Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập đọc Phần thưởng

Giáo án Tiếng việt 2
Môn: Tập đọc
Bài : PHẦN THƯỞNG

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Biết ngắt, nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cum từ.
- Hiểu nội dung: Câu chuyện đề cao lòng tốt và khuyến khích hs làm việc
tốt. (trả lời được các câu hỏi 1, 2, 4)
- HS khá, giỏi trả lời được câu 3
- Giáo dục học sinh nên làm nhiều việc tốt, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Bài dạy, tranh minh hoạ
-Xem bài trước
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. Kiểm tra bài cũ:
2. Giới thiệu bài.
3. Phát triển bài:

*Hoạt động 1: Luyện đọc

-Theo dõi SGK và đọc thầm.

*Mục tiêu: Rèn kĩ năng đọc đúng

- 1hs đọc thành tiếng. Cả lớp đọc

*Cách tiến hành:

thầm theo.


- Đọc mẫu

- Mỗi em đọc 1 câu nối tiếp nhau

- Yêu cầu 1hs khá đọc bài

cho đến hết.

a) Đọc từng câu.

- Nêu từ khó

- Yêu cầu hs đọc nối tiếp từng câu

- 3, 5 hs đọc thành tiếng. Cả lớp

- Hướng dẫn hs luyện đọc từ khó: (Giới thiệu từ khó
cần luyện đọc đã ghi ở bảng lớp và gọi hs đọc

đọc thầm từ khó: nửa, buổi sáng,
sáng kiến, trực nhật, tẩy, thưởng,
bàn tán, lặng yên, trực nhật, biết

- GV theo dõi, uốn nắn

bí mật, bất ngờ, sẽ, vỗ tay, vang

b) Đọc từng đoạn trước lớp.

dậy, vang dậy, lặng lẽ, khăn, đỏ,

- Yêu cầu học sinh đọc tiếp nối theo từng đoạn trước …
lớp. (Theo dõi hs đọc, kết hợp nhắc nhở các em
ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ và đọc đoạn thích hợp).

- HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn

Đồng thời giúp hs hiểu nghĩa các từ ngữ mới trong

trong bài.

bài. (gồm những từ được chú giải ở cuối bài, những
từ ngữ khác hs chưa hiểu) .
- Hướng dẫn đọc ngắt giọng câu dài
- Cho học sinh luyện đọc câu và ngắt giọng các
câu:
+ Một buổi sáng, vào giờ ra chơi, các bạn trong lớp -3,5 em đọc cá nhân, đồng thanh
túm tụm bàn bạc điều gì có vẻ bí mật lắm.

+ Một buổi sáng, / vào giờ ra

+ Đây là phần thưởng cả lớp đề nghị tặng bạn Na.

chơi, / các bạn trong lớp túm

+ Đỏ bừng mặt, / cô bé đứng dậy / bước lên bục.//
c) Đọc từng đoạn trong nhóm
- Chia nhóm,

tụm bàn bạc điều gì / có vẻ bí
mật lắm.//
+ Đây là phần thưởng / cả lớp đề


- Theo dõi, hướng dẫn các nhóm đọc đúng.

nghị tặng bạn Na.//

d) Thi đọc giữa các nhóm

+ Đỏ bừng mặt, / cô bé đứng dậy

- Các nhóm thi đọc (đồng thanh, cá nhân, đoạn 1, 2). / bước lên bục.//
GV tạo điều kiện để nhiều hs tham gia thi đọc. (đọc

- Thành lập nhóm

tiếp sức, đọc “truyền điện”, đọc theo vai…).

- Lần lượt từng hs trong nhóm

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

đọc, các hs khác nghe, góp ý.

e) Cả lớp đọc đồng thanh

- Cử hs thi đọc

*Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài.

- Nhận xét

*Mục tiêu: Hiểu nội dung các đoạn và nội dung
bài.

- Cả lớp đọc ĐT cả bài với giọng

*Cách tiến hành:

vừa phải (không đọc quá to).

-Yêu cầu 1 học sinh đọc câu hỏi 1. Cả lớp đọc thầm

- Cảlớp đọc thầm đoạn 1, trả lời:

đoạn 1 suy nghĩ trả lời.

- Nói về một hs tên là Na

+ Hãy kể những việc làm tốt của bạn Na.

- Tốt bụng, hay giúp đỡ bạn bè.

Dẫn dắt hs:

- Na sẵn sàng giúp đỡ bạn, sẵn

- Câu chuyện này nói về ai?

sàng san sẻ những gì mình có

- Bạn ấy có đức tính gì?

cho bạn.

- Hãy kể những việc làm tốt của bạn Na.

- Cảlớp đồng thầm đoạn 2, trả

-Yêu cầu 1 học sinh đọc câu hỏi 2. Cả lớp đọc thầm
đoạn 2 suy nghĩ trả lời.
+ Theo em, điều bí mật được các bạn của Na bàn
bạc là gì?

lời:
- Các bạn đề nghị cô giáo thưởng
cho Na vì lòng tốt của Na đối với
mọi người.
- Cảlớp đọc thầm đoạn 3, trả lời:


- (HS khá, giỏi):Yêu cầu 1 học sinh đọc câu hỏi 3.

- Na xứng đáng được thưởng, vì

Cả lớp đọc thầm đoạn 3 suy nghĩ trả lời.

người tốt cần được thưởng. / Na

+ Em có nghĩ rằng Na xứng đáng được thưởng chưa xứng đáng được thưởng, vì
Na học chưa giỏi.
không? Vì sao?
-Yêu cầu 1 học sinh đọc câu hỏi 4. Cả lớp đọc thầm

- Cảlớp đọc thầm bài, trả lời:

bài suy nghĩ trả lời.

- ( Na vui mừng: đến mức tưởng

+ Khi Na được phần thưởng những ai vui mừng? là nghe nhầm, đỏ mừng mặt.
Vui mừng như thế nào?

-Cô giáo & các bạn vui mừng: vỗ

*Hoạt động 3: Luyện đọc lại

tay vang dậy.

*Mục tiêu: Biết đọc phân biệt lời kể chuyện với -Mẹ vui mừng: khóc đỏ hoe cả
mắt).
lời nhân vật
- Tổ chức cho hs thi đọc lại bài (chia lớp thành - Các nhóm thi đọc. Cả lớp và
nhiều nhóm (mỗi nhóm 3hs) để thi đọc phân vai GV nhận xét, bình chọn cá nhân
(người dẫn chuyện, cậu bé, bà cụ).
- Gọi HS đọc, GV theo dõi nhận xét.
4. Kết luận:
- Nhận xét tiết học. Hỏi củng cố lại bài.
- Dặn dò HS học ở nhà.

Rút kinh nghiệm:

và nhóm đọc hay nhất (đọc đúng,
thể được tình cảm của các nhân
vật).



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×