Tải bản đầy đủ

Thiết kế và sử dụng thí nghiệm tự tạo trong dạy học một số kiến thức chương chất khí vật lý 10 THPT (tt)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

NGUYỄN XUÂN TÌNH

THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TỰ TẠO
TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG
"CHẤT KHÍ"
VẬT LÝ 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Demo Version - Select.Pdf SDK
Chuyên ngành: LÍ LUẬN VÀ PPDH MÔN VẬT LÍ
MÃ SỐ: 60 14 0111

LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC

Ng
h ng n h học:
PGS.TS. LÊ VĂN GIÁO

HUẾ, NĂM 2014

i


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của
riêng tôi, các số liệu và kết quả nghiên cứu nêu trong luận
văn là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kì
một công trình nào khác.

Tác g ả

Nguyễn Xuân Tình

Demo Version - Select.Pdf SDK

ii


Lời Cảm Ơn
Sau thời gian học tập và nghiên cứu, được sự giúp đỡ của nhà trường và quý
thầy cô, đến nay luận văn của tôi đã hoàn thành, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến
- Ban giám hiệu trường Đại học Sư phạm Huế;
- Phòng Đào tạo Sau Đại học;
- Khoa Vật lí và bộ môn Phương pháp giảng dạy Vật lí trường Đại học Sư
phạm Huế;
- Ban giám hiệu trường THPT Thạnh Hóa.
Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. Lê Văn Giáo đã tận
tình hướng dẫn, cung cấp tài liệu và giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện luận văn.
Đồng thời, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban giám hiệu và giáo viên Vật lí các trường
THPT Tân Thạnh huyện Tân Thạnh, THPT Hậu Thạnh Đông huyện Tân Thạnh, THPT
Bình Hiệp huyện
Mộc Version
Hóa tỉnh Long
An đã tạo điều
kiện cho tôi tiến hành khảo sát thực tế
Demo
- Select.Pdf
SDK
và thực nghiệm sư phạm đề tài.


Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè và các học viên Cao
học lớp LL & PPDH Vật lí K21 đã động viên giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và
hoàn thành luận văn.
Huế, tháng 4 năm 2014
Tác giả
Nguyễn Xuân Tình

iii


MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa ........................................................................................................... i
Lời cam đoan........................................................................................................... ii
Lời cảm ơn ............................................................................................................. iii
Mục lục ................................................................................................................... 1
Bảng ghi chú các chữ viết tắt ................................................................................... 5
Danh mục các hình vẽ, sơ đồ, bảng biểu, đồ thị ....................................................... 6
MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 7
1. Lý do chọn đề tài ................................................................................................. 7
2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................ 8
3. Giả thuyết khoa học ............................................................................................. 8
4. Nhiệm vụ nghiên cứu........................................................................................... 9
5. Đối tượng nghiên cứu .......................................................................................... 9
6. Phạm vi nghiện cứu ............................................................................................. 9

Demo Version - Select.Pdf SDK

7. Lịch sử vấn đề nghiên cứu ................................................................................... 9
8. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................... 10
8.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết .................................................................. 10
8.2. Phương pháp điều tra ...................................................................................... 11
8.3. Phương pháp thức nghiệm sư phạm ................................................................ 11
8.4. Phương pháp thống kê toán học ...................................................................... 11
NỘI DUNG .......................................................................................................... 12
Ch ơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG THÍ
NGHIỆM TỰ TẠO TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ ............................................ 12
1.1. Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh .............................................. 12
1.1.1. Khái niệm tích cực hóa ................................................................................ 12
1.1.2. Đặc điểm tích cực hóa.................................................................................. 12
1.1.3. Những biểu hiện của tính tích cực ................................................................ 13
1.1.4. Các biện pháp phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh................ 14

1


1.2. Thí nghiệm với việc tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh trong dạy học
vật lý ở trường Trung học phổ thông ..................................................................... 15
1.2.1. Thí nghiệm là phương tiện trực quan hóa trong dạy học vật lý ..................... 15
1.2.2. Thí nghiệm là phương tiện kiểm tra tính đúng đắn của các tri thức đã thu
được ..................................................................................................................... 16
1.2.3. Thí nghiệm là phương tiện thu nhận thông tin .............................................. 16
1.2.4. Thí nghiệm là phương tiện rèn luyện và phát triển kỹ năng quan sát, kỹ năng
thực hành cho học sinh .......................................................................................... 17
1.2.5. Thí nghiệm phương tiện phát triển tư duy...................................................... 17
1.2.6. Thí nghiệm phương tiện củng cố và vận dụng kiến thức .............................. 18
1.3. Thí nghiệm tự tạo trong việc tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh .. 18
1.3.1. Thí nghiệm tự tạo......................................................................................... 18
1.3.2. Ưu điểm và hạn chế của thí nghiệm tự tạo ................................................... 19
1.3.2.1. Ưu điểm .................................................................................................... 19
1.3.2.2. Hạn chế..................................................................................................... 19

Demo Version - Select.Pdf SDK

1.3.3. Yêu cầu cần đảm bảo của thí nghiệm tự tạo ................................................. 19
1.3.4. Vai trò của thí nghiệm tự tạo trong việc phát huy tính tích cực sáng tạo của
học sinh ................................................................................................................. 20
1.4. Thực trạng của việc sử dụng thí nghiệm tự tạo trong dạy học vật lý hiện nay ở
trường phổ thông ................................................................................................... 20
1.5. Kết luận chương 1 .......................................................................................... 22
Ch ơng 2. THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TỰ TẠO TRONG DẠY
HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG “CHẤT KHÍ” VẬT LÝ LỚP 10
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ............................................................................. 24
2.1. Đặc điểm và cấu trúc nội dung chương “Chất khí” Vật lý 10 Trung học phổ
thông ..................................................................................................................... 24
2.1.1. Đặc điểm của chương “Chất khí” Vật lý 10 Trung học phổ thông ................ 24
2.1.2. Cấu trúc và tiến trình dạy học chương “Chất khí” Vật lý 10 Trung học phổ
thông ..................................................................................................................... 24

2


2.2. Thiết kế và sử dụng thí nghiệm tự tạo trong dạy học một số kiến thức chương
“Chất khí” Vật lý 10 Trung học phổ thông ............................................................ 25
2.2.1. Quy trình thiết kế thí nghiệm tự tạo ............................................................. 25
2.2.2. Các thí nghiệm tự tạo chương “Chất khí”..................................................... 26
2.2.2.1. Thí nghiệm “Quá trình đẳng nhiệt” ........................................................... 26
Phương án 1 ...................................................................................................... 26
Phương án 2 ...................................................................................................... 27
Phương án 3 ...................................................................................................... 28
2.2.2.2. Thí nghiệm quá trình đẳng tích” ................................................................ 29
Phương án 1 ...................................................................................................... 29
Phương án 2 ...................................................................................................... 30
Phương án 3 ...................................................................................................... 32
Phương án 4 ...................................................................................................... 34
2.2.2.3. Thí nghiệm “Quá trình đẳng áp” ............................................................... 36
Phương án thí nghiệm ....................................................................................... 36

Demo Version - Select.Pdf SDK

2.3. Thiết kế tiến trình dạy học một số bài cụ thể có sử dụng thí nghiệm tự tạo...... 39
2.3.1. Quy trình thiết kế bài dạy học có sử dụng thí nghiệm tự tạo ......................... 39
2.3.1.1. Xác định mục tiêu bài học......................................................................... 39
2.3.1.2. Xác định kiến thức cơ bản và trọng tâm của bài học.................................. 40
2.3.1.3. Lựa chọn phương án thí nghiệm cho từng giai đoạn dạy học cụ thể .......... 40
2.3.1.4. Chuẩn bị tư liệu, thiết bị cho bài học ......................................................... 40
2.3.1.5. Lên kế hoạch dạt học chi tiết ..................................................................... 41
2.3.2. Thiết kế tiến trình dạy học cụ thể ................................................................. 41
Giáo án 1- Bài. ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ – MA-RI-ỐT......................................... 41
Giáo án 2 - Bài. QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH. ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ ............... 46
Giáo án 3 - Bài. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG.
ĐỊNH LUẬT GAY LUY-XÁC ......................................................................... 54
2.4. Kết luận chương 2 .......................................................................................... 63

3


Ch ơng 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM ............................................................ 65
3.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm ...................................................................... 65
3.2. Đối tượng và nội dung thực nghiệm sư phạm.................................................. 65
3.2.1. Đối tượng thực nghiệm ................................................................................ 65
3.2.2. Nội dung của thực nghiệm ........................................................................... 65
3.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm ................................................................ 65
3.3.1. Chọn mẫu thực nghiệm ................................................................................ 65
3.3.2. Quan sát giờ học .......................................................................................... 65
3.4. Kết quả thực nghiệm sư phạm......................................................................... 66
3.4.1. Nhận xét về tiến trình dạy học ..................................................................... 66
3.4.2. Đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm ....................................................... 66
3.4.2.1. Tính toán các số liệu ................................................................................. 66
3.4.2.2. Kết quả chung của bài kiểm tra ................................................................. 67
3.5. Kết luận chương 3 .......................................................................................... 71
KẾT LUẬN .......................................................................................................... 72

Demo Version - Select.Pdf SDK

TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 74
PHỤ LỤC

4


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DH

Dạy học

DC

Đối chứng

GV

Giáo viên

HS

Học sinh

HĐNT

Hoạt động nhận thức

HĐH

Hiện đại hóa

PA

Phương án

PP

Phương pháp

PPDH

Phương pháp dạy học

QTDH

Quá trình dạy học

SGK

Sách giáo khoa

THCS

Trung học cơ sở

THPT

Trung học phổ thông

Demo TN
Version - Select.Pdf
Thí nghiệm SDK
TNTT

Thí nghiệm tự tạo

TNg

Thực nghiệm

TNSP

Thực nghiệm sư phạm

5


DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ

BẢNG BIỂU

Trang

Bảng 3.1: Bảng thống kê các điểm số (Xi) của bài kiểm tra ........................ 67
Bảng 3.2. Bảng phân phối tần suất .............................................................. 68
Bảng 3.3. Bảng phân phối tần suất luỹ tích. ................................................ 68
Bảng 3.4. Các tham số thống kê .................................................................. 69

BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ
Biểu đồ 3.1. Phân bố điểm của hai nhóm đối chứng và thực nghiệm ........... 67
Đồ thị 3.1. Phân phối tần suất của hai nhóm ĐC và TN .............................. 68
Đồ thị 3.2. Phân phối tần suất lũy tích ......................................................... 69

HÌNH VẼ
Hình 2.1. TN nhận biết biểu hiện định tính của áp suất và thể tích .............. 27
Hình 2.2. Dụng cụ TN quan hệ định tính giữa áp suất và thể tích ................ 27

Demo Version - Select.Pdf SDK

Hình 2.3. TN quan hệ định tính giữa áp suất và thể tích .............................. 28
Hình 2.4. Dụng cụ TN khảo sát định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt ........................ 28
Hình 2.5. Dụng cụ TN quan hệ giữa áp suất và nhiệt độ tuyệt đối ............... 30
Hình 2.6. TN quan hệ giữa áp suất và nhiệt độ tuyệt đối ............................. 30
Hình 2.7. Dụng cụ TN khảo sát định luật Sác-lơ PA2.1............................... 31
Hình 2.8. Dụng cụ TN khảo sát định luật Sác-lơ PA2.2............................... 31
Hình 2.9. Dụng cụ TN khảo sát định luật Sác-lơ PA3.1............................... 33
Hình 2.10. Dụng cụ TN khảo sát định luật Sác-lơ PA3.2............................. 33
Hình 2.11. Dụng cụ TN khảo sát định luật Sác-lơ PA4 ............................... 35
Hình 2.12. Dụng cụ TN khảo sát định luật Gay luy-xác ............................. 37

SƠ ĐỒ
Sơ đồ 2.1. Cấu trúc kiến thức chương Chất khí ........................................... 25
Sơ đồ 2.2. Quy trình thiết kế TNTT ............................................................ 26
Sơ đồ 2.3. Quy trình thiết kế bài dh có sử dụng TN tự tạo ........................... 39
6


MỞ ĐẦU
1. Lý

chọn đề tà
Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, xu hướng toàn cầu hóa và cách mạng công

nghệ với nhiều thách thức, thì "một trong những chìa khóa để vượt qua những thách
thức của thế kỷ mới là giáo dục, một trong những con đường chủ yếu phục vụ sự phát
triển con người sâu sắc hơn, hài hòa hơn, và từ đó có thể đẩy lùi tình trạng nghèo khổ,
bài trừ nhau, không hiểu nhau, áp bức nhau". Triết lý giáo dục này được thể hiện vào
tư tưởng chủ đạo lấy "học thường xuyên, suốt đời làm nền móng", xây dựng 4 trụ cột
của giáo dục "học để biết, học để làm việc, học để làm người, học để chung sống với
nhau" hướng tới "một xã hội học tập". Giáo dục và học tập suốt đời sẽ cung cấp cho
các cá nhân một giấy "thông hành để cơ động" mà họ rất cần có, nhằm tự điều chỉnh
trước những đòi hỏi về sự mềm dẻo và sự thay đổi mà họ phải đối mặt, trong một thế
giới đang chuyển động từ một xã hội công nghiệp hóa theo kiểu truyền thống sang
một xã hội kiến thức đang xuất hiện và nổi trội lên [32]. Cùng với xu thế phát triển
chung của nền giáo dục thế giới, sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở nước ta được Đảng

Demo Version - Select.Pdf SDK

và Nhà nước rất quan tâm và đã nêu rõ trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ XI “Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT theo nhu cầu phát triển của xã hội;
nâng cao chất lượng theo yêu cầu chuẩn hoá, HĐH, XHH, dân chủ hoá và hội nhập
quốc tế phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh xây dựng
xã hội học tập, tạo cơ hội và điều kiện cho mọi công dân được học tập suốt đời”.
“Mục tiêu chủ yếu là thực hiện giáo dục toàn diện đạo đức, trí dục, thể dục ở tất cả
các bậc học. Hết sức coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, nhân cách, khả năng tư
duy sáng tạo và năng lực thực hành” [7] . Ở nước ta cũng như các nước trên thế giới,
mục đích giáo dục hiện nay không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ cho HS những kiến
thức, kỹ năng loài người đã tích lũy được mà còn đặc biệt quan tâm đến việc bồi
dưỡng khả năng tư duy sáng tạo, năng lực thực hành và năng lực giải quyết vấn đề.
Một trong những biện pháp quan trọng để thực hiện đường lối trên là đưa HS vào vị
trí chủ thể của hoạt động nhận thức, thông qua hoạt động tự lực của bản thân mà
chiếm lĩnh kiến thức, phát triển năng lực trí tuệ.

7


Điều 28.2 của luật giáo dục quy định “Phương pháp giáo dục phổ thông phải
phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS; phù hợp với đặc điểm
của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo
nhóm, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm,
đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS” [19].
Vật lý là môn khoa học thực nghiệm, các khái niệm, định luật, thuyết vật lý
đều được xây dựng trên cơ sở khảo sát, phân tích từ các quan sát nhiều sự kiện thực
nghiệm và lại được kiểm tra bằng thực nghiệm. Do vậy, DH vật lý không chỉ đơn
thuần là cung cấp cho HS những kiến thức khoa học mà còn trang bị cho HS những
kỹ năng, kỹ xảo thực hành cần thiết để tăng cường hứng thú, khả năng sáng tạo, tạo
dựng niềm tin khoa học cho HS và quan trọng hơn là giúp HS vận dụng kiến thức
vật lý đã được học để giải quyết các vấn đề mà thực tiễn đặt ra [22].
Tuy nhiên, DH vật lý để đáp ứng được những đòi hỏi của việc đổi mới là
vấn đề không đơn giản, nhất là đối với bộ môn Vật lý liên quan đến cơ sở vật chất
thiết bị TN. Đối với chương Chất khí Vật lý 10 thì các thiết bị TN trong danh mục

Demo Version - Select.Pdf SDK

yêu câu tối thiểu về thiết bị DH không đáp ứng đủ yêu cầu trực quan trong khi giảng
dạy chương này. Do đó, khi DH các kiến thức chương Chất khi Vật lý 10 sẽ thiếu
tính thuyết phục, không gây được hứng thú học tập, không kích thích được tính tích
cực hóa hoạt động nhận thức và tự giác học tập của HS.
Trước những thực trạng đó, để có thể khắc phục những khó khăn trên việc
khai thác, tự tạo TN và sử dụng trong DH vật lý là thực sự cần thiết.
Trên cơ sở đó, chúng tôi đã lựa chọn và nghiên cứu đề tài: “Thiết kế và sử dụng
thí nghiệm tự tạo trong dạy học một số kiến thức chương Chất khí Vật lý 10 THPT”.
2. Mục t êu ngh ên cứu
Đề xuất được quy trình thiết kế tự tạo và sử dụng TN trong DH chương
“Chất khí” Vật lý 10 Trung học phổ thông.
3. G ả thuyết h

học

Nếu xây dựng được quy trình thiết kế và sử dụng TNTT trong DH một số
kiến thức chương “Chất khí” Vật lý 10 và vận dụng quy trình đó vào DH thì có thể

8


phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của HS, qua đó góp phần nâng cao hiệu
quả DH vật lý ở trường phổ thông.
4. Nh ệm vụ ngh ên cứu
Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu trên, chúng tôi đề ra một số nhiệm vụ sau:
* Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đổi mới phương pháp DH
vật lý theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của HS;
* Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc thiết kế và sử dụng TNTT
trong việc phát huy tính tích cực nhận thức của HS;
* Nghiên cứu nội dung chương trình SGK Vật lý trong đó chú trọng chương
trình Vật lý lớp 10;
* Nghiên cứu đề xuất quy trình thiết kế và sử dụng TNTT trong DH vật lý;
* Tự tạo một số TN trong chương “Chất khí”;
* Thiết kế tiến trình DH có sử dụng TNTT trong DH kiến thức chương “Chất
khí” Vật lý 10 THPT;
* Tiến hành thực nghiệm sư phạm với các bài đã soạn để kiểm nghiệm giả

Demo Version - Select.Pdf SDK

thuyết khoa học.

5. Đố t ợng ngh ên cứu
Hoạt động DH chương “Chất khí” Vật lý 10 có sử dụng TNTT.
6. Phạm v ngh ện cứu
Chương “Chất khí” Vật lý 10 THPT.
7. Lịch sử vấn đề ngh ên cứu
Trong những năm gần đây đã có nhiều công trình nghiên cứu về việc sử dụng
TN trong DH vật lý ở trường phổ thông như:
Lê Văn Giáo trong tài liệu: “TN và các phương tiện trực quan trong DH vật
lý”, tác giả đề cập đến vai trò của TN và các phương tiện trực quan, đặc biệt là vai
trò TNTT trong DH vật lý ở trường phổ thông, từ đó đưa ra cách vận dụng chúng
trong bài học cụ thể;
Luận án tiến sĩ của Trần Huy Hoàng “Nghiên cứu sử dụng TN với sự hỗ trợ
của máy vi tính trong DH một số kiến thức Cơ học và Nhiệt học Trung học phổ

9


thông”, đã chỉ ra và khai thác sự hỗ trợ của máy tính để tiến hành các TN dưới dạng
mô phỏng, ảo của phần Cơ học, Nhiệt học;
Huỳnh Trọng Dương đã nghiên cứu vai trò của vật lý trong việc phát huy
tính tích cực hóa hoạt động nhận thức của HS ở trường trung học cơ sở, từ đó đã
tiến hành xây dựng TN và sử dụng trong từng bài cụ thể thông qua luận án tiến sĩ
của mình “Nghiên cứu xây dựng và sử dụng TN theo hướng tích cực hóa hoạt động
nhận thức của HS trong DH vật lý ở trường trung học cơ sở”;
Đồng Thị Diện với “Xây dựng và sử dụng một số TN đơn giản trong DH kiến
thức phần cơ học lớp 6 theo định hướng phát triển hoạt động nhận thức tự lực sáng
tạo của HS”, trong luận án của mình tác giả tập trung nghiên cứu cách xây dựng và
sử dụng TNTT đơn giản trong DH phần Cơ học lớp 6 chủ yếu để tích cực hóa hoạt
động nhận thức của HS.
Ngoài ra còn có một số luận văn thạc sĩ đề cập đến sử dụng TN trong DH như
Nguyễn Thị Hồng Lê, Lương Thị Thanh, ... các tác giả đã nghiên cứu khai thác, tự
tạo và sử dụng TN đơn giản, rẻ tiến nằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của HS

Demo Version - Select.Pdf SDK

trong quá trình DH hoặc để phát hiện các quan niệm sai lệch của HS trong học tập, từ
đó đưa ra biện pháp khắc phục ở các phần cơ, điện, quang, nhiệt trung học phổ thông.
Cho đến nay, theo chúng tôi biết chưa có tác giả nào nghiên cứu một cách hệ
thống đầy đủ về thiết kế và sử dụng TNTT trong DH chương Chất khí. Vì vậy, việc
thiết kế và sử dụng TNTT trong DH chương Chất khí ở THPT là cần thiết.
8. Ph ơng pháp ngh ên cứu
8.1. Ph ơng pháp ngh ên cứu lý thuyết
* Nghiên cứu các văn kiện của Đảng, chính sách của Nhà nước, các chỉ thị của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề đổi mới PPDH, nâng cao chất lượng giáo dục;
* Nghiên cứu các tài liệu ( luận văn, sách, báo, tạp chí,…) về thiết kế sử
dụng TNTT trong DH vật lý;
* Nghiên cứu những tài liệu lý luận DH bộ môn ;
* Nghiên cứu chương trình Vật lý 10 THPT, các sách tham khảo liên quan;

10


* Nghiên cứu cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, các tài liệu hướng dẫn sử dụng
TN để phát huy tính tích cực nhận thức của HS nhằm nâng cao chất lượng DH vật
lý ở trường.
8.2. Ph ơng pháp đ ều tr
* Tổng hợp ý kiến của các nhà nghiên cứu;
* Thăm dò, trao đổi ý kiến với các GV THPT về thực trạng DH vật lý và khả
năng sử dụng thiết bị trong DH vật lý hiện nay ở các trường THPT.
8.3. Ph ơng pháp thức ngh ệm s phạm
* Thiết kế và sử dụng TNTT trong DH một số kiến thức chương Chất khí vật
lý 10 THPT;
* Thông qua kết quả thực nghiệm để thẩm định tính khả thi của đề tài.
8.4. Ph ơng pháp thống ê t án học
Thống kê, phân tích các số liệu thu được từ thực nghiệm sư phạm và điều tra.

Demo Version - Select.Pdf SDK

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×