Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Tập viết Ôn cách viết các chữ hoa A, M, N, Q, V ( kiểu 2 )

Giáo án Tiếng việt 2
Tập viết
ÔN CÁC CHỮ HOA: A, M, N, Q, V (KIỂU 2)
I. MỤC TIÊU
Viết đúng các chữ hoa kiểu 2: A, M, N, Q, V (mỗi chứ 1 dòng); viết đúng các tên
riêng có chữ hao kiểu 2: Việt Nam, Nguyễn áI Quốc, Hồ Chí Minh (mỗi tên riêng 1
dòng)
II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC
- Mẫu chữ A, M, N, Q, V hoa (kiểu 2) đặt trong khung chữ, có đủ các đường kẻ
và đánh số các đường kẻ.
- Viết mẫu các cụm từ ứng dụng lên bảng.
- Vở tập viết 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra học sinh
viết
- 2 em lên bảng viết, dưới lớp viết vào
- Gọi học sinh lên viết chữ V hoa và bảng con.

cụm từ ứng dụng Việt Nam thân yêu
- Giáo viên nhận xét, ghi điểm.

- 2 HS nhắc lại tên bài.

2. Bài mới: Giới thiệu bài
a. Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ
hoa

- HS nêu nhận xét, quy trình viết các
chữ hoa như đã hướng dẫn ở các tiết
- Yêu cầu học sinh quan sát và nói lại trước.
quy trình viết các chữ hoa A, M, N, Q,
V (kiểu 2).
- Nhận xét, bổ sung.
- Gọi học sinh nhận xét, bổ sung.
- Theo dõi.
- Giáo viên có thể nêu lại quy trình viết
các chữ hoa như đã viết cụ thể ở từng
bài.
*Quan sát chữ mẫu:


*Viết bảng:

- Học sinh viết theo hướng dẫn của giáo
- Yêu cầu học sinh viết chữ hoa A, M, viên.
N, Q, V
(kiểu 2) vào bảng con .
- Giáo viên nhận xét, sửa lỗi
b. Hoạt động 2: Hdẫn viết cụm từ ứng
dụng .
*Giới thiệu cụm từ ứng dụng.

- Học sinh đọc nối tiếp.

- Yêu cầu học sinh đọc các cụm từ ứng
dụng:
*Việt Nam, Nguyễn ái Quốc, Hồ Chí
Minh.


- Nhận xét gì về các cụm từ ứng dụng?

*Đều là các từ chỉ tên riêng.

- GV giải thích thêm về các tên của Bác - Học sinh nghe và ghi nhớ.
Hồ.
*Quan sát và nhận xét.
- So sánh chiều cao của các chữ hoa với *Chữ hoa A, M, N, Q, V ( kiểu 2) đều
chữ thường.
cao 2 ly rưỡi, chữ g, h cao 2 ly rưỡi, các
chữ còn lại cao 1ly.
- Giáo viên nhận xét sửa sai.
- 8 em lên bảng viết, dưới lớp viết vào
*Viết bảng:
viết bảng con từng chữ.
- Yêu cầu học sinh viết vào bảng
c. Hoạt động 3: Hướng dẫn viết vào
- Học sinh viết bài theo yêu cầu của giáo
vở .
viên.
- Yêu cầu học sinh lần lượt viết vào vở.
+Mỗi chữ cái viết một dòng, cỡ nhỏ.
+Mỗi từ ngữ ứng dụng viết 1 dòng, cỡ
nhỏ.
- Giáo viên theo dõi uốn nắn chú ý cách
cầm viết, tư thế viết.
- Thu và chấm 1 số bài.
3. Củng cố, dặn dò:


- Giáo viên nhận xét tuyên dương.
- Về nhà hoàn thành bài viết của mình.



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×