Tải bản đầy đủ

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ THƯ VIỆN

Web thế hệ mới

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

----o0o----

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
WEB THẾ HỆ MỚI
Tên đề tài:

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ THƯ VIỆN
Giáo viên hướng dẫn : NINH THỊ THU TRANG
Sinh viên thực hiện : HÀ TRỌNG DÙNG
LÊ THỊ HẢI ANH
ĐỖ TRUNG HIẾU
ĐỖ THANH TÙNG
ĐÀO DUY THẮNG
PHẠM THIÊN LUÂN
LỚP:66DCTM21


HÀ NỘI -2018

Nhận xét của Giáo viên hướng dẫn:
................................................................................................................................
1
GVHD : Ninh Thị Thu Trang


Web thế hệ mới

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

MỤC LỤC

2


GVHD : Ninh Thị Thu Trang


Web thế hệ mới

LỜI NÓI ĐẦU
Qua thời gian học tập và làm việc với ngôn ngữ lập trình NoedJS theo đề tài các nhóm
được giao nhóm em đã xây dựng Website demo cho môn học .Với tiêu chí quản lí thư
viện nhóm chúng em xây dựng một trang web quản lý theo cách tối ưu và nhất phù
hợp với mô hình quản lý của thư viện trong các trường học hiện nay. Thời gian từ lúc
nhận đề tài đến lúc hoàn thành sản phẩm là khá ngắn nên trong quá trình thực hiện có
lỗi nào sai sót chúng em mong được thầy cô góp ý và giúp đỡ chúng em hoàn thiện
sản phẩmCÁC

CHỨC NĂNG WEBSITE QUẢN LÍ THƯ VIỆN

1. Giao diện đăng nhập
Giao diện đăng nhập có hai chức năng
-

Đăng nhập Admin
Đăng nhập thủ thư

Để đăng nhập Admin cũng như Thủ thư cần 2 yếu tố tên người dùng và mật khẩu
Đối với đăng nhập Admin sẽ được tạo sẵn trên Cơ Sở Dữ Liệu
Đối với đăng nhập Thủ thư sẽ được tạo từ tài khoản Admin
2. Các chức năng đối với Admin
Cơ sở dữ liệu Admin ban đầu có tên tài khoản là “Admin” mật khẩu “1234”

3
GVHD : Ninh Thị Thu Trang


Web thế hệ mới

Trang chủ sau khi đăng nhập

Đối với tài khoản Admin ta thực hiện được một số chức năng đới với tài khoản Admin
là Xem thông tin admin, Đổi mật khẩu admin và đăng xuất được tài khoản

4
GVHD : Ninh Thị Thu Trang


Web thế hệ mới

Xem thông tin Admin

5
GVHD : Ninh Thị Thu Trang


Web thế hệ mới
Thay đổi mật khẩu Admin

Đăng xuất

Sau khi kích vào logout thì quay lại giao diện ban đầu
Trang chủ Admin có 2 nội dung là Trang chủ và Chỉnh sửa quy định
6
GVHD : Ninh Thị Thu Trang


Web thế hệ mới
-

Trang chủ

Ở trang chủ có chức năng Thêm thủ thư , Tìm kiếm thủ , Xóa thủ thư , Chỉnh sửa thủ
thư
+ Thêm thủ thư

Yêu cầu phải nhaaoj các thông tin Tên thủ thư , Giới tính , Ngày sinh , Email , Địa chỉ
, Tên tài khoản và Mật khẩu . Sau khi điền đủ thông tin ta có thể “ Lưu ” hoặc có thể “
Hủy ”
+ Sửa thông tin Thủ thư

7
GVHD : Ninh Thị Thu Trang


Web thế hệ mới

+ Xóa Thủ thư

-

Quy định

8
GVHD : Ninh Thị Thu Trang


Web thế hệ mới

3. Các chức năng đối với Thủ thư
Để đăng nhập Thủ thư ta cần “ Tên đăng nhập ” và “ Mật khẩu”
Giao diện thủ thư

Đối với thủ thư cũng có thể Xem thông tin , Đổi mật khẩu , Đăng xuất

9
GVHD : Ninh Thị Thu Trang


Web thế hệ mới

-

Xem thông tin

Thủ thư chỉ có thể xem thông tin của chính mình mà không thể sửa hay xóa
-

Đổi mật khẩu

10
GVHD : Ninh Thị Thu Trang


Web thế hệ mới

-

Đăng xuất

Sau khi kích vào logout thì quay lại giao diện ban đầu
Thủ thư có 3 chức năng chính là Quản lý sách , Quản lý độc giả , Quản lý mượn trả
a. Quản lý sách

11
GVHD : Ninh Thị Thu Trang


Web thế hệ mới

-

Quản lý thể loại

Quản lý thể loại có 3 chức năng Thêm thể loại , Sửa thể loại , Xóa thể loại
+ Thêm thể loại

12
GVHD : Ninh Thị Thu Trang


Web thế hệ mới

Cần nhập thể loại sách yêu cầu bắt buộc phải nhập
Nếu chưa nhập sẽ nhận đươc cảnh báo

+ Sửa thể loại

13
GVHD : Ninh Thị Thu Trang


Web thế hệ mới

+ Xóa thể loại

-

Quản lý nhà xuất bản

14
GVHD : Ninh Thị Thu Trang


Web thế hệ mới

Quản lý nhà xuất bản có 3 chức năng Thêm nhà xuất bản , Sửa nhà xuất bản , Xóa
nhà xuất bản
+ Thêm nhà xuất bản

Bắt buộc phải nhập tên nhà xuất bản
+ Sửa nhà xuất bản

15
GVHD : Ninh Thị Thu Trang


Web thế hệ mới

+ Xóa nhà xuất bản

-

Quản lí sách

16
GVHD : Ninh Thị Thu Trang


Web thế hệ mới

Quản lý sách sẽ quản lí tên sách , tác giả , năm xuất bản , số lượng , thể loại , nhà xuất
bản ID
Quản lý sách có 3 chức năng Thêm sách , Sửa sách , Xóa sách
+ Thêm sách

Để thêm được sách cần nhập tên sách , tác giả , năm xuất bản , số lượng , thể loại , nhà
xuất bản , ID
+ Sửa sách
17
GVHD : Ninh Thị Thu Trang


Web thế hệ mới

Ta có thể sửa được tên sách , tác giả , năm xuất bản , số lượng , thể loại , nhà xuất
bản , ID
+ Xóa sách

b. Quản lý độc giải
Để quản lí độc giả thủ thư có thể thêm độc giả , sửa thông tin độc giả và xóa đọc giải
+ Thêm độc giải

18
GVHD : Ninh Thị Thu Trang


Web thế hệ mới

Để thêm được đọc giả thủ thư cần nhập Tên độc giả , Giới tính , Ngày sinh , Email ,
Địa chỉ
+ Sửa độc giả

Để sửa được đọc giả thủ thư có thể thay đổi Tên độc giả , Giới tính , Ngày sinh ,
Email , Địa chỉ
+ Xóa độc giả

19
GVHD : Ninh Thị Thu Trang


Web thế hệ mới

Khi xóa đọc giả nếu độc giả còn mượn sách thì sẽ không xóa được , chỉ xóa được khi
độc giả không còn mượn sách

c. Quản lý mượn trả

20
GVHD : Ninh Thị Thu Trang


Web thế hệ mới

-

Mượn sách

Để có thể cho độc giả mượn sách thủ thư chỉ cần chọn đọc giải chọn sách nếu đạt quy
định thì độc giả đó sẽ được mượn

Nếu sai quy định

21
GVHD : Ninh Thị Thu Trang


Web thế hệ mới

Sau khi mượn thành công thì số sách trong mục quản lý sách tự giảm và ngược lại nếu
trả sách

-

Trả sách

22
GVHD : Ninh Thị Thu Trang


Web thế hệ mới

23
GVHD : Ninh Thị Thu TrangTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×