Tải bản đầy đủ

Tổ chức hoạt động tự học phần “dao động và sóng cơ”, vật lí 12 THPT với sự hỗ trợ bài tập vật lí (tt)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM


LÊ MINH THUẬN

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC PHẦN
“DAO ĐỘNG VÀ SÓNG CƠ”, VẬT LÍ 12 THPT
VỚI SỰ HỖ TRỢ BÀI TẬP VẬT LÍ
Demo Version - Select.Pdf SDK
Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VẬT LÍ
Mã số: 60140111

LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS. TRẦN HUY HOÀNG

HUẾ, NĂM 2014
iLỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của
riêng tôi, các số liệu và kết quả nghiên cứu nêu trong luận
văn là trung thực, được các đồng tác giả cho phép sử dụng
và chưa từng được công bố trong bất kỳ một công trình
nào khác.

Tác giả

Lê Minh Thuận

Demo Version - Select.Pdf SDK

ii


LỜI CẢM ƠN
Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng đào tạo sau
đại học, Ban chủ nhiệm, quý thầy cô giáo khoa vật lí trường Đại học sư
phạm Huế và quý thầy cô tham gia giảng dạy lớp cao học Vật lí khóa 21
(tại Tiền Giang), trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế.
Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu và quý thầy cô giáo
trong tổ vật lí trường THPT Trần Hưng Đạo, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh
Tiền Giang đã tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trong quá trình thực
nghiệm sư phạm.
Tác giả bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Trần Huy Hoàng –
người đã tận tình hướng dẫn cho tác giả trong suốt thời gian học tập,
nghiên cứu và thực hiện đề tài này.
Cuối cùng, tác giả bày tỏ lòng biết ơn đối với gia đình, bạn bè, đồng
nghiệp đã giúp đỡ, động viên tôi an tâm học tập và hoàn thành luận văn

Demo Version - Select.Pdf SDK

này.

Huế, tháng 4 năm 2014
Tác giả


Lê Minh Thuận

iii


MỤC LỤC
Trang phụ bìa ........................................................................................................... i
Lời cam đoan........................................................................................................... ii
Lời cảm ơn ............................................................................................................. iii
Mục
lục....................................................................................................................... ........ 1
Danh mục các chữ viết tắt........................................................................................ 5
Danh mục các bảng, đồ thị và hình ảnh ........................................................................ 6
MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 7
1. Lý do chọn đề tài ................................................................................................. 7
2. Lịch sử nghiên cứu đề tài ..................................................................................... 8
3. Mục tiêu của đề tài .............................................................................................10
4. Giả thuyết khoa học ............................................................................................10
5. Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài ................................................................................10
6. Đối tượng nghiên cứu .........................................................................................10
7. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................10
8. Phương pháp
nghiên
cứu đề tài
...........................................................................10
Demo
Version
- Select.Pdf
SDK
8.1. Phương pháp nghiên cứu lí thuyết ....................................................................10
8.2. Phương pháp thực nghiệm sư phạm .................................................................11
8.3. Phương pháp thống kê toán học .......................................................................11
9. Cấu trúc luận văn ................................................................................................11
NỘI DUNG ...........................................................................................................12
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TỔ CHỨC HOẠT
ĐỘNG TỰ HỌC CHO HỌC SINH VỚI SỰ HỖ TRỢ BÀI TẬP VẬT
LÍ ...........................................................................................................................12
1.1. Tự học và vai trò của tự học.............................................................................12
1.1.1. Khái niệm tự học ..........................................................................................12
1.1.2. Vai trò của tự học .........................................................................................13
1.1.3. Các hình thức và các cấp tự học ....................................................................14
1.1.3.1. Các hình thức tự học ..................................................................................14
1.1.3.2. Các cấp độ tự học.......................................................................................15
1.1.4. Năng lực tự học ............................................................................................16
1


1.1.4.1. Khái niệm năng lực ....................................................................................16
1.1.4.2. Năng lực tự học (theo từ điển trước) ..........................................................16
1.1.5. Các kỹ năng tự học .......................................................................................17
1.1.5.1. Khái niệm kỹ năng .....................................................................................17
1.1.5.2. Hệ thống các kỹ năng tự học ......................................................................17
1.1.5.3. Kỹ năng thu thập thông tin .........................................................................17
1.1.5.4. Kỹ năng xử lý thông tin .............................................................................18
1.1.5.5. Kỹ năng vận dụng tri thức vào thực tiễn.....................................................18
1.1.5.6. Kỹ năng tự kiểm tra, đánh giá ....................................................................19
1.2. Bài tập vật lí, phân loại bài tập vật lí và vai trò của bài tập vật lí trong tự học ..........19
1.2.1. Khái niệm bài tập vật lí .................................................................................19
1.2.2. Phân loại BTVL ............................................................................................20
1.2.2.1. Bài tập luyện tập, củng cố kiến thức và kỹ năng.........................................21
1.2.2.2. Bài tập mở rộng kiến thức và kỹ năng ........................................................22
1.2.3. Vai trò của bài tập Vật lí ...............................................................................23
1.2.3.1. Bài tập Vật lí là phương tiện rèn luyện cho học sinh kỹ năng thu
thập thông tin .........................................................................................................23

Demo Version - Select.Pdf SDK

1.2.3.2. Bài tập Vật lí là phương tiện rèn luyện cho học sinh kỹ năng xử lý
thông tin .................................................................................................................24
1.2.2.3. Bài tập Vật lí là phương tiện rèn luyện cho học sinh kỹ năng vận
dụng tri thức vào thực tiễn ......................................................................................24
1.2.2.4. Bài tập Vật lí là phương tiện rèn luyện cho học sinh kỹ năng tự
kiểm tra, đánh giá ...................................................................................................26
1.3. Xây dựng và sử dụng BTVL hỗ trợ hoạt động tự học .......................................26
1.3.1. Nguyên tắc xây dựng hệ thống bài tập hỗ trợ tự học .....................................26
1.3.1.1. Hệ thống bài tập phải góp phần thực hiện mục tiêu của chủ đề dạy
học .........................................................................................................................26
1.3.1.2. Hệ thống bài tập phải đảm bảo tính đa dạng ...............................................26
1.3.1.3. Hệ thống bài tập phải đảm bảo tính vừa sức và phát huy được tính
tích cực của học sinh ..............................................................................................26
1.3.1.4. Hệ thống bài tập phải phù hợp với quá trình dạy học .................................27
1.3.2. Quy trình xây dựng .......................................................................................28
2


1.3.3. Quy trình tổ chức hoạt động tự học với sự hỗ trợ của BTVL .........................31
1.4. Thực trạng sử dụng bài tập trong việc tổ chức hoạt động tự học cho học sinh .........33
1.4.1. Nhận thức và thực trạng của GV và HS về tự học trong dạy – học vật
lí ở trường phổ thông ..............................................................................................33
1.4.2. Một số nguyên nhân cơ bản ..........................................................................34
1.4.3. Các biện pháp khắc phục ..............................................................................34
1.4.4. Thuận lợi ......................................................................................................35
1.4.5. Khó khăn ......................................................................................................35
1.5. Kết luận chương 1 ...........................................................................................36
CHƯƠNG 2. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CHO HỌC SINH
PHẦN “DAO ĐỘNG VÀ SÓNG CƠ”, VẬT LÍ 12 THPT VỚI SỰ HỖ
TRỢ BÀI TẬP VẬT LÍ ........................................................................................37
2.1. Đặc điểm phần “Dao động và sóng cơ”, Vật lí 12 THPT..................................37
2.1.1. Đặc điểm chung phần “Dao động và sóng cơ”, Vật lí 12 THPT ....................37
2.1.2. Mục tiêu của chương ....................................................................................38
2.1.2.1. Về kiến thức ..............................................................................................38
2.1.2.2. Về kỹ năng................................................................................................39

Demo Version - Select.Pdf SDK

2.1.2.3. Về thái độ ..................................................................................................39
2.1.3. Nội dung cơ bản, sơ đồ cấu trúc phần “Dao động và sóng cơ”, Vật lí
12 THPT ................................................................................................................40
2.2. Xây dựng hệ thống bài tập dùng để tổ chức hoạt động tự học phần
“Dao động và sóng cơ”, Vật lí 12 THPT.................................................................42
2.2.1. Bài tập về dao động và sóng cơ .....................................................................42
2.2.2. Bài tập dao động điều hòa của con lắc lò xo, con lắc đơn, dao động
tắt dần, dao động cưỡng bức và tổng hợp dao động điều hòa. .................................46
2.2.3. Bài tập về sóng cơ và sự truyền sóng cơ, giao thoa sóng, sóng dừng
và đặc trưng vật lí của âm. ......................................................................................54
2.3. Tổ chức hoạt động tự học cho học sinh trung học phổ thông với sự hỗ
trợ bài tập vật lí ......................................................................................................58
2.3.1. Những yêu cầu cơ bản ..................................................................................58
2.3.2. Tổ chức hoạt động tự học cho học sinh trung học phổ thông với sự hỗ
trợ bài tập vật lí ......................................................................................................59
3


2.3.2.1. Mở đầu ......................................................................................................60
2.3.2.2. Tổ chức hoạt động tự học trên lớp..............................................................61
2.3.2.3. Vận dụng và củng cố kiến thức ..................................................................62
2.3.2.4. Hướng dẫn tự học ở nhà .............................................................................62
2.3.2.5. Kiểm tra, đánh giá kết quả tự học ...............................................................62
2.4. Thiết kế bài dạy học theo hướng sử dụng bài tập Vật lí phần “Dao động
và sóng cơ” để tổ chức hoạt động tự học cho học sinh. ...........................................63
2.5. Kết luận chương 2 ...........................................................................................72
Chương 3 THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM ..............................................................74
3.1. Mục đích và nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm.............................................74
3.1.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm ..............................................................74
3.1.2. Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm ...................................................................74
3.2. Đối tượng và nội dung thực nghiệm sư phạm...................................................75
3.2.1. Đối tượng thực nghiệm sư phạm ...................................................................75
3.2.2. Nội dung thực nghiệm sư phạm ....................................................................75
3.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm .................................................................75
3.3.1. Chọn mẫu thực nghiệm .................................................................................75

Demo Version - Select.Pdf SDK

3.3.2. Quan sát giờ học ...........................................................................................75
3.3.3. Các bài kiểm tra ............................................................................................76
3.4. Kết quả thực nghiệm sư phạm..........................................................................76
3.4.1. Nhận xét về tiến trình dạy học ......................................................................76
3.4.2. Đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm ........................................................77
3.4.2.1. Các bảng phân phối....................................................................................77
3.4.2.2. Các tham số sử dụng để thống kê ...............................................................79
3.4.2.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm......................................................80
3.4.2.4. Kiểm định giả thuyết thống kê ...................................................................80
3.5. Kết luận chương 3 ...........................................................................................81
KẾT LUẬN ...........................................................................................................83
1. Những kết quả đạt được ......................................................................................83
2. Hướng phát triển của đề tài .................................................................................84
3. Đề xuất và kiến nghị ...........................................................................................84
TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................85
4


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Viết đầy đủ

STT Viết tắt
1

BTVL

Bài tập vật lí

2

GQVĐ

Giải quyết vấn đề

3

ĐC

Đối chứng

4

ĐHSP

Đại học sư phạm

5

GV

Giáo viên

6

HS

Học sinh

7

QTDH

Quá trình dạy học

8

HĐDH

Hoạt động dạy học

9

HTBT

Hệ thống bài tập

10

NLTH

Năng lực tự học

11

SGK

Sách giáo khoa

DemoTN
Version - Select.Pdf
SDK
12
Thực
nghiệm
13

Trung học phổ thông

THPT

5


DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ, SƠ
ĐỒ
Bảng 3.1. Bảng thống kê điểm số (X i) của bài kiểm tra...........................................75
Bảng 3.2. Bảng phân phối tần suất ..........................................................................75
Bảng 3.3. Bảng phân phối tần số lũy tích ................................................................76
Bảng 3.4. Bảng phân loại theo học lực....................................................................76
Bảng 3.5. Bảng tổng hợp các tham số đặc trưng .....................................................77
Biểu đồ 3.1. Biểu đồ phân phối tần suất của hai nhóm ............................................75
Biểu đồ 3.2. Biểu đồ phân phối tần số lũy tích của hai nhóm ..................................76
Biểu đồ 3.3. Biểu đồ phân loại học lực của hai nhóm .............................................77
Đồ thị 3.1. Đồ thị phân phối tần suất của hai nhóm .................................................75
Đồ thị 3.2. Đồ thị phân phối tần số lũy tích của hai nhóm .......................................76
Hình 2.1. Chuyển động chiếc lá .............................................................................41
Hình 2.2. Chuyển động chiếc xe .............................................................................41
Hình 2.3. Dao động cây cầu ....................................................................................42

Demo
Version
- Select.Pdf
SDKnước .......................................42
Hình 2.4. Dao
động con
lắc lò xo
trong môi trường
Hình 2.5. Sóng trên mặt nước .................................................................................43
Hình 2.6. Hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước ................................................44
Hình 2.7. Đồ thị x, v, a theo thời gian .....................................................................46
Hình 2.8. Dao động con lắc lò xo............................................................................48
Hình 2.9. Dao động con lắc đơn .............................................................................49
Hình 2.10. Dao động của con lắc vướng đinh .........................................................50
Hình 2.11. Cấu tạo bộ phận giảm xóc .....................................................................51
Hình 2.12. Dao động của cái ly...............................................................................51
Hình 2.13. Đồ thị dao động u theo t ........................................................................54
Hình 2.14. Hiện tượng giao thoa sóng ....................................................................55
Hình 2.15. Dao động sợi dây ..................................................................................55
Hình 2.16. Dao động dây đàn .................................................................................56
Hình 2.17. Hiện tượng sóng dừng hai đầu cố định ..................................................56
Hình 2.18. Tiến trình tổ chức hoạt động tự học cho học sinh với sự hỗ trợ bài tập.. 58
6


Sơ đồ 2.1. Sơ đồ logic các kiến thức cơ bản của phần “Dao động và sóng cơ” ........40

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Chúng ta đang sống trong thế kỷ 21 là thế kỷ của nền kinh tế tri thức và khoa
học công nghệ, thế kỷ của xu thế toàn cầu hóa, hội nhập và cạnh tranh quyết liệt.
Để có thể rút ngắn thời gian so với các nước đi trước đưa nước ta tiến nhanh,
vững, hội nhập quốc tế thắng lợi, sánh vai cùng các nước tiên tiến trên thế giới
thì vai trò của giáo dục là có tính quyết định và nhu cầu phát triển giáo dục là rất
bức thiết.
Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã khẳng định: “Phát triển giáo dục là quốc
sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng
chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó
đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý
là khâu then chốt” [1].
Để thực hiện đường lối của Đảng, cần thiết phải đánh giá và có cách nhìn toàn
diện thực trạng giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) của nước ta hiện nay. Trên cơ sở đó

Demo Version - Select.Pdf SDK

nghiên cứu đề xuất những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và nhiệm vụ cho việc đổi
mới giáo dục.
Trong Luật giáo dục, điều 28.2 đã ghi: “Phương pháp giáo dục phổ thông
phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp
với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả
năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn,
tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”[2].
Ngành giáo dục nước ta đã đổi mới nội dung, chương trình sách giáo khoa sao
cho phù hợp với yêu cầu của xã hội. Với nội dung chương trình sách giáo khoa
mới thì việc đổi mới phương pháp dạy học đã và đang xảy ra. Phương pháp dạy
học là một trong những yếu tố quan trọng nhất của quá trình dạy học. Cùng một
nội dung như nhau, nhưng bài học có để lại những dấu ấn sâu đậm, có làm cho HS
yêu thích vấn đề đã học và biết vận dụng chúng một cách sáng tạo để giải quyết
các vấn đề cụ thể trong thực tiễn hay không là tùy thuộc vào phương pháp dạy học
của thầy giáo.
7


Hiện nay chúng ta đang thực hiện việc đổi mới rất mạnh mẽ về nội dung và
phương pháp dạy học ở bậc trung học phổ thông. Đổi mới phương pháp dạy học
theo hướng tổ chức hoạt động tự học cho học sinh với sự hỗ trợ bài tập vật lí là
nhiệm vụ quan trọng nhằm rèn luyện cho học sinh năng lực tư duy, năng lực
nhận thức, năng lực giải quyết vấn đề. Vì vậy quá trình dạy học phải là quá trình
tổ chức hoạt động tự học làm cho học sinh tự chủ, sáng tạo. Việc dạy học theo tổ
chức hoạt động tự học là một trong số các biện pháp quan trọng, chủ đạo đáp ứng
được yêu cầu của đào tạo như đã nêu trên.
Vật lí ở trường phổ thông có lợi thế là hệ thống bài tập đa dạng và liên hệ
nhiều với thực tế. Đặc biệt, các bài tập phần “Dao động và sóng cơ”, Vật lí 12
thường gắn với kinh nghiệm của chính bản thân học sinh. Trong khi làm bài tập,
do phải tự mình phân tích các điều kiện của đầu bài, tự xây dựng những lập luận,
kiểm tra và phê phán những kết luận mà bản thân rút ra được nên tư duy HS
được phát triển, năng lực làm việc tự lực của họ được nâng cao. Vì thế, trong quá
trình hướng dẫn HS giải bài tập vật lí, giáo viên có thể tổ chức cho học sinh rèn
luyện các kỹ năng tự học, qua đó việc tổ chức hoạt động tự học cho học sinh,

Demo
Select.Pdf
SDK
giúp giảm bớt
sự phụVersion
thuộc của -học
sinh vào giáo
viên.
Thực trạng giáo dục ở nước ta qua nghiên cứu cho thấy việc giảng dạy kiến
thức cho học sinh nói chung và kiến thức vật lí nói riêng vẫn còn theo lối: “Thầy
đọc trò chép”,i lâu nay các thầy chưa chú ý đến hình thức tổ chức hoạt động tự
học cho học sinh sự hỗ trợ bài tập vật lí làm cho học sinh chưa phát huy được
tinh thần tự học, tư duy sáng tạo của người học.
Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu:“Tổ chức
hoạt động tự học phần “Dao động và sóng cơ”, Vật lí 12 THPT với sự hỗ trợ
bài tập vật lí”.
2. Lịch sử nghiên cứu đề tài
Trong những năm gần đây có rất nhiều công trình nguyên cứu về việc tổ chức
hoạt động tự học với sự hỗ trợ bài tập vật lí ở trường phổ thông.
Ở trong nước, cũng có một số tác giả quan tâm nhiều đến việc bồi dưỡng
Năng lực tự học cho HS như Nguyễn Kỳ, Trần Bá Hoành, Đinh Quang Báo,
Nguyễn Cảnh Toàn… Các tác giả đã đưa ra những cơ sở lí luận về dạy HS học
8


dựa trên cách tiếp cận mới về dạy học tích cực, quán triệt quan điểm dạy học lấy
HS làm trung tâm. Bên cạnh đó, PGS.TS. Lê Công Triêm với bài báo “Bồi
dưỡng năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên đại học” đăng trên Tạp chí
Giáo dục – số 8 (7/2001) cũng đã đề cập tới vấn đề tự học, tự nghiên cứu của
sinh viên đại học; nhóm tác giả Lê Đình, Trần Huy Hoàng với đề tài nghiên cứu
cấp bộ “Cơ sở khoa học của việc bồi dưỡng năng lực tự học, tự nghiên cứu cho
sinh viên sư phạm ngành Vật lí” đã trình bày khá rõ cơ sở lí luận của việc bồi
dưỡng NLTH, tự nghiên cứu cho HS, sinh viên.
Các luận văn nghiên cứu về vấn đề tự học với sự hỗ trợ bài tập vật lí như luận
văn.
Hồ Anh Việt (2010), Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh thông qua việc
giải bài tập phần Động học và Động lực học chất điểm, Vật lí 10 nâng cao. Tác
giả chỉ nêu việc bồi dưỡng năng lực tự học của của sinh, do đó tác giả chưa đưa
ra tổ chức hoạt động tự học của học sinh.
Trần Kim Tú (2004), Sử dụng câu hỏi, bài tập để tổ chức học sinh học tập tự
lực trong dạy học chương biến dị, Sinh học 12 trung học phổ thông, luận văn

- Select.Pdf
SDK
thạc sĩ Giáo Demo
dục học,Version
trường ĐHSP
Huế. Tác giả
đã xây dựng được cơ sở lí luận
về việc sử dụng câu hỏi, bài tập để tổ chức cho HS học tập tự lực. Các khái niệm
tự lực, học tập tự lực của HS đã được làm rõ. Đồng thời, tác giả cũng đã đưa ra
được các bước dạy HS học tập tự lực.
Nguyễn Phú Đồng (2008), Nghiên cứu sử dụng bài tập vật lí theo hướng bồi
dưỡng năng lực tự học cho HS trong dạy học phần “Dòng điện không đổi”, Vật lí 11
trung học phổ thông, luận văn thạc sĩ Giáo dục học, trường ĐHSP Huế . Tác giả đã
xây dựng được cơ sở lí luận của việc bồi dưỡng NLTH của HS thông qua BTVL; đề
xuất được các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng BTVL và tiến trình dạy học
theo hướng tăng cường sử dụng bài tập để bồi dưỡng NLTH cho HS trong dạy học
vật lí.
Tuy nhiên, do xuất phát từ các mục đích khác nhau nên các công trình nghiên
cứu về tổ chức hoạt động tự học với sự hỗ trợ của bài tập vật lí chưa được đi sâu.
Trong phạm vi đề tài, chúng tôi sẽ kế thừa những kết quả của các công trình
nghiên cứu trước đây, đồng thời sẽ nghiên cứu việc tổ chức hoạt động tự học cho
9


học sinh phần “Dao động và sóng cơ”, Vật lí 12 THPT với sự hỗ trợ bài tập vật
lí.
3. Mục tiêu của đề tài
Đề xuất được quy trình và biện pháp tổ chức hoạt động tự học cho học sinh
phần “Dao động và sóng cơ”, Vật lí 12 THPT với sự hỗ trợ bài tập vật lí.
4. Giả thuyết khoa học
Nếu đề xuất được quy trình tổ chức tự học với sự hỗ trợ của bài tập vật lí và
vận dụng quy trình đó vào dạy học phần “Dao động và sóng cơ” thì sẽ phát huy
được tính tích cực tự lực của học sinh, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả dạy
học vật lí ở trường trung học phổ thông.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài
Để đạt được mục đích nghiên cứu tổ chức hoạt động tự học cho học sinh
phần “Dao động và sóng cơ”, Vật lí 12 THPT với sự hỗ trợ bài tập vật lí, đề tài
cần phải thực hiện những nhiệm vụ sau.
- Nghiên cứu khả năng tự học của học sinh với sự hỗ trợ bài tập vật lí 12
trung học phổ thông.

- Select.Pdf
- NghiênDemo
cứu nộiVersion
dung, chương
trình dạy SDK
học sách giáo khoa, sách bài tập,
Internet, các tài liệu liên quan sách giáo khoa vật lí 12,...
- Thiết kế các bài dạy học tổ chức hoạt động tự học cho học sinh phần “Dao
động và sóng cơ”, Vật lí 12 THPT với sự hỗ trợ bài tập vật lí.
- Tiến hành thực nghiệm sư phạm ở một số trường THPT ở Tỉnh Tiền Giang
để đánh giá hiệu quả của việc tổ chức hoạt động tự học cho học sinh phần “Dao
động và sóng cơ”, Vật lí 12 THPT với sự hỗ trợ bài tập vật lí.
6. Đối tượng nghiên cứu
Hoạt động dạy học phần “Dao động và sóng cơ” theo hướng tổ chức hoạt
động tự học với sự hỗ trợ bài tập vật lí 12 trung học phổ thông.
7. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài chỉ nghiên cứu phần “Dao động và sóng cơ” trong chương trình vật lí
12 trung học phổ thông.
8. Phương pháp nghiên cứu đề tài
8.1. Phương pháp nghiên cứu lí thuyết
10


- Nghiên cứu luật Giáo dục, văn kiện của Đảng, các tài liệu về lí luận dạy học,
phương pháp dạy học vật lí,...
- Nghiên cứu tài liệu về tổ chức hoạt động tự học cho học sinh phần “Dao
động và sóng cơ”, Vật lí 12 THPT với sự hỗ trợ bài tập vật lí.
- Nghiên cứu nội dung, chương trình sách giáo khoa, sách bài tập vật lí 12
THPT phần “Dao động và sóng cơ”.
8.2. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
- Dạy thực nghiệm.
- Quan sát, kiểm tra đánh giá hoạt động học của học sinh trong giờ học.
8.3. Phương pháp thống kê toán học
Xử lí thống kê số liệu thu được từ phiếu điều tra và các kết quả thực nghiệm
sư phạm.
9. Cấu trúc luận văn
Chương 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn tổ chức hoạt động tự học cho học
sinh với sự hỗ trợ bài tập vật lí.

Demo
- Select.Pdf
Chương
2. TổVersion
chức hoạt
động tự học SDK
cho học sinh phần “Dao động và
sóng cơ”, Vật lí 12 THPT với sự hỗ trợ bài tập vật lí.
Chương 3: Thực nghiệm sư phạm.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×