Tải bản đầy đủ

Vận dụng quan điểm phát triển trong triết học mác lênin vào nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt trường đại học sư phạm, đại học huế hiện nay (tt)

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
------------

BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG
NĂM 2018
Tên đề tài:VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN TRONG TRIẾT HỌC
MÁC- LÊNIN VÀO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ
CHỦ CHỐT TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC HUẾ HIỆN
NAY

Demo Version - Select.Pdf SDK
Mã số: T.18-XH- 07
Chủ nhiệm đề tài: TS LÊ HỒ SƠN
Đơn vị: KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
Thời gian thực hiện:12 tháng. (Từ 01- 12/2018)

Huế, năm 2018
1ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
------------

BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG
NĂM 2018
Tên đề tài:VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN TRONG TRIẾT HỌC
MÁC- LÊNIN VÀO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ
CHỦ CHỐT TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC HUẾ HIỆN
NAY
Mã số: T.18-XH- 07
Version
Select.Pdf
Chủ Demo
nhiệm đề
tài: TS -LÊ
HỒ SƠN SDK
Đơn vị: KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
Thời gian thực hiện:12 tháng. (Từ 01- 12/2018)
CÁN BỘ PHỐI HỢP NGHIÊN CỨU:
1.
2.
3.
4.

Hoàng Anh Tuấn
Nguyễn Thanh lâm
Trần Như Hiền
Nguyễn Quang Giàu

2


Huế, năm 2018
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Thông tin chung


- Tên đề tài: Vận dụng quan điểm phát triển trong triết học Mác- Lênin vào
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
hiện nay.
- Mã số:
T.18-XH-07
- Chủ nhiệm: TS. Lê Hồ Sơn
- Cơ quan chủ trì:Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
- Thời gian thực hiện: 12 tháng (Từ tháng 01 - 12 / 2018)
2. Mục tiêu
- Phân tích làm sáng tỏ cơ sở khoa học quan điểm phát triển, những yêu cầu khách
quan trong nhận thức và hoạt động thực tiễn, đặc biệt đối với việc nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ chủ chốt ở trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.
- Trên cơ sởDemo
phát triển
và căn -cứ
vào thực tế SDK
để phân tích, đánh giá đúng thực trạng
Version
Select.Pdf
đội ngũ cán bộ chủ chốt ở trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.
- Nêu lên xu hướng phát triển, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ chủ chốt ở trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế hiện nay.
3. Tính mới và sáng tạo
Đánh giá đúng thực trạng đội ngũ và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt.
Đề xuất các giải pháp cơ bản, có tính khả thi nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chủ
chốt ở trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu
phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong giai đoạn hiện nay.
Những kết quả nghiên cứu của đề tài có thể cung cấp thêm những luận cứ khoa học
cho các cấp uỷ đảng thực hiện tốt công tác cán bộ chủ chốt hiện nay. Đề tài có thể làm tài
liệu tham khảo phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập học phần Nguyên lý cơ bản
Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhà trường Đại học.
4. Kết quả nghiên cứu
Trên cơ sở lý luận và phương pháp luận khoa học của phép biện chứng duy vật, đặt
biệt là quan điểm phát triển của Triết học Mác- Lênin, đề tài đã phân tích quá trình vận
đông, phát triển của đội ngũ cán bộ chủ chốt tại trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
hiện nay, làm rõ thực trạng về chất lượng, số lượng, nêu lên định hướng nhằm nâng cao
chất lượng đội ngũ chủ chốt của nhà trường trong giai đoạn hội nhập quốc tế.
5. Sản phẩm
- Báo cáo tổng kết đề tài
3


- 2 bài báo khoa học
- Luận văn hướng dẫn học viên cao học
6. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp
dụng:
Đề tài là tài liệu tham khảo cho trường Đại học Sư phạm trong quá trình Quy hoạch
đội ngũ cán bộ chủ chốt hiện tại và trong tương lai.
Ngày 15 tháng 12 năm 2018
Chủ nhiệm đề tài

Cơ quan chủ trì
(ký, họ và tên)

Xác nhận của cơ quan chủ quản

Demo Version - Select.Pdf SDK

4


MỤC LỤC
Trang
A.

MỞ ĐẦU: ……………………………………………………………..….01

1. Tính cấp thiết của đề tài:………………………………………………………………01
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu………………………………………………………02
3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu……..………………………………………………06
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu……..………………………………………...……07
5. Phương pháp nghiên cứu: ……………………………………………………………07
6. Những đóng góp mới của đề tài……..…………………………………………...……08
7. Kết cấu đề tài:…………………………………………….……………………………08
B.

NỘI DUNG…………………..…………………………………….….…..09

Chương 1. Quan điểm phát triển của triết học Mác- Lênin là cơ sở lý luận trong việc
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở trường Đại học Sư phạm, Đại học
Huế:……………………………………………………………………………………...09
1.1 Một số khái niệm ……………………………………………………………………09

Demo Version - Select.Pdf SDK

1.1.1. Khái niệm phát triển…………… …………………………………………………09
1.1.2. Khái niệm quan điểm phát triển…………………………………………………....13

1.1.3 Khái niệm về xây dựng đội ngũ…………………………………...…..……………15
1.1.4 Khái niệm cán bộ…………………………………...…..………………….………18
1.1.5 Khái niệm cán bộ chủ chốt…………………………………..…………….………20
1.1.6. Trường đại học…………………………………..……………………….………..21
1.2. Vai trò và đặc điểm của cán bộ chủ chốt …………………………………...……...23
1.2.1. Vai trò của cán bộ chủ chốt:……………………………………………………….23
1.2.2. Đặc điểm của cán bộ chủ chốt:………………………………………..………….25
1.3. Các yếu tố cấu thành chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt:……..………………….27
1.3.1. Năng lực tư duy lý luận:………………………………………………………….27
1.3.2. Năng lực tổ chức thực tiễn:………………………………………………………28
1.3.3 Năng lực sáng tạo và tính quyết đoán………………….…………………………29
5


1.3.4. Năng lực làm việc với con người………………….……………………….…….30
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt:………...…30
1.4.1. Chiến lược phát triển nhân lực của nhà trường:…………………………..………30
1.4.2. Cơ chế bổ nhiệm, đề bạt, chế độ chính sách đối với cán bộ chủ chốt:…………..32
1.4.3. Yếu tố nhận thức của đội ngũ cán bộ chủ chốt:………………………………….33
1.4.4. Môi trường và điều kiện làm việc:……………………………………………….34
1.5. Sự cần thiết phải xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các trường Đại học trong thời
kỳ hội nhập quốc tế về giáo
dục:…………………………………………………………...34
Tiểu kết chương 1:……………………………………………………………………...39
Chương 2. Những vấn đề đặt ra nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt
ở trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế hiện
nay:…………………………………….41
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế:…..41
2.2 Thực trạng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế:…...46

Version - Select.Pdf SDK
2.2.1 Thực trạngDemo
về số lượng:………………………………………………………….46
2.2.2 Thực trạng về chất lượng:……………………………………………………......49
2.3 Định hướng cơ bản nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở trường Đại
học Sư phạm, Đại học Huế trong giai đoạn hiện
nay:…………………………………........57
2. 3.1 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ
chốt của Nhà
trường:…………………………………………………………………………58
2.3.2 Đổi mới công tác quy hoạch cán bộ chủ chốt của nhà trường cần phải gắn liền với
công tác đào tạo, bồi
dưỡng:……………………………………………………………..........59
2. 3.3 Đổi mới và hoàn thiện chính sách cán bộ. Kết hợp nâng cao năng lực lãnh đạo với
tổng kết thực
tiễn:………………………………………………………………………..........61
2. 3.4 Đổi mới công tác quản lý cán bộ chủ chốt:………………………………………..62
6


2. 3.5 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cần phải trẻ hóa đội ngũ cán bộ…..62
2. 3.6 Đội ngũ cán bộ chủ chốt cần phải nâng cao đạo đức, tác phong lề lối làm việc:…63
Tiểu kết chương 2:…………………………………………..……………………………66
C. KẾT LUẬN:……………………...……………...………………………………68
D. TÀI LIỆU THAM KHẢO:……………………...………………..……………70

Demo Version - Select.Pdf SDK

7


DANH MỤC VIẾT TẮT
Cán bộ chủ chốt

CBCC

Chủ nghĩa xã hội

CNXH

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

CNH,HĐH

Đại học Sư phạm

ĐHSP

Đại học Huế

ĐHH

Demo Version - Select.Pdf SDK

8


C.

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Quan điểm phát triển là một nội dung trong nguyên lý phát triển của phép biện
chứng duy vật. Nghiên cứu quan điểm này nhằm chứng minh mọi sự vật, hiện tượng đều
nằm trong quá trình vận động và phát triển. Theo đó, để nhận thức được sự tự vận động,
phát triển của đối tượng, thì phải thấy được sự thống nhất giữa biến đổi về lượng và biến
đổi về chất tạo thành phương thức cơ bản của sự phát triển. Vận dụng quan điểm phát
triển vào nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở trường Đại học Sư phạm, Đại
học Huế là một yêu cầu bức thiết cả về lý luận lẫn thực tiễn, nhằm tạo nên nguồn động
lực cơ bản, góp phần xây dựng Đại học Huế ngày càng phát triển đi lên trong quá trình
hội nhập quốc tế về giáo dục. Điều đó đòi hỏi chúng ta không chỉ thấy được thực trạng
đang diễn ra trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt mà còn phải tìm ra được
những mâu thuẫn đang tồn tại để từ đó nêu lên những định hướng đúng nhằm xây dựng
trường Đại học Sư
phạm,Version
Đại học Huế
ngày càng phát
triển đi lên.
Demo
- Select.Pdf
SDK
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt là vấn đề sống còn đối với sự phát triển
của các trường đại học, trong đó có trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Công tác đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cần được coi trọng đúng mức, đảm bảo quy trình và kế hoạch của
từng đơn vị nhằm trang bị kiến thức, truyền thụ kinh nghiệm và rèn luyện kĩ năng để hình
thành nên phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, tạo ra năng lực hành động mới nhằm
đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ theo từng giai đoạn phát triển. Chất lượng đội ngũ cán bộ
chủ chốt được hình thành do nhiều nhân tố tác động, trong đó phần lớn là thông qua con
đường giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. Trong những năm qua, trường Đại học Sư phạm, Đại
học Huế luôn chú trọng công tác xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ
chủ chốt và trên thực tế đã có những chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả nhất
định. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đội ngũ
cán bộ chủ chốt của trường cũng đang đối diện với những cơ hội và thách thức
mới. Trong thời kì hội nhập, đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo và cơ chế quản lí để
9


vừa đảm bảo sự hợp tác quốc tế rộng rãi, có hiệu quả vừa phát huy được nội lực, giữ gìn
môi trường văn hoá dân tộc và những giá trị truyền thống tốt đẹp, nhiệm vụ phát triển đội
ngũ cán bộ chủ chốt nhất thiết phải được đặt trong những điều kiện mới, với những chiến
lược mới hướng tới tính toàn diện, coi trọng tính hiệu quả, không chỉ tập trung ở kiến
thức chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học mà còn cần gắn kết với tri thức về
chính trị, kinh tế, ngoại ngữ, tin học. Các nhà quản lí cần ý thức đầy đủ rằng không bồi
dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo thì không thể hoàn thành được vai trò, sứ
mệnh của người cán bộ chủ chốt trong nhà trường đại học trước những yêu cầu và thách
thức hiện nay.
Để đáp ứng được yêu cầu trên đây, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt
theo hướng chuẩn hoá về mặt chức danh, trình độ, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng và
đồng bộ về cơ cấu. Chú trọng nâng cao năng lực công tác, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo
đức và lương tâm nghề nghiệp cho cán bộ chủ chốt. Đây là một việc làm hết sức cần thiết.
Giải quyết các vấn đề nêu trên, chúng ta phải dựa vào cơ sở lí luận và phương pháp luận
khoa học trong quan điểm phát triển của triết học Mác- Lênin. Quan điểm này sẽ luận giải
một cách thuyết phục
thực
trạng, xu-hướng
phát triển,
nhiệm vụ và giải pháp của việc nâng
Demo
Version
Select.Pdf
SDK
cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, hơn nữa,
sự phát triển biện chứng của các quá trình hiện thực và của tư duy được thực hiện bằng con
đường tích luỹ về lượng mà tạo ra những thay đổi về chất thông qua xu hướng tiến lên theo
quy luật phủ định của phủ định. Vì thế, vận dụng quan điểm phát triển vào việc nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế phải hiện thực
hoá quá trình trên một cách sáng tạo, phù hợp với xu thế của thời đại. Chính vì lẽ đó, tác giả
chọn đề tài: “Vận dụng quan điểm phát triển trong triết học Mác- Lênin vào nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế hiện nay”
làm đề tài nghiên cứu.
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Trong thời gian vừa qua, đã có nhiều công trình nghiên cứu về việc xây dựng đội
ngũ cán bộ chủ chốt trên các lĩnh vực; về quan điểm phát triển của triết học Mác- Lênin;
về việc xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp chính quyền ở các địa phương. Những công
10


trình này đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, cụ thể như sau:
Công tác cán bộ và nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt là một vấn đề quan trọng
của Đảng, vì vậy từ trước đến nay đã được Đảng và Nhà nước nghiên cứu, được cụ thể
hóa trong nhiều Nghị quyết, Quy định, Kết luận, Hướng dẫn: Kết luận số 24-KL/TW,
ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân
chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số
32-NQ/TW, ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao
chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý;
Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Ban Tổ chức Trung ương
về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW,
ngày 30 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) và Kết luận số 24-KL/TW, ngày
05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Chính trị (khóa XI); Quy định số 98-QĐ/TW ngày 07 tháng
10 năm 2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy Thừa
Thiên Huế lần thứ 7 (khóa XV) về quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ
cán bộ tỉnh Thừa Thiên từ nay đến năm 2025. Nghị quyết số 26- NQ/TW, ngày 19 tháng
5 năm 2018 của Demo
Ban Chấp
hành Trung
ương ĐảngSDK
khóa XII về Tập trung xây dựng đội
Version
- Select.Pdf
ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm
nhiệm vụ
Tác giả Hà Quang Ngọc “Góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công
chức nhà nước hiện nay” trên cơ sở phân tích thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức nhà
nước hiện nay đã nêu lên các nhóm giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng
công tác cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt trong thời gian sắp tới.
Tác giả Vũ Văn Hiền (chủ biên): “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Trên cơ sở lý
luận và thực tiễn về đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, sách đã tập trung phân tích, đánh
giá thực trạng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay, từ đó đề xuất các giải
pháp cơ bản để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu sự nghiệp
CNH, HĐH đất nước.

11


Tiến sĩ Bùi Ngọc Thanh “Một số vấn đề về xây dựng Đảng và công tác cán bộ”. đã
nêu rõ sự cần thiết phải xây dựng Đảng hiện nay, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò
và tầm quan trọng của công tác cán bộ. Đánh giá khái quát việc thực hiện tiêu chuẩn cán bộ
đã được nêu ra trong Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII của Đảng.
PGS, TS. Nguyễn Văn Tài “Phát huy tính tích cực xã hội của đội ngũ cán bộ nước
ta hiện nay” đã làm rõ cơ sở lý luận về công tác cán bộ, đặc biệt là quan điểm, đường lối,
chính sách của Đảng ta về cán bộ và công tác cán bộ, trên cơ sở đó phân tích, đánh giá thực
trạng đội ngũ cán bộ và đề xuất các giải pháp góp phần kiện toàn và nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ nhằm phát huy tính tích cực xã hội của đội ngũ cán bộ nước ta hiện nay.
Luận án tiến sĩ của Nguyễn Thành Dũng, Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ
chốt cấp huyện ở các tỉnh Tây Nguyên. Tác giả đã đưa ra quan niệm, vị trí, vai trò cán bộ
chủ chốt trong hệ thống chính trị cấp huyện các tỉnh Tây Nguyên, làm rõ thực trạng đội
ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện và nêu các giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng cán bộ
chủ chốt trong hệ thống chính trị cấp huyện các tỉnh Tây Nguyên.

DemoDuy
Version
- Select.Pdf
Tiến sĩ Nguyễn
Trình, Học
viện ChínhSDK
trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã nghiệm
thu đề tài nghiên cứu khoa học Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán
bộ chủ chốt cấp huyện ở tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2018 đã nhấn mạnh: Nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt là yêu cầu khách quan, là vấn đề cấp thiết trong giai đoạn
hiện nay. Đó cũng là quá trình thực hiện các nội dung nhiệm vụ chính trị cũng như đổi
mới hình thức, biện pháp về tư duy tổ chức hoạt động thực tiễn và sự đổi mới, sáng tạo
của cơ sở, nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực lãnh đạo của mỗi cán bộ chủ chốt. Sự năng
động, sáng tạo gần gũi nhân dân của cán bộ chủ chốt sẽ tạo ra chuyển biến tốt về chất
lượng công tác cũng như nâng cao chất lượng của cán bộ.
Tác giả Nguyễn Xuân Huân, với đề tài xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, phường
đáp ứng yêu cầu đô thị hóa trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã nêu lên 4 nhóm
giải pháp cụ thể, trong đó nhấn mạnh đến giải pháp tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao
trình độ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt là nội dung quan trọng nhất. Trong quy hoạch, đào tạo
cần căn cứ vào độ tuổi, trình độ, giới tính, thành phần dân tộc, tôn giáo…
12


Nguyễn Nam Tiến “Nguyên lý phát triển của phép biện chứng duy vật và vận
dụng vào sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực trẻ ở Thừa Thiên Huế hiện nay”, nêu rõ:
C.Mác và Ph.Ăngghen là người đầu tiên nêu ra quan điểm khoa học về cán bộ. Hai ông
đưa ra quan điểm muốn thực hiện tư tưởng thì cần có những con người sử dụng thực tiễn.
Theo đó, cán bộ là những người tiêu biểu cho phong trào cách mạng, có tri thức và trình độ
nhận thức cao, biết vận dụng lý luận cách mạng với thực tiễn để tổ chức phong trào cách mạng
của quần chúng, lãnh đạo quần chúng thực hiện cuộc cải cách có ý nghĩa cách mạng.
Ngoài ra, một số bài viết trên các báo và tạp chí cũng đề cập đến vấn đề này như:
Tác giả Trần Minh Trưởng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có bài viết
đăng trên Tạp chí Cộng sản số ra ngày 19 tháng 6 năm 2018 với tiêu đề Vận dụng những
luận điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong xây dựng
đội ngũ cán bộ cấp chiến lược hiện nay đã nêu rõ: Trong bối cảnh hiện nay, để chọn được
những cán bộ ưu tú, có đức, có tài bổ sung cho đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, khâu lựa
chọn cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu khách quan của công việc để tìm người. Có cơ chế
thu hút, phát hiện những cán bộ thực sự có năng lực thông qua hoạt động lãnh đạo quản lý

Demo Version - Select.Pdf SDK

từ cơ sở để đưa đi đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm, đồng thời, cần có quy định về trách
nhiệm của người lãnh đạo đơn vị về việc tiến cử người kế cận.
Theo GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng lý
luận Trung ương trong bài viết Nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý theo
tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 07 năm 2018 đã cho rằng: cần phải quán
triệt phương châm thực học để có thực lực để tinh thông chuyên môn nghiệp vụ như Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã xác định, phải thạo chính trị, giỏi chuyên môn nhờ đó mới thực
nghiệp và trở nên thực tài. Đây là yêu cầu rất cao và thực chất đối với việc học và hành
của cán bộ, đặc biệt ở cấp chiến lược
Tác giả Quỳnh Hoa, Thông tấn xã Việt Nam với bài viết: Cán bộ và công tác cán
bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách
mạng thì cho rằng: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ cấp chiến
lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến
13


hành thận trọng, thường xuyên, có hiệu quả, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm
chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ được giao.
Những công trình nghiên cứu của các tác giả trên đều dựa vào cơ sở lý luận của triết
học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết vấn đề thực tiễn, như Giáo sư
Nguyễn Trọng Chuẩn đã nêu bật được các vấn đề cơ bản về vận động trong “Tác phẩm
“Biện chứng của tự nhiên” của Ph.Ăngghen”, hoặc trong đề tài nghiên cứu khoa học của
Phó Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa đã đề cập đến thực trạng về số lượng, chất lượng
và cơ cấu của đội ngũ cán bộ, công chức ở Đại học Huế, từ đó đề ra những giải pháp cụ
thể nhằm phát triển đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng phát triển đi lên. Theo chúng
tôi, vận dụng quan điểm phát triển của triết học Mác- Lênin vào việc xây dựng đội ngũ
cán bộ chủ chốt không chỉ dựa vào đánh giá thực trạng mà còn phải dựa vào quy mô để
xác định chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt. Do vậy, cho đến thời điểm này chưa có một
công trình nào đề cập một cách cụ thể đến vấn đề: “Vận dụng quan điểm phát triển trong
triết học Mác- Lênin vào nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt trường Đại học Sư
phạm, Đại học Huế hiện nay”. Tuy nhiên, những công trình trên là những chỉ dẫn, gợi ý
hết sức quý báu trong
quáVersion
trình nghiên
cứu.
Demo
- Select.Pdf
SDK
Trên cơ sở tìm hiểu, nghiên cứu, kế thừa và phát triển các công trình của các nhà khoa
học đi trước, tôi thấy rằng đã có đủ cơ sở lý luận và thực tiễn để có thể nghiên cứu quan
điểm phát triển của triết học Mác- Lênin cũng như nêu lên thực trạng, giải pháp để nâng
cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế hiện nay.
3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
- Phân tích làm sáng tỏ cơ sở khoa học quan điểm phát triển, những yêu cầu khách
quan trong nhận thức và hoạt động thực tiễn, đặc biệt đối với việc nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ chủ chốt ở trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.
- Trên cơ sở phát triển và căn cứ vào thực tế để phân tích, đánh giá đúng thực trạng
đội ngũ cán bộ chủ chốt ở trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

14


- Nêu lên xu hướng phát triển, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ chủ chốt ở trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế hiện nay.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
+ Đối tượng nghiên cứu: Quan điểm phát triển của Triết học Mác- Lênin; Đội ngũ
cán bộ chủ chốt từ các đơn vị phòng, trung tâm và các khoa trong trường Đại học Sư
phạm, Đại học Huế
+ Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu trong phạm vi: Cán bộ chủ chốt của trường
Đại học Sư phạm, Đại học Huế bao gồm: Đảng ủy; Ban Giám hiệu, các thành viên Hội
đồng trường là công chức, viên chức của trường; Ban Chấp hành công đoàn; Bí thư Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (là viên chức); Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Bí thư
chi bộ; Trưởng, Phó các đơn vị; Chủ tịch Công đoàn bộ phận; Trưởng, Phó Bộ môn; Giáo
Sư, Phó Giáo sư, Tiện sĩ khoa học, Tiến sĩ.
(Để đảm bảo tính trung thực, cụ thể và chính xác các số liệu), đề tài giới hạn trong
phạm vi đến ngàyDemo
01 tháng
08 năm -2018.
Version
Select.Pdf SDK
5. Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp là cách thức đề cập đến hiện thực, cách thức nghiên cứu các hiện
tượng của tự nhiên và xã hội; là hệ thống các nguyên tắc điều chỉnh nhận thức và hoạt
động cải tạo thực tiễn xuất phát từ các quy luật vận động của khách thể được nhận thức.
- Phương pháp lịch sử (nghiên cứu sự vật và hiện tượng theo quá trình phát sinh, tồn
tại và phát triển) và phương pháp logic (nghiên cứu một cách tổng quát nhằm tìm ra được
bản chất của sự vật hiện tượng và khái quát thành lý luận) là rất cần thiết trong nghiên cứu
phép biện chứng duy vật và vận dụng vào nghiên cứu chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt.
- Phải lấy thế giới quan, phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để
xem xét các vấn đề về nội dung phép biện chứng duy vật trong quá trình vận đông, phát
triển của đội ngũ cán bộ chủ chốt
15


- Vận dụng phương pháp liên ngành trong hệ thống: thông kê, điều tra, so sánh,
phân tích, tổng hợp…
6. Những đóng góp mới của đề tài
Đánh giá đúng thực trạng đội ngũ và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt.
Đề xuất các giải pháp cơ bản, có tính khả thi nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chủ
chốt ở trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu
phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong giai đoạn hiện nay.
Những kết quả nghiên cứu của đề tài có thể cung cấp thêm những luận cứ khoa học
cho các cấp uỷ đảng thực hiện tốt công tác cán bộ chủ chốt hiện nay. Đề tài có thể làm tài
liệu tham khảo phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập học phần Nguyên lý cơ bản
Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhà trường Đại học.
7. Kết cấu đề tài
Ngoài phần Mở đầu; Kết luận; Danh mục tài liệu tham khảo. Phần Nội dung đề tài

Demo Version - Select.Pdf SDK

được chia làm 2 chương;

Chương 1. Quan điểm phát triển của triết học Mác- Lênin là cơ sở lý luận
trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở trường Đại học Sư phạm,
Đại học Huế
Chương 2. Những vấn đề đặt ra nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ
chốt ở trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế hiện nay

16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×