Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 28 bài: Kể chuyện Kho báu

Tuần: 28

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 2

KỂ CHUYỆN
KHO BÁU
I. Mục tiêu:
1. Rèn kỹ năng nói:
- Dựa vào TN và gợi ý kể lại từng đoạn và toàn bộ câu chuyện bằng lời của mình với
giọng điệu thích hợp, biết kết hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt.
2. Rèn kỹ năng nghe:
- Lắng nghe và ghi nhớ lời kể của bạn để nhận xét học sinh kể tiếp.
II. Chuẩn bị:
- Bảng phụ chép nội dung gợi ý ở 3 đoạn.
III. Các hoạt động dạy học:
1. Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn kể chuyện.
a, Kể từng đoạn theo gợi ý.
- Học sinh đọc y/c 1 và các gợi ý.
- Giáo viên giúp học sinh xác định yêu cầu và nhiệm vụ của học sinh.
- Giáo viên hướng dẫn 1 -2 học sinh làm mẫu đoạn 1 -> cách kể đoạn 2 + 3 cũng tương

tự như đoạn 1.
- Học sinh tập kể từng đoạn trong nhóm.
- Đại diện các nhóm thi kẻ -> nhận xét nhanh.
b, Kể toàn bộ câu chuyện.


- Giáo viên nêu yêu cầu của bài.
- Học sinh kể trong nhóm -> thi kể.
3. Củng cố, dặn dò:
- Vài học sinh nêu lại ý nghĩa của câu chuyện.
- Giáo viên kể học sinh về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
- Nhận xét chung tiết học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×