Tải bản đầy đủ

Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở các trường THPT huyện vạn ninh, tỉnh khánh hòa (tt)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

PHAN HỮU NGHĨA

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP
Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HUYỆN VẠN NINH, TỈNH KHÁNH HÒA

Chuyên
ngành
: Quản
Demo Version
- Select.Pdf
SDK lý giáo dục
Mã số
: 60140114

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

TS. TRẦN XUÂN BÁCH

Huế, năm 2014

i


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng
tôi, các số liệu và kết quả nêu trong luận văn là trung thực,
được các đồng tác giả cho phép sử dụng và chưa được từng
công bố trong bất kỳ một công trình nào khác.

Họ tên tác giả
Phan Hữu Nghĩa

Demo Version - Select.Pdf SDK

ii


LỜI CẢM ƠN
Tôi xin trân trọng cảm ơn quý Thầy Cô Ban Giám hiệu trường Đại học Sư
phạm Huế, quý Thầy Cô Phòng Đào tạo sau đại học, Khoa Tâm lý-Giáo dục, quý
Thầy Cô giảng dạy lớp Cao học Quản lý giáo dục Khoá XXI của trường Đại học Sư
phạm Huế đã nhiệt tình giảng dạy, tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình học tập,
nghiên cứu và hoàn thành luận văn.
Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với TS. Trần Xuân Bách, người
thầy đã tận tâm hướng dẫn, giúp đỡ và động viên tôi trong quá trình thực hiện đề tài.
Tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa,
Phòng Giáo dục và Đào tạo Vạn Ninh, lãnh đạo các phòng ban, Ban giám hiệu, quý
thầy cô giáo và các em học sinh các trường trung học phổ thông công lập huyện
Vạn Ninh, cùng bạn bè, đồng nghiệp và gia đình đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi

Demo Version - Select.Pdf SDK

học tập và hoàn thiện luận văn.

Trong quá trình thực hiện đề tài, chắc chắn luận văn không tránh khỏi những
hạn chế, thiếu sót, tác giả rất mong nhận được sự chỉ dẫn, góp ý của các nhà khoa


học, của quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp.
Chân thành cảm ơn!
Huế, tháng 10 năm 2014
Tác giả
Phan Hữu Nghĩa

iii


MỤC LỤC
Trang phụ bìa ........................................................................................................... i
Lời cam đoan........................................................................................................... ii
Lời cảm ơn ............................................................................................................. iii
MỤC LỤC .............................................................................................................. 1
DANH MỤC VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN ..................................................... 4
DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ ................................................................... 5
MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 6
1. Lý do chọn đề tài ................................................................................................. 6
2. Mục đích nghiên cứu ........................................................................................... 7
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu...................................................................... 7
4. Giả thuyết khoa học ............................................................................................. 8
5. Nhiệm vụ nghiên cứu........................................................................................... 8
6. Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................... 8
7. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................. 8
8. Cấu trúc của luận văn .......................................................................................... 9
NỘI DUNG .......................................................................................................... 10

Demo
Version
Select.Pdf
Chương 1. CƠ
SỞ LÝ
LUẬN-VỀ
QUẢN LÝSDK
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG .......................... 10
1.1. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ ......................................... 10
1.2. CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI ...................................................... 11
1.2.1. Quản lý ........................................................................................................ 11
1.2.2. Quản lý giáo dục .......................................................................................... 12
1.2.3. Quản lý nhà trường ...................................................................................... 14
1.2.4. Hướng nghiệp .............................................................................................. 14
1.2.5. Giáo dục hướng nghiệp ................................................................................ 15
1.2.6. Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ................................................... 15
1.3. HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG THPT............... 15
1.3.1. Vai trò của giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông ................... 15
1.3.2. Nhiệm vụ của giáo dục hướng nghiệp .......................................................... 19
1.3.3. Nội dung GDHN cho học sinh phổ thông ..................................................... 21
1.3.4. Tổ chức hoạt động GDHN trong trường phổ thông ...................................... 22
1.3.5. Những nguyên tắc giáo dục hướng nghiệp ................................................... 24

1


1.3.6. Những định hướng về công tác GDHN trong nhà trường phổ thông hiện nay ....... 26
1.4. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP ............................ 27
1.4.1. Xây dựng kế hoạch hoạt động GDHN .......................................................... 27
1.4.2. Quản lý chương trình GDHN ....................................................................... 27
1.4.3. Quản lý phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động GDHN ..................... 30
1.4.4. Quản lý đội ngũ thực hiện hoạt động GDHN ............................................... 31
1.4.5. Quản lý chương trình hướng nghiệp của học sinh ........................................ 32
1.4.6. Quản lý các điều kiện phục vụ hoạt động giáo dục hướng nghiệp ................ 32
1.4.7. Kiểm tra và đánh giá hoạt động GDHN ....................................................... 33
Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
HƯỚNG NGHIỆP Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HUYỆN VẠN NINH, TỈNH KHÁNH HÒA ..................................................... 35
2.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ GIÁO DỤC CỦA
HUYỆN VẠN NINH, TỈNH KHÁNH HÒA ......................................................... 35
2.1.1. Khái quát về tình hình kinh tế - xã hội ......................................................... 35
2.1.2. Khái quát về tình hình giáo dục - đào tạo ..................................................... 37
2.2. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT ....................................................... 40
2.2.1. Mục tiêu khảo sát ......................................................................................... 40

Demo
- Select.Pdf SDK
2.2.2. Nội dung
khảoVersion
sát ........................................................................................
40
2.2.3. Đối tượng khảo sát và thời gian tiến hành .................................................... 40
2.2.4. Phương pháp khảo sát .................................................................................. 40
2.2.5. Xử lý kết quả khảo sát ................................................................................. 41
2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GDHN Ở CÁC TRƯỜNG THPT
HUYỆN VẠN NINH, TỈNH KHÁNH HÒA ...................................................... 41
2.3.1. Về nhận thức hoạt động GDHN ................................................................... 41
2.3.2. Về chương trình GDHN ............................................................................... 43
2.3.3. Về phương pháp GDHN .............................................................................. 45
2.3.4. Về tổ chức hoạt động GDHN ....................................................................... 46
2.4. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GDHN Ở CÁC TRƯỜNG THPT
HUYỆN VẠN NINH, TỈNH KHÁNH HÒA ......................................................... 48
2.4.1. Thực trạng quản lý việc xây dựng kế hoạch hoạt động GDHN ..................... 48
2.4.2. Thực trạng quản lý việc tổ chức hoạt động GDHN....................................... 49
2.4.3. Thực trạng công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý
và giáo viên về GDHN ......................................................................................... 51
2


2.4.4. Thực trạng về sự phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng xã hội khác
trong hoạt động GDHN ......................................................................................... 52
2.4.5. Tổ chức các điều kiện hỗ trợ hoạt động GDHN............................................ 54
2.4.6. Thực trạng về công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động GDHN ......................... 55
2.4.7. Thực trạng quản lý việc kiểm tra, đánh giá hoạt động GDHN ...................... 57
2.5. ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GDHN Ở CÁC
TRƯỜNG THPT HUYỆN VẠN NINH, TỈNH KHÁNH HÒA ............................. 58
2.5.1. Những kết quả đạt được của quản lý hoạt động GDHN ................................ 58
2.5.2. Những khó khăn và tồn tại trong quản lý hoạt động GDHN ......................... 59
Chương 3. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP
Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN VẠN NINH,
TỈNH KHÁNH HÒA ........................................................................................... 62
3.1. NGUYÊN TẮC XÁC LẬP CÁC BIỆN PHÁP ............................................... 62
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn ............................................................... 62
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi .................................................................. 62
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học .............................................................. 62
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ ................................................................ 62
3.2. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GDHN Ở TRƯỜNG THPT .... 63

Demo
- Select.Pdf
SDK
3.2.1. Nâng cao
nhậnVersion
thức cho các
đối tượng liên
quan đến hoạt động giáo dục
hướng nghiệp......................................................................................................... 63
3.2.2. Đổi mới việc xây dựng kế hoạch hoạt động GDHN ..................................... 68
3.2.3. Xây dựng và hoàn thiện bộ máy tổ chức hoạt động GDHN .......................... 70
3.2.4. Nâng cao hiệu quả các hoạt động GDHN ..................................................... 73
3.2.5. Tăng cường phối hợp các lực lượng tham gia hoạt động GDHN .................. 76
3.2.6. Huy động các điều kiện hỗ trợ hoạt động GDHN ......................................... 80
3.2.7. Tăng cường công tác kiểm tra và đánh giá hoạt động GDHN ....................... 81
3.4. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP .................................................... 84
3.5. KHẢO NGHIỆM NHẬN THỨC VỀ TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI
CỦA CÁC BIỆN PHÁP ......................................................................................... 84
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ...................................................................... 88
1. KẾT LUẬN ....................................................................................................... 88
2. KHUYẾN NGHỊ ............................................................................................... 90
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 93
PHỤ LỤC
3


DANH MỤC VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN
CHỮ VIẾT TẮT

STT

VIẾT ĐẦY ĐỦ

01

CBQL

Cán bộ quản lý

02

CMHS

Cha mẹ học sinh

03

CNH-HĐH

Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa

04

CSVC

Cơ sở vật chất

05

ĐTB

Điểm trung bình

06

GDHN

Giáo dục hướng nghiệp

07

GV

Giáo viên

09

HS

Học sinh

08

HT

Hiệu trưởng

10

KHKT

Khoa học kỹ thuật

11

KTTHHN

Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp

12

LHTN

Liên hiệp thanh niên

13

PHHS

Phụ huynh học sinh

14
15

QL

Demo Version - Select.PdfQuản
SDK
QLGD
Quản lý giáo dục

16

THPT

Trung học phổ thông

17

TNCS

Thanh niên cộng sản

18

UBND

Uỷ ban nhân dân

19

WTO

20

XHCN

World Trade Organization: Tổ chức
thương mại thế giới
Xã hội chủ nghĩa

21

XHH

Xã hội hóa

22

XHHGD

Xã hội hóa giáo dục

4


DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VÀ SƠ ĐỒ
Bảng /Sơ đồ
Bảng 2.1
Bảng 2.2

Tên sơ đồ/bảng
Tổng hợp phát triển giáo dục đào tạo từ năm 2009 đến
năm 2014
Tình hình giáo dục THPT huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh
Hòa từ năm học 2009-2010 đến năm học 2013 - 2014

Trang
38

39

Bảng 2.3

Kết quả khảo sát nhận thức về hoạt động GDHN

41

Bảng 2.4

Tổng hợp kết quả khảo sát các phương thức GDHN

45

Bảng 2.5

Tổng hợp kết quả điều tra các hình thức GDHN

46

Bảng 2.6

Thực trạng mức độ xây dựng kế hoạch hoạt động GDHN

49

Bảng 2.7

Thực trạng về công tác quản lý tổ chức hoạt động GDHN

50

Bảng 2.8

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của
cán bộ quản lý và giáo viên về công tác GDHN

51

Bảng 2.9

Các lực lượng tham gia phối hợp hoạt động GDHN

52

Bảng 2.10

Tình hình CSVC, trang thiết bị phục vụ hoạt động GDHN

54

Bảng 2.11 Demo
Công
tác chỉ đạo
hoạt động GDHN
Version
- Select.Pdf
SDK
Bảng 2.12
Công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động GDHN

56

Bảng 3.1

Tổng hợp kết quả tính cấp thiết của các biện pháp

85

Bảng 3.2

Tổng hợp kết quả tính tính khả thi của các biện pháp

86

Hình 1.1

Tam giác hướng nghiệp

22

Sơ đồ 1.1

Mô hình quản lý

12

Sơ đồ 1.2

Mô hình QLGD

13

5

58


MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Ngày nay, xu thế hội nhập đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, đất nước ta
đang đặt ra đòi hỏi lớn về các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, trong đó nguồn
nhân lực là yếu tố trọng tâm, quyết định sự phát triển nhanh và bền vững. Tại các
Đại hội IX, X, XI Đảng ta luôn khẳng định phát triển Giáo dục và Đào tạo là điều
kiện để phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để thực hiện thành công sự
nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định “Giáo dục và
đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài,
góp phần quan trọng xây dựng đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt
Nam". Văn kiện về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 của Đại hội
Đảng lần thứ XI đã định hướng: "Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,
nhất là nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược". Do vậy, giáo dục phổ
thông cần phải đẩy mạnh đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, xây
dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thực hiện phương châm học đi đôi với hành,

Demo Version - Select.Pdf SDK

giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn với xã hội. Cho nên, nhiệm
vụ hết sức quan trọng và cấp bách của sự nghiệp giáo dục phổ thông hiện nay ở
nước ta là phải luôn coi trọng công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh trung
học, chuẩn bị cho thanh, thiếu niên đi vào lao động nghề nghiệp phù hợp với sự
chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nước và từng địa phương, đồng thời góp phần định
hướng nghề nghiệp cho học sinh trước khi vào đời.
Để đáp ứng nhu cầu đó, hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường
phổ thông nhằm giúp học sinh hiểu được những vấn đề cơ bản về hệ thống nghề
nghiệp, việc làm trong xã hội, có năng lực phân tích lựa chọn, quyết định hướng
nghề nghiệp, có những kỹ năng lao động cần thiết để thực hiện việc lựa chọn nghề
nghiệp, việc chuyển dịch nghề nghiệp khi cần.
Trong nhiều năm qua, hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung
học phổ thông trong cả nước nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng, bước đầu đã
có nhiều tiến bộ và có những đóng góp nhất định, góp phần vào việc định hướng
nghề nghiệp cho học sinh phổ thông và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát
6


triển kinh tế - xã hội của đất nước và từng địa phương. Song, bên cạnh đó, hoạt
động giáo dục hướng nghiệp đang gặp phải những khó khăn rất lớn, dẫn đến học
sinh phổ thông cuối các cấp học và bậc học chưa được chuẩn bị chu đáo để lựa chọn
nghề nghiệp, lựa chọn ngành học phù hợp với bản thân và yêu cầu của xã hội. Một
mặt, do không được các cấp quản lý giáo dục và các trường học quan tâm đúng
mức, nhiều địa phương và trường học chưa nghiêm chỉnh thực hiện đầy đủ các nội
dung giáo dục hướng nghiệp; cơ sở vật chất, điều kiện thực hành ở các trường còn
thiếu, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên bộ môn chưa được đào tạo bồi dưỡng
kiến thức, nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hướng nghiệp dẫn đến chất lượng giáo
dục hướng nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu của học sinh và xã hội. Mặt khác, sự
quan tâm của phụ huynh và học sinh đối với giáo dục hướng nghiệp còn xem nhẹ,
chỉ quan tâm vào các môn học để thi cử. Hiệu trưởng các trường THPT chỉ tập
trung vào các hoạt động quản lý đối với các môn học chính khóa, chưa chú trọng
đến việc quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp. Sự phối hợp giữa nhà trường,
gia đình, xã hội và các lực lượng giáo dục khác thiếu chặt chẽ. Công tác xã hội hóa
giáo dục đối với hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông chưa
được huy động một cách có hiệu quả.

Demo Version - Select.Pdf SDK

Từ những lí do trên, tôi chọn nghiên cứu đề tài: “Biện pháp quản lý hoạt động
giáo dục hướng nghiệp ở các trường THPT huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa”.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát và đánh giá thực trạng hoạt động
quản lý giáo dục hướng nghiệp ở các trường THPT huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh
Hòa, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp nhằm
nâng cao chất lượng và hiệu quả của lĩnh vực công tác này trong thực tiễn.
3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
3.1. Khách thể nghiên cứu
Công tác quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở các trường THPT
huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường THPT huyện
Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

7


4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC
Giáo dục hướng nghiệp là một bộ phận rất quan trọng của quá trình giáo dục.
Tuy nhiên trên thực tế, công tác quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp của Hiệu
trưởng các trường THPT huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa hiện nay còn bộc lộ một
số yếu kém, do đó, chất lượng và hiệu quả giáo dục hướng nghiệp cho học sinh
chưa cao. Nếu đề xuất và thực hiện đồng bộ được các biện pháp quản lý hoạt động
giáo dục hướng nghiệp một cách hợp lý, khoa học, phù hợp với thực tiễn nhà trường
thì hoạt động giáo dục hướng nghiệp sẽ đạt được hiệu quả cao.
5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở
trường THPT.
5.2. Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động
giáo dục hướng nghiệp ở các trường THPT huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
5.3. Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở các
trường THPT huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
6.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận

Demo Version - Select.Pdf SDK

Sử dụng các phương pháp Phân tích, Tổng hợp tài liệu và Phân loại tài liệu
nhằm xây dựng cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu.
6.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
Sử dụng các biện pháp: Quan sát, Điều tra, Phỏng vấn, Lấy ý kiến chuyên
gia và Tổng kết kinh nghiệm, nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động giáo
dục hướng nghiệp và quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở các trường THPT
huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
6.3. Phương pháp thống kê toán học
Sử dụng phương pháp thống kê toán học nhằm xử lý kết quả nghiên cứu.
7. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Khảo sát thực trạng giáo dục hướng nghiệp và quản lý hoạt động giáo dục
hướng nghiệp ở các trường THPT trong hệ thống công lập, huyện Vạn Ninh, tỉnh
Khánh Hòa từ năm 2011 trở lại đây. Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục
hướng nghiệp cho Hiệu trưởng các trường THPT huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

8


8. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN
Luận văn được chia làm ba phần:
Mở đầu
Nội dung: Gồm ba chương:
- Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở
trường THPT
- Chương 2: Thực trạng công tác quản lý hoạt động GDHN ở các trường
THPT huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
- Chương 3: Các biện pháp quản lý hoạt động GDHN ở các trường THPT
huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
Kết luận và khuyến nghị
Tài liệu tham khảo
Phụ lục

Demo Version - Select.Pdf SDK

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×