Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏi

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TỪ NGỮ VỀ HỌC TẬP. DẤU CHẤM HỎI
I.MỤC TIÊU
- Tìm được các từ ngữ có tiếng học, có tiếng tập(BT 1).
- Đặt câu với một từ tìm được (BT2); biết sắp xếp lại trật tự các từ trong câu để tạo câu
mới(BT3)
- Biết đặt dấu chấm hỏi vào cuối câu hỏi(BT4)
- Giáo dục HS yêu thích môn Tiếng Việt
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
Nội dung

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1.Bài cũ:

- Kiểm tra 2 HS.


HS 1: Kể tên một số đồ
vật, người, con vật, hoạt
động mà em biết.

4-5p

2. Bài mới:

. Giới thiệu bài

HS 2: Làm lại bài tập 4,
tiết Luyện từ và câu tuần
trước.

Hướng dẫn
làm bài tập

*Gọi 1 HS đọc đề bài.

*HS nêu yêu cầu:

- Yêu cầu HS tìm mẫu.

- Đọc: học hành, tập đọc.

- Nhận xét và cho điểm HS.

Bài 1: Tìm các - Yêu cầu 1 HS nêu yêu cầu của
từ có tiếng
bài.
học, có tiếng
tập.
- Yêu cầu HS suy nghĩ tìm từ.
5-7p
- Gọi HS thông báo kết quả. HS
nêu, GV ghi các từ đó lên bảng.

Tìm các từ ngữ mà trong
đó có tiếng học hoặc
tiếng tập.


- Làm bài
- Nối tiếp nhau phát biểu,
mỗi HS chỉ nêu một từ.


- Yêu cầu cả lớp đọc các từ tìm
được.

- Đọc đồng thanh sau đó
làm bài vào Vở bài tập

*Hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta
làm gì?

* 1,2 HS nêu yêu cầu

Bài 2: Đặt câu
với một từ vừa - Hướng dẫn HS: Hãy tự chọn 1
tìm được ở bài từ trong các từ vừa tìm được và
đặt câu với từ đó.
tập 1.
- Gọi HS đọc câu của mình.
6-8p
- Sau mỗi câu HS đọc, GV yêu
cầu cả lớp nhận xét
* Gọi một HS đọc yêu cầu của
bài.
Bài 3

- Gọi 1 HS đọc mẫu.

Sắp xếp lại các
từ trong câu
- Gợi ý; Để chuyển câu Con yêu
dưới đây để
tạo thành câu mẹ thành 1 câu mới, bài mẫu đã
làm nhu thế nào?
mới
- Tương tự như vậy, hãy nghĩ
6-8p
cách chuyển câu Bác Hồ rất yêu
thiếu nhi thành 1 câu mới.
- Nhận xét và đưa ra kết luận
đúng (3 cách).

- Thực hành đặt câu.

- Đọc câu tự đặt được.
- Lớp nhận xét, sửa sai
* Đọc yêu cầu.
- Đọc: Con yêu mẹ  mẹ
yêu con.
- Sắp xếp lại các từ trong
câu./ Đổi chỗ từ con và
từ me cho nhau
- Phát biểu ý kiến: Thiếu
nhi rất yêu Bác Hồ./ Bác
Hồ, thiếu nhi rất yêu./
Thiếu nhi, Bác Hồ rất
yêu.

- Trả lời: Bạn thân nhất
- Yêu cầu HS suy nghĩ và làm
tiếp với câu: Thu là bạn thân nhất của em là Thu./ Em là
bạn thân nhất của Thu./
của em.
Bạn thân nhất của Thu là
em.
- Yêu cầu HS viết các câu tìm
- Làm bài vào vở BT
được vào Vở bài tập.
* Gọi một HS đọc yêu cầu của
bài.

* Nêu yêu cầu

- Yêu cầu HS đọc các câu trong

- HS đọc bài.


Bài 4: Em đặt
dấu câu gì vào
cuối mỗi câu
sau?
6-8p

bài.

+ Đây là câu hỏi.

+ Đây là các câu gì?

+ Ta phải đặt dấu chấm
hỏi.

+ Khi viết câu hỏi, cuối câu ta
phải làm gì?
- Yêu cầu HS viết lại các câu và
đặt dấu chấm hỏi vào cuối câu.

- Viết bài.
- Trả lời.

- Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi
của bài.
3. Củng cố:

- GV Hỏi: Muốn viết một câu
mới dựa vào một câu đã có, em
có thể làm như thế nào?

- Thay đổi trật tự các từ
trong câu.

Khi viết câu hỏi, cuối câu phải có - Dấu chấm hỏi.
dấu gì?
Nhận xét tiết học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×