Tải bản đầy đủ

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên tại trung tâm GDQP đại học huế (tt)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

HỒ THANH THIÊN

BI
C

PH
QU
L HO
Đ
SINH VIÊN T
TRUNG TÂM
Đ

T

H C


Chuyên
ngành:
QUẢNSDK
LÝ GIÁO DỤC
Demo
Version
- Select.Pdf
Mã số: 60. 14. 05

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS. TS LÊ QUANG SƠN

HUẾ, NĂM 2013

i


LỜI CAM ĐOAN
T
nh
GT

.
Tác giả luận văn

H Th nh Thiên

Demo Version - Select.Pdf SDK

ii


Vớ
Giáo sư - Tiến sĩ Lê Qu ng Sơn,

X
ý

T
H

H


ò
C

ỏ ò
ĐạX


Đạ

TBý


GD


í Demo Version - Select.Pdf SDK

ạ T
GD
20 (2010 – 2013)
ữ ý
ý

C ắ


K
- Đạ

ý

GDCT – GDQP, GDTC – GD
H
ù
ạ è
ớ C


Đạắ ớ Phó
- Đạ
Đ

.
T

T

H

05

Tác giả luận văn
H Th nh Thiên

iii
iii

2013
MỤC LỤC
Trang

T

........................................................................................................... i
.......................................................................................................... ii
............................................................................................................. iii
ỤC ỤC .............................................................................................................. 1

D

H

ỤC CÁC T

D

H

ỤC CÁC B

VIẾT T T T O G U
G BI U Đ VÀ

V

....................................... 4

Đ .................................................. 5

Ở ĐẦU ................................................................................................................ 6
1. Ý DO CHỌ ĐỀ TÀI ....................................................................................... 6
2

ỤC ĐÍCH GHIÊ CỨU ................................................................................ 7

3 KHÁCH TH VÀ ĐỐI TƯỢ G GHIÊ CỨU ................................................ 7
4 GI THUYẾT KHO HỌC................................................................................ 7
5

HIỆ

VỤ GHIÊ CỨU ................................................................................ 8

6G HÁ

7

HẠ

GHIÊ CỨU ........................................................................ 8

VI GHIÊ CỨU ................................................................................... 8

8 CẤU T ÚC U

V

.................................................................................... 9

Demo Version - Select.Pdf SDK

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC
CỦA SINH VIÊN................................................................................................. 10
11 K............................................................... 10

12 C

í

121

ý

122 T
123
13

........................................................................ 13
ý

......................................................................... 13

HĐTH ......................................................................................... 18
ý HĐTH ............................................................................................ 21ý

1 3 1 Vị í
1 3 2 Đặ................................. 22

HĐTH


ạ ởT

HĐTH.......................... 22

V ............................................................................. 23

1.3.3. C

HĐTH ................................................................... 24

14

ý............................................ 28

141

ý

HĐTH ..................................... 29

1.4.2.

ý

.............................................................................. 30

143

ý

............................................................................... 30

144

ý

V .......................................... 31
1


145

ý

........................................................... 31

TI U KẾT CHƯ

G 1 ........................................................................................ 32

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC VÀ QUẢN LÝ HOẠT
ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC
PHÒNG ĐẠI HỌC HUẾ..................................................................................... 33
21

............................................................................. 33

211

.................................................................................... 33

212

...................................................... 33

213

.................................................................................. 33

22 Gớ

T

G

ò

221

H

....................................... 33

ể ................................................................ 33

222T

GD

H

2 2 3 Vị í

T

T
23 T

.............................................. 35

GD


ạ T
ị íĐạ

H

ớ .............................................................. 35231
232 T

GD

ò

HĐTH

GD

H

............. 37

HĐTH ......................................................... 37

V ạ T

GD

H

.................................. 39

233 C


HĐTH
V
.................................................... 48
Demo Version
- Select.Pdf
SDK

24 TH

ý

ạ T

GD

Đạ

................................................................................................................. 53

241
GDCB
Đạ

H

GV

ý HĐTH

V ạ T

............................................................................................... 53

242

ý

HĐTH ..................................... 54

243

ý

.............................................................................. 57

244

ý

............................................................................... 58

245

ý

V .................................................................. 59

246

ý

247

ý

248

ý

2.4.9.

ý

TI U KẾT CHƯV .................................................................. 59
V .......................................... 60

V........................ 62
SV .............................................. 63

G 2 ........................................................................................ 65

2


CHƯƠNG 3. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN
TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG ĐẠI HỌC HUẾ ............................ 67
31................................................................... 67

3.1.1.312í

ễ ............................................................... 69

313í

............................................. 69

314í

.................................................................. 70

315í

............................................................... 70

........................................ 67

32 C

ý HĐTH

V ạ T

321

GD
V

322

ý

323

H ....... 70

HĐTH......................... 71
V .................................. 76

ý

324

Đạ

V ..................................... 79
ạ .................................................................................... 81
325

ý

HĐTH

326

................. 87

33
34 K

V ....... 84...................................................................... 89

ầ - Select.Pdf SDK
Demo Version

TI U KẾT CHƯ

.............. 91

G 3 ........................................................................................ 94

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ...................................................................... 95
1 K

............................................................................................................. 95

2 K

ị ...................................................................................................... 96

TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 99
PHỤ LỤC

3


DANH MỤC CÁC T

VIẾT T T TRONG LUẬN VĂN

Chữ viết tắt

Viết đầy đủ

BCH TW

Ban

CBQL

C

GDCT

G

í

GD&ĐT

G

Đ

GDQP

G

ò

GDQP - AN

G

ò

GDTC

GGDCT - GDQP

G

í

ị-G

ò

GDTC - GDQP

G-G

ò

GV

G

HĐTH

H ạ

Trung
ý

NXB GD
ý

QLSV
SL

SVDemo Version - Select.Pdf SDK

4- an ninh


DANH MỤC CÁC BẢNG, BI U ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ
BẢNG
Trang
B

21HĐTH ............................................... 37

B

22 C

B

23 C

B

2 4 Đị

B

25 C

B

26 Đ

B

27 C

B

28

B

29

B

2 10HĐTH

V .................................................. 52

B

2 11HĐTH

V ................................................. 52

B

2 12 T

B

2 13 Tầ

í

V (K
V) ........................... 38
(K

V) ...................... 41

V (K

V) .................................. 43
(K

20 GV

V) ...... 44
HĐTH

V................ 45

V ...................................................................... 47
í

HĐTH

V............................ 48
(K

V) .................... 50

ý HĐTH ................................................................ 53

ể ạ T

ý HĐTH
GD

Đạ

H

B

2 14

B

2 15

B

2 16 Đ

B

2 17

B

2 18 H

B

2 19 Ý

CB

B

31 Kò........................................................... 55

ý HĐTH

ò

K

B

Demo Version - Select.Pdf SDK

ạ T

ý HĐTH

.................. 56

ạ ạ T

(C


(K

...... 56
GV) ..... 60

(K

GV) ..... 61

GV) ....................................................... 62
GV................. 64
..... 92

BI U ĐỒ
Bể

21

ý

Bể

22 X

Bể

23 T

Bể

2 4 Tầ

Bể

25 Đ(K

V) .......................... 39

(K

V) .......................... 40

(K

V) ....................................... 41
V (K

V) ............................... 42

ý

V (K

GV) ...................... 47

SƠ ĐỒ
11 C

ý

12 C
31

.................................................................. 17


.......................................................... 20ý

5

................................... 91


MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
T

ýHí

(
CHTW Đ

)

C

V

VIII ũ

è

T


T

T


ổ Bằù

T

í

ũ
Demo Version - Select.Pdf SDK


C í

í

ò

è

ý

ỗ SV

íD

ý

òH

ý HĐTH
ý:-ò-
TG

ò
T

Đạ

T

T
Đạ

HH
-

H

ị ữ

H

V
Đạ

íò

ò


on
c


íí

2B

ị : “Đổ

ò

õ

ị ầõ

ạ ởT

G


6

HĐTH

ạ ớ

í

SV, HĐTHí
í


T

HĐTH

GDQP, GDCT - GD
Bở

SV

ạ T

GD


GDTC -

SV
Đạ

Hò
T eGD

Đạ


10

H


ớ õ

G

ò

25/08/2011 “HHĐTH

SV” V


ạ T

HĐTH

SVeHĐTH

T

HĐTH

GDQP, GDCT - GD

ạ T

GD

GDTC -

SV

Đạ

H

ạ Demo Version - Select.Pdf
ý HĐTHSDK
C í

ò


ý

ạ “Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên tại
Trung tâm GDQP Đại học Huế”
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
T
GD


Đạ

ýý HĐTH

H

SV ạ T

ý HĐTH
ạ T

GD

V

ĐH

3. KHÁCH TH VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
3.1. Khách thể nghiên cứu
C

ý HĐTH

V ạ T

GD

Đạ

H

3.2. Đối tượng nghiên cứu
C

ý HĐTH

V ạ T

GD

Đạ

H

4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC
C

ý HĐTH

V ạ TGD

Đạ

H


ý HĐTH

V

7


òT
ý HĐTHV trong


T

5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
51

ở ý

ý HĐTH

52 K
GD

ĐạV

ý HĐTH

V ạ T

H

53 Đ

ý HĐTH

V ạ T

GD

Đạ

H
6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
6.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận
B

íù

ý HĐTH

V ể

ở ý
í

GD

Đ-


GDTC - GDQP,

GDCT - GDQP.
ý
HĐTH
Demo Version
- Select.Pdf ýSDK

-

V

6.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
621622

ý

6.2.3.
624625 Đm


6.3. Phương pháp bổ trợ
:ý

7. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
7.1. Phạm vi nghiên cứu

G

T ể
ò

ạ T

ý HĐTH
-G
GD

ò
Đạ

G

H

C í


8

ị-G

V


ý

T

7.2. Đị bàn nghiên cứu: T

HĐTH
GD

Đạ

V
H

8. CẤU TRÚC LUẬN VĂN
C

3

-

ầ 1:

-

ầ 2:

ầ :

ở ầ
03

+C

1: C

+C

2: T

+C

3: C

ở ý
ạng

ý HĐTH
ý HĐTH

:
V
V ạ T

GD

Đạ

V ạ T

GD

Đạ

H
ý HĐTH

H
-

ầ 3: K+D
+

Demo Version - Select.Pdf SDK

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×