Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏi

Giáo án Tiếng việt 2
Môn: Luyện từ & câu
Bài: TỪ NGỮ VỀ HỌC TẬP

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
-Tìm được các từ ngữ có tiếng học, có tiếng tập (BT1).
-Đặt câu với một từ tìm được (BT2); biết sắp xếp lại trật tự các từ trong câu để
tạo câu mới (BT3); biết đặt dấu chấm hỏi vào cuối câu hỏi (BT4).
-Có ý thức về học tập
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Bài dạy, tranh minh hoạ
-Xem bài trước
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Giới thiệu bài.
3. Phát triển bài:
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài tập.
*Mục tiêu: HS biết mở rộng vốn từ và hệ thống hóa
vốn từ liên quan đến học tập.
*Cách tiến hành:


HOẠT ĐỘNG CỦA HS


Bài 1: Gọi 1 em đọc yêu cầu bài tập.

-Tìm các từ có tiếng học, tiếng

-Yêu cầu học sinh đọc mẫu.

tập.

-Yêu cầu học sinh suy nghĩ tìm từ.

-Đọc học hành, học tập.

-Gọi học sinh thông báo kết quả.

-Học sinh nối tiếp nhau phát biểu

-Giáo viên ghi các từ đó lên bảng.

mỗi em một từ, em nêu sau
không lặp lại từ các bạn khác đã

-Yếu cầu cả lớp đọc các từ tìm được.

nêu.

-Giáo viên nhận xét chốt lại lời giải.

-Đọc đồng thanh và làm VBT.

-Các từ có tiếng học: học hành , học tập , học lỏm ,

-Đạt câu với 1 trong những từ

học mót , học phí , học sinh , học bạ , học đường …

tìm được ở bài tập 1.-Các từ có tiếng tập là: tập đọc , tập viết , tập làm

-Học sinh thực hành đặt câu.

văn , tập thể dục , bài tập , học tập…
*Hoạt động 2: Làm bài tập
*Mục tiêu: HS sắp xếp lại trật tự các từ trong câu

-Đọc câu tự đặt.
-Chúng em chăm chỉ học tập. /
Lan đang tập đọc …

để tạo câu mới.
*Cách tiến hành:
Bài 2: (miệng)
-Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
-Giáo viên hướng dẫn học sinh nắm yêu cầu bài đặt
câu với từ vừa tìm được ở bài tập 1.
-Gọi học sinh đọc câu của mình.
-Sau mỗi lần đọc, giáo viên cùng cả lớp nhận xét.

-1 em đọc yêu cầu bài tập.
-Đọc: em yêu mẹ – mẹ yêu em.
-Sắp xếp các từ trong câu / Đổi
chỗ từ con và từ mẹ cho nhau.
-Bác Hồ rất yêu thiếu nhi -Thiếu
nhi rất yêu bác Hồ.
-Bạn thân nhất của em là Thu /


Bài 3: Gọi 1 em đọc yêu cầu bài tập.

Em là bạn thân nhất của Thu.

-Gọi 1 em đọc mẫu.

-Đặt dấu câu gì vào cuối mỗi câu

Hỏi:

sau? -Học sinh đọc bài.

-Để chuyển câu con yêu mẹ thành một câu mới, bài

-Phải đặt dấu chấm hỏi.

mẫu đã làm thế nào?

-Viết bài.

-Tương tự như vậy hãy chuyển câu Bác Hồ rất yêu

-Học sinh trả lời.

thiếu nhi thành một câu mới.

-Thay đổi trật tự các từ trong

-Yêu cầu học sinh suy nghĩ và nêu tiếp câu: Thu là

câu.

bạn thân nhất của em.

-Dấu chấm hỏi.

-Yêu cầu học sinh viết các câu tìm được vào vở.
Bài 4:
-Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập.
-Khi viết câu hỏi cuối câu hỏi ta phải làm gì?
-Yêu cầu học sinh viết bài vào vở.
-Yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi của bài.
-Nhận xét.
4. Kết luận:
- Nhận xét tiết học. Hỏi củng cố lại bài.
- Dặn dò HS học ở nhà.

Rút kinh nghiệm:

-Thực hành.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×