Tải bản đầy đủ

Biện pháp quản lý dạy học tiếng anh tại nhà thiếu nhi tỉnh khánh hòa (tt)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

NGUYỄN LÊ TRÂN

BI N PHÁP U N
HOẠT ĐỘNG DẠ HỌC
TIẾNG NH TẠI NHÀ THIẾU NHI
T NH

HÁNH HOÀ

Demo Version - Select.Pdf SDK
: 60 14 01 14

LUẬN VĂN THẠ SĨ UẢN LÝ GIÁO DỤ

NG

IH


NG D N HO H

TS TR N UÂN Á H

H ế, ăm 2014
i


ỜI C M ĐO N
Tô x

am đ a đâ

ệ v kết q
đồ

t

ô


trì

ktr

p ép ử

kì một ô

trì
v

ậ vă
ưa từ

ủa r
tr

đượ a

tô ,

t ự , đượ
ô

b tr

bất

.

Tác giả

Nguyễn ê Trân

Demo Version - Select.Pdf SDK

ii


ỜI C M ƠN
L ậ vă đượ t ự
aĐ

N

tỉ

t ế
G

T ơ, V ệt Nam –


tỉ

Hòa,

S VN 115, q

úp đỡ t

v

trườ

úp đỡ t

tr
b

Đạ

tq

x

ề đề kệ t ậ
úp đỡ t

tr

a t ườ

v

Sở
tâm

â

ư p ạm Đ Nẵ
trì

L ậ vă k ô
q a taam

r ẫ

ủa

tr

tạ tỉ

ữt

ớp đ tạ đ ề k ệ

ắ đế TS Trầ

t ầ

ọ tập tạ N
t ờ

â

đ tậ tâm ướ
ứ để

trì

úp đỡ v độ

ủa

ơ q a tỉ

t

ô, q

t ế
a q

ẫ ,

p

ỉb ,

v

tỉ
b

,

ậ vă .
em

Hòa đ tạ

để t am

a óp

kế

ứ đề t .

m ơ Version
a
tr
ớp aSDK

Demo
- ịSelect.Pdf
đ q a tâm

b

v đ

ô

b ết ơ

ợ v
q

úp đõ q

, tr

mơ q

ạt vt k óa ọ .

â t

đa

vớ

x
t ầ

tỏ òtr

T

T ườ

TP N a Tra

Đặ b ệt tô xt

Hòa, p ò

Hòa, p ò
t ậ

ệ v

v

t

k ỏ
t ầ

tr


ô

I

ậ đượt k óa ọ .
a

,

k óa

ót, kí
a

m

ị đồ

ệp để kết q

đượ t t ơ .
Huế, năm 2014
Tác giả
Nguyễn ê Trân

iii


MỤC ỤC
Tra

p

bìa ........................................................................................................... i

Lờ am đ a ........................................................................................................... ii
Lờ

m ơ .............................................................................................................iii
................................................................................................................... 1

Da

m

một

m từ đượ v ết tắt tr

Da

m , ơ đồ b

ậ vă ............................................. 5

b ể ...................................................................................... 6

MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 7
1. L

ọ đề t ............................................................................................. 7

2.

đí

.

ứ ....................................................................................... 8

t ểv đ

4. G t

tượ

ết k a ọ ......................................................................................... 9

5. P ạm v
. P ươ

ứ ................................................................. 8

ứ ......................................................................................... 9
p p

ứ ................................................................................. 9

. N ệm v

ứ ...................................................................................... 9

- Select.Pdf SDK
. ấ trúDemo
ậ văVersion
...........................................................................................
10
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ

U NC

C NG TÁC

U N

HOẠT ĐỘNG

DẠ HỌC TIẾNG NH CHO THIẾU NHI ...................................................... 11
1.1.

q t ịk

ệm

1.2. N ữ

ứ vấ đề ạ
í

ọ tế

.......................... 11

ủa đề t .......................................................... 13

1.2.1.

........................................................................................... 13

1.2.2.

............................................................................. 14

1.2. . Dạ

ọ ........................................................................................... 15

1.2.4. H ạt độ1.2.5.
1. .

ọ .......................................................................... 16

ạt độ
đị

về tổ

ứ v

1. .1. N ữ

q

1. .2.

ă ,1. . . Nộ

đị
, ìọ .............................................................. 16
ạt độ

ủa N

t ế

.............................. 17

..................................................................... 17
ệm v

ủa N

t ứ , p ươ

t ế
p p

1

.......................................... 18
ạt độ

ủa N

t ế

...... 18


1. .4. Đ

tượ

v đề kệ v

1. .5. ơ ấ tổ
1. . . Về q a
ủa N
tệ

đề k

t

1.3.9. N ị q ết

tị

1. .10. Tổ

ạt độ

ứ v

1.4. H ạt độ1.4.1. Đặ t
1.4.2.

về v ệ p

ế độ .................................... 20

ợp

ủa tr

ỉ đạ

ệt

N

tâm, ơ ở
t ế

ọ vệt ế

..... 21

ữ ................... 23

............................................ 23

ọ tế

................................... 23

ọ ............................................................................. 25ọ ............................................................................ 25

p p ạ

ọ ...................................................................... 26

vọ tế

ểm tra v đ
ạt độ

1.5.1.

v1.4.5. Độ
1.5.

............... 18

.................................................................. 21

ọ tế

1.4.3. Nộ
1.4.4. P ươ

t ế

.................................................... 18

ạt độ

ủa tr tr

t

1.4.6.

t ế

N

ỉ đạ .......................................................................... 19

1. . . Đ ề k ệ , p ươ
1. . .

ạt tr

............................................... 27

....................................................................... 28


ọ tế

vệ t ựt ế
ươ

trì

, kế

................................ 29
ọ ................... 29

Demo Version
- vSelect.Pdf
SDK
1.5.2.

đổ mớ PPDH
................................................ 29
1.5. .

đổ mớ ô

1.5.4.

v ệ bồ

1.5.5.

v ệ tự ọ t ế

1.5. . â1.5. .
Ti u

c

độ

t

ưỡ

k ểm tra, đ

kết q

â

độ

a

ọ .......... 30
v

....... 31

ủa HS ............................................. 32

ơ ọ tế

vệ k a t

ất ượHS ........................................ 32

, ử

ơ ở vật

ất, t ết bị ạ

ọ ....... 34

ng 1 ................................................................................................ 35

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG

U N

NH TẠI NHÀ THIẾU NHI T NH
2.1. Tổ

q a về tỉ

HỌC TIẾNG

HÁNH HÒ .......................................... 36

Hòa ................................................................ 36

2.1.1. Đ ề k ệ tự

v k

2.1.2. Tì

đ

ì

2.1.2.1. Hệ t

HOẠT ĐỘNG DẠ

trườ

tế x

ộ ................................................ 36

tạ .............................................................. 37
ớp ................................................................. 37

2


2.1.2.2. Tì
2.2. Tổ

ì

ạ v

Hòa tr

t ờ

q t về N

t ế

2.2.1.

ọ tế

q t về N
ứ kấp ọ tỉ

a q a ............................................................. 38
tỉ

Hòa ........................................... 39

T ế

2.2.2. Sơ ượ về tổ t ế
2. . Tổ

t ế

tỉ
N

H

t ế

................................... 39

tỉ

H

................... 41

t .................................................................................... 44

2.4. T ự trạọ tế

tạ N

t ế

tỉ

Hòa ............ 45

2.4.1. T ự trạ

ạt độủa GV ................................................... 45

2.4.2. T ự trạ

ạt độủa HS .................................................... 46

2.4. . T ự trạ

đề kệ

2.5. T ự trạ

q

ỗ trợ

ạt độ

2.5.1.

vệ t ự
t ế

vệọ .................................. 49

ọ tế

ươ

trì

.................................... 49
, kế

ọ tế

..................................................................................... 49

2.5.2. T ự trạ

q

2.5.3. T ự trạ

q

2.5.4. T ự trạv đổ mớ p ươ

k ểm tra, đ

q

kết q

v ệ bồ ưỡ

â

a

p p ạ


ất ượ

ọ ........ 51

ọ .................... 53
độ

GV ..... 55

Demo
Version
- Select.Pdf
2.5.5.
T ự trạ
q
v ệ tự ọ t SDK
ế

........................................ 57

2.5. . T ự trạ

q

ơ ọ tế

2.5. . T ự trạ

q

2. . Đ
Ti u

v ệ xâđộ

ạ đề kệ

q

ạt độỗ trợ

ọ tế

ạt độ

............... 59


ủa G m đ

ọ ....... 61
N

t ế

tỉ

Hòa ....................................................................................... 63

c

ng 2 ................................................................................................ 65

CHƯƠNG 3. BI N PHÁP

U N

TẠI NHÀ THIẾU NHI T NH
.1. N

tắ xâHOẠT ĐỘNG DẠ HỌC TIẾNG NH

HÁNH HÒ .................................................... 67
b ệ p p ....................................................... 67

.1.1. N

tắ đ m b3.1.2. N

tắ đ m bt ự t ễ .................................................. 67

3.1.3. N

tắ đ m bđồ

3.1.4. N

tắ đ m b.2.

bệ p pq

ệt

................................................... 67
bộ ................................................... 67

ệ q

ạt độ3

................................................... 68
ọ tế

.............................. 68


.2.1. Tă

ườ

q

tế
.2.2. Tă

ườ

đ ểm v tí

vệ t ự

ườ

trì

, kế.................................................................... 68

q
ì

q

v đổ mớ PPDH p
đ

tạ

ợp vớ đặ

............................................ 70

v ệ đổ mớ k â k ểm tra, đ

.2.4. P t tr ể v ệ bồ

ưỡ

.2.5. Tă

v ệ tự ọ

ườ

ươ

t ế
ất ủa

.2. . Tăq

â

a

ất ượ

ủa HS để â

độ

HS ......... 72
GV ............. 74

a kết q

ọ tập t ế

Anh ........................................................................................................... 76
3.2.6. Đẩ mạ
.2. .
. .độ

bệ p pq
q a.4.

ữa

ệm tí

ơ ọ tế
đề kệ

HS........................ 78
ỗ trợ

ạt độọ ........ 80

b ệ p p ............................................................. 82
ấp t ết v tí

k

t

ủa

b ệ p p đề x ất ..... 82

3.4.1.

đí

k

ệm .................................................................... 82

.4.2.

trì

k

ệm .................................................................... 82

.4. . ết q
Ti uc

k

ệm ....................................................................... 83

ng 3 ................................................................................................ 86

Version
- Select.Pdf
SDK
ẾT U NDemo
VÀ HU
ẾN NGHỊ
......................................................................
87
D NH MỤC TÀI I U TH M

H O ............................................................ 91

PHỤ ỤC

4


D NH MỤC MỘT SỐ CỤM TỪ
ĐƯỢC VIẾT TẮT TRONG U N VĂN
CBQL

bộ q

CMHS

a mẹ ọ

CNTT

ô

ệt ô

CSVC

ơ ở vật

t

ất

ĐNGV

Độ

v

GDĐT

G

GDCQ

G

í

GDKCQ

G

k ôG mđ

GV

G

v

GVBM

G

v

bộ mô

GVNNN

G

v

ườ

HĐDH

H ạt độ

đ

tạ
qí

q

ướ


Demo
SDK
HS Version - Select.Pdf
Họ
ểm tra, đ

KT-ĐG
NTN

N

t ế

PPCT

P â p

PPDH
PT,TBDH

ươ

trì

P ươ

p p ạP ươ

t ệ , t ết bị ạQLGD
TNCS

T aTNTP

T ế

tề p

TTCM

Tổ trưở

TTCSNN

Tr

tâm, ơ ở

TTGDTX

Tr

tâm

5t ườ


x


D NH MỤC, SƠ ĐỒ B NG BIỂU
Sô iệu bảng
2.1
2.2

S

ượọ tế

Trang

tạ N

Hòa từ ăm ọ 2009-2010 đế


ì

độ

tỉ

t ế

ăm ọ

L mô T ế

tỉ
2013-2014

tạ N

t ế

Hòa

T

2.

k

ất ượ

đ

tạ t ế

q

vệ t ự

ứa t ổ t ế

ăm 201

2.4
2.5
2.
2.
2.

Tên bảng

T ự trạ


T ự trạ

qươ

v đổ mớ p ươ

2.10

, kế
p pT ự trạ

q

k ểm tra, đ

T ự trạ

q

v ệ bồ

kết q

ưỡ

â

a

ất ượ

độ

Demo Version - Select.Pdf SDK

2.9

trì

T ự trạ

q

T ự trạ

v ệ tự ọ t ế

q

v ệ xâ

q

p ươủa HS
độ

ơ ọ tế

Anh cho HS
T ự trạ
vệtệ , đề kệ

ỗ trợ

ọ mô t ế

41

42

47

50

52
54
56
58
60

62

.1

ết q

k

ệm tí

ấp t ết ủa

bệ p p

84

3.2

ết q

k

ệm tí

k

bệ p p

85

6

t

ủa


MỞ ĐẦU
1

c

n

Tr

i

t ờ kì ộ

một va trò vô

q a trọ . Vì t ế Đ

b ệt đế vấ đề ạ v
q

ập v vớ x t ế t

ết địv N

ữ. N

1400/ Đ-TT , pa t ì

ướ đ

óm

í

Đề

đ k

N ạ

ữ 2020,

ết đị

p ủđ k

“Dạy và học ngoại ngữ trong hệ

thống giáo dục quốc dân” (gọi tắt là đề án ngoại ngữ 2020). T ể
t ự t

/4/2011 ộ trưở

1400/ Đ- GDĐT t

ệ q

ộG

ập a

N

Nướ đ

t ế ệ tươ

a

đ

ủa q

ấp

q

, đó

k

tế, tkể đế

a. N ì tổ

q t, trầ t ết

óp rất q a trọ

v

t

ập q

đườ

q a tâm đ
â

t k ỏ tì

q . Hộ

Đề

trạ
tế

ữ đó

ất

,

k

q

va trò q a trọ

“Dạy và học

trì

tđ ểm

đầ

p ươ

tệ

í

tệ t
k

ttệ

v N
q


ộ đ av

ệ tr

ta


đơ vị
trì

ợp t

t ờ

ỉ ra

t ờ đạ t
vệ
a

ập t ế

.

v đầ tư

ất x m tr
t ắ

ôtâm

ượ

ợ ? ó rất
ế t ắ

ầ đ

a

ề t

ư đ đượ xem
k ô
ó rv


í

q

.

ườ .

p ẩm vă

ưọ k

r . Vì vậ , ó
ô

ữq

ữ tr

tế.
trườ

.

một ô

ập v p t tr ể .

7

tế

ầ 2 tỷ

để p ổ b ế rộ


ề p ươ

đó

đế

tế

v tế
q

vệ Tổ


đồ

độ

để t ếp ậ v

ướ ta rất q a tâm đế v ệ
ữ ó

v b

ạ đ a ủa tr t ứ v trí t ệ bắt đầ . Vậ đâ

a tế
ư

N ô
ự v

tế

ướ tr

ễ ra vớ t

k a ọ ,p tm
vớ V ệt Nam tr

ất ượ

tr

ệ ,t ưvệ ,b

t ể t ấ rằ
íề v
a

ơb

tế

đ ể đề đượ v ết v
Đ

ủa t ế

mở, v ệđể t am

p ươ
đồ

úvượt q a k ủầ rộ

ủa mọ

đượ đề a t ì đóủa đất ướ

ập q

đa

a đó ta t ấ

tạ

ệp xâ


đ

tạ

t ờ k đổ mớ đất ướ ,

ủ độ

một x t ế tất ế

ửa WTO đa
độ

ượ đtự

ướ

ế

pDemo
t tr ể Version
k ô t ể- Select.Pdf
k
đ SDK
vớ

óa. N ạ


óm

ết tâm

v Đ

ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”.
rằ

ữ ó

q a tâm đặ

0/09/200 T ủ tướ

ệt Đềết t ế

, p ươ
,

t ệ đắ
ỏ tế


úp

ú

Tế

ta ó một ư t ế vượt trộ

một tr

để mở ửa t ế
t

ô

ơướ k

ữt ô

ó t ể ó , tr

rất

ất tr


tr

t ế

k

vự .

ớ,

ìa k

đ

p

vự , t ế

ệt đ .
T ự tế t ấ v ệ
ề t ậ

ợ.Sọ p

ỏ,

a

ư vớọ tế

vệ
q

t í

đ đạt đượ
,k


ăệ q

ọ đa ạữ ò

ệt

. Tr

kết q

k í

ệ. Tế. N

đ
ò

tmô , p ươ


t ự tế ạ

vệựa t

ạt độọ bộ mô

ủa tì

p p

ì

,

ệ , p ươ


â

vưa đổ mớ ,

mớ .

ọ bộ môăm q a,

ề bất ập, một bộ p ậ

ệ đạ , ơ ộ

đượ mở rộ
a t ếp ủa ọ

ế về ă

trp t tr ể vớ. N ườ

p p, p ươ

ưa

đó ò

ạ ,

ó

ườtệ

ất.

t ờđổ mớ p ươ
đ pứươ

p p
ầ xặt

tạ N

t ế

tỉ

H

a q a đVersion
đạt đượ - Select.Pdf
ữ t
qSDKất đị , t
Demo

bất ập về t ự

đượvớ ự t a đổ để đ p ứ

ú

tr

ó

xứ

ề k ó k ă , bất ập tr
ò

a ở ướ ta đa

t ết bị ỗ trợ ạ

ườ bữ ò


ườ
tra

tế

v ệ tổ

ọ tế

ượ

p ú


óộ tra
ệ q

trì

để p

ưa t ự

t ết bị

vệ q

ợp vớ trì

ệ đồ


vẫ
độ ọ

bộ độ

ọ đượ đầ tư

k â tr

q

trì

òvệ

v

ưa

ư

ưa
ưa đượ

.
ất p t từ

U Ntr

đâ tôứ đề t

“BI N PHÁP

DẠ HỌC TIẾNG NH TẠI NHÀ THIẾU NHI T NH

HÁNH

HOÀ”
2 M c
Tr

c ng iên c u

ơ ởứ , tô x
tạ N
3

t ế
ác

ô

t ể
t

đề x ất
tỉ

q

t, p â tí , đ

bệ p pq
H

i

.1.

ậ v k

ạt độ

.

ng ng iên c u
ứ :

ạt độọ tế

t ế

8

t ự trạ


ủa vấ đề

ọ mô t ế


.2. Đ

tượ

ứ :

ệ p pq
Giả

uy

H ạt độ
q

ạt độ
ọ mô t ế

ế đề x ất v
ựa tr

P

ọ tế

tạ N

t ế

tỉ

H

c


tạtạ N

p

t ế

H

bệ p pq

t

t ự

k a ọ ,

ết v t ự t ễ x

ự ó kết

ạt, đồ

đ

bộ v

.

i ng iên c u

Đề t đượọ tế
P

ạ tr

tạ N
ng

p ươ


p ươ

6.2 N óm

p ươ

.2.1 P ươ


tỉ

bệ p pq

ạt độH .

p p

t

- Sử

â

t ếá ng iên c u

6.1 N óm
-N

p ạm vệ k a ọ

ó

ậ :
q a đế vấ đề

p p p â tí , tổ
p p

ợp tứ .

ằm xâơ ở

đề t .

ứ t ự tễ :

p p đ ề tra:
mẫ p ế đ ề tra t ô

đượ

q a t am k

ứ trướ đâ

đề t

ư ựa vơ ở

ậ ,m

ứ 1Version
p ế
bộ SDK
q
Demo
- Select.Pdf

t ự trạ

vệ

ạ , 2 p ế

TH S,

p ế

ó

đa

q a đ

đí ,

để t am ò

v

a mẹ ọ

đề t

ệm v

kếủa ọ về

ớp t ể

, (4,5 p ếủa

ọ v
2 ấp về

t ự trạ
6.2.2 P ươ
vp pq a
,t

.2. P ươ

t ập
p p ấ

a,
6.3 Sử
D

p p
ô

N iệủa

ủa

a trự t ếp tra đổ , xin

kế

ệ q

ạt độ

ók
k t

để p â tí
ứ bằ

p

t ứ tí

bộ q

kết q

v xử

p ầ trăm,

v
ủa

ệm

ọ xử

t

ạ vệ đ ề tra

k kết q

b

trị trtrư

ằm địk ế , xử

v k ểm

ượ
t ô

ệm.

ng iên c u

-N
-

bể
kế

p pt

kết q

t ế

t

bộ q
p ươ

p ươt ư p ạm q aơ ởủa ô

q

ạt độọ mô t ế

.
t, p â tí

v đ

t ự trạ

9

q

ạt độọ mô t ế


tạ N

t ế

- Đề x ất

tỉ

bệ p pq

C u r c u n
P

n

C

t ếọ mô t ế

.

n

ơ ởb
ủa ô

ở tr
t

q

ạt độọ mô t ế

.

ng 2 T ự trạ

tỉ

q

ạt độọ mô t ế

tạ N

t ế

H .

C

ng 3
tỉ

bệ p pq

ạt độọ mô t ế

H .
u n

D n
P

ạt độ

u đ đượ trì
ng 1

C

H .

uy n ng
c

i iệuc

Demo Version - Select.Pdf SDK

10

tạ N

t ếTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×