Tải bản đầy đủ

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở khoa âm nhạc, trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch nha trang (tt)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

LÊ MAI ANH

BI PH QU
L HO Đ
H C KHOA ÂM NH , TRƯ
Đ

D
CH

NHA TRANG
Demo Version - Select.Pdf SDK

huyên ngành : Quản lý giáo dục
Mã số

: 60 14 01 14


LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS. TS. PHÙNG ĐÌNH MẪN
Huế, năm 2014

i


LỜI CAM ĐOAN

ôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi,
các số liệu và kết quả nghiên cứu ghi trong luận văn là trung thực,
được các đồng tác giả cho phép sử dụng và chưa từng được công bố
trong bất kỳ một công trình nào khác.
ác giả

Demo Version - Select.Pdf SDK

ii

LÊ MAI ANH


LỜI CẢM ƠN
Trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn này, chúng tôi đã nhận
được sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của các thầy, cô, các anh, chị. Với lòng kính
trọng và biết ơn sâu sắc, chúng tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới:
- PGS. TS. Phùng Đình Mẫn- người thầy, người hướng dẫn khoa học đã hết
lòng giúp đỡ, và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập,
nghiên cứu và hoàn thành luận văn.
- Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau đại học- Trường Đại học Sư phạmĐại học Huế.
- Ban lãnh đạo và quý Thầy, Cô giáo Khoa Tâm lý- Giáo dục, Trường Đại
học Sư phạm- Đại học Huế đã hướng dẫn, giảng dạy tận tình, giúp đỡ chúng tôi
trong suốt quá trình học tập.
- Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các Phòng, cùng quý Thầy, Cô giáo,
sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang đã nhiệt tình

Demo
Version
- Select.Pdf
cung cấp thông
tin, đóng
góp nhiều
ý kiến quý SDK
báu.
- Tất cả bạn bè, đồng nghiệp, gia đình đã luôn chia sẻ, giúp đỡ, và động viên
chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu.
Huế, tháng 11 năm 2014
ác giả

LÊ MAI ANH

iii


MỤC LỤC
Trang
rang phụ bìa ........................................................................................................... i
ời cam đoan........................................................................................................... ii
ời cảm ơn ............................................................................................................. iii
MỤC LỤC.............................................................................................................. 1
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG ................................................................. 3
MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 5
1. ý do chọn đề tài ............................................................................................. 5
2. Mục đích nghiên cứu ....................................................................................... 6
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu .................................................................. 6
4. iả thuyết khoa học ......................................................................................... 7
5. hiệm vụ nghiên cứu ....................................................................................... 7
7. hạm vi nghiên cứu ......................................................................................... 8
8. ấu trúc luận văn: ồm 5 phần ........................................................................ 8
NỘI DUNG ............................................................................................................ 9
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC QUẢN LÝ HĐDH Ở KHOA ÂM
NHẠC, TRƯỜNG
VHNT- &
DL ....................................................................
9
Demo CĐ
Version
Select.Pdf
SDK
1.1. Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề ............................................................. 9
1.2. ác khái niệm cơ bản của đề tài .................................................................. 10
1.3. Đặc trưng hoạt động dạy học ở bậc

ao đẳng, Khoa Âm nhạc, rường Đ

VHNT & DL ..................................................................................................... 21
1.4.

hững yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động dạy học ở bậc ao đẳng, Khoa Âm

nhạc, rường Đ
1.5.

&

......................................................................... 24

ội dung quản lý hoạt động dạy học ở bậc

rường Đ

&

ao đẳng, Khoa Âm nhạc,

.................................................................................. 27

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 ...................................................................................... 32
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HĐDH Ở BẬC CAO
ĐẲNG, KHOA ÂM NHẠC, TRƯỜNG CĐ VHNT & DL NHA TRANG ........ 33
2.1. Khái quát về Khoa Âm nhạc, rường Đ

&

....................... 33

2.2. Khái quát quá trình khảo sát........................................................................ 38
2.3. hực trạng hoạt động dạy học ở bậc ao đẳng, Khoa Âm nhạc, rường Đ
VHNT & DL NT ............................................................................................... 39

1


2.4. hực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học ở bậc

ao đẳng, Khoa Âm

nhạc, rường Đ VHNT & DL NT ................................................................... 51
2.5.

hận định, đánh giá chung về thực trạng quản lý hoạt động dạy học ở bậc

ao đẳng, Khoa Âm nhạc, rường Đ

&

.................................. 62

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 ...................................................................................... 65
CHƯƠNG 3. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HĐDH NHẰM NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC Ở BẬC CAO ĐẲNG, KHOA ÂM NHẠC,
TRƯỜNG CĐ VHNT & DL NT ......................................................................... 66
3.1. Định hướng và các nguyên tắc xác lập biện pháp ........................................ 66
3.2. ác biện pháp quản lý

Đ

nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở bậc ao

đẳng, Khoa Âm nhạc, rường Đ
3.2.1. Biện pháp 1:

&

ha Trang .............................. 69

âng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý , giảng

viên, sinh viên trong việc đảm bảo chất lượng dạy học .................................. 69
3.2.2. Biện pháp 2:

oàn thiện mục tiêu, chương trình, nội dung dạy học ..... 73

3.2.3. Biện pháp 3: Đổi mới công tác quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên .. 75
3.2.4. Biện pháp 4: Quản lý hoạt động học tập của sinh viên một cách hiệu quả ..... 78
3.2.5. Biện pháp 5: hú trọng đến quản lý công tác đổi mới kiểm tra, đánh giá
kết quả Demo
học tập Version
của sinh viên
.........................................................................
82
- Select.Pdf
SDK
3.2.6. Biện pháp 6: Đẩy mạnh hiệu quả sử dụng các điều kiện hỗ trợ hoạt động

dạy học .......................................................................................................... 83
3.2.7. Biện pháp 7: Đổi mới và nâng cao chất lượng tuyển sinh ..................... 85
3.2.8. Biện pháp 8: Xây dựng môi trường giáo dục âm nhạc trong nhà trường ....... 86
3.2.9. Mối quan hệ giữa các biện pháp ........................................................... 87
3.3. Khảo nghiệm nhận thức về mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện
pháp đề xuất ...................................................................................................... 91
3.3.1. ề tính cần thiết ................................................................................... 92
3.3.2. ề tính khả thi ..................................................................................... 92
3.3.3. hững khó khăn và thuận lợi khi triển khai các biện pháp quản lý ....... 93
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 ...................................................................................... 95
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ...................................................................... 96
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 99
PHỤ LỤC

2


DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG
SƠ ĐỒ:
Sơ đồ 1.2: Mối quan hệ giữa các chức năng quản lý .............................................. 14
Sơ đồ 1.3: hức năng quản lý giáo dục .................................................................. 17
Sơ đồ 1.4 : Mô hình quản lý hoạt động dạy học ..................................................... 21
Sơ đồ 1.5: ấu trúc quá trình đào tạo nghệ thuật .................................................... 24
Sơ đồ 3.1: Mối quan hệ giữa các biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở bậc
Đẳng, Khoa Âm nhạc, rường Đ

&

ao

ha rang ................................. 88

BẢNG
Bảng 2.1: Báo cáo năm học 2013-2014 ở bậc ao đẳng, Khoa Âm nhạc ............... 36
Bảng 2.2: hực trạng về việc xây dựng mục tiêu dạy học ...................................... 39
Bảng 2.3: hực trạng về việc rà soát, điều chỉnh mục tiêu dạy học ........................ 39
Bảng 2.4: hực trạng về nội dung, chương trình dạy học ....................................... 40
Bảng 2.5: hực trạng về việc thực hiện nhiệm vụ của tổ trưởng chuyên môn ........ 42
Bảng 2.6: hực trạng về việc tổ chức dự giờ giảng chuyên ngành Âm nhạc của
Demo
- Select.Pdf SDK
giảng viên theo
định Version
kỳ .........................................................................................
43
Bảng 2.7: hực trạng về phương pháp giảng dạy hiện nay của giảng viên ở bậc ao
đẳng, Khoa Âm nhạc ............................................................................................. 43
Bảng 2.8: hực trạng về việc
quan tâm giáo dục đạo đức cho S ................... 45
Bảng 2.9: hận thức về sự cần thiết của hoạt động tự học ..................................... 46
Bảng 2.10: ý do theo học tại bậc ao đẳng, Khoa Âm nhạc ................................ 47
Bảng 2.11: hận xét về ý thức, thái độ học tập của sinh viên ................................ 47
Bảng 2.12: Đánh giá về công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của S .......... 49
Bảng 2.13: Sinh viên nhận xét về tình trạng phòng học và trang thiết bị dạy học hiện
nay ở Khoa Âm nhạc ............................................................................................. 50
Bảng 2.14: kiến của
về điều kiện hỗ trợ hoạt động dạy học ......................... 50
Bảng 2.15: hận xét của
về công tác quản lý mục tiêu, nội dung, chương trình
dạy học ở bậc ao đẳng, Khoa Âm nhạc ............................................................... 51
Bảng 2.16: Mức độ thực hiện của công tác quản lý nội dung, chương trình dạy học
Âm nhạc ở bậc ao đẳng ....................................................................................... 52

3


Bảng 2.17: ầm quan trọng của việc quản lý hoạt động dạy của giảng viên ở bậc
ao đẳng, Khoa Âm nhạc ...................................................................................... 54
Bảng 2.18: hực trạng quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học ................. 55
Bảng 2.19: hực trạng công tác quản lý hoạt động học của sinh viên .................... 57
Bảng 2.20: hực trạng công tác quản lý hoạt động học của sinh viên .................... 58
Bảng 2.21: hực trạng công tác quản lý hoạt động học của sinh viên .................... 58
Bảng 2.22: hực trạng quản lý công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ........... 60
Bảng 2.23: Đánh giá sự cần thiết của công tác quản lý các điều kiện hỗ trợ ........... 61
hoạt động dạy học ................................................................................................. 61
Bảng 3.2: Kết quả khảo nghiệm nhận thức về mức độ cần thiết và tính khả thi của
các biện pháp ......................................................................................................... 91

Demo Version - Select.Pdf SDK

4


MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
iện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ, sự biến đổi
nhanh chóng trên các lĩnh vực kinh tế, đời sống xã hội đã mở ra cho các quốc gia
đang phát triển, trong đó có

iệt

am, những cơ hội lớn và thách thức lớn. rong

bối cảnh đó, giáo dục và đào tạo (

& Đ ) ngày càng có vai trò quan trọng, là

một trong những nhân tố quyết định tương lai của dân tộc.
chấp hành W Đảng (khóa
hàng đầu”.

ội nghị lần thứ 2 Ban

III) đã khẳng định : “ iáo dục và đào tạo là quốc sách

ghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX tiếp tục nhấn mạnh : “ hát triển

giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp
công nghiệp hóa – hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người – yếu
tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”.
ùng với việc đầu tư phát triển
iệt

& Đ , việc “Xây dựng một nền văn hóa

am đậm đà bản sắc dân tộc” cũng được coi là một bộ phận quan trọng của sự

nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa (X

) của nước ta. hát triển văn hóa phải dựa

trên nền tảng tinh thần xã hội, phải vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát

- Select.Pdf
SDK
triển kinh tế -Demo
xã hội. Version
Báo cáo của
B
W Đảng
được trình bày tại Đại hội IX ghi rõ:
“…kế thừa các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của
nhân loại, tăng sức đề kháng chống văn hóa đồi trụy, độc hại.

âng cao tính văn hóa

trong mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và sinh hoạt của nhân dân”.
iện nay nước ta có rất nhiều trường đào tạo lĩnh vực nghệ thuật nhằm đáp
ứng được nhu cầu
thuật.

rong đó,
&

&


rường

nguồn lực hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ

ao đẳng

) tỉnh Khánh

ăn hóa

ghệ thuật và

ha

rang ( Đ

òa từ lâu đã được xem là cái nôi của ngành

ở địa phương, là nơi gìn giữ văn hóa nghệ thuật dân tộc, phát triển du lịch địa

phương và là nơi ươm mầm tài năng cho ngành

&

của khu vực miền

am rung Bộ và ây guyên nói chung, Khánh òa nói riêng.
rải qua chặng đường xây dựng và phát triển 35 năm, rường Đ

&

DL NT đã dần khẳng định được vị thế của mình, đạt được những thành tựu quan
trọng, nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn, yếu kém.

5


oạt động dạy của giảng viên chưa có tính đột phá cao, việc giảng dạy Âm
nhạc vẫn còn mang tính chủ quan, chưa có sự thống nhất đồng bộ. rình độ đầu vào
tuyển sinh và hoạt động học của sinh viên còn nhiều hạn chế nhất định, dẫn đến
chất lượng đào tạo chưa đạt yêu cầu, sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa đáp ứng
được hết nhu cầu của xã hội.
Bên cạnh đó, cơ sở vật chất và trang thiết bị thiếu thốn cũng là nguyên
nhân không nhỏ gây ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy của giảng viên và học
tập của sinh viên.
hững khó khăn trên đây của

hà trường cho thấy hoạt động quản lý giáo

dục tuy có nhiều cố gắng song vẫn còn lúng túng, đặc biệt việc quản lý hoạt động
dạy học ( Đ

) ở Khoa Âm nhạc còn nhiều hạn chế nhất định. Điều đó đòi hỏi

người cán bộ quản lý phải không ngừng nâng cao năng lực quản lý

Đ

, năng

lực quản lý đào tạo nghệ thuật, nhằm tìm ra các biện pháp hữu hiệu để nâng cao
chất lượng

&Đ .

ho đến nay, đã có một số luận văn thạc sỹ nghiên cứu vấn đề quản lý Đ
nhiều trường tại địa phương. Song thực trạng và các biện pháp quản lý Đở Khoa

DemoĐVersion&- Select.Pdf
Âm nhạc, rường
chưa cóSDK
tác giả nào nghiên cứu.
Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài: “Biện pháp
quản lý HĐDH ở Khoa Âm nhạc, Trường CĐ VHNT & DL NT”.
2. Mục đích nghiên cứu
rên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý
Đ

, chúng tôi đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học

ở Khoa Âm nhạc, rường Đ

&

.

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
ông tác quản lý Đ

Khoa Âm nhạc.

3.2. Đối tượng nghiên cứu
Biện pháp quản lý Đ

ở Khoa Âm nhạc, rường Đ

6

&

.


4. Giả thuyết khoa học
ông tác quản lý Đ

ở Khoa Âm nhạc, rường Đ

&

hiện

nay vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập: hoạt động dạy của giảng viên chưa có tính đột
phá cao, việc giảng dạy Âm nhạc vẫn còn mang tính chủ quan, hoạt động học của
sinh viên còn nhiều hạn chế nhất định, cơ sở vật chất và trang thiết bị thiếu thốn...
ếu đề xuất và thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý

Đ

như : quản

lý có hiệu quả hoạt động dạy của giảng viên, tăng cường quản lý hoạt động học của
sinh viên, quản lý công tác kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học, quản lý các điều kiện
hỗ trợ hoạt động dạy học phù hợp, thì sẽ đạt hiệu quả cao trong việc quản lý
Đ

, góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở Khoa Âm nhạc,
&

rường

Đ

trong giai đoạn hiện nay.

5. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1.

ghiên cứu cơ sở lý luận của việc quản lý

Đ

&

Đ

ở Khoa Âm nhạc, rường

.

5.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý
rường Đ

&

Đ

ở Khoa Âm nhạc,

.

Version
- Select.Pdf
SDKnâng cao chất lượng dạy học ở
5.3. Đề xuấtDemo
các biện
pháp quản
lý Đ
nhằm
Khoa Âm nhạc, rường Đ

&

6. Phương pháp nghiên cứu
6.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận :
Sử dụng các phương pháp : phân tích, tổng hợp tài liệu , phân loại tài liệu, hệ
thống hóa và khái quát tài liệu ... nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận của việc quản lý
Đ

ở Khoa Âm nhạc, rường Đ

&

.

6.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn :
Sử dụng các phương pháp : điều tra, quan sát, phỏng vấn, tổng kết kinh
nghiệm, phương pháp lấy ý kiến chuyên gia nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng
quản lý

Đ

ở Khoa Âm nhạc, rường Đ

&

các thông tin có liên quan đến đề tài nghiên cứu.
6.3. Phương pháp thống kê toán học :
Sử dụng phương pháp này nhằm xử lý kết quả nghiên cứu.

7

, và thu thập thêm


7. Phạm vi nghiên cứu
rong phạm vi đề tài này, chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu biện pháp quản
lý Đ

ở bậc ao đẳng , Khoa Âm nhạc, rường Đ

&

.

8. Cấu trúc luận văn: ồm 5 phần
- hần thứ nhất: Mở đầu.
- hần thứ hai: ội dung nghiên cứu.
Chương 1: Cơ sở lý luận của việc quản lý HĐDH ở Khoa Âm nhạc,
Trường CĐ VHNT & DL .
Chương 2: Thực trạng công tác quản lý HĐDH ở bậc Cao đẳng, Khoa
Âm nhạc, Trường CĐ VHNT & DL NT.
Chương 3: Các biện pháp quản lý HĐDH nhằm nâng cao chất lượng
dạy học ở bậc Cao đẳng, Khoa Âm nhạc , Trường CĐ VHNT & DL NT.
- hần thứ ba: Kết luận và khuyến nghị.
- hần thứ tư: anh mục các tài liệu tham khảo
- hần thứ năm: hụ lục

Demo Version - Select.Pdf SDK

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×