Tải bản đầy đủ

Tổ chức dạy học phần “quang hình học” vật lí 11 trung học phổ thông với sự hỗ trợ của website dạy học (tt)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

LÊ CHÍ HIẾU

TỔ CHỨC DẠY HỌC PHẦN "QUANG HÌNH HỌC"
VẬT LÍ 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA WEBSITE DẠY HỌC

Chuyên ngành:
LÝ Version
LUẬN VÀ
PHƯƠNG PHÁP
Demo
- Select.Pdf
SDK DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ
Mã số: 60 14 01 11

LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

PGS.TS. LÊ CÔNG TRIÊM

HUẾ, NĂM 2014


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi,
các số liệu và kết quả nghiên cứu ghi trong luận văn là trung thực,
được các đồng tác giả cho phép sử dụng và chưa từng được công bố
trong bất kì một công trình nào khác.

Tác giả

Lê Chí Hiếu

Demo Version - Select.Pdf SDK


LỜI CẢM ƠN

Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau đại
học, Quý thầy cô giáo Khoa Vật lí Trường Đại học Sư phạm Huế - Đại
học Huế đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học
tập.
Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với

PGS.TS.

Lê Công Triêm người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt quá
trình học tập cũng như trong quá trình thực hiện luận văn.
Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu và Quý thầy cô
Trường THPT Chuyên Bến Tre và Trường THPT Võ Trường Toản đã tạo

Version
Select.Pdf
điều kiệnDemo
thuận lợi
cho tôi -trong
suốt quá SDK
trình thực nghiệm sư phạm.
Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã giúp đỡ,
động viên tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn.

Tác giả


MỤC LỤC
PHỤ BÌA ................................................................................................................. i
LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................... ii
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................ iii
MỤC ỤC .............................................................................................................. 4
AN MỤC C C C

I T T T...................................................................... 7

AN MỤC C C BẢN , Đ T

,

ÌN ẢN

Ơ Đ ............................... 8

MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 9
1. í do chọn đề tài .............................................................................................. 9
2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu .............................................................................. 11
3. Mục tiêu của đề tài......................................................................................... 12
4. Giả thuyết khoa học ....................................................................................... 13
5. Nhiệm vụ nghiên cứu ..................................................................................... 13
6. Đối tượng nghiên cứu .................................................................................... 13
7. Phạm vi nghiên cứu ....................................................................................... 13
8. Phương pháp nghiên cứu................................................................................ 13

Demo Version - Select.Pdf SDK

. Đ ng g p m i của luận văn ........................................................................... 14
10. Cấu trúc luận văn ......................................................................................... 15
NỘI DUNG ........................................................................................................... 16
Chương 1. CƠ Ở Í UẬN

T ỰC TIỄN CỦA VIỆC TỔ CHỨC DẠY HỌC

VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA WEBSITE DẠY HỌC ..................................................... 16
1.1. Quá trình dạy học........................................................................................ 16
1.1.1. Khái niệm ............................................................................................. 16
1.1.2. Cấu trúc của quá trình dạy học ............................................................. 16
1.1.3. Bản chất của quá trình dạy học ............................................................. 18
1.1.4. Đặc điểm của quá trình dạy học ............................................................ 21
1.1.5. Các thành tố của quá trình dạy học ....................................................... 22
1.1.6. Qui luật của quá trình dạy học .............................................................. 23
1.1.7. Động lực của quá trình dạy học ............................................................ 25
1.1.8. Logic của quá trình dạy học.................................................................. 26
1.2. Tổ chức hoạt động dạy học ......................................................................... 29


1.2.1. Khái niệm hình thức tổ chức dạy học.................................................... 29
1.2.2. Các hình thức tổ chức dạy học .............................................................. 29
1.2.3. Các phương pháp dạy học vật lí

trư ng phổ thông ............................. 32

1.2.3.1. Khái niệm phương pháp dạy học .................................................... 32
1.2.3.2. Phân loại các phương pháp dạy học vật lí ..................................... 32
1.3. Website hỗ trợ dạy học vật lí ....................................................................... 35
1.3.1. Khái niệm về

bsit dạy học .............................................................. 35

1.3.2. Chức năng của website hỗ trợ dạy học.................................................. 35
1.3.3. Những yêu cầu đối v i một website hỗ trợ dạy học vật lí...................... 37
1.4. ai trò của website hỗ trợ dạy học trong việc tổ chức dạy học vật lí

trư ng

phổ thông........................................................................................................... 38
1.4.1.

bsit hỗ trợ cho phương pháp dạy học giải quyết vấn đề .................. 38

1.4.2.

bsit hỗ trợ cho phương pháp thực nghiệm trong dạy học vật lí ....... 40

1.4.3.

bsit hỗ trợ cho phương pháp thí nghiệm l tư ng trong dạy học vật lí 42

1.4.4.

bsit hỗ trợ cho phương pháp tương tự trong dạy học vật lí ............. 43

1.4.5.

bsit hỗ trợ cho phương pháp mô hình trong dạy học vật lí .............. 44

Demo
- Select.Pdf
SDK
1.4.6. Website
hỗ Version
trợ trong hoạt
động kiểm tra,
đánh giá kiến thức, kỹ năng của
học sinh.......................................................................................................... 45
1.5. Qui trình tổ chức dạy học v i sự hỗ trợ của website dạy học ....................... 46
1.6. Thực trạng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học vật lí

trư ng

phổ thông........................................................................................................... 47
1.6.1. Thực trạng ............................................................................................ 47
1.6.2. Thuận lợi và kh khăn .......................................................................... 48
1.6.2.1. Thuận lợi ....................................................................................... 48
1.6.2.2. Kh khăn ....................................................................................... 49
Chương II. TỔ CHỨC DẠY HỌC PHẦN “QUAN
T UN

ỌC P Ổ T

N

ÌN

ỌC” ẬT Í 11

ỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA WEBSITE DẠY HỌC ...... 51

2.1. Cấu trúc nội dung phần "Quang hình học" Vật lí 11 T PT ......................... 51
2.2. Xây dựng website hỗ trợ dạy học phần "Quang hình học" Vật lí 11 Trung học
phổ thông bằng mã nguồn m Joomla ................................................................ 52
2.2.1. i i thiệu mã nguồn m

oomla ........................................................... 52


2.2.2. Cấu trúc

bsit hỗ trợ dạy học phần "Quang hình học" Vật lí 11 Trung

học phổ thông................................................................................................. 53
2.2.3. Xây dựng kho dữ liệu cho website ........................................................ 53
2.3. ư ng dẫn sử dụng website hỗ trợ dạy học phần "Quang hình học" Vật lí 11
Trung học phổ thông .......................................................................................... 55
2.3.1. Gi i thiệu website ................................................................................ 55
2.3.2. i i thiệu và hư ng dẫn sử dụng các sit chính trong

bsit .............. 55

2.5. Kết luận chương 2 ....................................................................................... 70
Chương III. T ỰC NGHIỆM Ư P ẠM ............................................................. 71
3.1. Mục đích và nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm ........................................ 71
3.1.1. Mục đích .............................................................................................. 71
3.1.2. Nhiệm vụ .............................................................................................. 71
3.2. Đối tượng và nội dung của thực nghiệm sư phạm........................................ 71
3.2.1. Đối tượng ............................................................................................. 71
3.2.2. Nội dung .............................................................................................. 71
3.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm ............................................................ 72

Demo
Version
- Select.Pdf SDK
3.3.1. Chọn
mẫu thực
nghiệm.........................................................................
72
3.3.2. Thực hiện giảng dạy ............................................................................. 72
3.3.3. Kiểm tra đánh giá ................................................................................. 72
3.4. Kết quả của thực nghiệm sư phạm .............................................................. 73
3.4.1. Nhận xét về tiến trình dạy học .............................................................. 73
3.4.2. Đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm ................................................ 74
3.4.3. Kiểm định giả thuyết thống kê .............................................................. 78
K T LUẬN ........................................................................................................... 81
T I IỆU THAM KHẢO ..................................................................................... 84


DANH MỤC CÁC CH
Viế

VIẾT T T

Viế

B ĐT

Bài giảng điện tử

CNTT

CNTT

ĐC

Đối chứng

DH

ạy học

GV

iáo viên

Đ

oạt động dạy học

HS

ọc sinh

KQDH

Kết quả dạy họcMục đích dạy học

MTDH

Môi trư ng dạy học

NDDH

Nội dung dạy học

QTDH

Quá trình dạy học

SGK

ách giáo khoa

SGV

ách GV

STK

ách tham khảo

Demo Version - Select.Pdf SDK

THPT

Trung học phổ thông

T ĐT

Tài liệu điện tử

TN

Thực nghiệm

y


DANH MỤC CÁC ẢNG, Đ TH , HÌNH ẢNH VÀ SƠ Đ
ảng 3.1. Bảng thống kê điểm số (X i) của bài kiểm tra ............................................
ảng 3.2. Bảng phân phối tần suất ...........................................................................
ảng 3.3. Bảng phân phối tần suất l y tích ..............................................................
Bảng 3.4. Bảng tổng hợp các tham số ......................................................................
iểu ồ 3.1. Biểu đồ phân bố điểm của hai nh m ĐC và TN ...................................
iểu ồ 3.2. Biểu đồ phối tần suất l y tích của hai nh m ĐC và TN ........................
Đồ hị 3.1. Đồ thị phân phối tần suất của hai nh m ĐC và TN .................................
Đồ hị 3.2. Đồ thị phân phối tần suất l y tích của hai nh m ĐC và TN ....................
Hình 2.1. ình sit Trang chủ ..................................................................................
Hình 2.2. ình sit Bài giảng điện tử .......................................................................
Hình 2.3. ình sit Thí nghiệm................................................................................
Hình 2.4. ình sit Tự kiểm tra ...............................................................................
Hình 2.5. ình sit Thư viện....................................................................................
Hình 2.6. ình sit

ách tham khảo .........................................................................

Demo Version - Select.Pdf SDK

.................................................................................................................................
Hình 2.7. ình sit

iễn đàn....................................................................................

Sơ ồ 1.1. ơ đồ cấu trúc của QT

.......................................................................

Sơ ồ 1.2. ơ đồ mối quan hệ giữa các thành tố của QT

.....................................

Sơ ồ 2.1. ơ đồ cấu trúc nội dung phần “Quang hình học” .....................................
Sơ ồ 2.2. ơ đồ cấu trúc của

bsit ......................................................................


MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn ề ài
Ngày nay, sự phát triển nhanh ch ng của khoa học công nghệ, sự bùng nổ các
thông tin khoa học đã làm cho kho tàng tri thức của nhân loại tăng lên một cách
đáng kể. Nhiều kiến thức m i đã tr thành kiến thức phổ thông.
thuẫn giữa quỹ th i gian dạy học vốn c

o đ , xảy ra mâu

trư ng phổ thông thì không đổi, mà

lượng kiến thức học sinh (HS) phải tiếp thu lại tăng lên rất nhiều. Để giải quyết mâu
thuẫn đ , thì biện pháp hiệu quả nhất là đổi m i phương pháp dạy học (PPDH), tiếp
cận các PPDH m i của các nư c tiên tiến, chú trọng ứng dụng công nghệthông tin
(CNTT) trong dạy học. Chỉ thị 58/2000/TW của Bộ Chính trị đã chỉ rõ “Đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giáo dục đào tạo ở cấp học, bậc học,
ngành học. Phát triển các hình thức đào tạo từ xa phục vụ nhu cầu học tập của toàn
xã hội. Đặc biệt tập trung phát triển mạng máy tính phục vụ cho giáo dục và đào
tạo, kết nối internet với tất cả các cơ sở giáo dục và đào tạo” [4]. Điều 5 Luật iáo
dục nư c ta quy định “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác,
chủ động, tư duy sáng tạo của người học, bồi dưỡng cho người học năng lực tự học,

Demo Version - Select.Pdf SDK

khả năng tực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên” [14]. Chiến lược phát
triển giáo dục nư c ta giai đoạn 2011 – 2020 tiếp tục khẳng định “Tiếp tục đổi mới
phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện theo hướng phát huy
tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo và năng lực tự học của người học. Đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học” [17].
V i sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, máy vi tính cùng v i các
phần mềm ra đ i đã đ m lại những thành tựu quan trọng trong mọi lĩnh vực của đ i
sống xã hội trong đ c giáo dục. Khi đ , máy vi tính v i những phần mềm dạy học
v i vai trò là phương tiện dạy học hỗ trợ cho QTDH, g p phần đổi m i PPDH theo
hư ng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của HS [9], [23]. Trong đ , website
dạy học là một trong những phần mềm kể trên c thể vận dụng vào QTDH. Website
dạy học v i những ưu điểm nổi bậc của n như: tích hợp nhiều tài liệu, giáo án điện
tử, vid o clip, hình ảnh, âm thanh, phần mềm thí nghiệm, ngân hàng câu hỏi bài tập,
bài giảng trực tuyến, phần mềm tự kiểm tra đánh giá cho HS, diễn đàn, hỗ trợ tự học
từ xa,… Các tài liệu trên website được cập nhật liên tục, GV HS c thể tìm kiếm


thông tin, chia sẽ thông tin dễ dàng nhanh ch ng [6], [9].
V i những ưu điểm nổi bật đ , nhưng CNTT n i chung và website dạy học n i
riêng lại chưa được sử dụng tương xứng v i tiềm năng của n và chưa c hiệu quả
cao trong giảng dạy

trư ng phổ thông. Theo kết luận số 51-KL/TW ngày

29/10/2012 của Hội nghị lần thứ sáu BC TW Đảng kh a XI thì “Phương pháp dạy
và học chậm đổi mới, chưa thực sự phát huy được tính chủ động, sáng tạo của học
sinh, sinh viên. Phương pháp và hình thức đánh giá kết quả còn lạc hậu, phương
tiện giảng dạy thiếu thốn” [3]. Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 4 11 2 13 của
ội nghị Trung ương 8 kh a XI về đổi m i căn bản toàn, diện giáo dục và đào tạo
đã nhận định và đánh giá “ hất lượng, hiệu uả giáo dục còn thấp so với yêu cầu”,
“Phương pháp giáo dục, việc thi, kiểm tra và đánh giá kết uả còn lạc hậu, thiếu
thực chất” [13]. Trong th i gian gần đây c ng c một số đề tài luận văn thạc sĩ
nghiên cứu về website dạy học vật lí như: website hỗ trợ dạy học phần “Cơ s tĩnh
điện học” Vật lí 11 Trung học phổ thông (THPT) của ThS. Nguyễn Thị Nhị (Trư ng
Đ

Vinh), website hỗ trợ dạy học phần “Vật lí hạt nhân” Vật lí 12 T PT của ThS.

ê Ngọc Đào (Trư ng Đ

inh), website dạy học phần “Cảm ứng điện từ” Vật lí 11

Demo
Version
Select.Pdf
THPT của ThS.
Nguyễn
Thị -oàng
ậu (TrưSDK
ng Đ

P

uế), website dạy học

chương “Động lực học chất điểm” Vật lí 1 T PT của ThS. Nguyễn Ngọc Nghĩ
(Trư ng Đ

P uế), website hỗ trợ dạy học chương “Các định luật bảo toàn” Vật lí

10 THPT của Th .

ê Thị

oan (Trư ng Đ

P

uế), website hỗ trợ dạy học

chương “Chất khí” Vật lí 1 nâng cao T PT của Th .

õ Anh Tài (Trư ng Đ

P

Huế). Tuy nhiên, các website này chưa c địa chỉ trên mạng internet, chỉ là website
được cài đặt trên đĩa C , chỉ dừng lại việc phục vụ cho tác giả và nh m HS thực
nghiệm, chưa phổ biến rộng rãi trên mạng internet.
Hiện nay, trên mạng internet vẫn chưa c website nào hỗ trợ dạy học phần
“Quang hình học” Vật lí 11 T PT. Mặc dù kiến thức trong phần này rất phong phú
đa dạng, nhiều thí nghiệm, hiện tượng không thể làm hay quan sát tại l p. Website
v i những điểm vượt trội của mình so v i các phần mềm hỗ trợ dạy học khác như:
tích hợp nhiều tài liệu dư i nhiều dạng khác nhau, giáo án điện tử, video clip, hình
ảnh, âm thanh, phần mềm thí nghiệm, ngân hàng câu hỏi bài tập, bài giảng trực
tuyến, phần mềm tự kiểm tra đánh giá cho HS, diễn đàn, hỗ trợ tự học từ xa,… sẽ là


một lựa chọn tốt nhất để hỗ trợ quá trình dạy học (QTDH) phần “Quang hình học”
Vật lí 11 T PT.
Chính vì những l do trên, chúng tôi đã lựa chọn và tiến hành nghiên cứu đề tài
“Tổ chức dạy học phần “Quang hình học” Vật lí 11 Trung học phổ thông với sự
hỗ trợ của website dạy học”
2. Lịch sử vấn ề nghiên cứu
Trên thế gi i, đã c rất nhiều website hỗ trợ dạy học vật lí như:
http://www.physicsclassroom.com
http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl
http://www.mip.berkely.edu/physics/physics.html
http://physics.uwstout.edu


Ngoài ra còn rất nhiều website hỗ trợ dạy học khác, tuy nhiên các website này
chủ yếu chỉ dừng lại

việc cung cấp các kiến thức vật lí thuần túy dư i dạng thông

tin, chưa thể hiện dư i dạng bài giảng cụ thể. Chưa đáp ứng được đầy đủ các yêu
cầu của một website dạy học. Mặt khác không thể áp dụng các website này vào dạy
học

Version
Select.Pdf
SDK
trư ng Demo
phổ thông
được vì- một
số khác biệt
sau: khác biệt về ngôn ngữ, về

mục tiêu giáo dục, về nội dung chương trình đào tạo, về cách tư duy,…
Trong nư c ta, Bộ GD-ĐT đã c website riêng, các bài giảng trực tuyến c ng c
nhiều website như: http://www.youtube.com, http://www.thuvienvatly.com,... Tuy
nhiên các bài giảng này chủ yếu dùng cho HS l p 12 để ôn luyện thi đại học, chưa
chú trọng đến phương pháp giảng dạy mà chủ yếu là rèn luyện kỹ năng giải bài tập
để thi cử là chủ yếu. Một số website khác như: http://www.vatlyvietnam.net,
http://vatlysupham.com,... C ng chỉ đơn thuần là cung cấp các kiến thức vật lí chưa
chú trọng đến việc hỗ trợ dạy học vật l . Mặt khác các bài giảng, tài liệu, bài tập,…
trên các website này là do các thành viên của website tự đăng tải lên, nên chưa c sự
thống nhất cao về nội dung c ng như hình thức, đôi khi còn bị sai lệch về kiến thức.
Một số đề tài luận văn cao học về thiết kế website dạy học như: website hỗ trợ
dạy học phần “Cơ s tĩnh điện học” Vật lí 11 T PT của ThS. Nguyễn Thị Nhị
(Trư ng Đ

inh), website hỗ trợ dạy học phần “Vật lí hạt nhân” Vật lí 12 T PT

của Th . ê Ngọc Đào (Trư ng Đ

inh), website dạy học phần “Cảm ứng điện


từ” Vật lí 11 T PT của ThS. Nguyễn Thị

oàng ậu (Trư ng Đ

P uế), website

dạy học chương “Động lực học chất điểm” Vật lí 1 T PT của ThS. Nguyễn Ngọc
Nghĩ (Trư ng Đ

P uế), website hỗ trợ dạy học chương “Các định luật bảo toàn”

Vật lí 1 T PT của Th . ê Thị oan (Trư ng Đ

P uế), website hỗ trợ dạy học

chương “Chất khí” Vật lí 1 nâng cao T PT của Th .

õ Anh Tài (Trư ng Đ

P

Huế). Các website trên đã đạt được một số kết quả như: trình bày được c s l luận
của việc ứng dụng website vào dạy học vật lí

trư ng phổ thông, thiết kế được

website dạy học và tiến hành thực nghiệm sư phạm một số bài. Tuy nhiên các
website trên c ng chỉ dừng lại

việc dùng cho tác giả và nh m HS được thực

nghiệm, chưa thấy địa chỉ trên mạng internet nên những ngư i khác không thể sử
dụng, và các website này c ng chỉ là website tĩnh (chưa c sự tương tác giữa ngư i
học và website, chưa c diễn đàn thảo luận). Như vậy, đến nay chưa c website nào
hỗ trợ dạy học phần “Quang hình học” Vật lí 11 THPT c trên mạng int rn t và đáp
ứng đầy đủ các yêu cầu của một website dạy học.
Như vậy, nhìn chung

nư c ta tuy các website dạy học vật lí T PT là c nhiều

nhưng chưa đầy đủ, chưa đáp ứng được yêu cầu về dạy học vật lí

trư ng phổ

Demo
Select.Pdf
thông. Các website
c Version
trên mạng-int
rn t thì chỉSDK
cung cấp kiến thức vật lí thuần túy
như: bài tập, t m tắt l thuyết, đề thi, giáo án,... do các thành viên tự đăng tải lên
nên chưa thống nhất về mặt hình thức c ng như nội dung, vì vậy không thể dùng để
hỗ trợ dạy học vật lí

trư ng phổ thông mà chỉ c thể làm tài liệu tham khảo thêm

cho giáo viên (GV) và HS. Các website của các học viên cao học thì chỉ trong phạm
vi hẹp một vài bài trong một vài chương và c ng không c địa chỉ trên mạng
internet.
Chính vì vậy, việc xây dựng một website dạy học vật lí đáp ứng đầy đủ các yêu
cầu của một website dạy học như: yêu cầu về mặt sư phạm, yêu cầu về tính khoa
học, yêu cầu về mặt kỹ thuật,... đồng th i phải c địa chỉ cụ thể trên mạng internet,
c sự tương tác giữa website và HS, c diễn đàn thảo luận, bài giảng trực tuyến,... là
thật sự cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
3. Mục iêu c a ề ài
Xây dựng được

bsit và đề xuất được qui trình tổ chức dạy học phần "Quang

hình học" Vật lí 11 T PT v i sự hỗ trợ của website dạy học.


4. Giả thuyết khoa học
Nếu xây dựng được

bsit và đề xuất được qui trình tổ chức dạy học phần

"Quang hình học" Vật lí 11 T PT v i sự hỗ trợ của website dạy học và áp dụng
bsit và qui trình đ vào tổ chức dạy học thì sẽ g p phần nâng cao chất lượng dạy
học phần "Quang hình học" Vật lí 11

trư ng THPT.

5. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt được mục tiêu của đề tài và giả thuyết khoa học đã đề ra thì đề tài cần tập
trung nghiên cứu các vấn đề sau:
Nghiên cứu cơ s l luận của việc dạy học vật lí

trư ng phổ thông;

Nghiên cứu cơ s l luận của việc sử dụng website trong dạy học vật lí

trư ng

phổ thông;
Nghiên cứu cơ s l luận của việc thiết kế website dạy học vật lí trư ng phổ thông;
Nghiên cứu nội dung kiến thức phần "Quang hình học" Vật lí 11 T PT;
Thiết kế website hỗ trợ dạy học phần "Quang hình học" Vật lí 11 T PT;
Xây dựng qui trình dạy học một số bài trong phần "Quang hình học" Vật lí 11
THPT v i sự hỗ trợ của website dạy học;

Demo
- Select.Pdf
Thực nghiệm
sư Version
phạm tại Trư
ng T PT SDK
Chuyên Bến Tre, Tp. Bến Tre và
Trư ng T PT õ Trư ng Toản, Tp. Bến Tre để đánh giá tính khả thi của

bsit và

qui trình tổ chức dạy học đã đề xuất.
6. Đối ượng nghiên cứu
Hoạt động dạy học phần "Quang hình học" Vật lí 11 T PT v i sự hỗ trợ của
website dạy học.
7. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu dạy học phần "Quang hình học" Vật lí 11 T PT
v i sự hỗ trợ của website dạy học và thực nghiệm sư phạm tại Trư ng THPT
Chuyên Bến Tre, Tp. Bến Tre và Trư ng T PT õ Trư ng Toản, Tp. Bến Tre.
8. Phương pháp nghiên cứu
8.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết
Nghiên cứu các văn kiện của Đảng, Luật iáo dục, các Chỉ thị của Bộ GD-ĐT.
Nghiên cứu cơ s lí luận về các PPDH vật lí

trư ng phổ thông.

Nghiên cứu cơ s l luận của việc ứng dụng CNTT trong dạy học.


Nghiên cứu chương trình sách giáo khoa (SGK) Vật lí 11 T PT.
Nghiên cứu các luận văn, luận án c liên quan đến đề tài.
8.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
Điều tra thực trạng của việc ứng dụng CNTT trong dạy học vật lí tại một số
trư ng phổ thông trên địa bàn Tp. Bến Tre.
Nghiên cứu một số website dạy học vật lí đã c trên mạng internet.
Nghiên cứu thiết kế website hỗ trợ dạy học phần "Quang hình học" Vật lí 11 T PT.
8.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
Tiến hành giảng dạy một số bài trong phần "Quang hình học" Vật lí 11 T PT
v i sự hỗ trợ của website dạy học tại Trư ng T PT Chuyên Bến Tre, Tp. Bến Tre
và Trư ng T PT õ Trư ng Toản, Tp. Bến Tre.
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS của hai nh m thực nghiệm (TN) và
đối chứng (ĐC).
8.4. Phương pháp thống kê toán học
Sử dụng phương pháp này để trình bày, so sánh kết quả của QTDH và kiểm
định giả thuyết thống kê kết quả học tập giữa nh m TN và nh m ĐC.
. Đ ng g p mDemo
i c a Version
u n v n - Select.Pdf SDK
9.1. Về mặt lý luận
p phần làm sáng tỏ và bổ sung vào cơ s lí luận của việc tổ chức dạy học vật
lí T PT v i sự hỗ trợ của

bsit dạy học. Nghiên cứu và trình bày c hệ thống cơ

s l luận của quá trình dạy học, cơ s l luận của việc sử dụng
học trong quá trình dạy học vật lí.
việc sử dụng

bsit hỗ trợ dạy

p phần bổ sung vào cơ s l luận chung của

bsit trong quá trình dạy học. Đề xuất được qui trình tổ chức dạy

học phần “Quang hình học” v i sự hỗ trợ của

bsit dạy học.

9.2. Về mặt thực tiễn
Xây dựng được w bsit hỗ trợ dạy học phần “Quang hình học”

ật lí 11 T PT

chạy onlin trên mạng int rn t tại địa chỉ www.lechihieu.net các đề tài của các tác
giả trư c đây chỉ chạy

bsit trên máy tính cá nhân.

Điều tra, khảo sát những thuận lợi và kh khăn của việc sử dụng website trong
dạy học tại một số trư ng T PT trên địa bàn Tp. Bến Tre.
Thiết kế được qui trình tổ chức dạy học một số bài trong phần “Quang hình


học”

ật l 11 T PT v i sự hỗ trợ của

bsit dạy học. Thực nghiệm qui trình đã

đề xuất tại Trư ng T PT Chuyên Bến Tr và Trư ng T PT

õ Trư ng Toản, kết

quả thực nghiệm sư phạm chứng tỏ, dạy học phần “Quang hình học” vật lí 11 THPT
v i sự hỗ trợ của website dạy học th o qui trình mà đề tài đề xuất sẽ g p phần nâng
cao chất lượng dạy học.
10. Cấu rúc u n v n
Mở

u

Nội dung
Chương 1. Cơ s l luận và thực tiễn của việc tổ chức dạy học v i sự hỗ trợ của
website dạy học
Chương 2. Tổ chức dạy học phần "Quang hình học" Vật lí 11 Trung học phổ
thông v i sự hỗ trợ của website dạy học
Chương 3. Thực nghiệm sư phạm
Kết lu n
Tài iệu tham khảo
Phụ lục

Demo Version - Select.Pdf SDKTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×