Tải bản đầy đủ

Tổ chức dạy học theo nhóm chương “chất khí” vật lý 10 với sự hỗ trợ của phương tiện trực quan (tt)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

NGUYỄN THANH NGỌC

TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO NHÓM
CHƯƠNG “CHẤT KHÍ”VẬT LÝ 10
VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHƯƠNG TIỆN TRỰC
QUAN
Demo Version - Select.Pdf SDK
Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ
Mã số: 60 14 0111

LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC

Người hướng dẫn khoa học
PGS. TS. LÊ VĂN GIÁO

HUẾ, NĂM 2014


i


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số
liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa từng công
bố trong bất kì công trình nào khác.

Tác giả luận văn

Nguyễn Thanh Ngọc

Demo Version - Select.Pdf SDK

ii


Lời Cảm Ơn
Tác giả luận văn xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu,
Phòng quản lý sau đại học, Ban chủ nhiệm khoa Vật lí thuộc
trường Đại học Sư phạm Huế cùng quý Thầy cô tham gia
giảng dạy lớp Cao học khóa XXI.
Tác giả luận văn cũng xin chân thành cảm Ban Giám hiệu
cùng Thầy cô trong tổ Vật lí ở trường THPT Sương Nguyệt
Anh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đã nhiệt tình giúp đỡ, tạo
điều kiện thuận lợi cho tác giả trong quá trình làm việc và
nghiên cứu.
Xin chân thành cảm ơn đến Ban giám hiệu
trường THPT Phước Bửu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tạo điều
kiện thuận lợi trong thời gian tiến hành thực nghiệm.
Demo Version - Select.Pdf SDK
Tác giả xin bày tỏ lòng cám ơn chân thành và sâu sắc nhất
đến
PGS.TS. Lê Văn Giáo đã hướng dẫn tận tình trong suốt
thời gian nghiên cứu và hoàn thành luận văn.
Cuối cùng, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với
gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, cùng các bạn học viên lớp Cao
học vật lí khóa XXI, đã luôn động viên, giúp đỡ rất nhiều
trong thời gian thực hiện luận văn.
Huế, tháng 05 năm 2014
Nguyễn Thanh Ngọc

iii

iii


MỤC LỤC
Trang phụ bìa ........................................................................................................ i
Lời cam đoan ........................................................................................................ ii
Lời cảm ơn ........................................................................................................... iii
MỤC LỤC..............................................................................................................1
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .............................................................................4
DANH MỤC CÁC BẢNG ĐỒ THỊ VÀ HÌNH ẢNH ...........................................5
MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 6
1. Lí do chọn đề tài............................................................................................... 6
2. Mục tiêu nghiên cứu ......................................................................................... 7
3. Giả thuyết khoa học.......................................................................................... 8
4. Nhiệm vụ nghiên cứu ....................................................................................... 8
5. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................. 8
6. Đối tượng nghiên cứu ..................................................................................... 8
7. Giới hạn đề tài .................................................................................................. 8

Demo Version - Select.Pdf SDK

8. Lịch sử của vấn đề nghiên cứu đề tài ................................................................ 8
NỘI DUNG .................................................................................................. 11
Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TỔ CHỨC DẠY HỌC
THEO NHÓM VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHƯƠNG TIỆN TRỰC QUAN.............. 11
1.1.Tổ chức hoạt động dạy học nhóm ................................................................. 11
1.1.1. Tổ chức hoạt động dạy học.................................................................... 11
1.1.1.1. Hoạt động nhận thức ....................................................................... 11
1.1.1.2 Hoạt động dạy học ........................................................................... 11
1.1.1.3. Hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học vật lý ................... 12
1.1.

hái niệm dạy học nhóm........................................................................ 13

1.1. Phân loại nhóm ...................................................................................... 14
1.1.

ấu hiệu tổ chức dạy học nhóm ............................................................. 17

1.1.5 ác k năng cần hình thành cho học sinh khi tham gia hoạt động nhóm.. 17
1.1.6. uy trình dạy học nhóm ........................................................................ 18

1


1.1.7. Đánh giá kết quả làm việc nhóm ........................................................... 19
1.1.8.

u và nhược đi m của dạy học nhóm................................................... 20

1.1.8.1.

u đi m .......................................................................................... 20

1.1.8.2. Nhược đi m .................................................................................... 20
1.2. Dạy học với sự hỗ trợ của phương tiện trực quan......................................... 21
1. .1. Phương tiện trực quan trong dạy học nhóm ........................................... 21
1. .1.1. Phương tiện trực quan ..................................................................... 21
1.2.1.2. Chức năng của phương tiện trực ...................................................... 22
1. .1. . ác loại phương tiện trực quan........................................................ 23
1.2.1.4. Một số đi m cần lưu ý khi lựa chọn và sử dụng phương tiện trực quan ..... 25
1.2.2.Thực trạng của việc việc phối hợp các phương tiện trực quan vào dạy học
nhóm ở trường phổ thông ................................................................................ 26
1. . ết luận chương 1 ....................................................................................... 28
Chương 2: TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO NHÓM VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA
PHƯƠNG TIỆN TRỰC QUAN CHƯƠNG “CHẤT KHÍ” VẬT LÝ 10
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ....................................................................... 29

- Select.Pdf SDK
2.1. Đặc điDemo
m của Version
chương ..................................................................................
29
2.1.1. Cấu trúc của chương.............................................................................. 30
2.1.2. Nội dung cơ bản của chương ................................................................. 30
. .

ác đơn vị kiến thức có th tổ chức dạy học nhóm ..................................... 31

. .1. ác đơn vị kiến thức có th tổ chức theo hình thức nhóm hai học sinh .. 31
. . . ác đơn vị kiến thức có th tổ chức theo hình thức nhóm nhỏ thông thường 31
. . Xây dựng kho tư liệu về phương tiện trực quan chương “ hất khí” ............. 32
. 1. Nguyên tắc xây dựng kho tư liệu ............................................................ 32
. . . uy trình xây dựng hệ thống kho tư liệu ............................................... 32
. . . Xây dựng kho tư liệu ............................................................................. 33
. . Sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học chương “ hất khí” ............... 36
. .1. uy trình sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học nhóm .............. 36
2.4.2. Sử dụng các phương tiện trực qua phương tiện trực quan trong dạy học nhóm ...... 36
2.4.2.1. Sử dụng phương tiện trực quan trong giai đoạn giao nhiệm vụ ........ 36

2


2.4.2.2. Sử dụng phương tiện trực quan trong giai đoạn làm việc nhóm ....... 37
2.4.2.3. Sử dụng phương tiện trực quan trong giai đoạn thảo luận chung cả lớp .... 37
.5. Thiết kế tiến trình dạy học theo nhóm một số đơn vị kiến thức trong chương“ hất
khí” Vật lý 1 với sự hỗ trợ của phương tiện trực quan .................................................... 38
.5.1. ui trình thiết kế tiến trình dạy học nhóm một số đơn vị kiến thức với sự hỗ trợ
của phương tiện trực quan .............................................................................................. 38
.5. .Thiết kế tiến trình dạy học nhóm một số đơn vị kiến thức trong
chương “ hất khí” ................................................................................. 40
.6. ết luận chương 2 ......................................................................................................... 53
Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM ......................................................................... 54
3.1. Mục đích của và nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm ............................................... 54
3.1.1. Mục đích thực nghiệm ........................................................................................... 54
3.1.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm ................................................................................... 54
. . Đối tượng và nội dung thực nghiệm sư phạm............................................................. 54
. .1. Đối tượng của thực nghiệm sư phạm.................................................................... 54
3.2.2. Nội dung thực nghiệm sư phạm............................................................................ 55

Version
SDK
. . PhươngDemo
pháp thực
nghiệm -sưSelect.Pdf
phạm ............................................................................
55
3.3.1. Chọn mẫu thực nghiệm ......................................................................................... 55
. .

uan sát giờ học...................................................................................................... 55

3.3.3 Phiếu điều tra ........................................................................................................... 56
. . Bài ki m tra ............................................................................................................. 56
. Đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm ....................................................................... 56
3.4.1. Nhận xét tiến trình dạy học.................................................................................... 56
. . . Đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm ............................................................... 57
3.4.2.1. Kết quả của bài ki m tra ................................................................................. 57
. . . . ác tham số thống kê cần tính........................................................................ 60
.5. ết luận chương 3 ......................................................................................................... 62
KẾT LUẬN............................................................................................................................. 63
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................... 65
PHỤ LỤC

3


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Viết đầy đủ

Viết tắt
CNH

: ông nghiệp hóa

Đ

: Đối chứng

GV

: Giáo viên

HĐH

: Hiện đại hóa

HS

: Học sinh

PP

: Phương pháp

PPDH

: Phương pháp dạy học

PTDH

: Phương tiện dạy học

PTTQ

: Phương tiện trực quan

MVT

: Máy vi tính

QTDH

: uá trình dạy học

SGK

: Sách giáo khoa

THPT

: Trung học phổ thông

TN

: Thí nghiệm

TNg

: Thực nghiệm

TNSP

: Thực nghiệm sư phạm

Demo Version - Select.Pdf SDK

4


DANH MỤC CÁC BẢNG,BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, HÌNH ẢNH VÀ SƠ ĐỒ
Trang
* BẢNG
Bảng 3.1. Số liệu HS được chọn làm mẫu thực nghiệm ................................... 55
Bảng 3.2. Bảng thống kê đi m (Xi) của bài ki m tra ....................................... 57
Bảng 3.3. Bảng phân phối tần suất ................................................................. 57
Bảng 3.4. Bảng thống kê số HS đạt đi m (Xi) trở xuống ................................. 59
Bảng 3.5. Bảng thống kê số % HS đạt đi m (Xi) trở xuống ............................. 59
Bảng 3.6. ác tham số thống kê của bài ki m tra sau thực nghiệm .................. 61
* BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 3.1. Bi u đồ phân phối đi m của hai nhóm TNg và Đ ...................... 57
Biểu đồ 3.2. Bi u đồ phân phối tần suất của hai nhóm TNg và Đ .................. 58
Biểu đồ 3.3. Bi u đồ phân phối tần suất lũy tích của hai nhóm TNg và Đ ...................... 59
* ĐỒ THỊ
Đồ thị 3.1. Đồ thị phân phối tần suất của nhóm TNg và nhóm Đ .................. 58
Đồ thị 3.2. Đồ
thị phânVersion
phối tần suất
lũy tích của nhóm
Demo
- Select.Pdf
SDKTNg và nhóm Đ ...................... 60
* HÌNH

Hình 2.1. Cấu trúc chương chất khí ............................................................. 30
Hình 2.2. Thí nghiệm mô phỏng quá trình đẳng nhiệt ............................. 34
Hình 2.3. Thí nghiệm do bi u diễn định luật Sác - lơ ...................................... 35
Hình 2.4. Hình ảnh pit-tông ........................................................................... 35
Hình 2.5. Ảnh nhà bác học Bôi-lơ ......................................................................... 35

Hình 2.3. Thí nghiệm do bi u diễn định luật Sác - lơ .............................. 35
Hình 2.7. Thí nghiệm tự tạo dùng trong nhiệt học ................................... 37
* SƠ ĐỒ
Sơ đồ 2.1.

uy trình xây dựng kho tư liệu sử dụng trong dạy học nhóm .......... 32

Sơ đồ 2.2.

uy trình thiết kế bài dạy học có vận dụng dạy học nhóm với sự hỗ

trợ của các phương tiện trực quan .................................................................. 38

5


MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài
Hiện nay, trong xu hướng toàn cầu hóa, cùng với sự phát tri n mạnh mẽ của
khoa học và công nghệ, nền giáo dục của mỗi quốc gia không ngừng đổi mới đ tạo
ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước, nền giáo dục của nước ta
cũng không ngừng đổi mới đ đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa ( NH), hiện đại
hóa (HĐH) và hội nhập với cộng đồng quốc tế, là trọng tâm của sự phát tri n. Nhân
tố quyết định thắng lợi công cuộc

NH, HĐH và hội nhập quốc tế.

ông cuộc

đổi mới này đòi hỏi nhà trường phải đào tạo ra người lao động năng động, sáng tạo
làm chủ đất nước tạo nguồn nhân lực cho một xã hội phát tri n. Điều đó đã được
Đảng và Nhà nước quan tâm và chỉ rõ trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ
XI của Đảng: "Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn
nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng đất nước, xây dựng
nền văn hóa Demo
và con người
Việt -Nam".[5]
Version
Select.Pdf SDK
Đ đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, đòi hỏi ngành
Giáo dục phải đổi mới một cách toàn diện từ nội dung chương trình, phương
pháp, PT H phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh và được cụ
th hóa trong Điều 28.2, Luật Giáo dục:“Phương pháp giáo dục phổ thông phải
phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc trưng của
từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học; khả năng làm việc theo
nhóm; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn…”.[6]
Theo Chỉ thị số 40/CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng xác định: ‘‘Đổi
mới mạnh mẽ và cơ bản phương pháp giáo dục nhằm khắc phục kiểu truyền thụ một
chiều, nặng lí thuyết, ít khuyến khích tư duy sáng tạo, bồi dưỡng năng lực tự học, tự
nghiên cứu, tự giải quyết vấn đề, phát triển năng lực thực hành sáng tạo cho người
học... Tích cực áp dụng một cách sáng tạo các phương pháp tiên tiến, hiện đại, ứng
dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy và học’’.[11]

6


Trong những năm gần đây vấn đề đổi mới phương pháp dạy học trong nhà
trường phổ thông diễn ra mạnh mẽ nhưng chưa mang lại hiệu quả cao. Điều đáng
quan tâm trong dạy học hiện nay là chưa khai thác hết các thiết bị dạy học và các
phương tiện hỗ trợ. Một bộ phận không nhỏ học sinh học tập một cách thụ động do
không chịu hoặc không được làm việc trong các giờ học.

o đó cần phải đổi mới

PP H hướng người học vào trung tâm, chuy n từ học tập thụ động, ghi nhớ kiến
thức sang học tập chủ động sáng tạo, rèn luyện k năng thực hành, làm việc nhóm
qua đó tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh.
Hoạt động nhận thức của con người tuân theo qui luật nhận thức khách quan:
“Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn đó là con đường nhận thức chân lí của sự nhận thức thực tại khách quan”[9].trình nhận thức vật lý cũng tuân theo qui luật nhận thức đó, bởi vật lý học là khoa
học thực nghiệm, các khái niệm, định luật, thuyết vật lý đều được xây dựng trên cơ
sở khảo sát, phân tích, quan sát từ nhiều thí nghiệm, hiện tượng xảy ra trong thực tế
và được ki m tra bằng thực nghiệm. Do vậy, dạy học vật lý không chỉ đơn thuần
cung cấp cho học sinh những kiến thức khoa học mà còn trang bị cho học sinh
những kỉ năng thực hành, làm việc nhóm đ tăng cường sự hứng thú, khả năng

Demo Version - Select.Pdf SDK

sáng tạo cho học sinh. Tuy nhiên, không phải thí nghiệm nào cũng tiến hành được
trong giờ lên lớp đ diễn tả hết các sự vật hiện tương, các định luật.

o đó, trong

quá trình dạy học phải có sự hỗ trợ của phương tiện trực quan giúp giáo viên làm rõ
các kiến thức vật lý, ki m chứng tính đúng đắn của các định luật, giải thích các hiện
tượng, từ đó trực quan hóa, kích thích hứng thú học tập, làm tăng niềm tin vào khoa
học cho HS.
Việc sử dụng phương pháp nhóm với sự hỗ trợ của phượng tiện trực quan
trong quá trình dạy học vật lý là vô cùng quan trọng, có tác dụng nâng cao chất
lượng dạy học vật lý ở trường phổ thông. Xuất phát từ những vấn đề nêu trên,
chúng tôi chọn đề tài “Tổ chức dạy học theo nhóm chương “Chất khí” Vật lý 10
với sự hỗ trợ của phương tiện trực quan”.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Xây dựng được qui trình tổ chức dạy học theo nhóm với sự hỗ của phương
tiện trực quan và sử dụng trong dạy học chương “ hất khí” Vật lý 10.

7


3. Giả thuyết khoa học
Nếu tổ chức dạy học nhóm với sự hỗ trợ của phương tiện trực quan theo qui
trình và biện pháp đề xuất thì sẽ góp phần phát huy tính tích cực của học sinh, qua
đó nâng cao hiệu quả dạy học vật lý ở trường phổ thông.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
Đ đạt được các mục tiêu nêu trên, đề tài cần thực hiện các nhiệm vụ
nghiên cứu sau đây:
- Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc dạy học nhóm với sự hỗ trợ
của phương tiện trực quan
- Nghiên cứu vai trò hỗ trợ của phương tiện trực quan trong dạy học nhóm
- Đánh giá thực trạng của việc sử dụng phương tiện trực quan trong tổ chức
dạy học nhóm ở trường phổ thông hiện nay
- Nghiên cứu đặc đi m một số đơn vị kiến thức chương “ hất khí” Vật lý 10
- Thiết kế tiến trình dạy học một số đơn vị kiến thức trong chương “ hất khí” Vật
lý 1 theo hướng tổ chức dạy học theo nhóm với sự hỗ trợ của phương tiện trực quan
- Tiến hành thực nghiệm sư phạm ở trường THPT nhằm đánh giá hiệu quả của
đề tài

Demo Version - Select.Pdf SDK

5. Phương pháp nghiên cứu

5.1. Phương pháp nghiên cứu lí thuyết
5. . Phương pháp thực tiễn
5.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
5.4. Phương pháp thống kê toán học
6. Đối tượng nghiên cứu
Hoạt động dạy học theo nhóm chương “ hất khí” Vật lí 1 với sự hỗ trợ của
phương tiện trực quan.
7. Giới hạn đề tài
Nghiên cứu tổ chức dạy học theo nhóm chương “ hất khí” Vật lý 10 THPT
với sự hỗ trợ của phương tiện trực quan.
8. Lịch sử của vấn đề nghiên cứu đề tài
Trong quá trình hội nhập quốc tế và khu vực hiện nay, việc đổi mới nội
dung, phương pháp dạy học trở nên hết sức cần thiết. Kết quả là, có rất nhiều đề

8


tài khoa học nghiên cứu về các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tích
cực của học sinh được thực hiện.
Việc ứng dụng các phương tiện dạy học vào quá trình dạy học vật lý trong
những năm qua đã góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng dạy học và đáp ứng
nhu cầu đổi mới phương pháp. Vấn đề này được nhiều nhà giáo dục nghiên cứu
với nhiều đề tài có chất lượng như:
Lê Văn Giáo với “Thí nghiệm và các phương tiện trực quan trong dạy học
Vật lý”, tác giả đề cập đến vai trò của thí nghiệm và các phương tiện trực quan
đặc biệt là vai trò của thí nghiệm tự tạo trong dạy học vật lý trường phổ thông, từ
đó đưa ra cách vận dụng chúng trong bài học cụ th [8].
Luận án Tiến s giáo dục học của tác giả Trần Huy Hoàng với đề tài
“Nghiên cứu sử dụng thí nghiệm với sự hỗ trợ của máy vi tính trong dạy học một
số kiến thức cơ học và nhiệt học THPT” đã đề cập đến vai trò của máy vi tính,
công nghệ thông tin trong dạy học vật lý. [10]
Bên cạnh đó vấn đề dạy học theo nhóm với sự hỗ trợ của các phương tiện dạy
học đã được nhiều tác giả quan tâm: Luận văn thạc s :“Tổ chức hoạt động học tập
theo nhóm trong quá trình dạy học phần điện và điện từ Vật lý 11 nâng cao” của Lê

Demo Version - Select.Pdf SDK

Khắc Thuận đã trình bày cơ sở lí luận về hoạt động học tập theo nhóm nhằm phát
huy năng lực nhận thức của học sinh. Theo tác giả Đỗ Thị Mỹ Phương , Luận văn
thạc s “ Tổ chức dạy học theo nhóm chương điện tích- điện trường Vật lý 11
THPT với sự hỗ trợ của các phương tiện dạy học hiện đại ” tạo hứng học tập cho
học sinh. Luận văn thạc s “ Thiết kế bài dạy học theo lí thuyết nhóm với sự hỗ trợ
của máy vi tính trong dạy học phần động lực học vật lý 1 THPT”, của Tống Huy
Hoàng trình cơ sở lí luận dạy học theo lí thuyết nhóm với sự hỗ trợ của máy vi tính.
Theo tác giả Nguyễn Anh Thi, Luận văn thạc s (

11): “Tổ chức hoạt động nhóm

trong dạy học chương chất khí Vật lý 1 THPT theo hướng phát huy tính tích cực
nhận thức của học sinh”. Luận văn thạc s : “Vận dụng mô hình hợp tác nhóm với sự
hỗ trợ của các phương tiện dạy học hiện đại vào dạy học chương “ hất khí”, Vật lý
1 nâng cao” của Lí Thu Hà.

ác luận văn này đưa ra được cơ sở lí luận dạy học

theo nhóm trong dạy học vật lý và sự hỗ trợ của các phương tiện khác nhau trong
dạy học.

9


Mặc dù có nhiều tác giả nghiên cứu về dạy học nhóm nhưng chưa tác giả nào
nghiên cứu dạy theo học nhóm với sự hỗ trợ của phương tiện trực quan trong
chương “ hất khí ” Vật lý 10.
9. Cấu trúc của luận văn
Phần mở đầu
Phần nội dung
Chương 1: ơ sở lí luận và thực tiễn của việc tổ chức dạy học theo nhóm với
sự hỗ trợ của phương tiện trực quan
Chương 2: Tổ chức dạy học theo nhóm với sự hỗ trợ của phương tiện trực
quan chương “ hất khí ” Vật lý 10 trung học phổ thông
Chương 3: Thực nghiệm sư phạm
Phần kết luận
Tài liệu tham khảo
Phụ lục

Demo Version - Select.Pdf SDK

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×