Tải bản đầy đủ

200 câu hỏi đáp án trắc nghiệm thủ tục hải quan

200 CÂU HỎI ÔN TẬP THI THỦ TỤC HẢI QUAN 2016
1.

Thủ tục hải quan là:
a.
b.
c.
d.

2.

Khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan có trách nhiệm:
a.
b.
c.
d.

3.

c.
d.


d.

b.
c.
d.

Việc cho phép người khai hải quan gửi thông tin, chứng từ điện tử để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục của cơ quan quản lý nhà
nước liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông qua một hệ thống thông tin tích hợp.
Cơ quan quản lý nhà nước quyết định cho phép hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh
Cơ quan hải quan quyết định thông quan, giải phóng hàng hóa trên hệ thống thông tin tích hợp
Cả 3 ý trên

Chuyển cửa khẩu là:
a.
b.
c.

9.

Hệ thống dự phòng do người khai hải quan quản lý, sử dụng để thực hiện thủ tục hải quan điện tử
Hệ thống sử dụng để tiếp nhận, xử lý các thông tin khai báo hải quan điện tử của doanh nghiệp
Hệ thống do Tổng cục Hải quan quản lý, cho phép cơ quan hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử, kết nối, trao đổi
thông tin về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu với các Bộ, ngành có liên quan
Hệ thống do người khai hải quan quản lý, sử dụng để thực hiện thủ tục hải quan điện tử

d.
Cơ chế một cửa quốc gia là:
a.

8.

Hệ thống dự phòng do người khai hải quan quản lý, sử dụng để thực hiện thủ tục hải quan điện tử
Hệ thống được sử dụng để tiếp nhận, xử lý và phản hồi các thông điệp dữ liệu điện tử hải quan để thực hiện thủ tục hải quan điện tử
Hệ thống cho phép người khai hải quan thực hiện việc khai hải quan điện tử, tiếp nhận thông tin, kết quả phản hồi của cơ
quan hải quan trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử
Hệ thống sử dụng để tiếp nhận, xử lý các thông tin khai báo hải quan điện tử của doanh nghiệp

Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan là:
a.


b.
c.

7.

Thủ tục hải quan được thực hiện qua mạng internet
Thủ tục hải quan, trong đó việc khai, gửi hồ sơ của người khai hải quan và việc tiếp nhận, đăng ký hồ sơ hải quan của công chức hải
quan được thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu khai báo từ xa
Các công việc mà người khai hải quan và công chức hải quan phải thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của hải quan
Thủ tục hải quan trong đó việc khai, tiếp nhận, xử lý thông tin khai hải quan, trao đổi các thông tin khác theo quy định của
pháp luật về thủ tục hải quan giữa các bên có liên quan thực hiện thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Hệ thống khai hải quan điện tử là:
a.
b.
c.

6.

Tiếp nhận và đăng ký hồ sơ hải quan; kiểm tra hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải
Tổ chức thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan
Quyết định việc thông quan hàng hóa, giải phóng hàng hóa, xác nhận phương tiện vận tải đã hoàn thành thủ tục hải quan
Tất cả các công việc trên

Thủ tục hải quan điện tử là:
a.
b.

5.

Khai và nộp tờ khai hải quan; nộp hoặc xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định
Đưa hàng hóa, phương tiện vận tải đến địa điểm được quy định để kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải
Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và quy định khác của pháp
luật có liên quan
Cả 3 công việc trên

Khi làm thủ tục hải quan, cơ quan hải quan, công chức hải quan có trách nhiệm:
a.
b.
c.
d.

4.

Toàn bộ công việc mà người khai hải quan và công chức hải quan phải thực hiện để thông quan hàng hóa
Toàn bộ công việc mà người khai hải quan, công chức hải quan và các bên liên quan phải thực hiện để thông quan hàng hóa
Toàn bộ công việc mà công chức hải quan và các cơ quan nhà nước phải thực hiện để thông quan hàng hóa
Các công việc mà người khai hải quan và công chức hải quan phải thực hiện theo quy định của Luật Hải quan đối với hàng
hóa, phương tiện vận tải

Việc chuyển hàng hóa, phương tiện vận tải đang chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan từ địa điểm làm thủ tục hải quan này
đến địa điểm làm thủ tục hải quan khác
Chuyển hàng hóa quá cảnh từ cửa khẩu nhập đầu tiên đến cửa khẩu xuất cuối cùng
Chuyển hàng hóa trung chuyển từ cửa khẩu này sang cửa khẩu khác

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành là:
a. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra về chất lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực
b.
c.
d.

vật, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật
Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế
Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải xin phép
Cả 3 ý trên

10. Đối tượng phải làm thủ tục hải quan bao gồm:
a.
b.
c.
d.

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; vật dụng trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; ngoại tệ tiền mặt, đồng
Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại quý, đá quý, văn hóa phẩm, di vật, cổ vật, bảo vật, bưu phẩm, bưu kiện
xuất khẩu, nhập khẩu
Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; các vật phẩm khác xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh trong địa bàn hoạt động của cơ quan hải
quan
Phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển, đường thủy nội địa, đường sông xuất cảnh, nhập cảnh, quá
cảnh
Cả 3 câu trên đều đúng

11. Đối tượng chịu sự kiểm tra hải quan bao gồm:
a.

b.

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; vật dụng trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; ngoại tệ tiền mặt, đồng
Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại quý, đá quý, văn hóa phẩm, di vật, cổ vật, bảo vật, bưu phẩm, bưu kiện
xuất khẩu, nhập khẩu; hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; các vật phẩm khác xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh trong địa bàn hoạt
động của cơ quan hải quan
Phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển, đường thủy nội địa, đường sông xuất cảnh, nhập cảnh, quá
cảnh

1


c.
d.

Hồ sơ hải quan và các chứng từ liên quan đến hàng hóa, phương tiện vận tải nêu trên
Cả 3 câu trên đều đúng

12. Đối tượng chịu sự giám sát hải quan bao gồm:
a.

b.
c.
d.

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; vật dụng trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; ngoại tệ tiền mặt, đồng
Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại quý, đá quý, văn hóa phẩm, di vật, cổ vật, bảo vật, bưu phẩm, bưu kiện
xuất khẩu, nhập khẩu; hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; các vật phẩm khác xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh trong địa bàn hoạt
động của cơ quan hải quan
Phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển, đường thủy nội địa, đường sông xuất cảnh, nhập cảnh, quá
cảnh
Hàng hóa, phương tiện vận tải trong địa bàn hoạt động hải quan; hàng hóa là máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia
công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu đang lưu giữ tại các cơ sở sản xuất của tổ chức, cá nhân; hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra
chuyên ngành được đưa về bảo quản chờ thông quan; hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan
Cả 3 câu trên đều đúng

13. Nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan:
a.
b.
c.
d.

Hàng hóa, phương tiện vận tải phải được làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan; vận chuyển đúng tuyến đường,
đúng thời gian qua cửa khẩu hoặc các địa điểm khác theo quy định của pháp luật
Kiểm tra, giám sát hải quan được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm bảo đảm hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về
hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
Hàng hóa được thông quan, phương tiện vận tải được xuất cảnh, nhập cảnh sau khi đã hoàn thành thủ tục hải quan; thủ tục hải quan
phải được thực hiện công khai, nhanh chóng, thuận tiện và theo đúng quy định của pháp luật; việc bố trí nhân lực, thời gian làm việc
phải đáp ứng yêu cầu hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
Cả 3 câu trên đều đúng

14. Người khai hải quan bao gồm:
a.
b.
c.
d.

Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp chủ hàng hóa là thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thì phải thực
hiện thủ tục hải quan thông qua đại lý làm thủ tục hải quan.
Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hoặc người được chủ phương tiện vận tải xuất
cảnh, nhập cảnh, quá cảnh ủy quyền
Đại lý hải quan
Cả 3 câu trên đều đúng

15. Người khai hải quan bao gồm:
a.
b.
c.
d.

Người được chủ hàng hóa ủy quyền trong trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của cá nhân; hành lý gửi trước, gửi sau chuyến
đi của người xuất cảnh, nhập cảnh
Người thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa
Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế trừ trường hợp chủ hàng có yêu cầu khác.
Cả 3 câu trên đều đúng

16. Người khai hải quan có quyền:
a.
b.
b.
c.

Được cơ quan hải quan cung cấp thông tin liên quan đến việc khai hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải, hướng dẫn làm thủ
tục hải quan, phổ biến pháp luật về hải quan
Yêu cầu cơ quan hải quan xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa khi đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông
tin cho cơ quan hải quan
Xem trước hàng hóa, lấy mẫu hàng hóa dưới sự giám sát của công chức hải quan trước khi khai hải quan để bảo đảm việc khai hải
quan được chính xác
Cả 3 trường hợp trên

17. Người khai hải quan có quyền:
a.
b.
c.
d.

Yêu cầu cơ quan hải quan kiểm tra lại thực tế hàng hóa đã kiểm tra, nếu không đồng ý với quyết định của cơ quan hải quan trong
trường hợp hàng hóa chưa được thông quan
Sử dụng hồ sơ hải quan để thông quan hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, thực hiện các thủ tục có liên quan với các cơ quan khác theo
quy định của pháp luật
Khiếu nại, tố cáo hành vi trái pháp luật của cơ quan hải quan, công chức hải quan; Yêu cầu bồi thường thiệt hại do cơ quan hải quan,
công chức hải quan gây ra theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Cả 3 trường hợp trên

18. Người khai hải quan có nghĩa vụ:
a.
b.
c.
d.

Khai hải quan và làm thủ tục hải quan theo quy định; cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin để cơ quan hải quan thực hiện xác định
trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa
Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình; về sự thống nhất nội dung
thông tin giữa hồ sơ lưu tại doanh nghiệp với hồ sơ lưu tại cơ quan hải quan
Thực hiện quyết định và yêu cầu của cơ quan hải quan, công chức hải quan trong việc làm thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải
quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải
Cả 3 trường hợp trên

19. Người khai hải quan có nghĩa vụ:
a.

b.
c.
d.

Lưu giữ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa đã được thông quan trong thời hạn 05 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường
hợp pháp luật có quy định khác; lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán và các chứng từ khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu đã được thông quan trong thời hạn do pháp luật quy định; xuất trình hồ sơ, cung cấp thông tin, chứng từ liên quan khi cơ quan
hải quan yêu cầu kiểm tra theo quy định
Bố trí người, phương tiện thực hiện các công việc liên quan để công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải
Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có
liên quan
Cả 3 trường hợp trên

20. Hồ sơ hải quan gồm có:
a.
b.
c.

Tờ khai hải quan hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan
Chứng từ có liên quan
Hồ sơ, sổ sách kế toán

2


d.

Câu a và b

21. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu:
a.
b.
c.
d.

Tờ khai hải quan xuất khẩu
Giấy phép xuất khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu
Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định
Cả 3 trường hợp trên

22. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu:
a.
b.
c.
d.

Tờ khai hải quan nhập khẩu, tờ khai trị giá
Hóa đơn thương mại trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán; Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá
trị tương đương
Giấy phép nhập khẩu (nếu có); giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên
ngành (nếu có); chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (nếu có)
Cả 3 trường hợp trên

23. Tờ khai hải quan điện tử được sử dụng trong:
a.
b.
c.
d.

Thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua Ngân hàng và các thủ tục hành chính
khác
Chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường
Phục vụ yêu cầu quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan
Cả 3 trường hợp trên

24. Tờ khai hải quan điện tử có giá trị làm thủ tục hải quan:
a.
b.
c.
d.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày làm thủ tục hải quan
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm thủ tục hải quan
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ làm thủ tục hải quan

25. Chữ ký số sử dụng trong thủ tục hải quan điện tử của người khai hải quan phải thỏa mãn các điều kiện sau:
a.
b.
c.
d.

Là chữ ký số tương ứng với chứng thư số được tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng hoặc tổ chức cung cấp
dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài được công nhận cung cấp
Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số phải thuộc danh sách tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số đã được cơ
quan hải quan xác nhận tương thích với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử hải quan
Phải có bản quyền và được đăng ký
Câu a và b

26. Đối với chứng từ bản chụp, chứng từ điện tử trong hồ sơ hải quan:
a.
b.
c.
d.

Trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, hồ sơ hải quan theo quy định là bản chụp thì người khai hải quan, người nộp
thuế có thể nộp bản chính hoặc bản chụp
Trường hợp bản chụp hoặc các chứng từ do người nước ngoài phát hành bằng hình thức điện tử, fax, telex hoặc các chứng từ, tài liệu
do người khai hải quan, người nộp thuế phát hành thì người khai hải quan, người nộp thuế phải xác nhận, ký tên, đóng dấu và chịu
trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của các chứng từ đó
Trường hợp bản chụp có nhiều trang thì người khai hải quan, người nộp thuế xác nhận, ký tên, đóng dấu lên trang đầu và đóng dấu
giáp lai toàn bộ văn bản
Tất cả các trường hợp trên đều đúng

27. Người khai hải quan có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ hải quan, sổ sách, chứng từ kế toán trong thời hạn:
a.
b.
c.
d.

Theo quy định của pháp luật về kế toán.
Trong thời hạn 5 năm
Trong thời hạn 3 năm
Lưu không thời hạn

28. Người khai hải quan phải lưu trữ các chứng từ khác liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, bao gồm chứng
từ vận tải đối với hàng hóa xuất khẩu, phiếu đóng gói, tài liệu kỹ thuật, chứng từ, tài liệu liên quan đến định mức
thực tế để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu:
a.
b.
c.
d.

Theo quy định của pháp luật về kế toán.
Trong thời hạn 5 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan
Trong thời hạn 5 năm kể từ ngày thông quan hàng hóa
Lưu không thời hạn

29. Người khai hải quan phải lưu trữ:
a.
b.
c.
d.

Bản chính các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan (trừ trường hợp đã nộp bản chính cho cơ quan hải quan)
Các chứng từ điện tử dưới dạng điện tử hoặc chuyển đổi ra chứng từ giấy theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử
Sổ sách, chứng từ kế toán
Cả 3 câu trên

30. Khi thực hiện thủ tục hải quan, theo yêu cầu của doanh nghiệp, cơ quan hải quan cho phép doanh nghiệp được nợ
các chứng từ trong thời hạn quy định sau đây:
a.
b.
c.
d.

30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai
30 ngày kể từ ngày thông quan hàng hóa
15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai
10 ngày kể từ ngày đăng ký kiểm tra chuyên ngành

31. Trường hợp nào sau đây, doanh nghiệp không phải nộp công văn xin nợ chứng từ:
a.
b.
c.
d.

Hợp đồng thương mại
Giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi
Giấy đăng ký kiểm tra chuyên ngành
Cả 3 câu đều đúng

3


32. Khi khai hải quan (trừ trường hợp khai giấy), người khai thực hiện các công việc sau:
a.
b.
c.
d.

Tạo thông tin khai tờ khai hải quan trên Hệ thống khai hải quan điện tử
Gửi tờ khai hải quan đến cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan
Tiếp nhận thông tin phản hồi và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan hải quan
Cả 3 câu đều đúng

33. Nguyên tắc khai hải quan:
a.
b.
c.
d.

Người khai hải quan phải khai đầy đủ các thông tin trên tờ khai hải quan theo hướng dẫn ; một tờ khai hải quan được khai tối đa 50
dòng hàng. Trường hợp một lô hàng có trên 50 dòng hàng, người khai hải quan phải khai báo trên nhiều tờ khai
Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình khác nhau phải khai trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khác nhau theo
từng loại hình tương ứng; một tờ khai hải quan chỉ khai báo cho một hóa đơn
Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, giảm thuế so với quy định thì phải khai các thông tin
liên quan theo quy định
Cả 3 câu đều đúng

34. Khai hải quan đối với hàng hóa có nhiều hợp đồng hoặc đơn hàng:
a.
b.
c.
d.

Hàng hóa nhập khẩu có nhiều hợp đồng hoặc đơn hàng, có một hoặc nhiều hóa đơn của một người bán hàng, cùng điều kiện giao
hàng, cùng phương thức thanh toán, giao hàng một lần, có một vận đơn thì được khai trên một hoặc nhiều tờ khai hải quan
Hàng hóa xuất khẩu có nhiều hợp đồng hoặc đơn hàng, cùng điều kiện giao hàng, cùng phương thức thanh toán, cùng bán cho một
khách hàng và giao hàng một lần thì được khai trên một hoặc nhiều tờ khai hải quan
Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có nhiều hợp đồng hoặc đơn hàng, cùng điều kiện giao hàng, cùng phương thức thanh toán, cùng bán
cho một khách hàng và giao hàng một lần thì được khai trên một hoặc nhiều tờ khai hải quan
Câu a và b

35. Quyết định kiểm tra hải quan được cơ quan hải quan thực hiện và thông báo trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải
quan cho người khai hải quan theo các hình thức sau:
a.
b.
c.
d.

Chấp nhận thông tin khai Tờ khai hải quan và cho phép thông quan
Kiểm tra các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp, xuất trình hoặc các chứng từ có liên quan trên cổng
thông tin một cửa quốc gia để quyết định việc thông quan hàng hóa hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa để quyết định thông quan
Kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa
Câu a và b

36. Các trường hợp được khai trên tờ khai hải quan giấy:
a.

b.
c.
d.

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của cư dân biên giới; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vượt định mức miễn thuế của người xuất cảnh,
nhập cảnh; hàng cứu trợ khẩn cấp, hàng viện trợ nhân đạo; hàng quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển của cá nhân; hàng hóa là
phương tiện chứa hàng hóa quay vòng theo phương thức tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập; hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm
xuất tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định trong trường hợp mang theo khách xuất cảnh, nhập cảnh
Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, hệ thống khai hải quan điện tử bị sự cố không thực hiện được các giao dịch điện
tử với nhau
Hàng hóa khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Tất cả các trường hợp trên

37. Trường hợp không chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan, cơ quan hải quan:
a.
b.
c.
d.

Thông báo lý do bằng văn bản giấy hoặc qua phương thức điện tử cho người khai hải quan biết
Thông báo trực tiếp cho người hải quan biết khi kiểm tra hồ sơ
Thông báo bằng điện thoại hoặc email
Cả 3 câu trên đều đúng

38. Các trường hợp khai bổ sung hồ sơ hải quan tờ khai:
a.
b.
c.
d.

Sau khi Hệ thống phân luồng tờ khai nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan; hoặc
người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn
60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra
Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan hoặc sau khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai
hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp
luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Người khai hải quan thực hiện khai bổ sung theo yêu cầu của cơ quan hải quan khi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa và bị xử
lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Cả 3 trường hợp trên

39. Các chỉ tiêu thông tin người khai hải quan không được sửa bao gồm:
a.
b.
c.
d.

Mã loại hình; Mã phân loại hàng hóa; Mã hiệu phương thức vận chuyển
Cơ quan Hải quan
Mã người nhập khẩu; Mã đại lý hải quan
Cả 3 trường hợp trên

40. Trường hợp tờ khai đăng ký trước, người khai hải quan được:
a.
b.
c.
d.

Sửa đổi, bổ sung các thông tin đã khai trước trên Hệ thống và không giới hạn số lần sửa chữa
Không được phép sửa chữa
Được phép sửa chữa nhưng không quá 9 lần
Sửa chữa không quá 9 lần và phải có công văn đề nghị

41. Trường hợp tờ khai đăng ký chính thức, người khai hải quan được:
a.
b.
c.
d.

Sửa đổi, bổ sung các thông tin đã khai trước trên Hệ thống
Không được phép sửa chữa
Được phép sửa chữa nhưng không quá 9 lần
Sửa chữa không quá 9 lần và phải có công văn đề nghị

42. Thời hạn thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ khai sửa chữa, bổ sung:

4


a.

b.
c.
d.

Trong thời hạn 02 giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ thông tin hoặc hồ sơ (nếu có) đối với trường hợp khai bổ sung sau khi Hệ thống
phân luồng tờ khai nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan hoặc người khai hải quan,
người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày
thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra
Trong thời hạn 08 giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ thông tin hoặc hồ sơ (nếu có) đối với trường hợp người khai hải quan, người
nộp thuế phát hiện sai sót trong việc khai hải quan quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan hoặc sau khi cơ quan hải quan quyết
định kiểm tra sau thông quan, thanh tra
Trong thời hạn 08 giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ thông tin hoặc hồ sơ (nếu có) đối với trường hợp người khai hải quan thực hiện
khai bổ sung theo yêu cầu của cơ quan hải quan khi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa
Câu a và b

43. Các trường hợp hủy tờ khai hải quan:
a.
b.
c.
d.

Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, hàng hóa được miễn kiểm tra thực tế nhưng không có hàng nhập khẩu đến cửa khẩu
nhập hoặc hàng xuất khẩu chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất
Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà người khai hải quan không xuất trình hồ sơ hải quan trong trường hợp phải xuất
trình hồ sơ hải quan để cơ quan hải quan kiểm tra
Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà người khai hải quan chưa xuất trình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra
thực tế để cơ quan hải quan kiểm tra và các trường hợp hủy tờ khai theo yêu cầu của người khai hải quan
Cả 3 câu trên đều đúng

44. Các trường hợp hủy tờ khai theo yêu cầu của người khai hải quan:
a.
b.
c.
d.

Tờ khai hải quan điện tử đã được đăng ký nhưng chưa được thông quan do Hệ thống có sự cố; Khai nhiều lần cho cùng một lô hàng
xuất khẩu, nhập khẩu (khai trùng thông tin tờ khai)
Tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã có hàng hóa đưa vào khu vực giám sát hải quan nhưng thực tế không xuất khẩu
Tờ khai hải quan nhập khẩu đã được đăng ký, nhưng thực tế hàng hóa không nhập khẩu hoặc hàng hóa chưa đưa qua khu vực giám
sát; khai sai các chỉ tiêu thông tin không được phép sửa theo quy định
Tất cả các trường hợp trên

45. Người khai hải quan được thay đổi loại hình trong trường hợp:
a.

Hàng hóa đã thông quan và đã đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan

b.
c.
d.

Hàng hóa chưa làm thủ tục hải quan và đang chịu sự giám sát hải quan
Hàng hóa đang làm thủ tục hải quan hoặc đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng vẫn đang chịu sự giám sát hải quan
Cả 3 câu trên đều đúng

46. Thời hạn khai và nộp hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là:
a.
b.
c.
d.

Trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu
Sau ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu
Cả 3 câu trên đều đúng

47. Ngày hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu là ngày:
a.
b.
c.
d.

Ghi trên tờ khai phương tiện vận tải qua cửa khẩu hoặc sổ theo dõi phương tiện vận tải (đường sông, đường bộ)
Phương tiện vận tải đến cửa khẩu theo thông báo của hãng vận tải trên Hệ thống dữ liệu hải quan điện tử
Ngày cơ quan hải quan đóng dấu lên bản khai hàng hóa nhập khẩu tại cảng dỡ hàng trong hồ sơ phương tiện vận tải nhập cảnh
(đường biển, đường hàng không, đường sắt)
Tất cả các câu trên

48. Thời hạn khai và nộp hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu là:
a.
b.
c.

d.

Trước khi hàng hóa xuất khẩu 08 giờ
Trong thời gian 08 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh
Sau khi đã tập kết hàng hóa tại địa điểm người khai hải quan thông báo và chậm nhất là 04 giờ trước khi phương tiện vận tải
xuất cảnh; đối với hàng hóa xuất khẩu gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh thì chậm nhất là 02 giờ trước khi phương tiện
vận tải xuất cảnh
Ngay sau khi phương tiện vận tải nhập cảnh

49. Thông tin đăng ký trước có giá trị sử dụng và được lưu giữ trên Hệ thống tối đa là:
a.
b.
c.
d.

07 ngày kể từ thời điểm đăng ký trước hoặc thời điểm có sửa chữa cuối cùng
10 ngày kể từ thời điểm đăng ký trước
30 ngày kể từ thời điểm đăng ký trước
15 ngày kể từ thời điểm đăng ký trước

50. Trường hợp lô hàng đang kiểm tra thực tế hàng hóa mà hết giờ hành chính thì:
a.
b.
c.
d.

Dừng việc kiểm tra, niêm phong lại lô hàng. Việc kiểm tra sẽ được tiến hành lại vào hôm sau
Tiếp tục kiểm tra, không cần văn bản đề nghị của người khai hải quan
Tiếp tục kiểm tra trong trường hợp có văn bản đề nghị của người khai hải quan
Dừng việc kiểm tra, giao doanh nghiệp tự bảo quản và tiếp tục kiểm tra vào ngày hôm sau

51. Cơ quan hải quan có thể xem xét, chấp thuận việc kiểm tra thực tế và thông quan hàng hóa ngoài giờ hành chính
trên cơ sở:
a.
b.
c.
d.

Người khai hải quan có thể thông báo qua điện thoại để đăng ký
Người khai hải quan có văn bản đăng ký trước hoặc thông báo trên hệ thống
Người khai hải quan không cần thông báo
Người khai hải quan có văn bản đăng ký trước hoặc thông báo trên hệ thống và được Chi cục trưởng Hải quan đồng ý

52. Các hình thức kiểm tra thực tế hàng hóa:
a.
b.
c.

Công chức hải quan kiểm tra trực tiếp
Kiểm tra bằng các phương tiện kỹ thuật, các biện pháp nghiệp vụ khác
Kiểm tra thông qua kết quả phân tích, giám định hàng hóa

5


d.

Tất cả các hình thức trên

53. Hàng hóa nào sau đây được miễn kiểm tra thực tế:
a.
b.
c.
d.

Hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp
Hàng hóa chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh
Hàng hóa thuộc trường hợp đặc biệt khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Tất cả các hàng hóa trên

54. Trường hợp hàng hóa phải kiểm tra thực tế bao gồm:
a.
b.
c.
d.

Hàng hóa miễn kiểm tra thực tế mà phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật
Hàng hóa không thuộc đối tượng miễn kiểm tra thực tế hàng hóa
Hàng hóa thuộc trường hợp đặc biệt khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Câu a và b

55. Các trường hợp kiểm tra thực tế hàng hóa vắng mặt người khai hải quan bao gồm:
a.
b.
c.
d.

Để bảo vệ an ninh; bảo vệ vệ sinh, môi trường
Có dấu hiệu rủi ro
Quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu mà người khai hải quan không đến làm thủ tục hải quan
Tất cả các trường hợp trên

56. Đối với hàng hóa có yêu cầu bảo quản đặc biệt, không thể thực hiện kiểm tra thực tế tại các địa điểm kiểm tra của cơ
quan hải quan thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan:
a. Cho phép doanh nghiệp đưa hàng hóa về kho riêng bảo quản
b. Chuyển cơ quan kiểm tra chuyên ngành để kiểm tra
c. Quyết định đưa hàng về các địa điểm đáp ứng yêu cầu bảo quản đặc biệt để kiểm tra thực tế hoặc căn cứ kết quả giám
định để quyết định thông quan
d. Tất cả các trường hợp trên
57. Trường hợp không nhất trí với kết luận kiểm tra của cơ quan hải quan về tên hàng, mã số, xuất xứ, trọng lượng,
chủng loại, chất lượng, trị giá hải quan thì người khai hải quan thực hiện:
a.
b.
c.
d.

Khiếu nại kết luận của cơ quan hải quan
Được lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định để thực hiện việc giám định hàng hóa theo quy định của pháp luật
Trường hợp người khai hải quan lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định, cơ quan hải quan căn cứ kết luận của cơ quan, tổ chức giám định để quyết định
việc thông quan
Tất cả các trường hợp trên

58. Trường hợp cơ quan hải quan không nhất trí với kết quả giám định do người khai hải quan cung cấp, cơ quan hải
quan:
a.

Lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định và

b.
c.
d.

Căn cứ vào kết quả giám định này để quyết định việc thông quan
Nếu người khai hải quan không đồng ý với kết luận kiểm tra của cơ quan hải quan thì thực hiện khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật
Tất cả các trường hợp trên

59. Kiểm tra hải quan là việc cơ quan hải quan:
a.

Kiểm tra hồ sơ hải quan, các chứng từ tài liệu liên quan và kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải

b.

Kiểm tra sơ bộ, kiểm tra chi tiết hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa

c.

Kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa và kiểm tra sau thông quan

d.

Tất cả các trường hợp trên đều đúng

60. Khi kiểm tra hồ sơ hải quan, cơ quan hải quan:
a.
b.
c.

Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, sự phù hợp của nội dung khai hải quan với chứng từ thuộc hồ sơ hải quan
Kiểm tra việc tuân thủ chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và quy định khác của pháp luật có liên
quan
Thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc trực tiếp bởi công chức hải quan

d.

Cả 3 câu trên đều đúng

61. Người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan khi:
a.
b.
c.

Hàng hóa được cơ quan hải quan chấp nhận thông quan trên hệ thống
Hàng hóa không thuộc diện phải kiểm tra thực tế và hàng hóa không thuộc đối tượng phải nộp, xuất trình hồ sơ
Cơ quan hải quan yêu cầu đối với các trường hợp phải nộp, xuất trình hồ sơ theo quy định

d.

Cả 3 câu trên đều đúng

62. Quy trình thủ tục hải quan ban hành kèm theo Quyết định 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan
gồm có các bước sau đây:
a.

Tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký, phân luồng tờ khai

b.

Kiểm tra hồ sơ hải quan (đối với luồng 2, 3); Kiểm tra thực tế hàng hóa (luồng 3)

c.

Kiểm tra hoàn thành nghĩa vụ thuế; Quản lý, hoàn chỉnh hồ sơ

d.

Tất cả các bước trên

63. Trường hợp tờ khai được Hệ thống phân luồng 1, người khai hải quan thực hiện:
a.
b.
c.
d.

Cung cấp thông tin số tờ khai, danh sách container (đối với hàng hóa vận chuyển bằng container) hoặc danh sách hàng hóa cho cho cơ quan kinh
doanh kho bãi cảng hoặc cơ quan hải quan (giám sát)
In danh sách container, danh sách hàng hóa trên Cổng thông tin điện tử hải quan (địa chỉ: http://www.customs.gov.vn) hoặc hệ thống khai của người
khai hải quan và nộp cho cơ quan kinh doanh kho bãi cảng hoặc cơ quan hải quan (giám sát) để xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát
Trường hợp có sự thay đổi danh sách container, danh sách hàng hóa so với nội dung khai trên tờ khai hải quan, người khai hải quan in hoặc đề nghị
công chức hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu in danh sách container, danh sách hàng hóa từ Hệ thống
Cả 3 công việc trên

64. Trường hợp tờ khai được phân luồng 2, người khai hải quan thực hiện:
a.

Mang tờ khai điện tử in (hoặc cung cấp số tờ khai) và hồ sơ đến Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai để nộp, xuất trình

6


b.
c.
d.

In danh sách container, danh sách hàng hóa trên Cổng thông tin điện tử hải quan (địa chỉ: http://www.customs.gov.vn) hoặc hệ thống khai của người
khai hải quan và nộp cho cơ quan kinh doanh kho bãi cảng hoặc cơ quan hải quan (giám sát) để xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát
Trường hợp có sự thay đổi danh sách container, danh sách hàng hóa so với nội dung khai trên tờ khai hải quan, người khai hải quan in hoặc đề nghị
công chức hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu in danh sách container, danh sách hàng hóa từ Hệ thống
Cả 3 công việc trên

65. Trường hợp tờ khai được phân luồng 3, người khai hải quan thực hiện:
a.
b.
c.
d.

Mang tờ khai điện tử in (hoặc cung cấp số tờ khai) và hồ sơ đến Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai để nộp, xuất trình và xuất trình hàng hóa để
kiểm tra
In danh sách container, danh sách hàng hóa trên Cổng thông tin điện tử hải quan (địa chỉ: http://www.customs.gov.vn) hoặc hệ thống khai của người
khai hải quan và nộp cho cơ quan kinh doanh kho bãi cảng hoặc cơ quan hải quan (giám sát) để xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát
Trường hợp có sự thay đổi danh sách container, danh sách hàng hóa so với nội dung khai trên tờ khai hải quan, người khai hải quan in hoặc đề nghị
công chức hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu in danh sách container, danh sách hàng hóa từ Hệ thống
Cả 3 công việc trên

66. Người khai hải quan dùng nghiệp vụ nào sau đây để khai báo tờ khai chính thức:
a.

IDA/EDA

b.

IDB/EDB

c.
d.

IDC/EDC
AMA/AMC

67. Người khai hải quan dùng nghiệp vụ nào sau đây để khai báo trước tờ khai:
a.

IDA/EDA

b.

IDB/EDB

c.

IDC/EDC

d.

AMA/AMC

68. Người khai hải quan dùng nghiệp vụ nào sau đây để gửi hồ sơ chứng từ qua hệ thống:
a.

OLA

b.

IDA/EDA

c.
d.

HYS (khai áo đnihs kèm file điện tử)
IDA01

69. Hàng hóa được thông quan trong các trường hợp sau:
a.

Sau khi đã hoàn thành thủ tục hải quan

b.

Chủ hàng đã nộp thuế hoặc có bảo lãnh

c.

Thiếu một số chứng từ được cơ quan hải quan cho phép chậm nộp

d.

Tất cả các trường hợp trên

70. Giải phóng hàng là:
a.
b.
c.
d.

Việc cơ quan hải quan cho phép hàng hoá được XK, NK khi đáp ứng các điều kiện theo quy định
Việc cơ quan hải quan cho phép hàng hóa đang trong quá trình làm thủ tục hải quan được đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan và giao cho doanh
nghiệp tự bảo quản
Việc cơ quan hải quan cho phép hàng hoá được thông quan hoặc đặt dưới một chế độ quản lý hải quan khác
Việc cơ quan hải quan cho phép hàng hóa đang trong quá trình làm thủ tục thông quan được đưa về kho riêng bảo quản

71. Giải phóng hàng được áp dụng trong trường hợp:
a.
b.
c.

d.

Phải thực hiện việc phân tích, phân loại hoặc giám định để xác định mã số hàng hóa, số lượng, trọng lượng, khối lượng của hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu và người khai hải quan đã nộp thuế hoặc được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế trên cơ sở tự kê khai, tính thuế của người khai hải quan
Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai và người khai hải quan nộp thuế hoặc được tổ chức tín dụng bảo
lãnh số thuế trên cơ sở giá do người khai hải quan tạm tính
Trường hợp cơ quan hải quan nghi vấn về trị giá khai báo nhưng chưa đủ cơ sở bác bỏ, người khai hải quan đề nghị tham vấn thì cơ quan hải quan
thực hiện giải phóng hàng trên cơ sở số thuế người khai hải quan đã nộp hoặc được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế tự kê khai, tính thuế của người
khai hải quan và thực hiện tham vấn trị giá; người khai hải quan chưa có đủ thông tin, tài liệu để xác định trị giá hải quan đối với hàng
hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì được giải phóng hàng hóa nếu được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế trên cơ sở trị giá hải quan do cơ quan hải quan
xác định.
Tất cả các trường hợp trên

72. Hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành phải được lưu giữ tại cửa khẩu cho đến khi được thông quan.
Trường hợp quy định của pháp luật cho phép đưa hàng hóa về địa điểm khác để tiến hành việc kiểm tra chuyên
ngành hoặc chủ hàng hóa có yêu cầu đưa hàng hóa về bảo quản thì:
a.

Địa điểm lưu giữ phải đáp ứng điều kiện về giám sát hải quan

b.
c.

Hàng hóa đưa về bảo quản chịu sự giám sát của cơ quan hải quan cho đến khi được thông quan
Chủ hàng hóa chịu trách nhiệm bảo quản, lưu giữ hàng hóa tại địa điểm kiểm tra chuyên ngành hoặc địa điểm lưu giữ của chủ hàng hóa cho đến khi
cơ quan hải quan quyết định thông quan
Cả 3 câu trên

d.

73. Các trường hợp hàng hóa được mang về bảo quản:
a.

Hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu nhưng phải xác định giá, trưng cầu giám định

b.
c.

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải giám định để xác định có được xuất khẩu, nhập khẩu hay không
Hàng hoá phải thực hiện kiểm dịch động thực vật, kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn, chất
lượng trước khi thông quan
Câu b và c đều đúng

d.

74. Trường hợp lô hàng phải kiểm dịch động vật, thực vật, doanh nghiệp được cơ quan hải quan cho phép:
a.

Thông quan

b.

Đưa hàng hóa về bảo quản

c.
d.

Giải phóng hàng
Tạm giải phóng hàng

75. Lô hàng thuộc diện kiểm tra an toàn thực phẩm, doanh nghiệp được cơ quan hải quan cho phép:
a.

Thông quan

7


b.

Giải phóng hàng

c.

Đưa hàng hóa về bảo quản

d.

Tạm giải phóng hàng

76. Trường hợp lô hàng phải phân tích, phân loại để xác định tên gọi, thành phần, công dụng, mã số HS, doanh nghiệp
được cơ quan hải quan cho phép:
a.

Thông quan

b.

Giải phóng hàng

c.

Tạm giải phóng hàng

d.

Đưa hàng hóa về bảo quản

77. Trường hợp lô hàng phải kiểm tra nhà nước về chất lượng, doanh nghiệp được cơ quan hải quan cho phép:
a.

Thông quan

b.

Đưa hàng hóa về bảo quản

c.
d.

Giải phóng hàng
Tạm giải phóng hàng

78. Trường hợp đề nghị đưa hàng hóa về bảo quản, doanh nghiệp phải nộp chứng từ nào sau đây:
a.

Giấy phép nhập khẩu hoặc Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi đặc biệt

b.

Chỉ nộp văn bản đề nghị đưa hàng hóa về bảo quản

c.
d.

Chỉ nộp giấy đăng ký kiểm tra chuyên ngành
Giấy đăng ký kiểm tra chuyên ngành (kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm) và văn bản đề nghị đưa hàng hóa về bảo quản

79. Thời hạn kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành được thực hiện như sau:
a.
b.
c.

80.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày cấp giấy đăng ký kiểm tra
Trong thời hạn tối đa 10 ngày kể từ ngày cấp giấy đăng ký kiểm tra hoặc ngày lấy mẫu kiểm tra chuyên ngành trừ trường hợp pháp luật về kiểm tra
chuyên ngành có quy định khác
Trong vòng 15 ngày kể từ ngày cấp giấy đăng ký kiểm tra

d. Theo quy định của pháp luật có liên quan
Cơ quan kiểm tra chuyên ngành có trách nhiệm thông
a.

30 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra

b.
c.
d.

10 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra
02 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra
Theo quy định của pháp luật có liên quan

báo kết quả kiểm tra cho cơ quan hải quan trong thời hạn:

81. Trường hợp lô hàng phải kiểm dịch, hoặc vừa kiểm dịch vừa kiểm tra chất lượng hoặc vừa kiểm dịch vừa kiểm tra an
toàn thực phẩm, căn cứ để cơ quan hải quan cho phép doanh nghiệp đưa hàng hóa về bảo quản tại địa điểm kiểm
dịch là:
a.
b.
c.
d.

Xác nhận của cơ quan kiểm dịch tại Giấy đăng ký kiểm dịch
Xác nhận của cơ quan kiểm dịch tại Giấy tạm cấp kết quả kiểm dịch thực vật (đối với hàng có nguồn gốc thực vật)
Xác nhận của cơ quan kiểm dịch tại Giấy vận chuyển hàng hóa (đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản) hoặc chứng từ khác của cơ quan kiểm dịch
Tất cả các trường hợp trên

82. Việc lấy mẫu hàng hóa nhập khẩu được thực hiện trong các trường hợp sau:
a.

Người khai hải quan có yêu cầu lấy mẫu để phục vụ khai hải quan của người khai hải quan

b.
c.
d.

Hàng hoá lấy mẫu theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra chuyên ngành
Hàng hóa nhập khẩu phải lấy mẫu để phục vụ phân tích, giám định để phân loại hàng hóa theo yêu cầu của cơ quan hải quan
Cả 3 trường hợp trên

83. Trường hợp nào sau đây hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không phải lấy mẫu:
a.

Để phục vụ việc khai hải quan

b.

Để phục vụ phân tích, phân loại hàng hóa

c.

Theo đề nghị của các cơ quan quản lý chuyên ngành

d. Để phục vụ công tác thanh khoản, hoàn thuế đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu
84. Việc xem hàng hóa trước khi khai hải quan được thực hiện như sau:
a.

Không được xem hàng hóa trước khi khai hải quan

b.
c.

Việc xem trước hàng hóa phải được sự chấp thuận của cơ quan hải quan
Việc xem trước hàng hóa phải được sự chấp thuận của người vận chuyển hàng hóa hoặc người lưu giữ hàng hóa và chịu sự giám sát của cơ
quan hải quan
Việc xem trước hàng hóa phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý chuyên ngành

d.

85. Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng:
a.
b.
c.
d.

Doanh nghiệp phải khai báo tờ khai hải quan mới
Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải
quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu
Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải
quan mới
Câu a và b

86. Trường hợp đăng ký tờ khai hải quan một lần:
a.
b.
c.

Người khai hải quan thường xuyên xuất khẩu, nhập khẩu đối với mặt hàng nhất định, trong một thời gian nhất định của cùng một hợp đồng mua bán
hàng hóa với cùng một người mua, người bán
Hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu qua cùng cửa khẩu
Tờ khai hải quan một lần có hiệu lực trong thời hạn không quá 01 năm

d.

Cả 3 câu trên

87. Cơ sở để xác định hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu đường biển, đường hàng không, đường sắt, đường thủy nội địa,
cảng chuyển tải, khu chuyển tải; hàng hóa cung ứng cho tàu biển, tàu bay xuất cảnh; hàng hóa xuất khẩu được vận

8


chuyển cùng với hành khách xuất cảnh qua cửa khẩu hàng không; hàng hóa xuất khẩu đưa vào kho ngoại quan;
hàng hóa xuất khẩu đưa vào CFS là:
a.
b.
c.
d.

Tờ khai hải quan xuất khẩu đã được thông quan
Tờ khai hải quan xuất khẩu đã được thông quan và được xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát trên Hệ thống
Vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển xác định hàng hóa đã xếp lên lên phương tiện vận tải xuất cảnh
Tất cả các câu trên đều đúng

88. Cơ sở để xác định hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu đường bộ, đường sông:
a.

Tờ khai hải quan xuất khẩu đã được thông quan

b.

Được chi cục hải quan cửa khẩu xuất xác nhận “Hàng đã qua khu vực giám sát” trên Hệ thống

c.

Vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển xác định hàng hóa đã xếp lên lên phương tiện vận tải xuất cảnh

d.

Câu a và b

89. Cơ sở để xác định hàng hóa xuất khẩu tại chỗ, hàng hóa từ nội địa bán vào khu phi thuế quan trong khu kinh tế cửa
khẩu hoặc khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất:
a.
b.
c.

Tờ khai hải quan xuất khẩu, tờ khai hải quan nhập khẩu đã được thông quan
Tờ khai hải quan xuất khẩu đã được thông quan và được xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát trên Hệ thống
Vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển xác định hàng hóa đã xếp lên lên phương tiện vận tải xuất cảnh

d.

Tất cả các câu trên đều đúng

90. Trường hợp áp dụng thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan
a.

Hàng hóa quá cảnh đi qua lãnh thổ đất liền Việt Nam theo quy định

b.

Hàng hóa chuyển cửa khẩu

c.
d.

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.
Câu a và b

91. Đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan, khi khai vận chuyển kết hợp, người khai hải quan:
a.

Khai đồng thời với tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

b.

Khai tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kết hợp với khai vận chuyển độc lập

c.

Khai tờ khai vận chuyển độc lập

d.

Không phải khai thêm tờ khai nào

92. Người khai hải quan sử dụng nghiệp vụ gì để khai báo vận chuyển độc lập:
a.

HYS

b.

AMA

c.
d.

OLA
CEA

93. Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với trường hợp khai vận chuyển độc lập:
a.

Tại Chi cục Hải quan quản lý khu vực lưu giữ hàng hóa cần vận chuyển đi

b.
c.

Tại Chi cục Hải quan quản lý khu vực lưu giữ hàng hóa cần vận chuyển đến
Người khai hải quan lựa chọn làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý khu vực lưu giữ hàng hóa cần vận chuyển đi hoặc Chi cục
Hải quan quản lý khu vực lưu giữ hàng hóa cần vận chuyển đến
Cả 3 trường hợp trên

d.

94. Các trường hợp phải niêm phong hải quan:
a.
b.
c.
d.

Hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam (trừ trường hợp không thay đổi phương tiện vận chuyển đường biển, đường hàng không, đường sông từ cửa
khẩu nhập đầu tiên đến cửa khẩu xuất)
Hàng hoá xuất khẩu phải kiểm tra thực tế được vận chuyển từ địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, địa điểm kiểm tra hàng hóa ở nội địa hoặc
kho hàng không kéo dài đến cửa khẩu xuất, kho ngoại quan, kho CFS, cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa
Hàng hoá nhập khẩu được vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, địa điểm kiểm tra hàng hóa ở nội địa để
kiểm tra thực tế hàng hóa
Cả 3 trường hợp trên

95. Các trường hợp phải niêm phong hải quan:
a.
b.
c.
d.

Hàng hóa từ nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam đến cửa khẩu nhập, nhưng được người vận tải tiếp tục vận chuyển đến cảng đích ghi trên vận tải đơn
hoặc kho hàng không kéo dài, trừ trường hợp chuyển sang phương tiện vận tải khác cùng loại hình vận chuyển để vận chuyển đến cảng đích hoặc
không thay đổi phương tiện vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến cảng đích
Hàng hóa từ nước ngoài được vận chuyển từ cửa khẩu nhập về kho ngoại quan, khu phi thuế quan trong khu kinh tế cửa khẩu, kho CFS, cửa hàng miễn
thuế và ngược lại
Hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất (niêm phong đối với trường hợp hàng kiểm tra thực tế hoặc cửa khẩu tái xuất khác cửa khẩu tạm nhập)
Cả 3 trường hợp trên

96. Các trường hợp không phải niêm phong hải quan:
a.
b.
c.
d.

Hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam nhưng không thay đổi phương tiện vận chuyển đường biển, đường hàng không, đường sông từ cửa khẩu
nhập đầu tiên đến cửa khẩu xuất
Hàng hóa từ nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam đến cửa khẩu nhập tại cảng biển, cảng sông, cảng hàng không, nhưng được người vận tải tiếp tục vận
chuyển đến cảng đích ghi trên vận tải đơn nhưng được chuyển sang phương tiện vận tải khác cùng loại hình vận chuyển để vận chuyển đến cảng đích
hoặc không thay đổi phương tiện vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến cảng đích
Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khai vận chuyển kết hợp và được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa khi làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu; hàng
hóa là hàng rời, hàng hóa siêu trường, siêu trọng, hàng cồng kềnh không thể niêm phong hải quan
Cả 3 trường hợp trên

97. Thời hạn nộp thuế nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu là:
a.

275 ngày

b.

1 năm

c.
d.

90 ngày
365 ngày

98. Xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan là việc cơ quan hải quan xác định mã số, xuất xứ, trị giá hải quan của
hàng hóa:
a.
b.

Trước khi làm thủ tục hải quan
Trong quá trình làm thủ tục hải quan

9


c.
d.

Sau khi làm thủ tục hải quan
Tất cả các trường hợp trên

99.

Thẩm quyền xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan là:
a.

Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố

b.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

c.

Bộ trưởng Bộ Tài chính

d.

100.

Chi cục trưởng hải quan

Hàng hóa kinh doanh tạm nhập-tái xuất được làm thủ tục hải quan tại:
a.

Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp có trụ sở hoạt động hoặc cơ sở sản xuất

b.

Chi cục Hải quan cửa khẩu

c.
d.

Chi cục Hải quan nơi thuận tiện nhất
Chi cục Hải quan cửa khẩu, chi cục hải quan ngoài cửa khẩu

101.

Địa điểm lưu giữ hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất:
a.
b.
c.
d.

102.

Khu vực chịu sự giám sát hải quan tại cửa khẩu
Cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa hoặc kho ngoại quan tại cửa khẩu nhập hoặc cửa khẩu xuất
Kho, bãi của thương nhân thuộc địa bàn hoạt động hải quan đã được Bộ Công Thương cấp mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất
Tất cả các trường hợp trên

Thời hạn tạm nhập - tái xuất đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất là:
a.
b.
c.
d.

103.

120 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai tạm nhập và không được phép gia hạn
60 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập và chỉ được gia hạn 02 lần, mỗi lần gia hạn không quá 30 ngày
Không quá 90 mươi ngày, kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập và chỉ được gia hạn 02 lần, mỗi lần gia hạn không quá 30 ngày
60 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập và chỉ được gia hạn 01 lần, thời gian gia hạn không quá 30 ngày

Theo quy định đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất
a.

Hợp đồng xuất khẩu phải có trước hợp đồng nhập khẩu

b.

Hợp đồng xuất khẩu phải có sau hợp đồng nhập khẩu

c.
d.

Hợp đồng xuất khẩu có thể ký trước hoặc sau hợp đồng nhập khẩu
Không cần có hợp đồng nhập khẩu, xuất khẩu

104.

Cửa khẩu tạm nhập, tái xuất đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất:
a.

Hàng hóa tạm nhập, tái xuất được tạm nhập, tái xuất qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính theo quy định

b.

Việc tạm nhập, tái xuất qua các cửa khẩu, địa điểm khác thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ

c.

Đối với tạm nhập, tái xuất gỗ với các nước có chung đường biên giới căn cứ quy định của Bộ Công Thương

d.

Tất cả các trường hợp trên

105.

Hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu được:
a.

Vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu có qua cửa khẩu Việt Nam nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu
ra khỏi Việt Nam
Vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu có qua cửa khẩu Việt Nam có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam
Vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu không qua lãnh thổ Việt Nam nhưng có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt
Nam
Cả 03 trường hợp trên

b.
c.
d.

106.

Hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu được:
a.

Thực hiện trên cơ sở hai hợp đồng riêng biệt: hợp đồng nhập khẩu và hợp đồng xuất khẩu

b.

Hợp đồng xuất khẩu có thể ký trước hoặc sau hợp đồng nhập khẩu

c.
d.

Hợp đồng xuất khẩu phải có sau hợp đồng nhập khẩu
Câu a và b

107.

Hàng hóa kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu phải đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam
a.

Tại cửa khẩu nhập

b.

Tại cửa khẩu xuất hàng

c.

Tại cửa khẩu thuận tiện

d.

108.

Cả 3 trường hợp trên

Sự khác nhau giữa hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu và hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất là:
a.

Hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu không phải làm thủ tục nhập khẩu và không phải làm thủ tục xuất khẩu

b.

Hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu không chịu sự giám sát của cơ quan hải quan khi nhập khẩu

c.
d.

Hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu không có hợp đồng mua bán
Hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường

109.

Thời hạn tạm nhập- tái xuất đối với hàng hóa là thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu không thuộc
danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu được
phép tạm nhập, tái xuất để sản xuất, thi công, thực hiện dự án đầu tư là:
a.

60 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập

b.

90 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập

c.

120 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập

d. Thực hiện theo thỏa thuận của thương nhân với bên đối tác và đăng ký với Chi cục Hải quan cửa khẩu
110. Thời hạn tạm xuất - tái nhập đối với các loại máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải để sửa chữa, bảo hành, sản
xuất, thi công, cho thuê theo các hợp đồng sửa chữa, bảo hành, sản xuất, thi công, cho thuê với nước ngoài là:
a.

60 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập

b.

90 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập

c.

120 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập

d.

Thực hiện theo thỏa thuận của thương nhân với bên đối tác

và đăng ký với Chi cục Hải quan cửa khẩu

10


111.

Hàng hóa tạm nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam phải được tái xuất khẩu trong
thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, giới thiệu sản phẩm đã đăng ký với cơ
quan hải quan?
a.

Trong thời hạn 30 ngày

b.

Trong thời hạn 60 ngày

c.
d.

Trong thời hạn 90 ngày
Trong thời hạn một năm

112.

Thời hạn tạm xuất khẩu hàng hóa để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại, giới thiệu sản phẩm ở nước ngoài là
bao nhiêu ngày kể từ ngày hàng hóa được tạm xuất khẩu?
a.
b.

Trong thời hạn 30 ngày
Trong thời hạn 60 ngày

c.
d.

Trong thời hạn 90 ngày
Trong thời hạn một năm

113.

Các phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng bao gồm:
a.

Container rỗng có hoặc không có móc treo

b.

Bồn mềm lót trong container để chứa hàng lỏng

c.

Các phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng khác

d.

114.

Tất cả các phương tiện trên

Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với các phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng là container
rỗng có hoặc không có móc treo, bồn mềm lót trong container để chứa hàng lỏng:
a.
b.
c.
d.

115.

Chi cục hải quan cửa khẩu
Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa phục vụ gia công, sản xuất hàng xuất khẩu
Chi cục hải quan thuận tiện
Tất cả các địa điểm trên

Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với các phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng khác không
phải là container rỗng có hoặc không có móc treo, bồn mềm lót trong container để chứa hàng lỏng:
a.
b.
c.
d.

116.

Chi cục hải quan cửa khẩu
Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa phục vụ gia công, sản xuất hàng xuất khẩu
Chi cục hải quan thuận tiện
Tất cả các địa điểm trên

Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm nhập tái xuất, tạm
xuất tái nhập để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm:
a.
b.
c.
d.

117.

Chi cục hải quan cửa khẩu
Chi cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất, dự án
Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa phục vụ gia công, sản xuất hàng xuất khẩu nếu các hàng hóa trên phục vụ hợp đồng gia công,
sản xuất xuất khẩu, hoạt động của doanh nghiệp chế xuất
Tất cả các địa điểm trên

Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với tàu biển, tàu bay nước ngoài tạm nhập - tái xuất để sửa chữa, bảo dưỡng tại
Việt Nam:
a.

Chi cục hải quan cửa khẩu

b.

Chi cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất, dự án

c. Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa phục vụ gia công, sản xuất hàng xuất khẩu
d. Tất cả các địa điểm trên
118. Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với linh kiện, phụ tùng, vật dụng tạm nhập để phục vụ thay thế, sửa chữa tàu
biển, tàu bay nước ngoài
a.

Chi cục hải quan cửa khẩu

b.

Chi cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất, dự án

c.

Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa phục vụ gia công, sản xuất hàng xuất khẩu

d.

119.
a.

Chi cục hải quan cửa khẩu

b.

Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu

c.

Chi cục Hải quan nơi có hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm

d.

120.

Câu a và c

Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để phục vụ công việc trong
thời hạn nhất định:
a.

Chi cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất, dự án

b.

Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu

c.

Chi cục hải quan cửa khẩu

d.

121.

122.

Tất cả các địa điểm trên

Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập dự hội chợ, triển lãm, giới
thiệu sản phẩm:

Tất cả các địa điểm trên

Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để bảo hành, sửa chữa:
a.

Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu

b.

Chi cục hải quan cửa khẩu

c.

Chi cục Hải quan nơi có cơ sở bảo hành, sửa chữa

d.

Tất cả các địa điểm trên

Việc theo dõi tờ khai hải quan tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập được thực hiện:

11


a.
b.

c.

Trên Hệ thống. Trường hợp việc khai hải quan tạm nhập, tạm xuất thực hiện trên tờ khai hải quan giấy thì thủ tục tái xuất, tái nhập và theo dõi lượng
hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập thực hiện trên tờ khai hải quan giấy
Đối với hàng hóa tạm nhập, tạm xuất thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, sau khi tái xuất, tái nhập, người khai hải quan thực hiện
thủ tục hoàn thuế, không thu thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu cho tờ khai tạm nhập, tạm xuất theo quy định
Đối với hàng hóa tạm nhập, tạm xuất thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải làm thủ tục thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu

thụ nội địa theo quy định
d. Tất cả các trường hợp trên
123. Các hình thức tái nhập đối với hàng hoá đã xuất khẩu bao gồm:
a.

Tái nhập để sửa chữa, tái chế sau đó tái xuất

b.

Tái nhập để tiêu thụ nội địa hoặc để tái xuất cho đối tác nước ngoài khác

c.
d.

Tái nhập để tiêu huỷ tại Việt Nam (không áp dụng đối với hàng gia công cho thương nhân nước ngoài)
Tất cả các trường hợp trên

124.

Địa điểm làm thủ tục hải quan nhập khẩu trở lại đối với hàng hóa đã xuất khẩu:
a.
b.

c.

Chi cục Hải quan đã làm thủ tục xuất khẩu hàng hoá đó. Trường hợp hàng trả lại về Việt Nam qua cửa khẩu khác thì được làm thủ tục chuyển cửa
khẩu về nơi đã làm thủ tục xuất khẩu
Chi cục hải quan thuận tiện nhất, do doanh nghiệp lựa chọn
Trường hợp một lô hàng bị trả lại là hàng hoá của nhiều lô hàng xuất khẩu thì thủ tục tái nhập được thực hiện tại một trong những Chi cục

Hải quan đã làm thủ tục xuất khẩu hàng hoá đó
d. Tất cả các câu trên đều đúng
125. Đối với hàng hoá tái nhập để tái chế thì thời hạn tái chế do doanh nghiệp đăng ký với cơ quan hải quan nhưng
không quá:
a.

60 ngày kể từ ngày tái nhập

b.

90 ngày kể từ ngày tái nhập

c.

275 ngày kể từ ngày tái nhập

d.

126.

365 ngày kể từ ngày tái nhập

Các hình thức tái xuất hàng hoá đã nhập khẩu bao gồm:
a.

Xuất trả lại cho khách hàng ở nước ngoài

b.

Tái xuất sang nước thứ ba

c.
d.

Tái xuất vào khu phi thuế quan
Tất cả các trường hợp trên

127.

Địa điểm làm thủ tục hải quan xuất trả hàng hoá đã nhập khẩu:
a.
b.
c.
d.

128.

Chi cục hải quan thuận tiện nhất, do doanh nghiệp lựa chọn
Chi cục Hải quan đã làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đó. Trường hợp hàng xuất trả cho khách hàng nước ngoài qua cửa khẩu khác thì được làm thủ tục
chuyển cửa khẩu đến cửa khẩu xuất.
Chi cục Hải quan đã làm thủ tục xuất khẩu lô hàng đó. Trường hợp hàng xuất trả cho khách hàng nước ngoài qua cửa khẩu khác thì được làm thủ tục
chuyển cảng đến cửa khẩu xuất
Tất cả các câu trên đều đúng

Hàng hóa nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư miễn thuế bao gồm:
a.

Hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định

b.

Nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm phục vụ sản xuất của dự án ưu đãi đầu tư

c.
d.

Hàng hóa nhập khẩu kinh doanh
Câu a và b

129.

Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa đầu tư miễn thuế bao gồm:
a.
b.
c.
d.

130.

Chi cục Hải quan thuận tiện thuộc Cục Hải quan nơi đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế
Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn, hợp đồng vận chuyển
Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư thuộc Cục Hải quan nơi hàng hóa nhập khẩu
Tất cả các địa điểm trên

Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa đầu tư miễn thuế bao gồm:
a.

Các chứng từ quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC

b.
c.

Danh mục hàng hóa miễn thuế kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi đã được đăng ký tại cơ quan hải quan
Chứng từ chuyển nhượng hàng hoá thuộc đối tượng miễn thuế đối với trường hợp hàng hoá của đối tượng miễn thuế chuyển nhượng cho đối tượng
miễn thuế khác
Tất cả chứng từ trên

d.

131.

Trường hợp đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế bao gồm:
a.
b.
c.
d.

132.

Hàng hoá nêu tại khoản 1, khoản 4 và khoản 5 Điều 12 Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Hàng hóa thuộc khoản 7, khoản 8, khoản 9, khoản 10, khoản 11, khoản 12, khoản 13, khoản 14, khoản 15, khoản 16 và khoản 18, khoản 21 Điều 103
Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính
Hàng hóa được xét miễn thuế
Câu a và b

Đối tượng đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế bao gồm:
a.
b.
c.
d.

133.

Tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa
Nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ
Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hóa
Tất cả các đối tượng trên

Thời điểm đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế là:
a.

Trước khi triển khai dự án, hạng mục, giai đoạn dự án hoặc dự án mở rộng

b.
c.
d.

Trong quá trình thực hiện dự án, hạng mục, giai đoạn dự án hoặc dự án mở rộng
Trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đầu tiên của dự án, hạng mục, giai đoạn dự án hoặc dự án mở rộng
Cả 3 câu trên đều đúng

134.

Người khai hải quan sử dụng nghiệp vụ gì để khai báo danh mục hàng hóa miễn thuế:
a.

OLA

12


b.

HYS

c.

TEA

d.

135.

CEA

Hàng hoá XK, XK tại chỗ là:
a.

Hàng hoá do thương nhân ở nước ngoài XK cho thương nhân nước ngoài nhưng thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hoá đó tại VN cho
thương nhân VN khác
Hàng hoá do DN chế xuất XK cho thương nhân nước ngoài ở trong nước nhưng thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hoá đó tại VN cho
thương nhân VN khác
Hàng hoá do thương nhân VN (bao gồm cả thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài; DN chế xuất) XK cho thương nhân nước ngoài nhưng
thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hoá đó tại V N cho thương nhân VN khác

b.
c.

136.

d. Tất cả các trường hợp trên
Hàng hoá XK, XK tại chỗ bao gồm:
a.
b.

c.

Sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công theo quy định
tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP
Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan
Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài

chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam
d. Tất cả các hàng hóa trên
137. Căn cứ để xác định hàng hoá XK, XK tại chỗ đối với sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên
liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công là:
a.
b.
c.
d.

138.

Phải có hợp đồng mua bán ký giữa thương nhân nước ngoài hoặc người ủy quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài với thương nhân nhập khẩu
Phải tuân thủ quy định về hàng hóa nhập khẩu, về thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật
Phải làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ
Câu a và b

Căn cứ để xác định hàng hoá XK, XK tại chỗ đối với hàng hóa khác (ngoài sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị
thuê hoặc mượn; nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công; hàng hóa có
vốn đầu tư nước ngoài) là:
a.

139.

b.

Phải có hai hợp đồng riêng biệt: Hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng gia công, hợp đồng thuê mướn có điều khoản ghi rõ hàng hoá được giao cho
người nhận hàng tại Việt Nam; Hợp đồng nhập khẩu, hợp đồng gia công, hợp đồng thuê mượn có điều khoản ghi rõ hàng hoá được nhận từ người
giao hàng tại Việt Nam
Không cần phải có hai hợp đồng riêng biệt giữa người mua và người bán

c.

Phải có hợp đồng mua bán giữa người xuất khẩu tại chỗ và người nhập khẩu tại chỗ

d.

Phải có hợp đồng mua bán giữa thương nhân nước ngoài và thương nhân Việt Nam

Thời hạn người người nhập khẩu tại chỗ phải làm thủ tục hải quan nhập khẩu tại chỗ:
a.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông quan hàng hóa xuất khẩu và sau khi hoàn thành việc giao nhận hàng hóa
b.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa xuất khẩu và sau khi hoàn thành việc giao nhận hàng hóa
c.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông quan hàng hóa xuất khẩu và sau khi người xuất khẩu giao hàng, giao hóa đơn giá trị gia tăng cho
người nhập khẩu
d.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông quan, giải phóng hàng hóa xuất khẩu

140.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ được thực hiện như sau
a.

Thủ tục nhập khẩu tại chỗ thực hiện trước, thủ tục xuất khẩu tại chỗ thực hiện sau

b.

Thủ tục xuất khẩu tại chỗ thực hiện trước, thủ tục nhập khẩu tại chỗ thực hiện sau

c.
d.

Người xuất khẩu tại chỗ, người nhập khẩu tại chỗ thực hiện cùng lúc
Doanh nghiệp được lựa chọn làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ hoặc nhập khẩu tại chỗ

141.

Hàng hóa trung chuyển là:
a.

Hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu đưa vào cảng trung chuyển để chờ xuất đi các nước khác

b.
c.
d.

Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào cảng trung chuyển để chờ đưa ra nước ngoài
Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào cảng trung chuyển để chờ đưa vào nội địa
Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào cảng trung chuyển để chờ đưa vào kho ngoại quan, khu phi thuế quan

142.

Hàng hóa trung chuyển phải:
a.

Làm thủ tục hải quan và chịu sự giám sát hải quan trong suốt quá trình lưu giữ tại cảng

b.

Kiểm tra thực tế hàng hóa và chịu sự giám sát hải quan trong suốt quá trình lưu giữ tại cảng

c.

Được thông báo với cơ quan hải quan và chịu sự giám sát hải quan trong suốt quá trình lưu giữ tại cảng

d.

143.

Tất cả các trường hợp trên đều đúng

Người kinh doanh dịch vụ trung chuyển hàng hóa được thực hiện các dịch vụ sau đối với hàng hóa trung chuyển:
a.

Gia cố bao bì, chia gói, đóng gói lại để bảo quản hàng hóa phù hợp với yêu cầu vận chuyển

b.

Gia công, chế biến theo quy định của Thủ tướng Chính phủ

c.

Đóng ghép với hàng hóa khác để xuất khẩu

d.

Tất cả các trường hợp trên

144.

Quá cảnh hàng hóa là:
a.

Việc chuyển tải hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam

b.

Việc nhập khẩu hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam
Việc vận chuyển hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam, kể cả việc trung chuyển, chuyển tải, lưu kho,
chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải hoặc các công việc khác trong thời gian quá cảnh

c.
145.

d. Cả 3 câu trên đều đúng
Thời gian quá cảnh hàng hóa là:
a.
b.

Tối đa là 15 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, trừ trường hợp hàng hóa được lưu kho tại Việt Nam bị hư hỏng, tổn thất
trong quá trình quá cảnh
Tối đa là 30 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, trừ trường hợp hàng hóa được lưu kho tại Việt Nam bị hư hỏng,
tổn thất trong quá trình quá cảnh

13


c.
d.

Tối đa là 60 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, trừ trường hợp hàng hóa được lưu kho tại Việt Nam bị hư hỏng, tổn thất
trong quá trình quá cảnh
Tối đa là 90 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, trừ trường hợp hàng hóa được lưu kho tại Việt Nam bị hư hỏng, tổn thất
trong quá trình quá cảnh

146. Trường hợp hàng hóa được lưu kho tại Việt Nam bị hư hỏng, tổn thất trong quá trình quá cảnh cần phải có thêm
thời gian để lưu kho, khắc phục hư hỏng, tổn thất thì thời gian quá cảnh được cơ quan hải quan nơi làm thủ tục quá
cảnh hoặc Bộ Công thương (nếu có giấy phép) chấp thuận gia hạn thêm:
a.

Tối đa là 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn quá cảnh

b.

Tối đa là 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn quá cảnh

c.
d.

Tối đa là 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn quá cảnh
Tương ứng với thời gian cần thiết để thực hiện các công việc đó

147.

Kho ngoại quan là khu vực kho, bãi lưu giữ hàng hóa:
a.

Hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan được gửi để chờ xuất khẩu

b.

Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào gửi để chờ xuất khẩu ra nước ngoài

c.

Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào gửi để chờ nhập khẩu vào Việt Nam

d.

Tất cả các trường hợp trên

148.

149.

Kho ngoại quan được thành lập tại các vị trí sau:
a.

Cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế

b.

Cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa

c.
d.

Cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt liên vận quốc tế
Tất cả các vị trí trên

Theo quy định, kho ngoại quan phải có diện tích tối thiểu:
2
a. 5.000 m (bao gồm nhà kho, bãi và các công trình phụ trợ), trong đó khu vực kho chứa hàng phải có diện tích từ
2
1.000 m trở lên Cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa
b.
c.

Đối với kho chuyên dùng để lưu giữ một hoặc một số chủng loại hàng hóa có yêu cầu bảo quản đặc biệt thì kho ngoại quan phải có diện tích tối
2
thiểu 1.000 m
2
Đối với bãi ngoại quan chuyên dùng phải đạt diện tích tối thiểu 10.000 m , không yêu cầu diện tích kho

d.

Tất cả các câu trên

150.

Thẩm quyền thành lập, gia hạn thời gian hoạt động, tạm dừng và chấm dứt hoạt động kho ngoại quan là:
a.
b.
c.
d.

151.

152.

Bộ Tài chính
Tổng cục Hải quan
Cục Hải quan tình, thành phố
Tất cả các câu trên đều đúng

Các dịch vụ được thực hiện trong kho ngoại quan gồm:
a.

Gia cố, chia gói, đóng gói bao bì; đóng ghép hàng hóa; phân loại phẩm cấp hàng hóa, bảo dưỡng hàng hóa

b.

Lấy mẫu hàng hóa để phục vụ công tác quản lý hoặc làm thủ tục hải quan

c.

Chuyển quyền sở hữu hàng hóa

d.

Tất cả các dịch vụ trên

Hàng hóa gửi kho ngoại quan được lưu giữ trong thời gian:
a. Không quá 12 tháng kể từ ngày được gửi vào kho; trường hợp có lý do chính đáng thì được Cục trưởng Cục Hải quan đang quản
lý kho ngoại quan gia hạn một lần không quá 12 tháng
b.
c.
d.

153.

Không quá 12 tháng kể từ ngày được gửi vào kho; trường hợp có lý do chính đáng thì được Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan
gia hạn một lần không quá 12 tháng
Không quá 90 ngày kể từ ngày được gửi vào kho; trường hợp có lý do chính đáng thì được Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan
gia hạn một lần không quá 90 ngày
Không quá 12 tháng kể từ ngày được gửi vào kho và không được gia hạn

Hàng hóa nào sau đây không được gửi kho ngoại quan:
a.

Hàng hóa thuộc diện có thuế tiêu thụ đặc biệt

b.

Hàng hóa tiêu dùng, hàng hóa không khuyến khích nhập khẩu

c.
d.

Hàng hóa gây nguy hiểm cho người hoặc ô nhiễm môi trường
Tất cả các hàng hóa trên

154.

Hàng hóa nào sau đây được nhập khẩu vào nội địa từ kho ngoại quan:
a.
b.
c.
d.

155.

Hàng hóa theo quy định phải làm thủ tục nhập khẩu tại cửa khẩu
Hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được chuyển cửa khẩu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ
Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để phục vụ sản xuất, gia công và hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam
Tất cả các hàng hóa trên

Hàng hóa xuất khẩu được vận chuyển từ kho ngoại quan đến cửa khẩu xuất, doanh nghiệp phải làm thủ tục và khai
báo:
a.

Vận chuyển kết hợp

b.

Vận chuyển độc lập

c.

Có thể khai báo kết hợp hoặc độc lập

d.

156.

Không phải khai báo

Hàng hóa nhập khẩu được vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến kho ngoại quan, doanh nghiệp phải làm thủ tục và
khai báo:
a.

Vận chuyển độc lập

b.

Vận chuyển kết hợp

c.

Có thể khai báo kết hợp hoặc độc lập

d.

Không phải khai báo

14


157.

Chuyển quyền sở hữu hàng hoá gửi kho ngoại quan được thực hiện khi:
a.
b.
c.
d.

158.

Kho bảo thuế là kho dùng để:
a. Lưu giữ hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan được gửi để chờ xuất khẩu
b.
c.
d.

159.

160.

Kho bảo thuế là kho được thành lập chỉ để lưu giữ:
Nguyên liệu nhập khẩu để phục vụ sản xuất

b.
c.

Nguyên liệu nhập khẩu kinh doanh
Nguyên liệu nhập khẩu để phục vụ gia công, sản xuất hàng xuất khẩu

d. Nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu
Nguyên liệu, vật tư được lưu giữ tại kho bảo thuế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu trong thời gian:
a.
Không quá 12 tháng kể từ ngày được gửi vào kho; trường hợp có lý do chính đáng thì được Cục trưởng Cục Hải quan

c.
d.

161.
b.
c.

Có hệ thống sổ kế toán và ứng dụng công nghệ thông tin theo tiêu chuẩn của cơ quan quản lý nhà nước để theo dõi, quản lý hàng hóa nhập, xuất,
lưu giữ, tồn trong kho
Nằm trong khu vực cơ sở sản xuất của doanh nghiệp, được ngăn cách với khu vực chứa nguyên liệu, vật tư không được bảo thuế, được lắp đặt hệ
thống camera giám sát đáp ứng tiêu chuẩn của cơ quan hải quan để giám sát hàng hóa ra, vào kho bảo thuế
Tuân thủ pháp luật kế toán, thống kê; thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo quy định của pháp luật

d. Câu a và b
Điều kiện thành lập kho bảo thuế đối với doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu khác:
a.
b.
c.

Có hoạt động xuất khẩu ít nhất 02 năm liên tục trở lên mà không vi phạm pháp luật về hải quan và pháp luật thuế và có kim ngạch xuất khẩu từ 40
triệu USD trở lên
Có hệ thống sổ kế toán và ứng dụng công nghệ thông tin theo tiêu chuẩn của cơ quan quản lý nhà nước để theo dõi, quản lý hàng hóa nhập, xuất, lưu
giữ, tồn trong kho;
Tuân thủ pháp luật kế toán, thống kê; thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo quy định của pháp luật.
Tất cả các trường hợp trên

d.
Thẩm quyền thành lập, gia hạn thời gian hoạt động, tạm dừng và chấm dứt hoạt động kho bảo thuế là:
a.

Bộ Tài chính

b.

Tổng cục Hải quan

c.

Cục Hải quan tình, thành phố

d.

164.

Tất cả các câu trên đều đúng

Địa điểm thu gom hàng lẻ là:
a.
b.
c.
d.

165.

Khu vực kho, bãi dùng để thực hiện các hoạt động thu gom, chia, tách hàng hóa của nhiều chủ hàng vận chuyển chung công-te-nơ
Nơi chứa nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã được thông quan nhưng chưa nộp thuế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu
Nơi lưu giữ hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan được gửi để chờ xuất khẩu
Nơi lưu giữ hàng hóa từ nước ngoài đưa vào gửi để chờ xuất khẩu ra nước ngoài hoặc chờ nhập khẩu vào Việt Nam

Địa điểm thu gom hàng lẻ được thành lập tại các vị trí sau:
a.

Cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa

b.

Cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt liên vận quốc tế

c.
d.

Cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế
Tất cả các vị trí trên

166.

Điều kiện về kho bãi khi thành lập địa điểm thu gom hàng lẻ:
a.
b.
c.
a.

167.

2
Có diện tích kho tối thiểu 1.000 m không bao gồm bãi và các công trình phụ trợ
Đảm bảo điều kiện làm việc cho cơ quan hải quan như trụ sở làm việc, nơi kiểm tra hàng hóa, nơi lắp đặt trang thiết bị kiểm tra hải quan, kho chứa
tang vật vi phạm; hàng hóa ra vào kho, bãi phải được quản lý bằng hệ thống máy tính và được kết nối với hệ thống giám sát của cơ quan hải quan
Kho, bãi phải có hàng rào ngăn cách với khu vực xung quanh, được trang bị hệ thống camera giám sát đáp ứng tiêu chuẩn của cơ quan hải quan
Tất cả các câu trên

Thẩm quyền thành lập, gia hạn thời gian hoạt động, tạm dừng và chấm dứt hoạt động địa điểm thu gom hàng lẻ là:
a.

Bộ Tài chính

b.
c.
d.

Tổng cục Hải quan
Cục Hải quan tình, thành phố
Tất cả các câu trên đều đúng

168.

Địa điểm thu gom hàng lẻ là nơi thực hiện dịch vụ:
a.
b.
c.
d.

169.

đang quản lý kho bảo thuế gia hạn. Thời gian gia hạn phù hợp với chu trình sản xuất
Không quá 12 tháng kể từ ngày được gửi vào kho; trường hợp có lý do chính đáng thì được Chi cục trưởng Chi cục Hải quan đang quản lý
kho bảo thuế gia hạn. Thời gian gia hạn phù hợp với chu trình sản xuất
Không quá 12 tháng kể từ ngày được gửi vào kho; trường hợp có lý do chính đáng thì được Chi cục trưởng Chi cục Hải quan đang quản lý kho bảo
thuế gia hạn. Thời gian gia hạn không quá 12 tháng kể từ ngày được gửi vào kho
Không quá 12 tháng kể từ ngày được gửi vào kho và không được gia hạn

Điều kiện thành lập kho bảo thuế đối với doanh nghiệp ưu tiên:
a.

163.

Lưu giữ hàng hóa từ nước ngoài đưa vào gửi để chờ xuất khẩu ra nước ngoài hoặc chờ nhập khẩu vào Việt Nam
Chứa nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã được thông quan nhưng chưa nộp thuế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu của chủ kho bảo thuế
Tất cả các trường hợp trên

a.

b.

162.

Có hành vi mua bán hàng hoá theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Luật Thương mại
Chủ kho ngoại quan có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan về việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa đang gửi kho ngoại
quan để quản lý theo dõi, không phải làm thủ tục nhập, xuất kho ngoại quan
Thời hạn hàng hoá gửi kho ngoại quan được tính kể từ ngày hàng hoá đưa vào kho ngoại quan theo hợp đồng thuê kho ký giữa chủ kho ngoại quan và
chủ hàng cũ
Tất cả các trường hợp trên

Đóng gói, đóng gói lại, sắp xếp, sắp xếp lại hàng hóa chờ xuất khẩu
Chia tách các lô hàng nhập khẩu để chờ làm thủ tục nhập khẩu hoặc đóng ghép container với các lô hàng xuất khẩu khác để xuất sang nước thứ ba
Chuyển quyền sở hữu đối với hàng hóa trong thời gian lưu giữ
Tất cả các trường hợp trên

Dịch vụ nào sau đây không được thực hiện tại địa điểm thu gom hàng lẻ:

15


a.

Bảo dưỡng, bảo trì sửa chữa hàng hóa chờ nhập khẩu hoặc chờ xuất khẩu

b.

Chia tách các lô hàng nhập khẩu của nhiều chủ hàng đóng chung container

c.
d.

Đóng gói, sắp xếp các lô hàng đã làm thủ tục xuất khẩu chờ thực xuất khẩu
Chia tách, đóng ghép hàng quá cảnh, hàng trung chuyển chung container xuất khẩu hoặc đóng ghép chung với hàng xuất khẩu của Việt Nam

170.

Hàng hóa đưa vào, đưa ra địa điểm thu gom hàng lẻ bao gồm:
a.

Hàng hóa nhập khẩu chưa làm thủ tục hải quan

b.
c.

Hàng hóa nhập khẩu đã được thông quan nhưng chưa nộp thuế nhập khẩu
Hàng hóa xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan hoặc đã đăng ký tờ khai hải quan nhưng việc kiểm tra thực tế hàng hóa sẽ được thực hiện tại địa
điểm thu gom hàng lẻ
Câu a và c

d.

171.

Thời hạn lưu giữ hàng hóa trong địa điểm thu gom hàng lẻ là:
a.
b.
c.
d.

172.

Không quá 12 tháng kể từ ngày được gửi vào địa điểm thu gom hàng lẻ; trường hợp có lý do chính đáng thì được Cục trưởng Cục Hải quan đang
quản lý địa điểm thu gom hàng lẻ gia hạn một lần không quá 12 tháng
Không quá 12 tháng kể từ ngày được gửi vào địa điểm thu gom hàng lẻ; trường hợp có lý do chính đáng thì được Chi cục trưởng Chi cục Hải quan
quản lý địa điểm thu gom hàng lẻ gia hạn một lần không quá 12 tháng
Không quá 90 ngày kể từ ngày được gửi vào địa điểm thu gom hàng lẻ; trường hợp có lý do chính đáng thì được Chi cục trưởng Chi cục Hải
quan quản lý địa điểm thu gom hàng lẻ gia hạn một lần không quá 90 ngày
Không quá 12 tháng kể từ ngày được gửi vào địa điểm thu gom hàng lẻ và không được gia hạn

Hàng hóa xuất khẩu được vận chuyển từ địa điểm thu gom hàng lẻ đến cửa khẩu xuất, doanh nghiệp phải làm thủ
tục và khai báo:
a.

Vận chuyển kết hợp

b.

Vận chuyển độc lập

c.

Có thể khai báo kết hợp hoặc độc lập

d.

173.

Không phải khai báo

Hàng hóa nhập khẩu được vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến địa điểm thu gom hàng lẻ, doanh nghiệp phải làm thủ
tục và khai báo:
a.

Vận chuyển kết hợp

b.

Vận chuyển độc lập

c.

Có thể khai báo kết hợp hoặc độc lập

d.

174.

Không phải khai báo

Doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ phải thông báo bằng văn bản
với Cục Hải quan đang quản lý địa điểm thu gom hàng lẻ về hiện trạng hàng hóa và tình hình hoạt động của kho
ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ theo định kỳ:
a.

03 tháng một lần

b.

06 tháng một lần

c.
d.

Một năm một lần
Không phải thông báo

175.

Địa điểm kiểm tra tại chân công trình, nhà máy, xí nghiệp sản xuất của doanh nghiệp được cơ quan hải quan quyết
định công nhận là:
a.
b.
c.
d.

Địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung
Địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu; địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa
Nơi tập kết máy móc, thiết bị, nguyên liệu, linh kiện, vật tư nhập khẩu để xây dựng nhà máy, công trình, thực hiện dự án đầu tư, phục vụ sản xuất
hàng hóa hoặc hàng hóa xuất khẩu
Cả 03 trường hợp trên

16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×