THU
HÚT VỐN ĐẦU TƢ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP
HOÀ PHÚ TỈNH ĐẮK LẮK

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
QUẢN TRỊ KINH DOANH.

Mã số: 60.34.01.02

Đà Nẵng - Năm 2018


Công trình được hoàn thành tại
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ VĂN HUY


Phản biện 1: PGS.TS NGUYỄN PHÚC NGUYÊN
Phản biện 2: TS NGÔ QUANG HUÂN

Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp
thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà
Nẵng vào ngày 24 tháng 8 năm 2018.

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
 Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng
 Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng


1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Tỉnh Đắk Lắk hiện có 01 KCN Hòa Phú đang hoạt động với
diện tích 181,73ha. Đến cuối năm 2017, diện tích đất công nghiệp
thực tế đã cho thuê 94.72ha/113,75 ha, tỷ lệ lấp đầy 74.9%; còn lại
31.7ha, chiếm khoảng 25.1%. Hiện nay, UBND tỉnh đã xây dựng Đề
án điều chỉnh Quy hoạch mở rộng thêm 150 ha, dự kiến kêu gọi đầu
tư lấp đầy từ 4-6 năm.
KCN Hoà Phú nếu huy động được lượng vốn đầu tư lớn của
các thành phần kinh tế trong, ngoài nước, nâng cao hiệu quả sử dụng
đất, đầu tư có hiệu quả sẽ là động lực có ý nghĩa quyết định nhịp độ
phát triển kinh tế và xuất khẩu của tỉnh Đắk Lắk.
KCN Hòa Phú được thành lập năm 2007, tổng vốn đầu tư xây
dựng hạ tầng đến nay khoảng 182,3 tỷ đồng. Hiện nay, việc đầu tư
hạ tầng còn dở dang, chưa đồng bộ; hoạt động thu hút đầu tư, xúc
tiến, kêu gọi đầu tư vào KCN còn hạn chế, hiệu quả đầu tư vào KCN
Hoà Phú chưa cao.
Vấn đề đặt ra là làm thế nào để thu hút được ngày càng nhiều
vốn đầu tư, việc đầu tư mang lại hiệu quả và nguồn vốn ấy ở đâu?
Bao nhiêu? đang là nỗi trăn trở của Đảng bộ, chính quyền và của
Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk.
Trong giai đoạn hiện nay, truyền thông marketing là một thành
tố quan trọng có vai trò hỗ trợ đắc lực cho các chiến lược marketing
của doanh nghiệp. Thông qua truyền thông marketing, doanh nghiệp
thông tin cho khách hàng tiềm năng biết được những lợi thế, công
dụng, giá trị, lợi ích của sản phẩm mang lại cho người tiêu dùng, tạo


nên sự khác biệt với các tổ chức khác. Tuy nhiên thời gian qua, công
tác truyền thông thu hút vốn đầu tư vào KCN Hoà Phú còn rất hạn


2
chế, chưa phong phú, chưa thật sự nổi bật. Đây là một trong những
nguyên nhân chính dẫn đến việc thu hút vốn đầu tư vào KCN Hoà
Phú chưa cao, số lượng nhà đầu tư, doanh nghiệp đến tìm hiểu thông
tin, môi trường đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng, chưa có nhiều
nhà đầu tư lớn, có năng lực về tài chính và công nghệ đến; nguồn
vốn đầu tư nước ngoài còn khiêm tốn.
Xuất phát từ những vấn đề nêu trên tác giả chọn đề tài “Xây
dựng giải pháp truyền thông thu hút vốn đầu tư vào Khu công
nghiệp Hoà Phú tỉnh Đắk Lắk” để nghiên cứu là cần thiết, có ý
nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.
2. Mục tiêu của đề tài
Nghiên cứu tổng quan về truyền thông; phân tích, đánh giá
thực trạng truyền thông thu hút vốn đầu tư vào KCN Hoà Phú; và đề
xuất giải pháp truyền thông thu hút vốn đầu tư vào KCN Hoà Phú.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Truyền thông thu hút vốn
đầu tư vào KCN Hoà Phú tỉnh Đắk Lắk.
- Về thời gian: Nghiên cứu hoạt đồng truyền thông và tình
hình thu hút vốn đầu tư vào KCN Hoà Phú qua 10 năm (2007-2017).
- Về không gian: Nghiên cứu tình hình thu hút vốn đầu tư vào
KCN Hoà Phú tỉnh Đắk Lắk.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu đề tài, các phương pháp sau đây đã
được sử dụng: Phương pháp duy vật biện chứng; phương pháp thu
thập số liệu; phương pháp tổng hợp và phân tích; phương pháp tham
khảo ý kiến chuyên gia. Ngoài ra, còn sử dụng phương pháp toán
kinh tế; phương pháp tư duy lôgic, phương pháp minh họa bằng biểu
đồ, bản đồ và xử lý số liệu bằng phương pháp thống kê.


3
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Làm sáng tỏ thêm những lý luận cơ bản về truyền thông
marketing; đánh giá đúng thực trạng hoạt động, sản xuất kinh doanh,
thu hút vốn đầu tư tại KCN Hoà Phú; đề xuất giải pháp truyền thông
thu hút vốn đầu tư KCN Hoà Phú.
6. Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo,
luận văn chia làm 3 chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về truyền thông và thu hút vốn
đầu tư.
Chương 2: Thực trạng hoạt động truyền thông thu hút vốn đầu
tư tại KCN Hoà Phú.
Chương 3: Giải pháp truyền thông thu hút vốn đầu tư vào
KCN Hoà Phú.
7. Tổng quan về tài liệu nghiên cứu
Tác giả đã nghiên cứu tổng hợp các học liệu, nghiên cứu về
vấn đề này nhằm phục vụ cho đề tài của mình, cụ thể:
1. Nhóm tác giả Lê Thế Giới, Nguyễn Xuân Lãn, Võ Quang
Trí, Phạm Thị Lệ Trâm, Phạm Ngọc Ái (2011), Giáo trình Quản trị
Marketing định hướng giá trị, NXB Tài Chính.
2. Philip Kotler, Kevin Keller (2013), Giáo trình Quản trị
marketing, Biên dịch Lại Hồng Vân, Vũ Hoàng Anh, Mai Bích
Ngọc, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội.
3. PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt, TS. Từ Quang Phương
(2007), Kinh tế đầu tư, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.
4. Nhóm tác giả Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải, Cao
Minh Nhựt (2016), Quản trị truyền thông marketing tích hợp, NXB
Tài Chính.


4
5. Trần Thị Ngọc Trang (2008), Quản trị chiêu thị, NXB Lao
động–xã hội.
6. George E.Belch và Michael A. Betch (2003), Advertising
and Promotion – An integrated marketing perspective, 6e. về truyền
thông marketing và truyền thông marketing tích hợp.
7. Tham khảo Đề án, báo cáo, kế hoạch, chương trình hành
động, chương trình xúc tiến đầu tư của UBND tỉnh Đắk Lắk, Ban
Quản lý các KCN tỉnh, Công ty Phát triển hạ tầng KCN Hoà Phú,
Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk.
8. Cuối cùng, tài liệu không thể thiếu đó là các đạo luật về đầu
tư, về quảng cáo. Hiểu các đạo luật này giúp tác giả hoàn thiện các
giải pháp truyền thông sao cho vừa đem lại lợi ích cho tổ chức và
người tiêu dùng, vừa phù hợp với quy định của nhà nước.
CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRUYỀN THÔNG VÀ
THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ
1.1. TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG MARKETING
1.1.1. Khái niệm truyền thông
a. Truyền thông:
Truyền thông là quá trình truyền tải thông tin của doanh
nghiệp (tổ chức) đến người tiêu dùng để họ biết đến những tính năng
sản phẩm, dịch vụ, các chương trình của doanh nghiệp, lợi ích mà
doanh nghiệp có thể mang đến cho khách hàng thông qua các sản
phẩm hoặc dịch vụ.
b. Truyền thông marketing:
Truyền thông marketing là phương thức truyền thông qua đó


5
công ty thông báo, thuyết phục và nhắc nhở người tiêu dùng một
cách trực tiếp hoặc gián tiếp về sản phẩm, dịch vụ mà họ bán.
1.1.2. Vai trò của truyền thông Marketing
Thông qua truyền thông marketing, doanh nghiệp thông tin
cho khách hàng tiềm năng biết được những lợi thế, công dụng, giá
trị, lợi ích của sản phẩm mang lại cho người tiêu dùng. Truyền thông
cũng giúp cho doanh nghiệp quảng bá thương hiệu.
1.1.3. Mục tiêu của truyền thông marketing
Mục tiêu chính của truyền thông marketing là gây ảnh hưởng
để khách hàng mua sắm.
1.1.4. Truyền thông marketing tích hợp
Truyền thông tích hợp là sự phối hợp tất cả những hình thức
(phối thức) truyền thông thành một chương trình đồng nhất nhằm
cực đại ảnh hưởng đến người lĩnh hội, khách hàng.
1.1.5. Quá trình truyền thông

Hình 1.1. Mô hình quá trình truyền thông
(Nguồn: [8, tr.420])
1.2. CÁC CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG MARKETING
Các công cụ truyền thông gồm: Quảng cáo; hoạt động khuyến


6
mãi; các chương trình quan hệ công chúng PR; bán hàng cá nhân;
marketing trực tiếp; quản trị marketing tương tác.
1.3. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG
1.3.1. Xác định công chúng mục tiêu
1.3.2. Xác định mục tiêu truyền thông
1.3.3. Thiết kế thông điệp
1.3.4. Chọn lựa phƣơng tiện truyền thông
1.3.5. Thiết lập ngân sách truyền thông
1.3.6. Quyết định chƣơng trình truyền thông
1.3.7. Đo lƣờng kết quả truyền thông
1.4. VỐN ĐẦU TƢ VÀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ
1.4.1. Một số khái niệm
a. Vốn đầu tư:
Theo Luật Đầu tư ngày 26/11/2014 thì “Vốn đầu tư là tiền và
tài sản khác để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh”.
c. Thu hút vốn đầu tư:
Thu hút vốn đầu tư là hoạt động nhằm khai thác, huy động các
nguồn vốn đầu tư để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển sản
xuất, kinh doanh.
1.4.2. Các nguồn vốn đầu tƣ thu hút
a. Nguồn vốn trong nước:
Bao gồm: Nguồn vốn nhà nước và nguồn vốn từ khu vực tư
nhân (tiết kiệm của dân cư, tích luỹ doanh nghiệp).
b. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài
Vốn đầu tư nước ngoài là vốn của các tổ chức, cá nhân nước
ngoài đầu tư vào trong nước dưới các hình thức đầu tư gián tiếp hoặc
đầu tư trực tiếp, gồm: Vốn đầu tư gián tiếp (ODA, NGO..), vốn đầu
tư trực tiếp nước ngoài FDI.


7
1.4.3. Chỉ tiêu phản ánh kết quả thu hút vốn đầu tƣ
a. Số lượng dự án đầu tư được thu hút
b. Quy mô vốn đầu tư được thu hút
c. Lĩnh vực thu hút vốn đầu tư
d. Nguồn thu hút vốn đầu tư
e. Vốn đầu tư thực hiện
1.5. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG THU HÚT VỐN
ĐẦU TƢ
1.5.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, nguồn tài nguyên
1.5.2. Điều kiện chính trị - xã hội
a. Sự ổn định về chính trị - xã hội
b. Nguồn nhân lực chất lượng
c. Thủ tục hành chính.
1.5.3. Truyền thông marketing
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1
CHƢƠNG 2
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG THU HÚT
VỐN ĐẦU TƢ TẠI KHU CÔNG NGHIỆP HOÀ PHÚ
2.1. TỔNG QUAN VỀ KCN HOÀ PHÚ
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
KCN Hoà Phú được thành lập năm 2007, diện tích 181,73ha.
Qua hơn 10 năm hoạt động, tính đến tháng 12/2017, đã thu hút được
48 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 3.964 tỷ đồng; tổng diện tích
đất đã thỏa thuận cho thuê 94.72ha/113,75 ha, tỷ lệ lấp đầy 74.9%.
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức


8
a. Chức năng nhiệm vụ:
KCN Hoà Phú được UBND tỉnh giao Ban Quản lý các KCN
tỉnh quản lý toàn diện. Ban Quản lý các KCN tỉnh là cơ quan trực
thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp
đối với các KCN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
b. Cơ cấu tổ chức:
Ban Quản lý các KCN tỉnh có 01 Trưởng Ban và 01 Phó
Trưởng Ban; có 06 phòng, đơn vị chức năng, gồm: Phòng Quản lý
đầu tư, Phòng Quản lý Quy hoạch – Xây dựng, Phòng quản lý Tài
nguyên – Môi trường, Phòng Quản lý Doanh nghiệp, Văn phòng Ban
và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc là Công ty phát triển hạ tầng KCN
Hoà Phú. Ban có 21 biên chế công chức và hợp đồng lao động; Công
ty phát triển hạ tầng KCN Hoà Phú có 20 biên chế viên chức và hợp
đồng lao động.
2.1.3. Đặc điểm tự nhiên, các nguồn lực, tiềm năng thu hút
đầu tƣ
a. Đặc điểm tự nhiên:
KCN Hoà Phú thuộc địa giới hành chính xã Hoà Phú, thành
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; cách trung tâm thành phố Buôn
Ma Thuột 15km theo Quốc lộ 14 về phía Nam.
b. Cơ sở hạ tầng:
- Cơ cấu sử dụng đất: KCN Hoà Phú có diện tích là
181,73ha, với cơ cấu sử dụng đất như sau: Đất xây dựng nhà máy
công nghiệp 126,55ha (69,64%); đất kho tàng bến bãi 1,04ha
(0,57%); đất công trình kỹ thuật đầu mối 4,13ha (2.27%); đất công
trình công cộng - dịch vụ 5,75ha (3,16%); đất cây xanh và Ta luy bờ
kè 24,44ha (13,45%); đất giao thông 19,82ha (0,91).
- Về hạ tầng:


9
+ San nền: Diện tích san nền trong KCN là 147,44 ha đến nay
đã san nền được 134,52 đạt 91%.
+ Đường giao thông: Tổng chiều dài là: 8,67 km, đã xây dựng
tương đối hoàn chỉnh.
+ Hệ thống thoát nước thải: Đầu tư xây dựng xong và đưa vào
hoạt động nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 1 với công suất 2.900
m3/ngày đêm; Hệ thống thoát nước thải đã đầu tư xây dựng được
3,999km/10,768km.
+ Hệ thống thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa có tổng
chiều dài 12,11km, đã thi công xong 10,488km.
- Lưới điện: Tổng chiều dài lưới điện 13,5km; hệ thống nguồn
cấp điện ổn định, đảm bảo phục vụ sản xuất, sinh hoạt.
+ Cây xanh, thảm cỏ: Tổng diện tích cây xanh thảm cỏ là
24,44 ha; đã trồng được 600 cây xanh các loại tại các trục đường
CN2, CN3 và 2,6 ha thảm cỏ; còn lại các tuyến đường khác chưa
được trồng cây xanh.
+ Hệ thống thông tin liên lạc: Được thiết kế đồng bộ theo yêu
cầu sử dụng của các nhà máy trong KCN.
c. Tình hình sử dụng lao động:
Tính đến 31/12/2016, KCN Hòa Phú thu hút được 833 lao
động, với 100% lao động trong nước.
2.1.4 . Đánh giá chung
a. Thuận lợi:
Được xây dựng tại thành phố Buôn Ma Thuột, trung tâm của
tỉnh Đắk Lắk, KCN Hoà Phú được hưởng những thuận lợi của tỉnh
Đắk Lắk như: Nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, khu vực Tam giác
phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia, có vị trí chiến lược quan
trọng về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của khu vực và cả


10
nước. Đắk Lắk là vùng đất sở hữu nhiều tiềm năng, thế mạnh. Ngoài
ra, tỉnh còn có 73km đường biên giới với tỉnh Mondulkiri – Vương
quốc Campuchia. Chính vì vậy, rất thuận lợi cho việc thu hút đầu tư.
b. Khó khăn
- Đắk Lắk là tỉnh miền núi, xa cảng biển, vận chuyển hàng hóa
chủ yếu là đường bộ, ảnh hưởng rất lớn đến sức thu hút các nhà đầu
tư trong và ngoài nước.
- Do thiếu nguồn vốn đầu tư nên hạ tầng chưa đồng bộ.
2.2. THỰC TRẠNG ĐẦU TƢ, THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ, HOẠT
ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI KCN HOÀ PHÚ
2.2.1. Về đầu tƣ cơ sở hạ tầng
Đến ngày 31/12/2017, tổng số vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ
thuật KCN Hòa Phú là: 182,3 tỷ đồng.
2.2.2. Về thu hút vốn đầu tƣ
Tính đến ngày 31/12/2017, tổng số dự án đầu tư và đăng ký
đầu tư vào KCN Hòa Phú là 48 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng
3.964 tỷ đồng (26 dự án đang hoạt động, 15 dự án đang đầu tư xây
dựng, vận hành sản xuất thử; 04 dự án mới và đang hoàn thiện hồ sơ;
03 dự án ngừng hoạt động). Trong đó, vốn đầu tư doanh nghiệp trong
nước 2.974 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 74,87%, với 47 dự án; vốn đầu tư
doanh nghiệp nước ngoài (FDI): 990 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 25,13%,
với 01 dự án.
2.2.3. Về hoạt động sản xuất, kinh doanh
a. Về hoạt động cho thuê lại đất:
Đến thời điểm đầu quý II năm 2018, có 40 doanh nghiệp ký
hợp đồng thuê lại đất với Công ty phát triển hạ tầng KCN Hòa Phú,
với tổng diện tích là 88,3268 ha/112,257 ha đạt tỷ lệ 78,68%. Tổng
số tiền phải thu tiền thuê đất (đến 12/11/2017) là: 27,929 tỷ đồng.


11
b. Kết quả hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN
giai đoạn 2007 - 2017:
- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp

:

14.087 tỷ đồng;

- Doanh thu ước đạt

:

13.362 tỷ đồng;

- Nộp ngân sách Nhà nước

:

103,191 tỷ đồng;

- Kim ngạch xuất khẩu ước đạt

:

51,73 triệu USD;

- Kim ngạch nhập khẩu ước đạt

:

4,021 triệu USD.

2.3. THỰC TRẠNG TRUYỀN THÔNG THU HÚT VỐN
ĐẦU TƢ TẠI KCN HOÀ PHÚ
Thời gian qua, việc truyền thông, xúc tiến đầu tư tại KCN Hoà
Phú hầu như không tách riêng biệt mà kết hợp, gộp chung vào các
nội dung xúc tiến đầu tư, truyền thông thu hút đầu tư của tỉnh Đắk
Lắk. Cơ quan được giao chủ trì thực hiện là Sở Kế hoạch và Đầu tư
và Ban Quản lý các KCN là đơn vị phối hợp thực hiện các nội dung
liên quan đến KCN Hoà Phú.
2.3.1. Xây dựng và duy trì, cập nhật thông tin thƣờng
xuyên Trang thông tin điện tử về đầu tƣ của tỉnh Đắk Lắk
Xây dựng, duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử xúc tiến
đầu tư của tỉnh về đầu tư để đăng tải thông tin về chính sách, thủ tục
đầu tư, tiềm năng và cơ hội đầu tư tại tỉnh Đắk Lắk, trong đó có
KCN Hoà Phú.
2.3.2. Xây dựng Danh mục dự án kêu gọi đầu tƣ:
UBND tỉnh ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư hàng
năm và cho giai đoạn 2010-2015, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn
tỉnh Đắk Lắk. Danh mục dự án kêu gọi đầu tư (trong đó có các dự án
kêu gọi đầu tư vào KCN Hoà Phú) được tỉnh Đắk Lắk truyền thông
trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo Đắk Lắk, Đài Phát


12
thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử; cung cấp cho các
nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước thông qua các Hội
nghị xúc tiến đầu tư, các cuộc gặp song phương, ngoại giao đoàn, các
hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, các chương trình mời gọi đầu tư.
2.3.3. Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt
động xúc tiến đầu tƣ:
Xây dựng, in ấn tài liệu, video clip về tiềm năng thế mạnh của
tỉnh Đắk Lắk bằng tiếng Việt, Anh, Nhật, Hàn để phục vụ cho các sự
kiện, các hoạt động xúc tiến đầu tư.
2.3.4. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về
môi trƣờng, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tƣ:
Phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để
chuẩn bị tài liệu của tỉnh phục vụ tại Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại
Việt Nam.
Phối hợp với Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Báo Đầu tư để quảng
bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Đắk Lắk. Tham gia, phối
hợp với các Báo thực hiện các chuyên đề về đầu tư như Chuyên đề
“Đắk Lắk - PCI và sự thịnh vượng”, “Đắk Lắk – 15 năm đổi mới và
phát triển”, chuyên đề về đối ngoại để giới thiệu về các hoạt động
xúc tiến, thu hút đầu tư của tỉnh…
2.3.5. Thực hiện các hoạt động hợp tác trong nƣớc và quốc
tế về xúc tiến đầu tƣ:
Hàng năm UBND tỉnh tổ chức các đoàn công tác xúc tiến đầu
tư của tỉnh đến một số quốc gia trọng điểm để thu hút đầu tư (Hàn
Quốc, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia..), qua đó giới thiệu tiềm
năng, thế mạnh và cơ hội đầu tư; trực tiếp mời gọi đầu tư.
Tham gia các chương trình, hội nghị, hợp tác như: Hội nghị


13
gặp gỡ địa phương - ngoại giao đoàn 2016 tại Tây Nguyên; Hội thảo
xúc tiến đầu tư và du lịch Việt Nam - Nam Phi; Diễn đàn Hợp tác
kinh tế Việt Nam - Campuchia năm 2016 tại Campuchia; Hội thảo
xúc tiến đầu tư “Khu vực duyên hải miền Trung Việt Nam: Tiềm
năng và cơ hội cho các nhà đầu tư Thái Lan” tại Thái Lan; tham dự
Hội nghị Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng, …
Thông qua các Hội nghị, hội thảo luôn kết hợp hoạt động quảng bá
xúc tiến kêu gọi đầu tư, nắm bắt những thông tin chính sách, định
hướng mới về đầu tư…
2.3.6. Kinh phí truyền thông, xúc tiến:
- Năm 2016: 1.105. triệu đồng. Trong đó, bố trí truyền thông,
xúc tiến đầu tư vào KCN Hoà Phú 280 triệu đồng.
- Năm 2017: 1.633 triệu đồng. Trong đó, bố trí truyền thông,
xúc tiến đầu tư vào KCN Hoà Phú 270 triệu đồng.
- Năm 2018: 1.685 triệu đồng. Trong đó, bố trí truyền thông,
xúc tiến đầu tư vào KCN Hoà Phú 270 triệu.
Kinh phí bố trí chủ yếu trên cơ sở những mục tiêu và nhiệm vụ
cần phải giải quyết về phương diện truyền thông.
2.3.7. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong truyền
thông, xúc tiến thu hút vốn đầu tƣ vào KCN Hoà Phú
a. Những tồn tại và hạn chế:
- Việc truyền thông, xúc tiến đầu tư tại KCN Hoà Phú trong
thời gian qua chưa tách riêng biệt. Các chương trình hoạt động
truyền thông thu hút vốn đầu tư chưa phong phú, chưa thật sự nổi
bật; Trang thông tin điện tử về đầu tư của tỉnh Đắk Lắk giới thiệu về
KCN Hoà Phú rất ít, hầu như không có.
- Chưa xác định rõ được khách hàng mục tiêu, đối tượng công
chúng mà đơn vị cần hướng đến.
- Nguồn kinh phí bố trí cho hoạt động truyền thông, quảng bá,
thu hút vốn đầu tư ít, hạn chế so với nhiệm vụ.


14
- Chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư vào KCN Hoà Phú chưa
thật sự hấp dẫn nhà đầu tư.
Từ những nguyên nhân trên dẫn đến việc thu hút vốn đầu tư
vào KCN Hoà Phú chưa cao, số lượng nhà đầu tư, doanh nghiệp đến
tìm hiểu thông tin, môi trường đầu tư chưa tương xứng với tiềm
năng, chưa có nhiều nhà đầu tư lớn, có năng lực về tài chính và công
nghệ đến; nguồn vốn đầu tư nước ngoài còn khiêm tốn, đến cuối năm
2017, đầu năm 2018 mới có doanh nghiệp của Hàn Quốc đăng ký
vốn đầu tư.
b. Nguyên nhân của những hạn chế:
- Kinh phí dành cho hoạt động truyền thông, xúc tiến đầu tư
còn ít, đội ngũ công chức làm công tác xúc tiến đầu tư, truyền thông
chưa chuyên nghiệp.
- Việc xây dựng, quảng bá hình ảnh và sử dụng công nghệ
thông tin để thực hiện, tiến hành công tác truyền thông thu hút đầu tư
phát triển công nghiệp còn hạn chế, chưa đồng bộ.
- Công tác xây dựng hạ tầng KCN Hoà Phú chưa được quan
tâm đầu tư đúng mức, dẫn đến một số công trình đầu tư dở dang.
Tình hình đầu tư phát triển hạ tầng xã hội như nhà ở cho công nhân,
các khu vui chơi giải trí, văn hóa, thể dục, thể thao, hoa viên, công
viên... chưa được triển khai xây dựng.
- Một số cơ chế chính sách hiện nay chưa được thống nhất, sự
chồng chéo của một số văn bản pháp luật còn gây khó khăn cho nhà
đầu tư. Đặc biệt lĩnh vực môi trường, đất đai.
- Việc tham gia thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và
quốc tế về xúc tiến đầu tư, Hội nghị CLB KCN do tỉnh, bộ, ngành
trung ương tổ chức, Ban Quản lý các KCN tỉnh chưa chủ động.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2


15
CHƢƠNG 3
GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ VÀO
KHU CÔNG NGHIỆP HOÀ PHÚ TỈNH ĐẮK LẮK
3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
3.1.1. Quan điểm, mục tiêu, định hƣớng phát triển ngành
công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020
a. Quan điểm phát triển công nghiệp tỉnh Đắk Lắk:
b. Mục tiêu phát triển công nghiệp:
c. Ngành công nghiệp tiềm năng ưu tiên phát triển:
d Định hướng phát triển ngành công nghiệp tỉnh Đắk Lắk
đến năm 2020
3.1.2. Cơ hội, thách thức trong phát triển công nghiệp tỉnh
Đắk Lắk trong thời gian tới
a. Cơ hội:
- Cơ hội tiếp cận các thị trường xuất khẩu thông qua việc tăng
cường hội nhập và hợp tác khu vực, quốc tế: Việt Nam gia nhập hàng
loạt các Hiệp định Thương mại tự do FTA quan trọng.
- Thị trường tiêu thụ trong nước một số sản phẩm có xu hướng
tăng cao như cà phê, bơ, ca cao…
- Một số thương hiệu nổi tiếng trong ngành là tiềm năng để mở
rộng tiêu thụ, đẩy mạnh xuất khẩu, như chỉ dẫn địa lý Buôn Ma
Thuột với sản phẩm cà phê và bơ Dakado.
- Ngành nông nghiệp của tỉnh đang trong quá trình tái cơ cấu,
trẻ hóa và tiêu chuẩn hóa cây trồng, nâng cao năng suất, chất lượng
nông sản.
b. Thách thức:
- Doanh nghiệp của Đắk Lắk còn thiếu về số lượng và nhỏ về


16
quy mô, khả năng cạnh tranh còn hạn chế.
- Cạnh tranh giữa các địa phương trong thu hút đầu tư, đặc biệt
là các đầu tư FDI ngày càng tăng.
- Phát triển các mô hình liên kết trong chuỗi giá trị ngành tại
Đắk Lắk còn hạn chế.
- Tỉnh Đắk Lắk còn thiếu lao động có trình độ cao.
- Việc nhận diện và bảo hộ chỉ dẫn địa lý, thương hiệu của
doanh nghiệp còn hạn chế, việc giả mạo thương hiệu, chỉ dẫn địa lý
vẫn diễn ra thường xuyên.
- Ngành công nghiệp phụ trợ còn thiếu và yếu.
- Bảo vệ nguồn tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến
đổi khí hậu trong phát triển công nghiệp.
3.1.3. Quan điểm, định hƣớng, mục tiêu xúc tiến đầu tƣ
của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020
a. Quan điểm:
b. Định hướng:
c. Mục tiêu:
3.1.4. Định hƣớng phát triển KCN Hoà Phú thời gian tới
- Mở rộng KCN Hoà Phú thêm 150ha để thành lập KCN Hoà
Phú I và hình thành KCN tập trung.
- Phát triển KCN Hoà Phú tương xứng với vị trí, thế mạnh.
Phát huy lợi thế và đẩy nhanh tốc độ xây dựng kết cấu hạ tầng.
3.2. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN THỰC HIỆN TRƢỚC KHI
XÂY DỰNG GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG THU HÚT VỐN
ĐẦU TƢ VÀO KCN HOÀ PHÚ TỈNH ĐẮK LẮK
3.2.1. Xác định công chúng mục tiêu truyền thông
Xác định doanh nghiệp là công chúng mục tiêu thực hiện công


17
tác truyền thông, là đối tượng phục vụ chính để truyền thông kêu gọi,
thu hút, hỗ trợ, hướng dẫn đầu tư.
3.2.2. Xác định mục tiêu truyền thông
Thông qua công tác truyền thông để thông tin, giới thiệu,
quảng bá tiềm năng, thế mạnh, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư,
sản phẩm, dịch vụ của KCN Hoà Phú đến với khách hàng mục tiêu
(các doanh nghiệp), các nhà đầu tư trong và ngoài nước để biết, đến
tìm hiểu, lựa chọn đầu tư vốn vào KCN Hoà Phú. Mục tiêu chính là
đến năm 2020 các doanh nghiệp sẽ thuê đất đầu tư, lấp đầy KCN
Hoà Phú và khoảng 30-40% tỷ lệ lấp đầy khu mở rộng 150ha.
3.2.3. Thiết kế thông điệp
Thông điệp truyền thông tác giả đề nghị là “KCN Hoà Phú
điểm đến tin cậy, cơ hội, tiềm năng đầu tư và phát triển”.
Ý nghĩa của thông điệp là đến với KCN Hoà Phú là đến với sự
tin cậy, sự chào đón và đến để được trao cơ hội, đến để đầu tư, hợp
tác khai thác tiềm năng thế mạnh và phát triển.
3.2.4. Kênh truyền thông
Lựa chọn 03 kênh chính, gồm: Kênh truyền thông trực tiếp
giới thiệu sản phẩm cho khách hàng thông qua các hội nghị xúc tiến
đầu tư, gặp mặt doanh nghiệp, ngoại giao đoàn…; kênh truyền thông
gián tiếp thông qua mạng Internet, ấn phẩm, tờ rơi; Kênh khuyến mãi
(ưu đãi đầu tư). Trong đó Internet là một kênh ưu tiên, chú trọng
nhất.
3.2.5.Thiết lập ngân sách
Áp dụng phương pháp thiết lập ngân sách dựa vào nhiệm vụ,
mục tiêu xúc tiến đầu tư, phát triển của KCN Hoà Phú để xác định
ngân sách cho hoạt động truyền thông.


18

3.2.6. Cải cách thủ tục hành chính, Cải thiện môi trƣờng
đầu tƣ
Để nâng cao khả năng thu hút vốn đầu tư vào KCN Hoà Phú
và công tác truyền thông thu hút vốn đầu tư có hiệu quả, đạt được
mục tiêu đề ra, tỉnh Đắk Lắk, Ban Quản lý các KCN tỉnh cần phải
thường xuyên hoàn thiện các thủ tục hành chính, cải thiện môi
trường đầu tư để tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, tạo
điều kiện cho doanh nghiệp.
3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG THU HÚT VỐN
ĐẦU TƢ VÀO KCN HOÀ PHÚ
3.3.1. Truyền thông quảng bá, giới thiệu KCN Hoà Phú
thông qua mạng Internet
a. Chuẩn bị nội dung:
- Ban Quản lý các KCN tỉnh xây dựng một clip ngắn khoảng
8-10 phút giới thiệu tổng quan về KCN Hoà Phú, các lợi thế, các dự
án thu hút đầu tư; chuẩn bị đầy đủ nội dung thông tin, hình ảnh về
KCN Hoà Phú.
- Xây dựng, duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử và trang
fanpage facebook KCN Hoà Phú Đắk Lắk.
- Hợp đồng quảng cáo với trang Báo điện tử Vnexpress.vn,
Báo Đầu tư điện tử (địa chỉ baodautu.vn.)
b. Kênh truyền thông, thời lượng, tần suất thực hiện:
- Truyền thông quảng bá, giới thiệu KCN Hoà Phú (bao gồm
đăng tải video clip giới thiệu) trên Trang thông tin điện tử và trang
fanpage facebook KCN Hoà Phú Đắk Lắk, Cổng thông tin điện tử
tỉnh, Trang thông tin xúc tiến đầu tư tỉnh: Thực hiện thường xuyên,
phục vụ truy cập 24/7.


19
- Hợp đồng quảng cáo với Báo điện tử Vnexpress.vn, Báo Đầu
tư điện tử: Đăng hình ảnh quảng cáo và đặt logo quảng cáo, tạo liên
kết đến Trang thông tin điện tử và trang fanpage facebook KCN Hoà
Phú Đắk Lắk trên trang chủ của Báo điện tử Vnexpress.vn, Báo Đầu
tư điện tử. Tầng suất quảng cáo trên Báo điện tử Vnexpress.net: 02
đợt/năm, với thời lượng 07 ngày/đợt; trên Báo Đầu tư điện tử 04
đợt/năm, với thời lượng 07 ngày/đợt.
c. Kinh phí dự trù thực hiện: 328 triệu đồng.
3.3.2. Xây dựng ấn phẩm, tờ gấp giới thiệu về KCN
Hoà Phú
a. Chuẩn bị nội dung:
Ban Quản lý các KCN tỉnh xây dựng, xuất bản ấn phẩm, tờ
gấp giới thiệu đầy đủ về KCN Hoà Phú.
b. Cách thức truyền thông:
- Ban Quản lý các KCN tỉnh gửi tờ rơi đến tất cả các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh (tính đến tháng 6/2018, tỉnh Đắk Lắk có
khoảng 7.100 doanh nghiệp); gửi ấn phẩm đến các doanh nghiệp lớn,
một số doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp nhỏ chọn lọc trên địa bàn
tỉnh (khoảng 200 doanh nghiệp).
- Trưng bày và cung cấp ấn phẩm, tờ gấp cho khách tham gia
tại các hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh, hội nghị xúc tiến đầu tư
trong nước do một số bộ, ngành trung ương tổ chức; hội nghị xúc
tiến đầu tư của Khu vực Tây Nguyên và một số thành phố lớn trong
nước.
- Cung cấp ấn phẩm, tờ gấp cho khách tham dự hội nghị đối
thoại doanh nghiệp của tỉnh Đắk và các doanh nghiệp khi tỉnh tổ
chức đoàn đi xúc tiến, đoàn đi kêu gọi đầu tư.
c. Kinh phí dự trù thực hiện: 87,5 triệu đồng.


20
3.3.3. Truyền thông thông qua các hội nghị xúc tiến đầu tƣ,
hội nghị đối thoại, gặp mặt doanh nghiệp
a. Chuẩn bị nội dung:
Ban Quản lý các KCN tỉnh chuẩn bị ấn phẩm, tờ gấp, clip đã
được xây dựng trước; chuẩn bị các bài tham luận, nội dung giới thiệu
ngắn để tham gia.
b. Cách thức truyền thông:
- Tham gia tham luận, trưng bày hình ảnh, dự án đầu tư, cơ
chế chính sách, ấn phẩm, tờ gấp giới thiệu, quảng bá về KCN Hoà
Phú tại hội nghị; gửi cho doanh nghiệp ấn phẩm, tờ gấp giới thiệu về
KCN Hoà Phú; đồng thời, tại hội nghị sẽ tham gia gian trưng bày
hình ảnh, dự án đầu tư, cơ chế chính sách, ấn phẩm, tờ gấp giới thiệu,
quảng bá về KCN Hoà Phú.
c. Kinh phí dự trù thực hiện: 225 triệu đồng.
3.3.4. Truyền thông thông qua các hoạt động hợp tác, kết
nghĩa một số thành phố lớn trong nƣớc và hoạt động ngoại giao,
gặp gỡ, tiếp xúc một số quốc gia trọng điểm
Để tăng cường xúc tiến đầu tư, hàng năm tỉnh Đắk Lắk đều tổ
chức các đoàn công tác của tỉnh đi xúc tiến đầu tư đối với doanh
nghiệp lớn tại một số tỉnh, thành phố lớn trong nước (như thành phố
Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng…), tổ chức hợp tác, kết nghĩa với
một số tỉnh; và tổ chức các đoàn công tác đi xúc tiến, ngoại giao, gặp
gỡ, tiếp xúc một số quốc gia trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản,
Thái Lan, Mỹ, Úc…; hội nghị gặp gỡ giữa tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh
trong khu vực Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia và
các nước Đông Nam Á, Châu Á. Do đó, tận dụng cơ hội này để
truyền thông thu hút vốn đầu tư vào KCN Hoà Phú.
Thông qua các hoạt động này để giới thiệu, quảng bá, mời gọi,


21
bằng cách cung cấp các ấn phẩm giới thiệu về KCN và trực tiếp giới
thiệu theo kênh bán hàng trực tiếp, PR trực tiếp…
b. Kinh phí dự trù thực hiện: 65 triệu đồng.
3.3.5. Truyền thông thông qua việc liên kết, kết nghĩa, hợp
tác và làm bạn với một số KCN lớn trong nƣớc
Cách thức truyền thông: Thông qua các Ban Quản lý các KCN
tỉnh bạn để giới thiệu trực tiếp sản phẩm của KCN Hoà Phú.
3.3.6. Truyền thông thu hút đầu tƣ thông qua hoạt động
khuyến mãi (xây dựng chính sách ƣu đãi, khuyến khích và hỗ trợ
nhà đầu tƣ vào KCN Hoà Phú)
Xây dựng, ban hành các cơ chế ưu đãi đầu tư cho KCN Hoà
Phú phải thật sự “mở” , có nghĩa là các ưu đãi áp dụng tại KCN Hoà
Phú ngoài việc thực hiện theo các quy định chung của pháp luật cần
phải có các quy định đặc thù có tính chất vượt trội (khác biệt) so với
các nơi khác. Nội dung “ mở” được hoàn thiện theo các hướng chủ
yếu: Về chính sách thuế; chính sách đất đai; chính sách tài chính,
ngân hàng; chính sách đầu tư; chính sách khác. Nội dung chương
trình khuyến mãi sẽ được giới thiệu, quảng bá đến với nhà đầu tư,
doanh nghiệp theo các hình thức truyền thông nêu trên.
3.4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN
THÔNG
3.4.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế:
3.4.2. Đánh giá hiệu quả của chƣơng trình truyền thông
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3


22
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Đắk Lắk là một tỉnh hội tụ nhiều yếu tố, điều kiện thuận lợi
để phát triển công nghiệp, đặc biệt công nghiệp cơ khí nông nghiệp,
công nghiệp phụ trợ và công nghiệp chế biến nông nghiệp. Phát triển
Công nghiệp là động lực có ý nghĩa quyết định đối với nhịp độ phát
triển kinh tế của tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt phát triển các KCN tập trung.
Đối với KCN Hoà Phú trong quá trình phát triển có nhiều
biến động về kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư; khả năng tài chính
của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng có giới hạn; do ngân sách khó khăn,
thị trường trong nước cũng như trên thế giới nhiều biến động, nên
việc đầu tư hạ tầng còn dở dang, chưa thật sự đồng bộ dẫn tới hoạt
động thu hút đầu tư, xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào KCN hạn chế, hiệu
quả đầu tư vào KCN Hoà Phú chưa cao, việc truyền thông thu hút
vốn đầu tư chưa được quan tâm đúng mức, nên hiệu quả mang lại
chưa cao. KCN Hoà Phú nếu huy động được lượng vốn đầu tư lớn
của các thành phần kinh tế trong, ngoài nước, nâng cao hiệu quả sử
dụng đất, đầu tư có hiệu quả sẽ là động lực có ý nghĩa quyết định đối
với nhịp độ phát triển kinh tế của tỉnh Đắk Lắk.
Qua quá trình nghiên cứu dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của
thầy giáo, PGS.TS Lê Văn Huy, đề tài đã được hoàn thành theo đúng
yêu cầu. Về cơ bản đã giải quyết được những vấn đề đặt ra và có
những đóng góp nhất định trong việc đưa ra những giải pháp truyền
thông thu hút vốn đầu tư vào KCN Hoà Phú.
Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, ta có thể thấy lợi ích của
công tác truyền thông đối với việc thu hút đầu tư và sự phát triển của
KCN Hoà Phú. Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk có thể nghiên
cứu và xem xét các hướng giải quyết cho hoạt động xúc tiến đầu tư


23
của mình trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cùng với việc khắc phục
những tồn tại là hoàn thiện và phát huy những mặt mạnh, không
ngừng cải tiến và xây dựng các giải pháp truyền thông thu hút đầu tư
để khai thác có hiệu quả các nguồn lực sẵn có để đem lại hiệu quả
kinh doanh của KCN và nhiệm vụ phát triển công nghiệp của tỉnh
Đắk Lắk ngày một tốt hơn, phát triển hơn trong thời gian tới.
Để thực hiện các giải pháp truyền thông thu hút vốn đầu tư
vào KCN Hoà Phú, trước hết ban lãnh đạo Ban Quản lý các KCN
tỉnh cần phải thực sự hiểu được tầm quan trọng của vai trò truyền
thông marketing trong xúc tiến đầu tư; Ban Quản lý các KCN tỉnh
cần phải có sự phối hợp của nhiều ngành, nhiều cấp, đặc biệt UBND
tỉnh cần quan tâm và kêu gọi đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng
xã hội, xây dựng chương trình, chính sách ưu đãi đặc biệt…và bố trí
nguồn ngân sách đảm bảo cho việc thực hiện các giải pháp truyền
thông .
2. Kiến nghị
2.1. Đối với Chính phủ và các bộ, ngành trung ƣơng
liên quan
Hàng năm, có kế hoạch bổ sung thêm vốn cho tỉnh Đắk Lắk
để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Hoà Phú.
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển
KCN, CCN nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong
việc đầu tư hạ tầng phát triển các KCN, CCN.
Có chính sách ưu tiên cho tỉnh Đắk Lắk nói riêng và vùng
Tây Nguyên nói chung nhằm khai thác các thế mạnh và tiềm năng
vốn có của vùng này.
2.2. Đối với UBND tỉnh Đắk Lắk
Quan tâm chỉ đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh, Sở Kế hoạch


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×