Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu điều kiện sinh khí hậu phục vụ quy hoạch cây công nghiệp lâu năm ở tỉnh đồng nai (tt)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ
……….  ………..

NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN SINH KHÍ HẬU
PHỤC VỤ QUY HOẠCH CÂY CÔNG NGHIỆP
LÂU NĂM TỈNH Đ NG N I

Chuyên ngành: ịa ý ự hiên
Mã số: 60 44 02 17
Demo Version - Select.Pdf SDK

L Ậ VĂ

ỜI

ẠC SĨ

A

uế, năm 2014


A Ý

C: S Ê ĂM


LỜI C M ĐO N

ôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng
tôi, các số liệu và kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung
thực, được các đồng tác giả cho phép sử dụng và chưa từng được
công bố trong bất kỳ một công trình nào khác.
gày 20 tháng 5 năm 2014
ác giả

hị hu ư ng

Demo Version - Select.Pdf SDK


Với tình cảm chân thành, tôi xin trân trọng cảm n:
- Ban iám hiệu; ãnh đạo và Cán bộ Phòng ào tạo Sau ại
học, hư viện, rường ại học Sư phạm - ại học uế, rung tâm
học liệu ại học uế…
Quý thầy cô giáo hoa ịa , rường ại học Sư phạm - ại
học uế.
- Xin trân trọng cảm n S hoa học và Công nghệ t nh ồng
ai, S
iáo dục và ào tạo t nh ồng ai, Ban iám hiệu và ội
đồng iáo dục rường
P
ê ồng Phong đã tạo đi u kiện cho
tôi trong suốt thời gian qua.
- Xin gửi lời cảm n tới ài kh tượng thủy văn, S
ông
nghiệp và phát tri n ông thôn t nh ồng ai đã nhiệt tình cung
Version
- Select.Pdf
SDK
cấp số liệuDemo
gi p tôi
hoàn thành
luận văn.
- ặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết n sâu sắc đến hầy giáo,
S. ê ăm đã tận tình hướng dẫn, ch bảo đ tôi hoàn thành luận
văn này.
Xin cảm n gia đình, đồng nghiệp và bạn bè đã luôn lo lắng,
động viên và ủng hộ tôi trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu.

uế, tháng 4 năm 2014
ác giả

hị hu ư ng


MỤC LỤC
Trang
LỜI C M ĐO N
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC.............................................................................................................. 1
D NH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .................................................................... 4
D NH MỤC CÁC BẢN Đ , BIỂU Đ ............................................................... 5
D NH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU .................................................................... 6
D NH MỤC CÁC PHỤ LỤC ............................................................................... 8
MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 9
1. Í

CẤP

IẾ CỦA Ề ÀI .................................................................... 9

2. MỤC IÊ VÀ

IỆM VỤ

3. I I Ạ P ẠM VI
4. C S
5. Q A
6. Ý
.

IÊ CỨ ................................................ 10

IÊ CỨ ........................................................... 10
IỆ : ........................................................................... 11

I M VÀ P
ĨA

A

P
C VÀ

P

IÊ CỨ : .................................... 11

ỰC IỄ CỦA Ề ÀI .............................. 14

I MVersion
M I CỦA- Select.Pdf
Ề ÀI:..............................................................
14
Demo
SDK

. CẤ

C

I

Ậ VĂ : ......................................................... 14

NỘI DUNG .......................................................................................................... 15
Chương 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦ

VIỆC NGHIÊN CỨU KHÍ

HẬU PHỤC VỤ QUY HOẠCH NÔNG NGHIỆP ............................................. 15
1.1. ổng quan một số công trình nghiên cứu kh hậu phục vụ phát tri n nông
nghiệp ................................................................................................................ 15
1.1.1. rên thế giới ......................................................................................... 15
1.1.2.

Việt am .......................................................................................... 18

1.2.3.

nh ồng ai ...................................................................................... 21

1.2. Một số khái niệm sử dụng trong đ tài ......................................................... 22
1.2.1. ánh giá ............................................................................................... 22
1.2.2. h hậu và các yếu tố kh hậu ............................................................... 22
1.2.3. Sinh kh hậu .......................................................................................... 23
1.2.4. Quy hoạch nông nghiệp ........................................................................ 23

1


1.2.5. Cây công nghiệp lâu năm...................................................................... 24
1.3. Vai trò của kh hậu đối với cây công nghiệp dài ngày.................................. 24
1.3.1. Vai trò của nhiệt độ .............................................................................. 24
1.3.2. Vai trò của mưa và độ ẩm ..................................................................... 25
1.3.3. Vai trò của bức xạ Mặt trời ................................................................... 26
1.4. Phư ng pháp đánh giá đi u kiện kh hậu phục vụ quy hoạch nông nghiệp ......... 26
Chương

ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU TỈNH Đ NG N I PHỤC VỤ

QUY HOẠCH CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY ........................................... 29
2.1. Các nhân tố hình thành kh hậu t nh ồng ai ............................................ 29
2.1.1. Vị tr địa l ............................................................................................ 29
2.1.2. ịa hình ................................................................................................ 29
2.1.3. Chế độ bức xạ Mặt rời ........................................................................ 30
2.1.4. oàn lưu kh quy n .............................................................................. 31
2.2. ặc đi m kh hậu t nh ồng ai ................................................................. 32
2.2.1. Chế độ nhiệt ......................................................................................... 33
2.2.2. Chế độ mưa .......................................................................................... 35
2.2.3. Chế độ ẩm và bốc h i ........................................................................... 38

Demo Version - Select.Pdf SDK

2.2.4. Chế độ gió ............................................................................................ 39
2.2.5. Các hiện tượng thời tiết cực đoan ......................................................... 40
2.3. Xây dựng bi u đồ sinh kh hậu .................................................................... 42
2.4. hành lập bản đồ sinh kh hậu t nh ồng ai .............................................. 47
2.4.1. Ý nghĩa của việc nghiên cứu và thành lập bản đồ sinh kh hậu .............. 47
2.4.2. guyên tắc thành lập bản đồ sinh kh hậu ............................................. 48
2.4.3. ệ thống ch tiêu của bản đồ sinh kh hậu t nh ồng ai ...................... 48
2.4.4. Ch giải bản đồ..................................................................................... 50
2.4.5. Mô tả các loại sinh kh hậu ................................................................... 51
2.5.

ánh giá, phân hạng mức độ th ch nghi sinh kh hậu phục vụ quy hoạch cây

công nghiệp lâu năm t nh ồng ai ................................................................... 55
2.5.1. ựa chọn loại hình sử dụng phục vụ mục tiêu đánh giá ......................... 55
2.5.2. ựa chọn ch tiêu đánh giá, phân hạng .................................................. 55
2.5.3. ánh giá, phân hạng th ch nghi kh hậu của cây công nghiệp dài ngày ...... 56

2


Chương

ĐỀ

U T QUY HOẠCH CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM TỈNH

Đ NG N I .......................................................................................................... 67
3.1. C s khoa học của việc đ xuất quy hoạch cây công nghiệp lâu năm t nh
ồng ai ........................................................................................................... 67
3.1.1. i m năng sinh kh hậu lãnh thổ ........................................................... 67
3.1.2. iện trạng phát tri n cây công nghiệp lâu năm ..................................... 67
3.1.3. ịnh hướng phát tri n cây công nghiệp lâu năm của t nh ồng ai ...... 71
3.1.4.

ánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường của một số cây công

nghiệp lâu năm t nh ồng ai ........................................................................ 73
3.2.

xuất quy hoạch cây công nghiệp lâu năm t nh ồng ai ........................ 76

3.3.

xuất các giải pháp góp phần phát tri n b n v ng cây công nghiệp lâu năm

t nh ồng ai ..................................................................................................... 77
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................................. 81
1. ết luận. ........................................................................................................ 81
2. iến nghị ....................................................................................................... 83
TÀI LIỆU TH M KHẢO ................................................................................... 84
PHỤ LỤC

Demo Version - Select.Pdf SDK

3


D NH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt
CN

Chú thích
Công nghệ

GIS

ệ thống thông tin địa lý

KH – KT

hoa học - kĩ thuật

KT – XH

inh tế - xã hội

SKH

Sinh kh hậu

TNTN

ài nguyên thiên nhiên

TB

rung bình

TX

hị xã

VD

V dụ

Demo Version - Select.Pdf SDK

4


D NH MỤC CÁC BẢN Đ , BIỂU Đ

ình 2.1: Bi u đồ sinh kh hậu trạm ong hánh .................................................. 44
ình 2.2: Bi u đồ sinh kh hậu trạm Biên òa ....................................................... 45
ình 2.3: Bi u đồ sinh kh hậu trạm rị An ........................................................... 46
ình 2.4: Bi u đồ sinh kh hậu trạm a gà .......................................................... 47

Demo Version - Select.Pdf SDK

5


D NH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU

Bảng 2.1: So sánh nh ng tiêu chuẩn của v ng nhiệt đới với các đặc trưng kh hậu
nước ta và t nh ồng ai ....................................................................................... 33
Bảng 2.2: hiệt độ B tháng, năm t nh ồng ai tại các trạm (0C) ....................... 34
Bảng 2.3: Biên độ dao động của nhiệt độ B tối cao, tối thấp (0C) ........................ 35
Bảng 2.4: ượng mưa trung bình tháng t nh ồng ai tại các trạm (mm) .............. 36
Bảng 2.5: ộ ẩm tư ng đối trung bình tháng t nh ồng ai (%) ........................... 38
Bảng 2.6. ượng bốc h i trung bình tháng (mm) ................................................... 39
Bảng 2. : ướng gió thịnh hành và tốc độ trung bình tháng (m/s) ......................... 40
Bảng 2. : ổng hợp ch tiêu nhiệt .......................................................................... 50
Bảng 2.9: ệ thống ch tiêu tổng hợp của bản đồ sinh kh hậu t nh ồng ai ........ 51
Bảng 2.10: Ch tiêu yêu cầu sinh thái cây cao su.................................................... 57
Bảng 2.11: Ch tiêu yêu cầu sinh thái cây cà phê chè ............................................. 57
Bảng 2.12: Ch tiêu yêu cầu sinh thái cây cà phê vối ............................................. 58
Bảng 2.13: Ch
tiêu yêu
cầu sinh
thái cây cây tiêu
................................................. 58
Demo
Version
- Select.Pdf
SDK
Bảng 2.14: Ch tiêu yêu cầu sinh thái cây cây đi u ................................................ 59
Bảng 2.15:

ết quả đánh giá mức độ th ch nghi của cây cao su đối với các loại

SKH ...................................................................................................................... 61
Bảng 2.16: ết quả đánh giá mức độ th ch nghi của cây cà phê chè đối với các loại
SKH ...................................................................................................................... 62
Bảng 2.1 : ết quả đánh giá mức độ th ch nghi của cây cà phê vối đối với các loại
SKH ...................................................................................................................... 63
Bảng 2.1 :

ết quả đánh giá mức độ th ch nghi của cây đi u đối với các loại S

.............................................................................................................................. 64
Bảng 2.19:

ết quả đánh giá mức độ th ch nghi của cây hồ tiêu đối với các loại

SKH ...................................................................................................................... 65
Bảng 2.20:

ết quả tổng hợp đánh giá mức độ th ch nghi của cây công nghiệp lâu

năm đối với các loại S

nh ồng ai ............................................................. 66

6


Bảng 3.1: Biến động diện t ch, sản lượng, năng suất của một số loại cây công
nghiệp lâu năm chủ lực t nh ồng ai ................................................................... 68
Bảng 3.2: Biến động diện t ch, sản lượng, năng suất của một số loại cây công
nghiệp lâu năm chủ lực t nh ồng ai ................................................................... 68
Bảng 3.3: Bảng hạch toán chi ph và hiệu quả của các cây công nghiệp lâu năm
t nh ồng ai (triệu đồng/ha) ................................................................................ 74

Demo Version - Select.Pdf SDK

7


D NH MỤC CÁC PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Số liệu B tháng, năm của các yếu tố kh hậu đặc trưng
Phụ lục 2:

ánh giá tổng hợp th ch nghi của các cây công nghiệp lâu năm với các

loại S
Phụ lục 3: iệu quả

- X của các cây công nghiệp lâu năm trên t nh ồng ai

Phụ lục 4: ình ảnh cây công nghiệp lâu năm của t nh ồng ai

Demo Version - Select.Pdf SDK

8


MỞ ĐẦU

1. TÍNH C P THIẾT CỦ ĐỀ TÀI
h hậu là đi u kiện sinh thái tự nhiên quan trọng nhất (bao gồm các yếu tố
như nhiệt, ẩm, ánh sáng, nước...) chi phối hoạt động của sinh vật. rong các nhân tố
sinh thái, nhân tố kh hậu có tác động đến sự sinh trư ng và phát tri n của sinh vật
mạnh nhất và khó cải tạo nhất nên sinh vật buộc phải th ch nghi.
rong sản xuất nông nghiệp, việc nghiên cứu kh hậu nhằm tìm ra mối liên hệ
gi a các đi u kiện kh quy n với các đối tượng vật nuôi, cây trồng và quá trình canh
tác hoặc sản xuất là vấn đ đang được quan tâm, đặc biệt là sự phân hóa của các
đi u kiện sinh kh hậu theo từng khu vực.

ây cũng là c s khoa học cho việc bố

tr hợp lý các nhóm cây trồng nông nghiệp, cũng như việc áp dụng nh ng phư ng
pháp kĩ thuật nông nghiệp mới, tìm ra nh ng khả năng cải thiện các đi u kiện vi kh
hậu cho sản xuất nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời góp phần phát tri n
nông nghiệp b n v ng, gắn phát tri n kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường.
ồng

ai là t nh thuộc khu vực mi n

ông

am Bộ của Việt

am, kh hậu

mang t nh chất nhiệt đới ẩm gió m a, có một m a mưa và một m a khô rõ rệt. Tuy

Demo Version - Select.Pdf SDK

nhiên, với diện t ch tự nhiên tư ng đối lớn: 590 ,24 km2 nên tài nguyên kh hậu của
t nh có sự phân hoá đa dạng và phức tạp theo không gian và thời gian tạo ti m năng
sinh thái cho phát tri n nhi u loại hình sử dụng, nhất là trong sản xuất nông lâmnghiệp. Vì vậy, việc đánh giá đi u kiện sinh kh hậu t nh

ồng Nai nhằm cung cấp

c s khoa học cho công tác quy hoạch tổ chức phát tri n sản xuất nông nghiệp theo
lãnh thổ trên quan đi m lâu b n là vấn đ cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn.
ồng

ai là t nh có nhi u ti m năng phát tri n nông nghiệp, đặc biệt là cây

công nghiệp lâu năm. Bên cạnh nh ng thế mạnh v đất đai, sự phân hóa đa dạng các
loại sinh kh hậu theo đặc trưng lãnh thổ cũng là một ưu thế cho việc đa dạng hóa c
cấu cây trồng lâu năm của khu vực. Vì vậy, việc nghiên cứu sự phân hóa các đi u
kiện sinh kh hậu lãnh thổ nhằm phân bố các loại cây công nghiệp lâu năm hợp lý là
vấn đ mang t nh cấp thiết.
rong hoạch định ch nh sách phát tri n nông nghiệp của t nh

ồng

ai, việc

qui hoạch phát tri n cây công nghiệp lâu năm là vấn đ được coi trọng nhằm phát
huy thế mạnh của v ng. uy nhiên, hiện trạng phân bố c cấu cây công nghiệp lâu
9


năm chưa ph hợp với ti m năng sinh kh hậu khu vực. Vì vậy, việc thực hiện đ tài
“Nghiên cứu điều kiện sinh khí hậu phục ụ u h
nh

ch c

c ng nghiệp

un

ng N i” nhằm góp phần vào khai thác tốt ti m năng sinh kh hậu phục vụ

mục tiêu phát tri n kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường khu vực theo quan đi m
phát tri n b n v ng.
. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
.1. Mục tiêu
Xác lập c s khoa học cho việc quy hoạch cây công nghiệp lâu năm t nh
ồng ai theo hướng phát tri n b n v ng trên c s nghiên cứu, đánh giá đi u kiện
sinh kh hậu.
. . Nhiệm vụ
thực hiện tốt mục tiêu đ ra, luận văn tập trung vào các nhiệm vụ sau:
- ổng quan các công trình nghiên cứu sinh kh hậu trên thế giới,

Việt

am

và t nh ồng ai làm c s khoa học cho việc nghiên cứu đ tài.
- Xác định c s thực tiễn thông qua phân t ch các đặc trưng kh hậu, thời tiết
t nh ồng ai
- hành lập bản đồ sinh kh hậu t nh ồng ai.

Demo Version - Select.Pdf SDK

-

ánh giá, phân hạng th ch nghi sinh kh hậu cho nhóm cây công nghiệp lâu

năm được lựa chọn trên lãnh thổ nghiên cứu.
-

xuất quy hoạch cây công nghiệp lâu năm t nh ồng ai.
. GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU

3.1. Giới hạn về không gian
oàn bộ lãnh thổ t nh ồng ai.
. . Giới hạn về nội dung
-

ghiên cứu kh hậu là lĩnh vực rộng lớn có th phục vụ cho nhi u mục đ ch

khác nhau. rong đ tài được giới hạn

lĩnh vực kh hậu thảm thực vật tự nhiên

trên quan đi m sinh kh hậu làm c s khoa học cho việc quy hoạch cây công
nghiệp lâu năm t nh ồng ai.
- Cây công nghiệp lâu năm mang t nh đa dạng và phong ph ; dựa vào đặc
đi m đặc th của địa phư ng, đ tài ch chọn một số cây mang t nh phổ biến: cao
su, cà phê, đi u, hồ tiêu.

10


. CƠ SỞ NGU N DỮ LIỆU:
- ài liệu l luận nghiên cứu v kh hậu và đánh giá sinh kh hậu cho nông lâm nghiệp của một số tác giả và các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước
như: tác giả

hái Văn

rừng, Mai rọng hông,

ào

hế uấn,

guyễn

hanh

Vân, guyễn hị i n [33], [34], [35].
- Các số liệu quan trắc v nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm và một số ch số khác của
s

hoa học công nghệ, rung tâm dự báo h tượng và hu văn t nh ồng ai
- ư liệu bản đồ: Bản đồ địa hình, bản đồ đường đẳng nhiệt, đường đẳng mưa,

bản đồ nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa trung bình của t nh (nguồn từ S

ài guyên và

Môi rường ồng ai).
. QU N ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
5.1. Qu n điể

nghiên cứu

hi tiến hành nghiên cứu đ tài ch ng tôi quán triệt các quan đi m sau:
5.1.1. Qu n điể

ịch sử

hi xem xét các sự kiện cần phải xem thành một chu i từ quá khứ đến hiện tại
và tư ng lai. M i sự kiện riêng biệt trong quá khứ là ngẫu nhiên nhưng luôn bị chi
phối b i mộtDemo
quy luật
tất yếu. Với
phư ng pháp
thu thập thông tin v các chu i sự
Version
- Select.Pdf
SDK
kiện trong quá khứ, sẽ nhận biết được logic tất yếu của cả một quá trình phát tri n.
rên c s này, khi thực hiện đ tài, ch ng tôi đã tiến hành đi u tra nh ng biến
động của kh hậu, thời tiết địa phư ng qua nhi u năm đ từ đó có c s đánh giá, dự
báo ph hợp.
5.1.2. Qu n điể

hệ hống

rong khoa học địa l , l thuyết hệ thống đã tr thành một trong nh ng c s l
luận c bản của quá trình nghiên cứu. Các nhà địa l xem hệ thống là một tổng th
các thành phần nằm trong sự tác động tư ng h lẫn nhau. Sự trao đổi không ngừng,
sự phối hợp hoạt động, sự tư ng tác qua lại của tất cả các thành phần đã tạo thành
một ch nh th vật chất thống nhất và hoàn ch nh. M i hệ thống đ u có th phân chia
thành các hệ thống

cấp thấp h n. o vậy, khi nghiên cứu kh hậu phục vụ cho quy

hoạch cây công nghiệp lâu năm, ch ng tôi cũng xem xét trong mối quan hệ gi a hai
hợp phần kh hậu và sinh vật, coi nó như một hệ thống chung trong các yếu tố thành
tạo cảnh quan.

11


5.1.3. Qu n điể

ãnh hổ

hi đánh giá các đi u kiện tự nhiên đ u phải gắn với một lãnh thổ nhất định.
ối với nghiên cứu kh hậu, các yếu tố kh hậu không ch biến đổi theo thời gian mà
còn phân hoá theo không gian nên phải được gắn với một lãnh thổ cụ th . ất cả các
yếu tố: nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm, độ dài m a khô, độ dài m a mưa có sự phân
hóa và không đồng nhất

mọi lãnh thổ và khu vực. Vì vậy, nhiệm vụ của người

nghiên cứu là tìm ra được nh ng nét đặc th , sự khác biệt

từng địa phư ng, từ đó

có hướng đ xuất quy hoạch nhằm bố tr cây trồng hợp l .
5.1.4. Qu n điể

sinh hái

M i loài sinh vật đ u th ch nghi trong một giới hạn sinh thái nhất định, việc bố
tr ph hợp với đặc đi m sinh thái khu vực sẽ tạo đi u kiện cho cây trồng sinh
trư ng và phát tri n tốt. rong đ tài, các ch tiêu kh hậu được xác định nhằm đánh
giá, phân hạng mức độ th ch nghi đ phục vụ cho quy hoạch cây công nghiệp lâu
năm một cách hợp l , góp phần phát huy tốt ti m năng phát tri n nông nghiệp của
địa phư ng.
5.1.5. Qu n điể

hực iễn

hực tiễn là c s nghiên cứu của đ tài và kết quả nghiên cứu lại được áp dụng

Demo Version - Select.Pdf SDK

vào thực tiễn. Việc đánh giá phục vụ định hướng và đ xuất sử dụng hợp l tài nguyên
thiên nhiên cần ph hợp với lãnh thổ nghiên cứu thì mới có t nh khả thi. Quan đi m
thực tiễn được vận dụng khi đánh giá, phân hạng th ch nghi kh hậu của cây công
nghiệp lâu năm đ đ xuất quy hoạch hợp l và ph hợp với nh ng đặc th của lãnh
thổ nghiên cứu (hiện trạng sản xuất nông nghiệp, phân bố dân cư, tập quán sản xuất).
5.1.6. Qu n điể

phá riển bền ững

Phát tri n b n v ng là xu thế phát tri n chung của thế giới hiện đại. Mục tiêu
của phát tri n kinh tế - xã hội là phải hướng vào khai thác tài nguyên thiên nhiên và
môi trường, đảm bảo cho sự phát tri n của hiện tại mà không làm tổn hại đến thế hệ
tư ng lai, nghĩa là phải đảm bảo cân bằng phát tri n

-X

và bảo vệ tài nguyên

môi trường. rên c s đó, việc nghiên cứu, đánh giá, phân hạng th ch nghi kh hậu
phục vụ quy hoạch cây công nghiệp lâu năm t nh

ồng

ai góp phần tăng độ che

phủ, đảm bảo an toàn sinh thái cho v ng, đồng thời góp phần nâng cao đời sống cư
dân, đặc biệt dân tộc thi u số.

ây ch nh là mục tiêu phát tri n lâu b n của khu vực

nghiên cứu.
12


5.2. Phương pháp nghiên cứu
tài áp dụng các phư ng pháp nghiên cứu sau:
5.2.1. Phương pháp ổng hợp ài iệu, xử í số iệu hống kê
Việc thu thập tài liệu nghiên cứu v kh hậu, đánh giá kh hậu phục vụ phát
tri n nông nghiệp của các tác giả trong và ngoài nước sẽ làm c s khoa học, định
hướng cho việc nghiên cứu. Vận dụng phư ng pháp này, đ tài đã kế thừa, sử dụng
các thông tin đã được ki m nghiệm nhằm tiết kiệm thời gian nghiên cứu.
rong đ tài, khâu xử l số liệu là hết sức quan trọng, các số liệu quan trắc v nhiệt
độ, độ ẩm, lượng mưa… phải được xử l cụ th , ph hợp với mục đ ch nghiên cứu. ừ đó
có c s xây dựng hệ ch tiêu ph hợp nhất cho quy hoạch cây công nghiệp lâu năm.
5.2.2. Phương pháp bản đ
à phư ng pháp đặc trưng của khoa học địa l , tr thành công cụ không th
thay thế. rong đ tài, hệ thống ch tiêu thành lập bản đồ được xây dựng trên c s
các số liệu kh hậu thống kê qua nhi u năm và việc thành lập bản đồ gắn với ứng
dụng công nghệ IS (hệ thống thông tin địa l ).
5.2.3. Phương pháp đánh giá hích nghi
ánh giá là xem xét đối tượng nào đó dưới hình thức so sánh, đối chiếu đối

Demo Version - Select.Pdf SDK

tượng với nh ng tiêu chuẩn, yêu cầu nhất định. rên c s xây dựng hệ ch tiêu yêu
cầu sinh thái của từng loại hình sử dụng cây công nghiệp lâu năm và bản đồ sinh kh
hậu, đ tài tiến hành so sánh nh ng ch tiêu sinh thái của cây công nghiệp lâu năm
với đặc đi m của từng đ n vị sinh kh hậu khu vực nghiên cứu, từ đó xác định các
mức độ th ch nghi.
5.2.4. Phương pháp khả sá hực đị
rong quá trình thực hiện đ tài, ch ng tôi đã tiến hành khảo sát thực địa nhằm
thu thập thông tin v tự nhiên, dân sinh và kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu.
biệt, khảo sát hiện trạng phân bố một số cây trồng nông - lâm nghiệp

ặc

lãnh thổ

nghiên cứu. ừ đó, đ xuất đa dạng hoá hoặc chuy n đổi c cấu cây trồng ph hợp
với đặc đi m kh hậu khu vực.
5.2.5. Phương pháp chu ên gi
p dụng phư ng pháp này nhằm lấy ý kiến của các nhà khoa học trong việc
xác định ngưỡng phân cấp các ch tiêu thành lập bản đồ kh hậu, ch tiêu đánh giá,

13


phân hạng th ch nghi, cũng như việc quy hoạch cây công nghiệp lâu năm một cách
hợp l trên c s nghiên cứu kh hậu.
6. Ý NGHĨ KHO HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦ ĐỀ TÀI
6.1. Ý nghĩa khoa học
ết quả nghiên cứu của đ tài góp phần vào việc hoàn thiện c s lý luận của
việc đánh giá tài nguyên sinh kh hậu và làm phong ph thêm hướng nghiên cứu của
địa lý ứng dụng phục vụ mục tiêu quy hoạch sử dụng hợp lý lãnh thổ.
6. . Ý nghĩa thực tiển
tài góp phần cung cấp thêm thông tin phục vụ bố tr các loại hình cây công

-

nghiệp lâu năm ph hợp với ti m năng sinh kh hậu lãnh thổ khu vực nghiên cứu.
- uận văn có th làm tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý
t nh

ồng

địa phư ng

ai trong việc hoạch định các ch nh sách phát tri n cây công nghiệp lâu

năm góp phần phát tri n kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường khu vực.
7. NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦ ĐỀ TÀI:
- hành lập bản đồ sinh kh hậu t nh ồng ai.
-

ánh giá, phân hạng th ch nghi sinh kh hậu trên quan đi m địa lý ứng dụng

phục vụ mục tiêu quy hoạch hợp l cây công nghiệp lâu năm t nh ồng ai.

Demo Version - Select.Pdf SDK

. C U TR C NỘI DUNG LUẬN VĂN:

goài phần m đầu và kết luận, nội dung ch nh của luận văn được trình bày
trong 3 chư ng:
Chư ng 1. C s l luận và thực tiễn của việc nghiên cứu sinh kh hậu phục vụ
quy hoạch nông nghiệp.
Chư ng 2.

ánh giá đi u kiện sinh kh hậu phục vụ quy hoạch cây công

nghiệp lâu năm t nh ồng ai.
Chư ng 3.

xuất quy hoạch cây công nghiệp lâu năm t nh ồng ai.

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×