Tải bản đầy đủ

Phối hợp phương pháp dạy học đảo ngược và dạy học trực tuyến trong phần sinh thái học, sinh học 12 (tt)

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

NGUYỄN VĂN NHẬT

PHỐI HỢP PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐẢO NGƯỢC
VÀ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TRONG PHẦN
SINH THÁI HỌC, SINH HỌC 12
Demo Version - Select.Pdf SDK

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC
THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Thừa Thiên Huế, năm 2018


ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

NGUYỄN VĂN NHẬT


PHỐI HỢP PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐẢO NGƯỢC
VÀ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TRONG PHẦN
SINH THÁI HỌC, SINH HỌC 12
Demo Version - Select.Pdf SDK

Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học
Mã số: 8140111

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC
THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS PHAN ĐỨC DUY

Thừa Thiên Huế, năm 2018
i


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số
liệu và kết quả nghiên cứu ghi trong luận văn là trung thực và chưa từng
được công bố trong bất kì công trình nào khác

Nguyễn Văn Nhật

Demo Version - Select.Pdf SDK

ii


LỜI CẢM ƠN
Hoàn thành luận văn này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo hướng
dẫn khoa học: PGS.TS. Phan Đức Duy - Giảng viên Khoa Sinh học, Trường Đại học
Sư phạm, Đại học Huế đã tận tình hướng dẫn, tận tình chỉ bảo, giúp đỡ tôi trong quá
trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn quý Thầy giáo, cô giáo trong bộ môn Lý luận và
Phương pháp dạy học Sinh học cùng các Thầy Cô giáo trong khoa Sinh học, trường
Đại học Sư phạm, Đại học Huế đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian
học tập và nghiên cứu tại trường.
Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo Sau Đại học


Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đã tạo điều kiện cho tôi học tập và nghiên cứu.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, quý Thầy Cô trong tổ Sinh học và các
em học sinh trường THPT Đặng Huy Trứ, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phối hợp, tạo điều
kiện thuận lợi để chúng tôi thực hiện khảo sát và thực nghiệm đề tài.
Xin cảm ơn các đồng nghiệp, bạn bè và những người thân đã nhiệt tình động viên,
giúp đỡ tôi trong
suốt quá
trình thực
hiện đề tài. SDK
Demo
Version
- Select.Pdf
Thừa Thiên Huế, tháng 10 năm 2018
Tác giả

Nguyễn Văn Nhật

iii


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ......................................................................................................... ii
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................... iii
MỤC LỤC .................................................................................................................... 1
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT .................................................... 3
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ................................................................................. 4
DANH MỤC CÁC HÌNH ............................................................................................ 5
PHẦN 1. MỞ ĐẦU ..................................................................................................... 6
1. Lý do chọn đề tài ...................................................................................................... 6
2. Mục đích nghiên cứu ................................................................................................ 8
3. Nhiệm vụ nghiên cứu ............................................................................................... 8
4. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................................... 8
5. Giả thuyết khoa học .................................................................................................. 9
6. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................................... 9

Demo
Version - Select.Pdf SDK
7. Phạm vi nghiên
cứu ..................................................................................................
10
8. Những đóng góp mới của luận văn .......................................................................... 10
9. Cấu trúc luận văn ...................................................................................................... 10
PHẦN 2. NỘI DUNG ................................................................................................. 11
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .......................... 11
1.1.

Tổng quan vấn đề nghiên cứu ........................................................................... 11
1.1.1. Trên thế giới ................................................................................................ 11
1.1.2. Ở Việt Nam ................................................................................................. 13

1.2. Cơ sở lí luận........................................................................................................... 15
1.2.1. Cơ sở lí luận của Dạy học trực tuyến ................................................................ 15
1.2.3. Cơ sở lí luận của Dạy học đảo ngược .............................................................17
1.2.3. Đặc điểm của phối hợp dạy học đảo ngược và dạy học trực tuyến ...............22
1.2.4. Cơ sở lí luận của vận dụng dạy học theo tiếp cận Module ............................23
1.3. Cơ sở thực tiễn ....................................................................................................... 26

1


CHƯƠNG 2: PHỐI HỢP DẠY HỌC ĐẢO NGƯỢC VÀ DẠY HỌC TRỰC
TUYẾN TRONG PHẦN SINH THÁI HỌC, SINH HỌC 12 ................................. 35
2.1. Phân tích cấu trúc và nội dung .............................................................................. 35
2.2 Xây dựng quy trình dạy học phối hợp DHĐN và DHTT trong phần Sinh thái học,
Sinh học 12 ................................................................................................................... 48
2.3. Một số lưu ý khi áp dụng quy trình ....................................................................... 53
2.4. Ví dụ minh họa thiết kế giáo án phối hợp DHĐN và DHTT trong phần Sinh thái
học, Sinh học 12 ........................................................................................................... 55
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM ............................................................. 67
3.1. Mục đích thực nghiệm ........................................................................................... 67
3.2. Nội dung thực nghiệm ........................................................................................... 67
3.3. Phương pháp thực nghiệm ..................................................................................... 67
3.3.1. Chọn trường thực nghiệm .................................................................................. 67
3.3.2. Chọn GV và lớp tham gia thực nghiệm ............................................................ 67
3.3.3. Bố trí thực nghiệm ............................................................................................. 67
3.4. Kết quả thực nghiệm .............................................................................................. 68

Demo Version - Select.Pdf SDK

3.4.1. Kết quả phân tích định lượng ............................................................................. 68
3.4.2. Kết quả phân tích định tính................................................................................ 70
PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................... 71
1. Kết luận..................................................................................................................... 71
2. Kiến nghị .................................................................................................................. 72
TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................... 73
PHỤ LỤC .................................................................................................................... P1

2


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt

Viết đầy đủ

CNTT

Công nghệ thông tin

DHĐN

Dạy học đảo ngược

DHTT

Dạy học trực tuyến

ĐC

Đối chứng

E-learning

Electronic learning

GV

Giáo viên

HS

Học sinh

Demo
Version - Select.Pdf
SDK
NQ
Nghị
quyết
QTDH

Quá trình dạy học

THPT

Trung học phổ thông

TN

Thực nghiệm

3


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1. So sánh lớp học truyền thống và lớp học theo mô hình học tập đảo ngược . 19
Bảng 1.2. Kết quả điều tra GV về tác dụng của DHTT ................................................. 27
Bảng 1.3. Kết quả điều tra GV về tác dụng của DHĐN................................................. 27
Bảng 1.4. Kết quả điều tra GV về nhận thức yếu tố cần chuẩn bị cho DHĐN .............. 28
Bảng 1.5. Tần suất GV áp dụng DHTT .......................................................................... 29
Bảng 1.6. Tần suất GV áp dụng DHĐN ......................................................................... 29
Bảng 1.7. Những khó khăn GV gặp phải khi áp dụng DHTT và DHĐN ...................... 30
Bảng 1.8 Mong muốn của giáo viên............................................................................... 31
Bảng 1.9. Nhận thức của HS về các yếu tố để yêu thích và học tốt Sinh học................ 31
Bảng 1.10. Tần suất học tập môn SH bằng DHTT của HS ............................................ 32
Bảng 1.11. Khảo sát kênh trực tuyến HS đã học môn Sinh học..................................... 32

Demo Version - Select.Pdf SDK

Bảng 1.12. Mong muốn của HS về học tập môn Sinh học ............................................ 33
Bảng 2.1. Đặc điểm các mối quan hệ trong Quần xã ..................................................... 43
Bảng 3.1. Phân phối tần suất (fi%) ở bài kiểm tra ......................................................... 68
Bảng 3.2 Tổng hợp các tham số đặc trưng ở bài kiểm tra .............................................. 68
Bảng 3.3. Phân phối tần suất (fi%) ở bài kiểm tra lớp TN ............................................. 69
Bảng 3.4. Tổng hợp các tham số đặc trưng ở bài kiểm tra lớp TN ................................ 69

4


DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

Hình 1.1. Tạo lập website có thu phí phục vụ DHTT ................................................... 16
Hình 1.2. Tạo lập website trên Google site và mạng xã hội Facebook ......................... 17
Hình 1.3. Sự khác nhau giữa dạy học truyền thống và dạy học đảo ngược ................. 17
Hình 1.4. Quy trình thiết kế Module dạy học ................................................................ 24
Hình 1.5. Quy trình tổ chức dạy học theo tiếp cận Module .......................................... 25
Hình 2.1. Quy trình dạy học phối hợp DHĐN và DHTT .............................................. 48
Hình 2.2. Hướng dẫn HS đăng kí tài khoản .................................................................. 50
Hình 2.3. HS có thể xem bài giảng qua ứng dụng di động ........................................... 50
Hình 2.4. Phát trực tiếp ôn tập và giải đáp thắc mắc ..................................................... 52
Hình 2.5. Hệ thống tương tác trả lời thắc mắc qua mạng xã hội ................................... 52

Version
- Select.Pdf
Hình 2.6. KiểmDemo
tra, thống
kê báo điểm
và đáp án SDK
tự động trên Google form ............... 53
Hình 3.1. Biểu đồ biểu diễn phân phối tần suất (fi%) ở bài kiểm tra ............................ 68
Hình 3.2. Biểu đồ biểu diễn phân phối tần suất (fi%) ở bài kiểm tra lớp TN ............... 69

5


PHẦN 1. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Xuất phát từ yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học
Hiện nay, nền giáo dục Việt Nam đang bước vào giai đoạn có nhiều chuyển biến,
đổi mới về nội dung, hình thức học tập cũng như phương pháp dạy học hay hình thức
thi tuyển. Phương pháp giảng dạy theo kiểu thuyết giảng, thầy nói trò chép dần dần được
thay thế bằng phương pháp lấy học sinh làm trung tâm, phát huy vai trò chủ động, tích
cực của học sinh trong phát hiện nội dung kiến thức bài học.
Nghị quyết đại hội lần thứ 8 (NQ số 29) của Ban Chấp hành Trung ương khóa
XI xác định: “Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng
của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung
cách dạy học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi
mới tri thức kỹ năng, phát triển năng lực ...” [1]. Luật Giáo dục năm 2005 (sửa đổi, bổ
sung năm 2009) tại khoản 2, điều 28 đã nêu rõ: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải
phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm
của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo

Demo Version - Select.Pdf SDK

nhóm; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem
lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” [20].
Từ những định hướng trên đặt ra cho ngành giáo dục nói chung và nhà trường
phổ thông nói riêng nhiệm vụ quan trọng về đổi mới phương pháp để nâng cao chất
lượng dạy học. Trong thời gian gần đây, việc dạy học tích hợp để phát triển năng lực
người học được đề cập khá sâu rộng, kiến thức sinh thái học rất phong phú và có trong
chương trình dạy học của nhiều khối lớp, nhiều bài khác nhau, nhiều kiến thức trùng lặp
làm cho chương trình dạy và học đôi phần bị chồng chéo và nhàm chán. Qua việc xây
dựng và giảng dạy theo chuyên đề, học sinh chỉ cần học kiến thức đó một lần và mang
tính chuyên sâu nhưng rất toàn diện.
1.2. Xuất phát từ kiến thức nội dung chuyên đề Sinh thái học, Sinh học 12
Kiến thức sinh thái học được chia làm nhiều mảng như quần thể, quần xã, hệ
sinh thái, sinh quyển. Hiện tại đang có sự chồng chéo khá nhiều kiến thức sinh thái trong
nhiều khối lớp dẫn đến việc học đi học lại kiến thức quá nhiều lần [16, 32].
6


Bên cạnh đó, kiến thức phần Sinh thái học là quan trọng, mang tính thực tế rất
cao và học sinh cũng đã có vốn hiểu biết nhất định. Mặc dù rất hấp dẫn nhưng lại khó
ghi nhớ, dễ nhầm lẫn, không có nhiều tư liệu video mô phỏng nên cần có những trải
nghiệm thực tế, phân tích, thảo luận, bổ sung tư liệu. Với nội dung kiến thức rất sát với
thực tế cuộc sống, đòi hỏi phương pháp dạy học phải liên hệ thực tiễn, đưa các em học
sinh vào những hoạt động tìm hiểu thực tiễn, cần nhiều thời gian cho các hoạt động thảo
luận và trải nghiệm. Xuất phát bởi lý do đó, đề tài này sẽ tập trung nghiên cứu và kế
thừa những đề tài trước đó để cấu trúc nội dung theo chuyên đề, tối ưu hóa hiệu quả dạy
học, rút ngắn thời gian, đào sâu kiến thức bằng sự kết hợp hai hình thức dạy học đảo
ngược và trực tuyến.
1.3. Xuất phát từ tính tối ưu khi kết hợp phương pháp dạy học đảo ngược và dạy
học trực tuyến trong phần Sinh thái học, Sinh học 12
Từ trước đến nay, việc dạy học chủ yếu thầy cô dạy ở lớp và ra bài tập về nhà
cho học sinh. Phần nào đó, học sinh còn bị động, làm bài đối phó và giáo viên cũng
không có nhiều thời gian để chỉnh sửa bài tập cho các em. Phương pháp dạy học đảo
ngược làm thay đổi hoàn toàn với việc trò học ở nhà và lên lớp là thời gian thảo luận và
làm bài. Như thế
học sinh
có thể -học
chủ động hơn,
Demo
Version
Select.Pdf
SDKgiáo viên cũng dễ dàng hiểu học
sinh mình hơn qua tiết thảo luận và kịp thời điều chỉnh.
Tuy nhiên, phương pháp này đang dừng lại ở mức xây dựng cho học sinh một
kho tư liệu, học sinh tự mình lên đó lục lọi, tìm tòi để tự tìm ra cho mình kiến thức để
lên lớp cùng thảo luận. Có lẽ đối với học sinh nước ngoài không phải là quá xa lạ, nhưng
với điều kiện thực tế và đối tượng học sinh Việt nam thì để các em bay bổng trong tìm
kiếm, suy luận mà thiếu sự định hướng phần nào đó sẽ gây khó khăn lớn trong nhận
thức. Phương pháp dạy học trực tuyến giải quyết được điều này. Qua kênh trực tuyến,
giáo viên hoàn toàn có thể định hướng học tập thông qua các bài giảng gợi mở, các giao
tiếp trực tuyến và giúp cho việc học thật đơn giản, mọi lúc, mọi nơi. Ngoài ra, với sự
kết hợp ấy, giáo viên hoàn toàn có thể kết hợp nhiều kênh mạng xã hội, trang web – nơi
mà các em đang phí nhiều thời gian để dạy học, để trao đổi trực tiếp, thu phản hồi hay
kiểm tra từ xa, đề thi trực tuyến ….
Bên cạnh đó, việc dạy học trực tuyến lâu nay rất tiện ích, hiệu quả, phù hợp với
xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp số hóa (thế hệ 4.0) nhưng cũng không ít bất cập
7


khi còn nhiều giáo viên dạy trực tuyến chủ yếu là dạy không theo quy chuẩn, dạy thêm,
học thêm, học sinh ít được rèn luyện kỹ năng, năng lực. Nếu đưa dạy học trực tuyến trở
thành công cụ giảng dạy của phương pháp dạy học đảo ngược thì vấn đề bất cập đó
dường như được gỡ bỏ. Như vậy, sự phối hợp hai phương pháp này lại giải quyết cùng
lúc hai vấn đề: tối ưu hóa phương pháp giải học đảo ngược và đưa dạy học trực tuyến
vào quy chuẩn hơn cũng như phát huy lợi thế của các kênh mạng xã hội vào dạy học.
Xuất phát từ những lý do trên, với mong muốn góp phần cải tiến phương pháp
dạy học, nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học tôi chọn đề tài “Phối hợp phương pháp
dạy học đảo ngược và dạy học trực tuyến trong phần Sinh thái học, Sinh học 12”.
2. Mục đích nghiên cứu
Xây dựng quy trình, hệ thống tài liệu, bải giảng để phối hợp phương pháp dạy
học đảo ngược và dạy học trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng dạy và học phần Sinh
thái học, Sinh học 12.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về dạy học trực tuyến, dạy học đảo ngược,
dạy học theo chuyên
đề,Version
module. - Select.Pdf SDK
Demo
- Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc phối hợp phương pháp giảng dạy
đảo ngược và dạy học trực tuyến;
- Phân tích cấu trúc, nội dung kiến thức phần Sinh thái học, Sinh học 12;
- Đề xuất quy trình phối hợp phương pháp giảng dạy đảo ngược và phương pháp
trực tuyến để giảng dạy phần Sinh thái học, Sinh học 12;
- Xây dựng hệ thống tư liệu phục vụ dạy học;
- Xây dựng nội dung chuyên đề;
- Thiết kế giáo án, bài giảng và hệ thống công cụ trực tuyến;
- Thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá hiệu quả quy trình phối hợp phương pháp
giảng dạy đảo ngược và phương pháp trực tuyến trong phần Sinh thái học, Sinh học 12.
4. Đối tượng nghiên cứu
-

Kiến thức Sinh thái học – chương trình Sinh học THPT.

-

Quy trình, biện pháp phối hợp phương pháp dạy học đảo ngược và dạy học trực

tuyến để giảng dạy phần Sinh thái học – THPT.
8


5. Giả thuyết khoa học
Xây dựng được quy trình, biện pháp để phối hợp được phương pháp dạy học đảo
ngược và dạy học trực tuyến sẽ tối ưu hóa các biện pháp dạy học đó, từ đó nâng cao hiệu
quả dạy và học kiến thức Sinh thái học, Sinh học 12.
6. Phương pháp nghiên cứu
6.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết
- Nghiên cứu các tài liệu về định hướng đổi mới phương pháp dạy học.
- Nghiên cứu các tài liệu lý luận và phương pháp dạy học trực tuyến, phương pháp
dạy học đảo ngược.
- Nghiên cứu, tham khảo các kênh hiện đang giảng dạy bằng phương pháp trực
tuyến, dạy học đảo ngược.
- Nghiên cứu tài liệu giáo khoa và tài liệu chuyên môn liên quan đến nội dung kiến
thức phần Sinh thái học - THPT
6.2. Phương pháp chuyên gia
- Gặp gỡ, trao đổi và xin ý kiến của các chuyên gia về lĩnh vực nghiên cứu. Lắng
nghe tư vấn, giúp đỡ của các chuyên gia để giúp cho việc triển khai nghiên cứu đề tài.

Demo
Version
Select.Pdf
- Tham khảo
kinh nghiệm
của- các
giáo viên SDK
bộ môn Sinh học về vấn đề liên quan
trong quá trình điều tra thực trạng và thực nghiệm sư phạm.
6.3. Phương pháp điều tra
- Sử dụng phiếu điều tra để điều tra về: thực trạng sử dụng phương pháp dạy học
trực tuyến, phương pháp dạy học đảo ngược và sự phối hợp hai phương pháp đó.
- Trao đổi với GV đồng thời tiến hành dự giờ một số tiết học để tìm hiểu thực trạng.
6.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
- Tiến hành thực nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu quả của việc tổ chức phối hợp
phương pháp dạy học đảo ngược và dạy học trực tuyến để giảng dạy phần Sinh thái học,
Sinh học 12
6.5. Phương pháp thống kê toán học
Sử dụng thống kê toán học để xử lý, phân tích và đánh giá các kết quả điều tra
và kết quả thực nghiệm sư phạm.
Tiến hành kiểm tra, chấm bài 2 nhóm lớp TN và ĐC theo thang điểm 10. Số liệu
được xử lý bằng phương pháp thống kê toán học dùng trong khoa học giáo dục theo các
tham số đặc trưng.
9


-

Phần trăm: (%)

-

∑ 𝑛𝑖.𝑋𝑖
Giá trị trung bình cộng: 𝑋̅ =
𝑛

Trong đó:
+

i: Giá trị điểm số 1-10

+

n: số học sinh

+

Xi: điểm số theo thang 10

+

Ni: số bài kiểm tra có số điểm Xi
∑ 𝑛𝑖(𝑋𝑖−𝑋̅ )2

-

Phương sai: S2 =

-

Độ lệch chuẩn: S

-

Sai số trung bình: 𝑚 =

-

Hệ số biến thiên Cv(%):𝐶𝑣 = ̅ 100%

𝑛−1

𝑆
√𝑛
𝑆

𝑋

Bên cạnh đó, trong nhóm lớp TN, tiến hành so sánh bài kiểm tra đầu vào và bài
kiểm tra đầu ra của mỗi em HS để đánh giá sự tiến bộ và kết quả học tập của mỗi em.
7. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài tập
trung nghiên
cứu- phối
hợp phương
pháp DHĐN và DHTT trong phần
Demo
Version
Select.Pdf
SDK
kiến thức Quần thể và Quần xã trong phần Sinh thái học, Sinh học 12.
8. Những đóng góp mới của luận văn
- Xây dựng kho tư liệu có chất lượng, đúng định hướng giảng dạy về phần Sinh
thái học, Sinh học 12.
- Xây dựng giáo án các Module phần Sinh thái học và hệ thống bài giảng.
- Quy trình và biện pháp phối hợp phương pháp dạy học đảo ngược và dạy học
trực tuyến để giảng dạy phần Sinh thái học, Sinh học 12.
9. Cấu trúc luận văn
Ngoài phần mở đầu, tài liệu tham khảo, luận văn bao gồm những nội dung chính:
-

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài.

-

Chương 2: Phối hợp phương pháp dạy học đảo ngược và dạy học trực tuyến
trong phần Sinh thái học, Sinh học 12.

-

Chương 3: Thực nghiệm sư phạm.
10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×