Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập đọc Bạn của Nai Nhỏ

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2
TẬP ĐỌC: (2tiết)
BẠN CỦA NAI NHỎ
I . MỤC TIÊU:
- Biết đọc liền mạch các từ, cụm từ trong câu; ngắt nghỉ hơi đúng và rõ ràng.
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: người bạn đáng tin cậy là người sẵn lòng cứu
người, giúp người (Trả lời được các CH trong SGK)
- GDKNS: Kỹ năng lắng nghe tích cực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV :Tranh ảnh minh họa sách giáo khoa
- HS: SGK
III. LÊN LỚP :
Tiết 1
HĐ DẠY

HĐ HỌC

1.Ổn định :
2.Kiểm tra bài cũ:
- GV gọi hs đọc


- 2 em đọc bài- trả lời câu hỏi

- GV nhận xét
3. Bài mới
a. Hướng dẫn luyện đọc:
- GV đọc mẫu toàn bài

- Lớp lắng nghe đọc mẫu .


- Yêu cầu đọc từng câu .

- Lần lượt nối tiếp đọc từng câu cho

- Rút từ khó

hết bài.
-Rèn đọc các từ như : Chặn lối,

b. Đọc từng đoạn :

chạy như bay,....

-Yêu cầu tiếp nối đọc từng đoạn trướclớp.

-Từng em nối tiếp đọc từng đoạn

- Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh .

trước lớp .

- Hướng dẫn ngắt giọng :

- Bốn em đọc từng đoạn trong bài .

-Yêu cầu đọc tìm cách ngắt giọng một số - Sói sắp tóm được Dê Non/thì bạn
câu dài , câu khó ngắt thống nhất cách đọc con đã kịp lao tới,/dùng đôi gạc
các câu này trong cả lớp.

chắc khỏe/húc Sói ngã ngửa.//(giọng- Nêu từ chú thích: ngăn cản, hích

tự hào)

vai,thông minh, hung ác,gạc…
-Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm .

- Đọc từng đoạn trong nhóm ( 4 em )

- Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc .

- Các em khác lắng nghe và nhận xét

c. Thi đọc

bạn đọc .

- Mời các nhóm thi đua đọc .
-Yêu cầu các nhóm thi đọc

- Các nhóm thi đua đọc bài .

-Lắng nghe nhận xét và ghi điểm .
Tiết 2
d.Tìm hiểu nội dung :
*Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 1, TLCH:

- Lớp đọc thầm đoạn 1

?Nai nhỏ xin phép cha đi đâu ? Cha Nai

- Đi chơi cùng bạn .


nhỏ nói gì ?

- Cha không ngăn cản con. Nhưng
con hãy kể cho cha nghe về bạn của
con.

*Yêu cầu học sinh đọc tiếp đoạn 2 của bài.
- Nai nhỏ đã kể cho cha nghe về những

- Đọc đoạn 2.
- Lấy vai hích đổ hòn đá to chặn

hành động nào của bạn mình?

ngang lối đi ...

- Mỗi hành động của bạn Nai Nhỏ nói lên

- HS nêu ý kiến kèm theo lời giải

một điểm tốt của bạn ấy.Em thích nhất

thích.

điểm nào?
-Theo em, người bạn tốt là người bạn như
thế nào?
*GV rút nội dung bài.

-Người sẵn lòng giúp người,cứu
người.
- Hai em nhắc lại nội dung bài .

e. Luyện đọc lại truyện :
- Theo dõi luyện đọc trong nhóm .

- Luyện đọc trong nhóm

- Yêu cầu lần lượt các nhóm thi đọc .
- Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh .
3. Củng cố dặn dò :
- Qua bài tập đọc em rút ra bài học gì?
-Về nhà tập đọc lại bài, xem bài : Gọi bạn
- Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù .

- Phải biết thương yêu, giúp đỡ bạn
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×